1 Timoti
Nəkwəkwə yame Pol rɨmɨrai məkupən kɨmi Timoti
Nəgkiarien kupən ye nəkwəkwə e Fas Timoti
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Aposol Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi pa? Rɨmɨrai ramvən kɨmi Timoti. Timoti in tamaruə kɨrik yame rɨmnarha apa taon a Listra. Nɨsɨni in kwənərəus kɨrik kape Isrel, kɨni rɨmni in yemə Gris kɨrik. Timoti, in fren kɨrik kape Pol, kɨni nɨpɨg mɨfam kɨravən apa ikɨn mɨnə mɨrəni-ərhav nəvsaoyen huvə kape Yesu Kristo. Pol rorkeikei pɨk Timoti, ror məkneikɨn in rokrən kɨn mə tɨni atuatuk.
?Narəyen rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai? Pol rɨmnərɨg mə nəmhajoun eikuə tɨksɨn ye niməhuak apa Efesas, məkneikɨn rher-pən kɨn Timoti mə tukrɨvən mhajoun atuatuk mə narmamə mɨnə a kaseikuə. Timoti rɨmauə rəmhen kɨn pasta kape niməhuak apa Efesas, nar apnapɨg mə in tamaruə əmə. Nhajoun-eikuəyen mɨnə a kashajoun mə narmamə tuksəpəh nəvɨgɨnien tɨksɨn, mə tukasən əmə nəvɨgɨnien yame ratuatuk mə tuksən, kɨni mhapəh nɨsorien mared.
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e mɨni-ərhav nətərɨgien tɨksɨn kafan kɨmi Timoti mɨvəhsi-haktə kafan nərɨgien, kɨni mɨmə tukrasitu ye niməhuak apa Efesas. Pol raməgkiar ye norien huvə mɨnə kape nəhuakien, mɨne narha-huvəyen nəməhuak mɨnə. Kɨni mɨni-ərhav norien huvə yamə mɨne nəmehuə mɨnə kape niməhuak mɨne nəməhuak mɨnə tuksəri-pən. Kɨni nəgkiarien infamien yame Pol rɨmɨni kɨmi Timoti ramni mɨmə Timoti tukraməkeikei muə yemə huvə kɨrik kape norien wok kape Yesu Kristo. Kɨni kafan norien tukraməkeikei matuatuk huvə.
1
Pol rɨmə nəkwəkwə e ramvən kɨmi Timoti
Timoti, yo Pol. Kughen yame rɨmɨvəh mɨragh ətawə, mɨne Yesu Kristo yame kɨtawə kasərəhu-pən nərɨgien kapətawə iran, iriu kɨmɨravəhsi-pə nehuəyen kɨmi yo mə yo aposol kɨrik kape Yesu Kristo.
Yakamrai nəkwəkwə e kɨmik, Timoti.
Timoti, ik pɨkwarien əgkəp kafak meinai nhatətəyen kapərau rəm nəmhen. Pəh Kughen, Rɨmtawə, mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə, iriu tukravəhsi-pre nɨhuvəyen, mɨne norkeikeiyen mɨne nəmərinuyen kɨmik. Wok 16:1-3; Taet 1:4
Pol rɨmə Timoti tukramətapɨg kɨn narmamə yamə mɨne kamhaukrekɨn nəgkiarien kape Kughen
Timoti, kwasɨg ikɨn yɨmɨtərhav Efesas, mɨvən apa Masedonia, mamarkut tuk ik mə takarə rəpomh kəskəh eikɨn e. Kɨni yakamuh rɨkim mə takamarə pi pom pəh takamni-əhu narmamə mə tukhapəh nɨshajoun-mɨn-ien nəgkiarien eikuə mɨnə. Nɨpɨg m-fam, iriə kɨsarkut pɨk tuk nhaniyen kwanage mɨnə, mɨne nɨvusien ris kɨn nəgkiarien kupən kape kaha mɨnə. Mərɨg takətapɨg kɨn əriə, meinai nəgkiarien mɨnə a kamhavi-pə əmə tɨmət; mhapəh nɨsasituyen ye narmamə mə tuksor wok kape Kughen, in e mə narmamə tukshatətə iran. 1 Tim 4:7; Taet 1:14 Yakmə takətapɨg kɨn nəmhajoun eikuə mɨnə mə narmamə tukharkun huvə nəkirien norien mɨnə, mɨsarkut tuk norien yame rhuvə, mɨshatətə ye Kughen. Kwənkwai norien mɨnə e, in e norkeikeiyen. Mərɨg iriə tɨksɨn kɨmɨsəpəh norien atuatuk e, kɨni mhavən əmə tuk nəgkiarien ətəwao. Mhamə tukhauə nəmhajoun mɨnə kape loa kape Kughen, mərɨg kɨseinein nɨprai loa e yame kamhani-ərhav. Kɨseinein pawk nɨprai loa, mhavəhsi-haktə atuk əriə, mɨshajoun.
