4
Timoti, jakvəhsi-pre nəgkiarien keikei kɨrik kɨmik ye nɨmrɨ Kughen mɨne Yesu Kristo yame tukruə məkir narmamə m-fam, iriə yamə mɨne kamhamragh, mɨne yamə mɨne kwənhamhə-ta. Yesu e natukruə mamarmaru; ror pən, yakavəhsi-pre nəgkiarien keikei e mɨmə: Ni-ərhav nəgkiarien kape Kughen, kɨni arer matuk tuk nɨni-ərhavyen, nar apnapɨg mə rɨmar əmə uə rəutən. Ǝrəhu atuatuk norien kape narmamə, kɨni ni-ərhav norien has mɨnə, kɨni mɨvəhsi-haktə nətərɨgien kape narmamə. Takamor wok mɨnə e, kafam nətərɨgien tukrapomh, kɨni kafam nhajounien tukratuatuk mɨhuvə. Takaməkeikei mor məkneikɨn meinai, nɨpɨg yame ramuə, narmamə tuksəpəh nəgkiarien atuatuk, mɨsəri-pən əmə nərɨgien kapəriə, mamhavəh namhajoun pɨsɨn pɨsɨn yamə mɨne kamhani-ərhav əmə nəgkiarien yame narmamə rɨkiriə ragien tukun. 1 Tim 4:1 Tukhaukreikɨn-pən nɨmətɨrgɨriə tuk nəgkiarien əfrakɨs, mhavən mɨsətərɨg kɨn kwanage eikuə mɨnə.
Mərɨg ik, arha huvə tuk kafam nərɨgien nɨpɨg m-fam, nar apnapɨg mə narɨmnar pɨsɨn pɨsɨn mɨnə kamhauə ye nɨmraghien kafam. Nɨpɨg nahasien tukramuə tuk ik, takamərer tɨm tɨm. Kɨni yuvən, markurao, mamni-ərhav Nəgkiarien Huvə. Kɨni takaməkeikei mamor fam wok yame Kughen ravəhsi-pre kɨmik mə takor.
Mərɨg yo, pəh nien mə tuktu, yakmhə. Nɨmraghien kafak ruauə rəmhen kɨn nar mɨragh kɨrik yame kɨvaan əru tuk nɨni-vi-vi-yen Kughen. Fil 2:17 Yo, yɨmnamaiyu əmə tuk nhatətəyen ye Kughen, mamaiyu huvə meriaji naiyuyen infamien; yakwəraptərəkɨn nhatətəyen kafak. 1 Tim 6:12 Yermamə yame ramaiyu mapita, kəvhəvhao-pən kɨmin rəmhen kɨn nərok kafan. Kɨni Yesu Yermaru, In raməkir huvə narmamə, məkir nɨmraghien kafak, mə ratuatuk. Mor apnəpeinə tuk nərok kafak. Kɨni pəh nien mə yo pɨsɨn əmə, mərɨg tukrɨvəhsi-pən kɨmi narmamə m-fam yamə mɨne kɨsorkeikei mamhawhin mə In tukruə mɨn.
Pol raməvsao kɨn kafan mɨnə tɨksɨn
Timoti, arkut skai mhai mɨren muə məm yo, 10 meinai kwən a Demas rorkeikei pɨk nɨmraghien kape tokrei tanə e, marar, mapta kɨn yo, mɨvən apa Tesalonaeka. Kɨni kwən a Kresens ruavən ta apa Galesia* Tukmə ror Kresens rɨmavən apa Spen., kɨni Taetas ruavən ta apa Dalmesia. 11 Kɨni taktəkun ai, Luk pɨsɨn əmə ramarə kɨmru min. Rhuvə mə takrauə kɨmiru Mak, meinai in tukrasitu irak tuk wok kafak. Wok 15:37-39; 2 Kor 8:23; Kol 4:14 12 Mərɨg yɨmnher-pən ta kɨn kwən a Tikikas apa Efesas. 13 Tukmə nɨpɨg nakamuə, takaməkeikei mɨrəh neipən a yame yɨmnərəhu raməmɨr apa imei Kapas, apa Traos. Rhuvə mə takpɨk mɨn kafak nəkwəkwə mɨnə muə. Mɨpəh nəru-kɨnien nəkwəkwə yamə mɨne kɨmnor kɨn tɨki nəni, mɨpɨk, muə. Wok 20:6
14 Mərɨg kwən a Aleksanda, in yermamə kape norien wok ye aean, in rɨmnor rahas-pə kɨmi yo. Yesu Yermaru tukrɨvəh-sipən tai norien kafan. Aes 59:18; Rom 2:6 15 Mərɨg ik mɨn takamərɨg ik tuk kwən a, meinai in rɨmnaməsɨk pɨk nəgkiarien kapətawə.
16 Kɨni nɨpɨg kɨmɨsəkupən mɨsərɨp yo ye kot, yɨmɨni-ərhav nərɨgien kafak, kɨni yermamə rɨrkək tuk neighanien kɨn kafak nəgkiarien. Mərɨg kafak narmamə mɨnə kɨmɨsap, mɨsəpəh yo. (Pəh Kughen tukrɨpəh norien tai norien kapəriə). 17 Mərɨg nɨpɨg a, Yesu Yermaru, In raməmɨr kɨmru min, mɨvəhsi-pə nɨrkunien kɨmi yo mə jakni-ərhav huvə Nəgkiarien Kafan, mə nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə tuksərɨg. Yemehuə kape kot ipakə əmə rɨmə tukrɨvəhsi-pə narpɨnien kɨmi yo mə jakaməkeikei mɨmhə, mərɨg Yesu Yermaru rɨmɨvəh mɨragh yo. Pol rɨmə, “Yesu rɨmɨrəhsi-ta yo ye nəkwai laeon.” 18 Kɨni In tukrɨrəhsi-ta yo tuk nahasien fam yamə mɨne kɨmə tukor irak. Mamraptərəkɨn huvə yo, mɨvəh yo mɨvən ye rao ye neai. Pəh khavəh-sihaktə In ye newk mɨne newk kape rerɨn. Amen.
Nəgkiarien infamien
19 Yakamni rhuvə tuk Akwila mɨne piraovɨn kafan Prisila, mɨne Onesiforas mɨne kafan mɨnə. Wok 18:2; 2 Tim 1:16-17 20 Kwən a rɨmnaməmɨr apa Korin. Nɨpɨg yɨmɨtərhav apa Maelitas, mɨpəh Trofimas raməmɨr, meinai in ramhə. Wok 19:22; 20:4; Rom 16:23
21 Timoti, arkut skai mhai mɨren muə eikɨn e kwasɨg ikɨn nɨpɨg kape nokieiyen.
Yubulas mɨne Pudens mɨne Linus mɨne Klodia, mɨne nəməhuak mɨnə fam kamhani rhuvə pre tuk ik.
22 Pəh Yesu Yermaru tukramarə kɨmiru min. Pəh nɨhuvəyen kape Kughen tukramarə tuk əmiə.

4:3: 1 Tim 4:1

4:6: Fil 2:17

4:7: 1 Tim 6:12

*4:10: Tukmə ror Kresens rɨmavən apa Spen.

4:11: Wok 15:37-39; 2 Kor 8:23; Kol 4:14

4:13: Wok 20:6

4:14: Aes 59:18; Rom 2:6

4:17: Pol rɨmə, “Yesu rɨmɨrəhsi-ta yo ye nəkwai laeon.”

4:19: Wok 18:2; 2 Tim 1:16-17

4:20: Wok 19:22; 20:4; Rom 16:23