JAMES
Ana-wubiba na-James-inyung
Nubagi-yung na-James, na-nilharri-yung na-Jesus-inyung, ni-yandharrgini anaani ana-lhaawu warruburru-wuy warraarrawindi-lhangu wurru-jambarrgini-yinyung. Anaani ngarrani-magana, ngaambu-burraa maaḻamburrg-gala-waj, ngurru-jambarrgina yamba ngagurru. Ari anaaladi anggu-yaarri ngagurri-wuy, yagu ngaambu-lhara andhurrg, marri na-God ngaambani-maṉmani. Wudani-yung-gala, nugurru numburru-wurrij-maaḻang anaani.
1
Na-James ni-warrarrangi anaani ana-wubiba.
Ngaya-waj nga, yaani James. Ngaya ngaanu-yandhurrbangana-yinyung na-God marri na-Buunggawa na-Jesus na-Christ.
Anaani nga-warrarrii nugurri-wuy, warra-marang-aynjaabugij warra-marang-aynjaabugij marri warra-mulung-bulawaa-wuy warru-mandag warra-wurru-wurruj-guy warra-Israel-wuy, nugurru nurru-rajaarrii-yinyung warraarrawindi-lhangu. Anaani nga-yandharrgina lhaawu nugurri-wuy aadanu.
Ari yij-galaaladi anggu-waṉina nugurri-wuy.
Murruyung-gaang, anubani-yung-maynji aynba-gaynbaj-jinyung yij-galaaladi anggu-waṉina nugurri-wuy, yagi nugurru nurru-wurrij-galadi-wi. Nugurru numburru-wurrij-maaḻang. Aadanu numburru-marrbuy yamba anubani nurru-jambarrgiiyn naagila na-God-jinyung. Anubani anaaynba-gaynbaj-maynji nambanggu-waṉbina, anubani ana-wiri anggu-waḏa-waḏaḏ-mang, nguynju yadhu numburru-lhara andhurrg nigawi-rruj, maaḻamburrg-waj. Wudani-yung-gala, nugurru numburru-wurrij-maaḻang.
Anubani-yung-maynji numburru-lhara anubagu, anubani-yung numburru-marrbuy-wina-windiyung. Wurrugu marri anubani-yung numburru-burraa maaḻamburrg, marri waari anaaladi wu-burri nugurri-rruj aadanu.
Numburru-maḻaḻadi-maynji aniijgubulu-walawaj, anubani-yung numbunu-yandhawiwana na-God. Niga-waj ngarraniiyii, ngarrani-walgaṉmana, waari ngarrani-wurrij-bi. Numbunu-yandhawiwana, marri anubani-yung nambaniiyn nugurru. Yagu nugurru-maynji numbunu-yandhawiwang, anubani-yung numburru-jambarrgiiyn, dani-yung-bugij. Yagi numburru-wij-gubububuluwi. Marri anubani-yung nambani-yambalmang nugurru.
Warrubawi-yung-maynji ambu-wij-gububuluwina-maynji, warrubawi-yung ambu-wijangayii anggiij-bulawaa. Warrubawi-yung nguynju yaga maanggarrina ama-lhagayag ma-yaarri yuuguni. Nga wubama-yung maar-ngarra-ngarralhii nga wu-wayamani. 7-8 Warrubawi-yung ambu-marrbuy anaani, ambu-wijangayii anggiij-bulawaa, waari ambu-jambarrgiiyn na-God-guy. Anubani na-Buunggawa yagi wani-yu anubani-yung.
Warruburru-yung warraambaambalal marri warruburru-yung warraambaambalalari.
Nugurru nurru-jambarrgina-yinyung, nugurru-maynji nurraambaambalalari, nugurru numburru-waḻaaḻarrang, nugurru yamba numburru-runggal-wina aadanu.
10 Yagu wugurraayung warruburru warraambaambalal, wugurraayunggaj amburru-waḻaaḻarrang, wugurru yamba amburraambuliyn! Warruburru amburru-jadugiiyn, nguynju yaga wudanu waarraarradii yaga waarra-lhababidii wugurru. 11 Anubani-yung wu-ngawina. Anubani waarradii-yinyung waarra-murrmbulii, waari anubani-yung anggu-nguḏdhang. Warruburru-yung warraambaambalal wurru-yamana nguynju wudani-yung-jii. Wurraarra-ngaynbandii yamba anaarrawindi anaarra wugurru.
Numburru-lhara andhurrg.
12 Anubani-maynji anuwaagala mana-magarrangaynji ama-yaarri nugurri-wuy, marri nugurru-maynji numburru-lhara andhurrg, anubani-yung na-God nambaniigajij-majgana nugurru. Anubani-yunggaj na-God ngarrani-lhalamayaa, ngagurru-maynji ngaanaa-ḏamarr-ngu-burraa, anubani-yung ngaambaniiyn ana-wiri. Ngagurru-maynji ngaambu-lhara-maynji, anubani-yung niga ngaambaniiyn anaani.
13 Anubani-yung-maynji mana-magarrangaynji ama-yaarri nugurri-wuy, yagi nurru-yami, “Na-God naagi ngarrani-waṉbi.” Waari anaaynbaj ninggu-dhaayurrijgi na-God. Marri na-God waari ngarrani-dhaayurrijgi ngagurru. 14 Warrubawi-yung-maynji aynba-gaynbaj ambi-ngaynbandii, warrubawi-yung ambu-ramarr-yanga-yangina, ambu-wurrij-dhaḻagina. Marri anubani wugurraajbaj wu-dhaayurrina wugurru.