?Mərɨg, loa kape Kughen rhuvə uə? Kɨtawə kharkun mə tukmə khajoun Loa rəri-pən nərɨgien kape Kughen, rhuvə əmə. Rom 7:12,16 Kɨni kharkun mə Kughen rɨpəh nərəhu-pən-ien Loa tuk narmamə atuatuk mɨnə; mərɨg tuk narmamə yamə mɨne kasakapɨr loa, mɨne tuk yamə mɨne kasəsɨk nəkwai namehuə, mɨne tuk yamə mɨne khapəh nɨshatətəyen ye Kughen masor nahasien, mɨne tuk yamə mɨne khapəh nɨsorien nəkwai Kughen, mɨne tuk yamə mɨne khapəh nɨsəhuakien, mɨne tuk yamə mɨne kashopni nɨsɨnriə mɨne rɨmriə mɨnə, mɨne tuk yamə mɨne kashopni narmamə apnapɨg mɨnə, 10 mɨne tuk narman mɨne nɨpiraovɨn yamə mɨne kwəsarkurək ta, mərɨg kamhavən apnapɨg tuk əriə mɨnə; mɨne tuk narman kamhakɨr əriə mɨnə, mɨne tuk nɨpiraovɨn kamhakɨr əriə mɨnə, mɨne tuk yamə mɨne kasəkrəh kɨn yermamə mharəhsi-pən ramor slef kape yarmə, mɨne tuk yamə mɨne kaseikuə, mɨne tuk yamə mɨne kaseikuə ye nɨpɨg kasəgkiar ye kot, mɨne tuk yamə mɨne kasor norien pɨsɨn pɨsɨn yame ramakapɨr nəgkiarien atuatuk. 11 Nəgkiarien atuatuk mɨnə e, kamhasɨ-pən ye Nəgkiarien Huvə kape Kughen, yame In Rhuvə mɨkwai pən. Kɨni in mərəhu-pən Nəgkiarien Huvə a ye kwermɨk mə jakni-ərhav.
Pol rɨkin ragien tuk nɨhuvəyen kape Kughen
12 Yo yakamni vi vi Yesu Kristo, Yermaru kapətawə, yame rɨmɨvəhsi-pə nəsanɨnien kɨmi yo. Yakamni vi vi In meinai In rɨmnəm mə yo yakamraptərəkɨn huvə wok kafan, ror pən rərəhu-pən yo aikɨn. Wok 9:15; 1 Kor 15:9-10; Gal 1:15-16 13 In apa kupən, yo yermamə kape nuhyen, yɨmnor ahas pən tuk nəməhuak mɨnə. Yɨmnamni has pawk In, mərɨg nərɨgien kape Kughen rəpomh tuk yo, meinai nɨpɨg yɨmnamor narɨmnar mɨnə a, yɨmɨpəh hanə nɨniyen nəfrakɨsien ye Yesu, meinein mə narɨmnar a yɨmnor kɨsahah. Wok 8:3; 9:1-5 14 Mərɨg nɨhuvəyen kape Yesu Yermaru rehuə rehuə pɨk tuk yo. Kɨni ramətəmrɨn rɨkik kɨn nhatətəyen mɨne norkeikeiyen yame ramsɨ-pən ye Yesu Kristo.
15 Tukasəkeikei mɨshatətə nɨpɨg m-fam ye nəgkiarien əfrakɨs e yame ramni mə, “Yesu Kristo rɨmauə ye tokrei tanə tuk nɨvəh-mɨragh-ien narmamə has mɨnə.” Kɨni yo yemə has əgkəp rapita narmamə mɨnə tɨksɨn. Luk 19:10 16 Yo yemə has rapita narmamə mɨnə tɨksɨn, ror pən Kughen rɨrpen yo mɨvəhsi-pə norkeikeiyen kɨmi yo, ramhajoun mə Kughen, kafan nərɨgien rəpomh əfrakɨs. Pəh narmamə tɨksɨn kɨsəm kɨni khakwasɨg kɨn ye swatuk kɨrikianə əmə, mə tukshatətə ye Yesu kɨni mhavəh nɨmraghien rerɨn. 17 !Səgnəgɨn Kughen! !Mhasiai In! Kughen In Yermaru. In ramarə kape rerɨn. Narmaruyen kafan, infamien rɨrkək. Kɨtawə khapəh nɨsəmien In, mərɨg In pɨsɨn əmə In Kughen. Kughen kɨrik mɨn rɨrkək. Pəh khavəhsi-haktə In ye newk mɨne newk kape rerɨn. Amen.
18 Timoti, narɨk. Yakvəhsi-pre nəgkiarien e kɨmik rəmhen kɨn nəgkiarien yame profet mɨnə kape niməhuak kɨmnhani-ta iram. Takaməri-pən nəgkiarien e, mə nakɨrkun naiyuyen əmə tuk nhatətəyen ye Kughen. 19 Raptərəkɨn nhatətəyen kafam, kɨni mor norien yame nakɨrkun mə in ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen. Mərɨg narmamə tɨksɨn kwəsəpəh narɨmnar mɨne, kɨni masoriah fam kapəriə nhatətəyen, rəmhen kɨn yermamə kɨrik yamə ramrəh rao, mɨrəhpɨkɨn nɨmas rəməteih-əməteih mahas. 20 Iriə mir kɨraru e Haemeneus mɨne Aleksanda. Mərɨg yo yakwərəhu-pən ta əriu ye kwermɨ Setan mə tukhajoun əriu mə tukrɨpəh nɨrani-hahyen Kughen. 1 Kor 5:5; 2 Tim 4:14-15

1:2: Wok 16:1-3; Taet 1:4

1:4: 1 Tim 4:7; Taet 1:14

1:8: Rom 7:12,16

1:12: Wok 9:15; 1 Kor 15:9-10; Gal 1:15-16

1:13: Wok 8:3; 9:1-5

1:15: Luk 19:10

1:20: 1 Kor 5:5; 2 Tim 4:14-15