HEBREWS
Aynjaabu-nyung waḻyinyung ni-warrarrangi anaani ana-lhaawu, warruburru-wuy warra-Jew wurru-jambarrgini-yinyung na-Jesus-inyung. Anaani-rruj ana-wubiba, wani-magaa, ambirriij-garru-yinyung ana-nungguḏaaba ana-lhaawu, marri amburru-marrbuy-dhini anaani wu-gadhuwa ana-lhaawu na-Jesus-inyung. Nubagi-yung wani-maṉmangi wugurru, wurru-marrbuy-dhini, anaani anu-gadhuwa ana-lhaawu, yijgubulu-windiyung wu-nguynju ana-lhaawu, na-God ana-raga-ragij wani-magaa wugurru.
Ngagurru ngaambu-marrbuy-dhina wugurri-yii. Ngagurru nganggu-nayii ana-Old-Testament marri ngaambu-marrbuy-dhina aniijgubulu-yinyung na-God ngarrani-magana-yinyung ngagurru anubagu, marri ngagurru ngaambu-wawanggina anubani-yung ana-lhaawu anaani-rruj ana-wubiba-rruj. Marri anubanila-wala ngagurru ngaambu-marrbuy-mana, ana-lhaawu na-Jesus-jinyuyng wiij-nguynju aadanu Old-Testament-jii ana-lhaawu-yii.
1
Na-God-jinyung na-Niwiyayung
Anu…bani-yung-gaj na-God wani-yayn ana-lhaawu warruburru-wuy wunaa-ja-jambini-yinyung niga, nguynju ngambambi-magaa yadhu, ngagurri-nyinyung warru-mandag. Wani-yambini malgaynbaaynbiyaj marri niga wani-magaa anaaynba-gaynbaj-jinyung ana-lhaawu.
Anubanila-wala, ngurru-burraa-waj, niga na-God nu-lharrgang nigawi-nyinyung na-Niwiyayung, nigaayung ngaani-yayn ana-lhaawu ngagurri-wuy. Na-God ni-wijangani, naagi-yung nigawi-nyinyung na-Niwiyayung ni-warra-maṉdhangi anaarrawindi-lhangu, marri niwu-waṉagana anaarrawindi-lhangu.
Anubani wu-milhiynjina-yinyung na-God-jinyung wu-milhiynjina nubagila na-Niwiyayung-gala. Niga ni-burraa marri niga ni-milhiynjina-yinyung nguynju yaga na-God niga ni-burraa-yii.
Niga niwu-rangarrii anaarrawindi-lhangu, nigawi-nyinyung-mirri ana-lhuḏ. Niga nimaadbarrwini nigawi-nyinyung mana-wulang, nguynju yadhu aḏaba ngagurru ngaambu-mamanunggu anubani-yung-gala ngagurri-nyinyung anaalaaladi-wala. Aḏaba niga niwu-jadugayn anubani-yung, niga ni-burri ni-yanga-yangini ana-walawalama-rruj na-God-duj, nubagi-yung ni-buunggawa-mana-rruj anaarrwar.
Anubani-yung niga na-Niwiyayung ni-runggal-windiyung, waari ani-yamaa anubani-yung-jii ana-angel-yii, niga yamba ni-runggal-windiyung.
Yigaj! Na-God waari ani-yambini anaani ana-lhaawu ana-angel-wuy, niga ni-yambini nigawi-nyinyung-guy na-Niwiyayung anaani ana-lhaawu.
“Nagang ngayawi-nyinyung na-nigi.
Ana-yimbaj ngaya nugawi-nyinyung na-ninyarra.”
Ngijang niga ni-yambini,
“Ngaya anaani nga-ngu-burraa nigawi-nyinyung na-ninyarra-yung, marri niga ani-burraa ngayawi-nyinyung na-nigi.” Psalms 2:7, 2 Samuel 7:14, 1 Chronicles 17:13.
