2
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Nɨpɨg yɨmauə tuk əmiə, yɨmɨni-ərhav nəgkiarien kape Kughen.* Kopi akwas tɨksɨn kape Niutestamen khamə, “Yɨmɨni-ərhav nəgkiarien kape Kughen yame in apa kupan rɨmnerkwaig.” Mərɨg yɨmɨpəh nɨni-ərhavyen ye nəgkiarien ausit, uə ye norien yame narmamə kape tokrei tanə kamhani mhamə ramor əpu nɨrkunien kape yermamə. Nɨpɨg yɨmnamarə kɨtawə-m kɨmiə, rɨkik rɨmnəsɨk mɨmə jakpəh nɨniərhav-pre-yen nar kɨrik, mərɨg yɨmɨni-ərhav-pre əmə Yesu Kristo tuk əmiə, mɨne kafan nɨmhəyen ye nai kamarkwao kɨn. Nɨpɨg yɨmauə tuk əmiə, kafak nəsanɨnien rɨkək, kɨni yɨmɨgɨn, mamətəmnɨmɨn. Wok 18:9; 2 Kor 10:1 Kɨni nɨpɨg yɨmɨni-ərhav kafak nəgkiarien ye nəvsaoyen huvə, yɨmɨpəh nɨniyen ye nɨrkunien kape yermamə, mɨne ye nɨvəhsi-pən-vəhsi-pənien kɨmi əmiə tuk nɨviyen nərɨgien kapəmiə. Mərɨg nɨpɨg yɨmnəgkiar nɨmɨsəm nəsanɨnien kape Nanmɨn kape Kughen. 1 Tes 1:5 Yɨmnor məknakɨn mə nhatətəyen kapəmiə tukrɨpəh nərər-əməyen ye nɨrkunien kape narmamə, mərɨg tukrərer ye nəsanɨnien kape Kughen.
Nanmɨn kape Kughen ramor əpu Nəvsaoyen Huvə kape Yesu Kristo kɨmi ətawə
Mərɨg in nəfrakɨsien mə kɨmawə yakamhani-ərhav nəgkiarien kape nɨrkunien kɨmi narmamə yamə mɨne rɨkiriə ruəmruə, mərɨg pəh nien mə nɨrkunien kape narmamə taktakun mɨne, uə kape narmamə yamə mɨne kasarmaru irətawə e towei mɨne, yame tuk nɨpɨg kɨrik, iriə tukhauə narmamə apnapɨg əmə. Nɨkam. Kɨmawə yaksəgkiar ye nɨrkunien kape Kughen yame in apa kupan rɨmnaməmɨr məniwən, meinai narmamə kɨmnhapəh nharkunien; kɨni Kughen rɨmɨni apa kupan kupan əgkəp mə nɨrkunien e In tukruə mɨvəhsi-pə nɨhuvəyen kɨmi ətawə. Narmamə yamə mɨne kasarmaru ye tokrei tanə e taktakun mɨne kwəseinein nərɨgien e kape Kughen, mərɨg to iriə kɨpiharkun, to kɨpihapəh nɨsəsɨk-pənien Yermaru kapətawə ye nai kamarkwao kɨn, yame In nuknei nɨhuvəyen mɨnə fam. Mərɨg Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Narmamə khapəh hanə nɨsəmien,
kɨni mhapəh hanə nɨsərɨgien,
Kɨni mhapəh hanə nharkunien
naha nhagɨn yame Kughen rɨmnor apnəpeinə iran kape narmamə yamə mɨne kasorkeikei In.”(Aes 64:4)
10 Mərɨg Kughen rɨmnor əpu nərɨgien a kafan kɨmi ətawə ye Nanmɨn Kafan. Kɨni Nanmɨn Kafan rɨrkun narɨmnar m-fam, kɨni mɨrkun mɨn narɨmnar kape Kughen yame narmamə khapəh nharkunien. 11 Ror məknakɨn meinai narɨmnar yame yermamə ramətərɨg kɨn, in əmə in rɨrkun; yermamə kɨrik rɨpəh mɨn nɨrkunien. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, narɨmnar yame Kughen ramərɨg, Nanmɨn Kafan pɨsɨn əmə In rɨrkun. 12 Pəh nien mə Kughen rɨmɨvəhsi-pə nətərɨgien kape narmamə kape tokrei tanə kɨmi ətawə, mərɨg rɨmɨvəh-si-pə Nanmɨn yame ramsɨ-pən tukun, mə kɨtawə tukharkun naha nhagɨn yame Kughen rɨmɨvəhsi-pə apnapɨg əmə kɨmi ətawə. 13 In e nəvsaoyen huvə yame kɨmawə yakamhani, kɨni nɨrkunien kape narmamə rɨpəh nhajounien əmawə kɨn nəgkiarien e; mərɨg Nanmɨn kape Kughen ramhajoun əmawə. Kɨni yakamhani-ərhav nəgkiarien əfrakɨs kape Nanmɨn kape Kughen ye nəgkiarien yamə mɨne kamhasɨ-pən tukun.
14 Yermamə yame Nanmɨn kape Kughen rɨkək iran, to rɨpəh nɨvəhyen narɨmnar yame Nanmɨn kape Kughen ramhajoun ətawə kɨn, meinai raməm məknakɨn mə narɨmnar a nɨrkunien rɨkək tuk əriə. Kɨni to rɨpəh nɨrkunien narɨmnar yame Kughen ramhajoun ətawə kɨn meinai Nanmɨn kape Kughen əmə rɨrkun nasituyen ye narmamə tuk nɨrkunien narɨmnar kape Kughen. 15 Kɨtawə yamə mɨne kamhavəh Nanmɨn kape Kughen kharkun nɨsəkirien norien mɨnə; mərɨg narmamə apnapɨg mɨnə kɨseinein nəkir-əmhenien norien kapətawə 16 meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Yermamə rɨkək yame ruɨrkun ta nətərɨgien kape Kughen Yermaru
mɨrkun nhajounien In kɨn nar kɨrik.”(Aes 40:13)
Mərɨg kɨtawə kwənhavəh ta nɨrkunien kape Yesu Kristo.

*2:1: Kopi akwas tɨksɨn kape Niutestamen khamə, “Yɨmɨni-ərhav nəgkiarien kape Kughen yame in apa kupan rɨmnerkwaig.”

2:3: Wok 18:9; 2 Kor 10:1

2:4: 1 Tes 1:5