15 Nugurru yuga nurru-marrbuy? Nugurru-maynji numburru-wijangayii-wugij anubani-yung anaaladi ana-lhirribala, anubanila ari numburru-waṉbina anubani anaaladi. Anubanila, anubani wu-warradii aḏaba, wu-runggal-wina aladi. Anubanila, anubani anaaladi nambanggu-ngawijgang nugurru!
16 Ngaya anaani murruyung-gaang, nganaa-ḏamarr-ngu-burraa. Warrubawi-yung yagi nambi-dhaayurrijgi. 17 Anaani aniij-mamaaḻang, anaani-yung waari wu-waṉbi anaaladi. Anaani-yung waarra-yaarri anuwaagala anaarrwar-wala, wu-warra-ngu-dhirridangi na-Baba-wala. Niga waari ani-wiḻibiḻingiyn. Ni-warra-maṉdhangi anaarrawindi-lhangu wu-warra-lhalmbaarrii-yinyung, ngarraaḻirr, na-ḻabama, ngarra-miyiri, ni-warra-maṉdhangi. Anaani-yung anu-dhalng aynbijgana. Yagu na-Baba waari niiynbijgi, ni-nguynju-wugij, niga.
18 Anaarrawindi-lhangu ngurru-nayii anubani waanuynjungina, anubani wu-burraa bagu wuḏal anu-ngugulmung-duj. Na-God anu…bani-yunggaj ni-yamayn, “Anubani-yung ana-wulhu-wulhurr ana-marrya waanuynjungina-yinyung, anubani-yung ngayawi,” ni-yamayn. Anubani-yung ni-wijangani marri ni-yambini. Anubani ngarrani-maṉdhangi, nigawi-nyinyung-mirri aniijgubulu ana-lhaawu. Ngagurru anaani nigawi-nyinyung-bugij, nguynju wubani-yung-jii a-marrya-yii, ngurru-yamana anaani.
Nugurru numburraawanggina, marri numburru-waṉbina maaḻamburrg-galawaj.
19 Numburru-marrbuy anaani, murruyung-gaang ngana-ngaynbandii-yinyung. Warraarrawindi-lhangu nugurru, maaḻamburrg numburraawanggina. Ana-wulhu-wulhurr numburraawanggina, nugurru yagi wurrugu nurru-yambi, yagi nurru-riyaldhi. Wurrugu numburraawanggina nugurru. 20 Nugurru-maynji numburru-riyaldhii, anubani-yung waari nurru-maaḻamburrg-mi, nugurru waari nurru-yami nguynju na-God-jii aadanu.
21 Wudani-yung-gala, aḏaba nimbirri-jadugang anaarrawindi-lhangu anaaladi nugurri-rruj. Anubani-yung aḏaba wurru-yamana nguynju yaga ama-mungulu-yii ma-murrgulhaa, manubami aḏaba maaladi-wina. Nugurru nimbirri-jadugang. Marri numburraawanggina maaḻamburrg-galawaj, wubani-yung a-lhaawu na-God-jinyung. Anubani numburru-yaal-murramurra, anubani nimbirri-ngaynbandii ana-lhaawu. Anubani nambanggu-marrbuy-wana marri nambanggu-wiri-gana nugurru.
22 Nimbirrii-gawanggina ana-lhaawu na-God-jinyung. Yagu waari aadani-yung-bugij-magaa, nugurru nimbirri-yandhurrbangana anubani-yung. Yagi numburraawanggina-wugij. Numburru-dhi-maṉdhina aadanu.
23 Nugurru-maynji numburraawanggina ana-lhaawu, yagu yagi nirri-yandhurrbi, nugurru nurru-yamana nguynju nubagi na-waḻyinyung-jii, ni-yi-nina yaga wudanu a-giḻaj-jii, nurru-yamana nugurru. 24 Ni-yi-nina nigaajbaj, yagu niga ni-yaarri, anubani aḏaba ni-warandhalabina, ni-yi-nini-yinyung niga!
Nugurru yagi nurru-yami nugurru. Nugurru-maynji nimbirrii-gawanggina anubani ana-lhaawu, yagi nurru-warandhalabi. Nugurru nimbirri-yandhurrbangana anubani-yung. 25 Anubani ana-lhaawu-runggal na-God-jinyung, ngarranggu-muḻugu-wana ngagurru. Anubani-yung wu-maaḻamburrg-bindiyung. Nugurru-maynji numburraawanggina-wugij anubani-yung ana-lhaawu-runggal, anubani yagi-maynji nurru-warandhalabi, marri nimbirri-yandhurrbangana, anubani-yung na-God nambaniigajij-majgana nugurru.
26 Nugurru-maynji numburraan-jamana nugurru nurru-jambarrgina na-God-guy, yagu anubani numburru-yambina lhaguḻa-wala aladi lhaawu, anubani-yung numburru-dhaayurrijgina. Nugurru ari numburru-jambarrgina arrbidi aadanu. 27 Nugurru-waj, nambarra-rangarrii warruburru warraambaambalalari marri warra-ngaya-ngayii. Ari warruburru-yung ambirri-waṉagana yij-galaaladi wugurru. Nugurru nambarra-rangarrii wugurru. Marri yagi nurru-waṉbi anaaladi, numburru-burraa malanganyanay anubanila anaaladi-wala, anubani anaaladi wu-burraa-yinyung anaani-rruj anaaban-duj. Anaani wiijamana, numburru-jambarrgiiyn maaḻamburrg-waj. Marri na-God na-Baba ani-marrbuy niga.