Nguynju-waj anubani-yung na-God nu-yarrijgini na-wulhu-wulhurr-yung nigawi-nyinyung na-Niwiyayung ana-lhal-wuy, niga ni-yamayn,
“Anubani-yung maaḻamburrg-waj, anaarrawindi-lhangu ngayawi-nyinyung ana-angel aninggu-warraarriwana niga.” Deuteronomy 32:43, Luke 2:13-14.
Anaani ana-wubiba waarrarrina anubani-yung-jinyung ana-angel,
“Niga na-God ni-maṉdhangi nigawi-nyinyung ana-angel nguynju a-wudhanguyn-jii,
wugurru ninggu-yandhurrbangana, wu-yamana nguynju a-ngura-yii.” Psalms 104:4.
Yagu niga ni-yambini aynbaj lhaawu nigawi-nyinyung-guy na-Niwiyayung-guy.
“Nagang anaani bawu-waṉagana ba-burraa-rruj na-king-duj,
nagang God, anggu-wuguuguni.
Nagang nu-ngu-buunggawa-mana yamba nugawi-nyinyung warra-wurru-wurruj, marri bamba-nguynju-nguynjijgana maaḻamburrg-galawaj. Psalms 45:6-7.
Nigi, nagang nunggu-ngaynbandii anubani-yung maaḻamburrg marri nagang nunggu-wurrij-bangana anaarrawindi-lhangu anaalaaladi.
Yagu yamba anubani-yung, nugawi-nyinyung na-God, niga niniilgurmaynjiyn nagang, marri nga nini-waḻaaḻarrijgana nagang, waari nguynju warruburru-yung-jii warra-mulung-arrgi warra-king-jii.” Psalms 45:6-7.
10 Ngijang anaani anaaynbaj ana-lhaawu, na-Niwiyayung-jinyung.
“Nigi, nagang nu-ngu-Buunggawa, nunggu-maṉdhangi ana-lhal ana-wulhu-wulhurr-waj.
Ana-lhal marri anaarrwar, nagang nunggu-maṉdhangi wugurru nugawi-nyinyung-mirri ana-marang. Psalms 102:25-27.
11 Wugurru anggu-jadugiiyn yagu nagang aadanu ba-burraa anggu-wuguuguni,
wugurru anggu-nungguḏaaba-dhina nguynju ama-yaaḻi-yii.
12 Nigi, nguynju mana-yaaḻi nagang bama-dhi-majgana magurru
marri bamaaynbijgana magurru.
Yagu Nigi, nagang nu-nguynju,
nagang aadanu nu-ngu-burraa anggu-wuguuguni.”
13 Dani-yung wu-yamana ana-wubiba. Na-God waari ani-yamaa anaani ana-angel-wuy, yagu niga ni-yamayn nigawi-nyinyung-guy na-Niwiyayung,
“Ba-burrangang yaaji ngayawi-rruj a-walawalama-rruj.
Wurrugu marri, nugawi-nyinyung warruburru nurru-wurrij-marrdiynjini-yinyung,
wurrugu ngamba-burrang nugawi-rruj a-mun-duj, bamba-mun-ban.ngang.” Psalms 110:1.
14 Dani-yung wu-yamana ana-wubiba, na-God nu-magaa na-Niwiyayung-guy. Yagu wugurraayung ana-angel, waari ani-yambang anubujujung wugurri-wuy, wugurru yamba wu-warra-mijgalmina na-God-jinyung. Niga ngaambani-wiri-gana ngagurru nigawi-nyinyung warra-wurru-wurruj, marri wugurraayung ana-angel wugurru ana-mamanunggu ana-mawurr anubani ngarranggu-maṉmani ngagurru.

1:5 Psalms 2:7, 2 Samuel 7:14, 1 Chronicles 17:13.

1:6 Deuteronomy 32:43, Luke 2:13-14.

1:7 Psalms 104:4.

1:8 Psalms 45:6-7.

1:9 Psalms 45:6-7.

1:10 Psalms 102:25-27.

1:13 Psalms 110:1.