13
Numburru-dhi-maṉdhina nugurru.
Nugurru aadanu numburru-wuguuguni numburraa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina nugurraaj-baj nguynju warra-minilharri marri warra-miyn.ngarrilharri.
Numburru-walgur-wana, warra-mulung-arrgi-yung-guy. Numburru-marrbuy, warra-mulung-arrgi warruburru-yung wurru-waṉbini-yinyung anaani, wanggu-walgur-waa ana-angel waari-yinyung amburru-marrbuy-dhiyn.
Numburru-wijangayii warruburru-yung wurru-dhi-dhidina-wuy, nguynju-waj nugurru nurru-dhi-dhidina-rruj wugurri-rruj. Marri nambarra-yangayii warruburru-yung wurraarragayii-yinyung nguynju-waj nugurru nurraarragayii aadanu.
Anubani ana-lhaawu-runggal warruburru-yung-jinyung wurraaynji-yara-yinyung, nugurru numburru-wijangayii wugurri-wuy marri numburru-burraa maaḻamburrg-galawaj wugurri-wuy. Marri naaṉngina-yung marri ngarra-rangarrina-yung ambini-burraa-wugij wuguṉi aynjaabu. Na-God ambani-lhajbumana warraalaaladi-yinyung warraa-gamajaa warraaynbaj-guy warra-maṉung yagu warra-waḻya.
Yagi nirri-ngaynbandi anu-ṉuga, numburru-warrgarrga anubani-yung. Marri numburru-wurrij-maaḻang anubani-yung nirri-waṉagana-yinyung nugurru. Niga yamba na-God ni-yamayn,
“Ngaya anaani yagi nganaarru nugurru,
ngaya yagi nga-warandhalabi nugurru.” Deuteronomy 31:6,8, Joshua 1:5.
Dani-yung na-God ni-yambini, marri ngagurru ngaambu-yambang,
“Ngaya anaani yagi nga-ḏirrngawi, yagu yamba na-Buunggawa ngayawi-nyinyung ngani-maṉmani-wugij,
yangi yuga warraaynbaj amburru-waṉbina ngayawi-wuy? Waari!” Psalms 118:6.
Numburru-wijangayii nugurri-nyinyung wurru-ragaana-yinyung warruburru nambi-bajiyina-yinyung na-God-jinyung ana-lhaawu nugurri-wuy. Numburru-marrbuy wurru-yaminggarrini wugurru wurru-burri marri anubani-yung ana-mamanunggu wu-waṉbini warruburrala-wala. Marri nambarraa-gandharrmana wugurri-nyinyung ana-wiri.
Na-Jesus Christ ni-nguynju anaagalgi, ana-yimbaj marri wuguuguni.
Yagi anaarrawindi anaaynba-gaynbaj-jinyung ana-lhaawu yagi nanggu-yarrijgi anaaladi-wuy nugurru. Yagi nirri-yaynjangi anaaynba-gaynbaj ana-lhaawu anubani-yung-jinyung ana-marrya, yagi yamba nanggu-maṉmi nugurru. Yagu nimbirri-yaynjangayii ana-lhaawu na-God-jinyung nani-walgaṉmana-yinyung nugurru. Anaani yij-mamaaḻang, marri nanggu-maṉmani nugurru, nguynju yadhu numburru-wurrij-baabara marri numburru-waḏa-waḏaḏ aadanu. 10 Anubani-yunggaj, warruburru-yung warra-priest wunaa-mijgalmini na-God manubami-rruj mana-nungguḏaaba mana-maṉngulg mana-ganbij, marri wurru-nguyii anubagu. Yagu Jesus niga-waj ngarranii-ngawiiyn ngagurraa yadhu, marri ngaambu-yaarri manubami-wuy mana-gadhuwa mana-maṉngulg mana-ganbij. Warruburru-yung warra-priest waari wurru-rumi anubuguni, yagu waari wugurru wurru-ngi anubagu.
11 Nugurru yuga nurru-marrbuy? Nubagi-yung na-runggal-yung na-priest-jung nima-warrgaay mana-wulang ana-mun-bulal-wulal-yinyung buguni a-maṉngulg-guy-windiyung aanga, anaani bayarra na-God-guy anubani ani-waṉibijgang anaalaaladi-yinyung. Yagu ana-ngun.gu ana-mun-bulal-wulal-yinyung wu-nagina arabarabalu-rruj aanga-rruj. 12 Nguynju-waj, niga na-Jesus ni-warragayangi arabarabalu-rruj wu-dhawang-duj aanga-rruj, nguynju yungguyung ambani-maṉngulg-gana nigawi-nyinyung warra-wurru-wurruj nigawi-nyinyung-mirri mana-wulang. 13 Yigaj! Ngagurru ngaambu-yaarri na-Jesus-guy arabarabalu-rruj anaanga. Warruburru-yung ngambambiimbulijgana ngagurru, nguynju-waj wugurru wunaambulijgaa niga. 14 Anaaji ana-lhal-rruj ngagurru waari ngaanggu-waṉagang ana-wumurrng anubani-yung wuguuguni-yinyung, yagu ngagurru ngirri-raguna ana-wumurrng anubani-yung marri anggu-waṉina wurrugu.
