PHILEMON
Ana-wubiba na-Paul-inyung
Na-Paul ni-yandharrgini anaani ana-lhaawu, nubagi-wuy naaynjaabu-nyung-guy, na-nimuwaj-jung Philemon. Nubagi na-Paul ni-burri anubani-rruj ana-Rome, ni-radbidhi niga. Nigaayung na-Philemon nu-waṉagaa aynbajung waḻyinyung, nu-yandhurrbangaa-yinyung, na-nimuwaj-jung Onesimus. Yagu naagi-yung na-Onesimus niimaji wuṉuga, marri ni-yarramayn niga. Naagi-yung ni-yanggi a-Rome-guy, nga nu-lhangarrmayn nubagi na-Paul. Nigaayung na-Paul nu-magaa ana-lhaawu na-Jesus-inyung, marri niga na-Onesimus ni-jambarrgiiyn aḏaba. Anubanila-wala, nubagi na-Paul ni-yandharrgini anaani ana-lhaawu, nubagi-wuy na-Philemon-guy.
1
Na-Paul anaani-yung ni-yandharrgina ana-lhaawu.
Ngaya-waj nga, yaani Paul. Anaani ngaya aḏaba nga-radbidhaa, na-Christ Jesus yungguyung. Naagi na-Timothy nigaayung yaagi ni-burraa, ngayawi-rruj. Ngayawi-nyinyung naagi naa-murruyung.
Nagang aadanu Philemon, ngagurru ngurraaynjaabu ngurru-mijgalmina-yinyung marri ngunaa-ḏamarr-ngu-burraa.
Anaani nga-warrarrii ngijang ngarra-Apphia-wuy, ngagurri-wuy ngaa-murruyung-guy. Marri na-Archippus-guy, ngurraanggarra-wiynjina-yinyung, ngurraaynjaabu. Marri warraarrawindi-lhangu-wuy wurru-muṉḏugana-wuy nugawi-nyinyung-duj ana-wumurrng.
Na-God na-Baba marri na-Buunggawa na-Jesus Christ ngambambi-walgaṉmana, marri ngambambi-lhamaamura-gang nugurru.
Anubani-yung-maynji nga-yambina na-God-guy, ngaya ngunaa-jambina nagang Philemon, marri ngunu-warraarriwana niga, nagang yamba aadanu. Ngaya yamba ngaawanggina ambaḻaman lhaawu nugawi-nyinyung. Ngaya ngaawanggini, nagang nunaa-gurrij-ngu-burraa na-Buunggawa na-Jesus, marri nagang nunaa-ḏamarr-ngu-burraa warruburru nigawi-nyinyung warra-wurru-wurruj. Marri nga-yambina na-God-guy, nguynju nagang baandha-wuguuguni bawu-rajaarrijgana ana-mamanunggu ana-lhaawu, marri ngagurru anaani ngaambu-marrbuy-wina wubani yij-mamaaḻang-jinyung, na-Christ anubani-yung ngarraniiyii-yinyung ngagurri-wuy. Nagang barraa-ḏamarr-ngu-burraa, yagu ngaya anaani nga-wurrij-gaḻaaḻarrii, ngayawi-nyinyung murruyung. Warruburru-yung warra-wurru-wurruj na-God-jinyung wurru-wurrij-gaḻaaḻarriyn ana-lhirribala nagang yamba aadanu.
Na-Paul ani-yambina na-Onesimus-inyung.
Nagang Philemon, na-Jesus Christ anaani ngani-lharrgang, marri nganaa-mijgalmina. Wudani-yung-gala, ngaya ari nga-buunggawa-mana nugawi-wuy, marri nagang nimba-yandhurrbangana, baaṉbina maaḻamburrg-galawaj. Yagu wiiya aadanu. Ngaya anaani ngunaa-ḏamarr-ngu-burraa, waari nga-buunggawa-mi nugawi-wuy. Yagu wa-lhangayaana. Ngaya anaani Paul, ngaya anaani nga-yiwanggu, marri anaani aḏaba nga-radbidhaa, anubani-yung na-Christ Jesus-jinyung. 10 Ngaya anaani ngunu-lhangayaana, naagi yungguyung na-Onesimus. Niga ni-burraa nguynju yaga ngayawi-nyinyung na-wirrinyung, ngaya yamba nganu-magaa ana-lhaawu na-Jesus-inyung, ngaya anaani yaani nga-burraa, nga-radbidhaa. Marri naagi-yung ni-jambarrgiiyn aḏaba. Yaani ngaya nga-burraa nguynju yaga na-ninyarra-yung aḏaba. 11 Ana-wulhu-wulhurr niga ni-burri nini-yandhurrbangaa-yinyung nagang. Yagu ni-nunggarrbidi ni-burri. Yagu anaani aḏaba nubagi-yung ni-maṉdhiiyn na-waḻyinyung, nugawi-wuy marri ngayawi-wuy.
