1 Tesalonaeka
Nəkwəkwə yame Pol rɨmnəkupən mɨrai ramvən kɨmi nəməhuak mɨnə apa Tesalonaeka
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e 1 Tesalonaeka
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Aposol Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi nɨpa? Rɨmɨrai ramvən kɨmi niməhuak apa Tesalonaeka.
?Nɨmraghien rɨmnhawor pən iran mɨnə ye nɨpɨg rɨnamrai nəkwəkwə e? Niməhuak apa Tesalonaeka, in niməhuak vi kɨrik. Pol rɨrkun ta niməhuak apa Tesalonaeka ye newk kɨraru uə kɨsisər. Nəməhuak mɨnə aikɨn tukasəkeikei mhaurə ye nɨmraghien kapəriə. Kashatətə ye Yesu Kristo, kamuh əriə tɨksɨn, kasərɨg nəmhəyen. Kɨni tɨksɨn khapəh nharkun-huvəyen nɨpɨg kape Yesu Kristo yame tukrɨrerɨg-pə mɨn iran ye tokrei tanə. Tɨksɨn rɨkiriə raməsɨk mə Yesu tukrɨrerɨg-pə aihuaa əmə. Kɨni mɨseinein mə narmamə yamə mɨne kwnəhamhə ta kwasɨg ikɨn Yesu rɨrerɨg-pə mɨn, tukhawor əriə. ?Tukasarer mɨn uə?
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e mə tukrɨvəhsi-haktə nətərɨgien kapəriə, kɨni mor nhatətəyen kapəriə rəusɨk-əusɨk. Kɨni morkeikei mə tukrɨvəh-sipən nhajounien yame ratuatuk ye nɨkarɨn kape nɨrerɨg-pə-mɨnien kape Yesu Kristo.
1
Pol rɨmnokrən huvə ye nəməhuak mɨnə apa Tesalonaeka
Yo Pol, mɨne Saelas, mɨne Timoti, yakarhɨni rhuvə tuk əmiə ye niməhuak apa Tesalonaeka. Kɨmiə nɨmnhauə kɨrikianə tuk Rɨmtawə Kughen mɨne Yermaru Yesu Kristo. Wok 17:1-9
Pəh Kughen tukrautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmi əmiə.
Nɨpɨg m-fam, yakarhɨni-pən tuk Kughen mɨrhmə rɨkimasɨr ramagien tuk əmiə m-fam, kɨni marhəhuak tuk əmiə ye nəhuakien kapəmasɨr. Nɨpɨg yakarhəhuak kɨmi Rɨmtawə Kughen, rɨkimasɨr ramagien meinai nɨpɨg mɨfam rɨkimasɨr raməsɨk kapəmiə wok yame ramsɨ-pən ye nhatətəyen kapəmiə. Kɨni rɨkimasɨr raməsɨk mə norkeikeiyen kapəmiə rehuə, naksasitu ye narmamə. Kɨni rɨkimasɨr raməsɨk mɨn narer-tɨm-tɨmien kapəmiə ye nɨpɨg əutən yamə mɨne kamhauə ye nɨmraghien kapəmiə. Kɨni naksor məknakɨn meinai nɨmɨsərəhu-pən tɨm tɨm nərɨgien kapəmiə ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə. 1 Kor 13:13; Kol 1:4-6
Piak mɨnə, mɨne nowinɨk yamə mɨne Kughen rorkeikei əmiə: Rɨkimasɨr ramagien mɨn tuk əmiə meinai yakrhɨrkun mə Kughen rɨmɨrpen əmiə. Kɨni yakrhɨrkun mə Kughen rɨmɨrpen əmiə meinai nəvsaoyen huvə yame yakarhɨni tuk əmiə, pəh nien mə ramuə ye nəgkiarien əmə, mərɨg Nanmɨn kape Kughen rɨmnor nar apsɨpɨs tɨksɨn irəmiə, ramor nɨmtətien mə nəgkiarien kafan ror nanmɨn, kɨni kɨtawə kharkun huvə mə in nəfrakɨsien. Kɨni nɨpɨg kɨmnɨsarə kɨtawə-m kɨmiə, nakharkun mə norien kapəmasɨr in rhuvə əmə mə tukrasitu irəmiə. 1 Kor 2:4-5 Kɨni kɨmiə nɨmnhasɨgovɨn norien kapəmasɨr mɨne Yermaru kapətawə. In e ye nɨpɨg yame nɨmnhavəh pawk nəmhəyen ehuə, mərɨg nɨmnhavəh nəvsaoyen huvə kape Kughen yerkin agien yame Nanmɨn kape Kughen ravəhsi-pə. Wok 17:5-9 Ror məkneikɨn, ye norien kapəmiə, nɨmɨshajoun swatuk huvə kɨrik kɨmi nəməhuak mɨnə ye provins e Masedonia mɨne apa Provins Akaea, mə tukhasɨgovɨn əmiə. Nɨmnhani-ərhav nəgkiarien kape Kughen rəmhen kɨn yame naiyuk ramasək kamərɨg ikɨn mɨnə fam. Kɨni pəh nien mə nəmə Masedonia mɨne Akaea əmə, mərɨg narmamə ikɨn mɨnə fam kharkun kapəmiə nhatətəyen ye Kughen, kɨni rɨpəh nəmhenien mə to yakarhɨni mɨn nhatətəyen kapəmiə, meinai narmamə mɨnə fam kwəsərɨg ta nəvsaoyen kɨn. Meinai nəmə Masedonia mɨne Akaea, iriə atuk kamhani-ərhav mə nɨpɨg yɨmɨrhuə mɨrhəm əmiə, rɨkimiə ragien tuk nɨwəhyen nəgkiarien kapəmasɨr. Iriə kamhani-ərhav mə kɨmiə nɨmnhaukreikɨn-pən nɨmetaimiə kɨmi nanmɨ kughen eikuə mɨnə, mhauə mhakwasɨg kɨn Kughen yame ramragh, kɨni in Kughen əfrakɨs. 10 Mamhawhin mɨn Ji Kughen yame tukrɨsɨ-faktə ye rao ye neai, yame Kughen rɨmɨvəh mɨragh In ye nɨmhəyen kafan. Kɨni In tukrɨrəhsita ətawə tuk narpɨnien mɨne niemhaa kape Kughen yame tukrɨpiuə.

1:1: Wok 17:1-9

1:3: 1 Kor 13:13; Kol 1:4-6

1:5: 1 Kor 2:4-5

1:6: Wok 17:5-9