15 Yagu yamba niga na-Jesus, yaani ngagurri-nyinyung ana-bayarra na-God-guy, ngaanu-warraarriwana-wugij, ngagurri-nyinyung-gala a-lhaguḻa-wala. 16 Yagi nurru-warandhalabi nurru-waṉbina-yinyung ana-mamanunggu-wuy warra-mulung-arrgi-wuy, marri nambarriiyii-wugij wugurri-wuy. Yaani wu-yamana ana-bayarra na-God-guy, marri anubani-yung ani-waḻaaḻarrii niga.
17 Warruburru-yung wurru-ragaana-yinyung, nugurru nambarra-yandhurrbangana, anaani wiij-maṉdhina, wugurru yamba wurru-runggal. Nugurru nambi-rangarrii-wugij aadanu, wugurru yamba ambirriij-burryuwina na-God-guy, anubani-yung wunaa-mijgalmina-yinyung niga, nugurraa yungguyung. Nugurru nambarra-yandhurrbangana, nguynju yadhu amburru-mijgalmina amburru-waḻaaḻarrii. Yagi-magi wurru-wurrij-galadi-wi, yagi nanggu-maṉmi nugurru.
18 Nugurru aadanu ngirrii-jambina nurru. Nurru nurru-marrbuy-windiyung, nurru-waṉbina maaḻamburrg-waj yagu yamba nurru nirri-ngaynbandii naambu-waṉbina maaḻamburrg anaarrawindi-lhangu. 19 Ngaya anubani-yung anamba-yandhawiwana nugurru, ngirrii-jambina, yagu anubani-yung na-God anaani ngambani-lharrgang ngaya, marri ngandaagiyn nugurri-wuy mal-dhamun.gurrg.
20-21 Ngaya nga-yambina na-God-guy, nubagi ngarrani-lhamaamura-gana, anaani nambaniiyn nugurru anaarrawindi-yinyung ana-mamanunggu-yinyung, anaarrawindi-lhangu nugurru nirri-ngaynbandii-yinyung yagu nugurru nambanii-gaṉbina anubani-yung na-God niwu-ngaynbandii-yinyung niga. Naagi-yung nu-ḻaḻagayn na-Jesus ngagurri-nyinyung na-Buunggawa, anubanila-wala ana-ngawij-gala. Marri naagi-yung na-Jesus na-runggal-yung ngarrani-ranga-rangarrii-yinyung ngagurru, ngurru-yamana nguynju a-jib-jii, yagu yamba mana-wulang nigawi-nyinyung ni-ngawiiyn-jinyung, anaani wiijamana, na-God ngarrani-lhalamayana anggu-wuguuguni. Ngaya nganu-yambina anubani-yung na-God niga yamba na-Jesus Christ, ngagurru ngaanu-warraarriwana anggu-wuguuguni, yijgubulu.
22 Ngayawi-nyinyung murruyung-gaang, ngaya ngana-yandhawiwana nugurru numburraawanggina lhamaamura-mirri anaani ana-lhaawu ngaya nga-warrarrangi-yinyung nambanggu-maṉmani yadhu nugurru, anaani yamba wiij-dhamun.gurrg-bugij.
23 Ngaya ngana-ngaynbandiyn nugurru numburru-marrbuy anubani-yung ngagurri-nyinyung na-murruyung na-Timothy, wunu-muḻugu-wayn aḏaba. Niga-maynji ani-yaarri anubagala ngayawi-wuy mal-dhamun.gurrg, niiṉi anaani naani-yaarri nugurri-wuy.
24 Ngaya nga-yandharrgina lhaawu warraarrawindi-wuy nugurri-nyinyung wurru-ragaana-yinyung marri warraarrawindi-wuy na-God-jinyung warra-wurru-wurruj. Warruburru-yung anubanila-wala ana-Italy wurru-yandharrgina nugurri-wuy.
25 Ngaya nga-yambina na-God-guy, nambani-walgaṉmana nugurri-wuy warraarrawindi-yinyung-guy.
Wiiya.

13:5 Deuteronomy 31:6,8, Joshua 1:5.

13:6 Psalms 118:6.