12 Aḏaba nganaagijgina nugawi-wuy, nganu-lharrganjii. Naadagu nganaa-gurrij-ngu-burraa-windiyung, 13 marri ngayaajbaj aḏaba nga-wijangani, ari ngaya anaaji nganu-waṉagaa, yaaji ngayawi-rruj, ngaya yamba anaani aḏaba nga-burraa yaani nga-radbidhaa, a-gara-rruj, ngaya yamba anaani nganaa-ja-jambini-wala a-lhaawu a-mamanunggu. Ngaya nganu-ngaynbandangi ani-burri-wugij ngayawi-rruj, marri ngambani-maṉmangi, nugaa yungguyung, Philemon.
14 Yagu nga-wijangayii, waari aniij-mamaaḻang-magaa, yagi naagi nganu-waṉagi anaaji, yagi-maynji nagang nundaaṉḏarrmi. Yagi ngunu-yamijgi, “Nimba-maṉmani, nimbaa-dharrgang nubagi-yung na-Onesimus.” Girrjag! Ba-wijangayii ari banaagijgiyn ngayawi-wuy, yagu ari banu-waṉagana. Nugaajbaj ba-ramarr-yanga-yangina wurrugu.
15 Niga ni-yarramaa nugawi-wala, marri ni-burri yaaji ngayawi-rruj mal-dhamurrug. Ari wudani-yung-gala, wurrugu daju ari banu-waṉagana nugawi-rruj, ani-burraa anggu-wuguuguni. 16 Niga ani-yandhurrbangana nagang, yagu yagi aadani-yung-bugij-magaa. Aḏaba ngaya-waj marri nugawaj, naadagu nanaa-ḏamarr-ngu-burraa, nagawaj-dhangu. Ngaya anaani nganaa-ḏamarr-ngu-burraa naadagu runggal, yagu nugaayung banaa-ḏamarr-ngu-burraa naadagu runggal windiyung. Niga ani-yandhurrbangana-wugij, marri ngijang, nuguṉi aadanu niini-jambarrgina na-Buunggawa-wuy, niini-murruyung-gaynjina, wiijamana anaani.
17 Nga-marrbuy, nagang nunggijangayii, anubani-yung nagawaa naaynjaabu, na-mijgalmini anaani. Wudani-yung-gala, banaagijgiyn nugawi-wuy, nguynju yaga wudanu ngaya yaga nimbaagijgiyn. 18 Anubani-yung ni-waṉbini-maynji anaaladi nugawi-wuy, ni-wamaji-maynji anu-ṉuga, aadanu ngayawi-wuy nimba-yandhawiwana. 19 Anaani ngunaa-gaagijgina nugawi-wuy, anu-ṉuga. Ngaya ngunu-lhalamayana nagang, marri anaani nga-warrarrii ngayawi-nyinyung-mirri a-marang, anaani ana-muwaj, Paul. Anaani ngunaa-gaagijgina anu-ṉuga. Yagu ba-wijangayii, yangi-nyung nimbi-magaa na-Jesus-inyung ana-lhaawu, nguynju yadhu numbiri-mayn? Ngaya-waj nga yaani!
20 Murruyung, ngawu-ngaynbandii nugawi-nyinyung-gala, aynbaj mamanunggu yagu yamba na-Buunggawa-wala. Nguynju yungguyung nganggurrij-gaḻaaḻarrang, na-Buunggawa-wala. 21 Ngaya anaani nga-warrarrii nugawi-wuy, ngaya nga-marrbuy, nagang nimba-yandhurrbangana anaani nga-yambina-yinyung. Marri nagang aadanu nunggaṉbina-yinyung arrawindi.
22 Aynbaj lhaawu nganggarrarrii. Ngaya anaani nga-wijangayii ari na-God nagang ani-yambalmang, banu-yambang-maynji, nguynju yungguyung warruburru ngaya ngambambi-lharrgang nguynju ngaynjaarri nugawi-wuy. Aadanu ana-gara daju nimbaa-ngu-burrang a-ngu-gara-mamar, nguynju yungguyung danu-wuy ngaynjaarri.
23 Naagi na-Epaphras yaagi ni-burraa, ni-radbidhaa ngayawi-rruj yagu yamba na-Jesus Christ-jinyung. Anaani nigaayunggaj niwu-lharrganjii yaani lhaawu nugawi-wuy. 24 Marri na-Mark, na-Aristarchus, na-Demas, na-Luke, yaawurru ngayawi-rruj nurraanggarra-mijgalmina nurraanggarra-ngu-burraa. Warraawurru wii-lharrganjii anaani lhaawu nugawi-wuy.
25 Na-Buunggawa na-Jesus Christ, ani-maṉdhii nugawi-nyinyung ana-wiri, niga ani-walgaṉmana nagang.
Wiiya.