2 Timoti
Nəkwəkwə yame ror kɨraru kɨn, yame Pol rɨmɨrai kɨmi Timoti
Nəgkiarien kupən ye nəkwəkwə e 2 Timoti
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Aposol Pol rɨmɨrai nəkwəkwə e.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi pa? Rɨmɨrai ramvən kɨmi Timoti. Kɨni in morkeikei mə nəməhuak mɨnə apa Efesas tuksəvhekɨn mɨn.
?Narəyen rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai? Japta infamien kape Ol Wok ramni mə nɨpɨg gavman kape Rom rɨmɨraptərəkɨn Pol apa Rom, kɨpəh nɨvəhsi-pənien in ye kalabus; kɨvəhsi-pən əmə in ye kafan nimə, kɨni mobael mɨnə kɨmɨsarha tukun apaikɨn, masarə iriə min, mə in tukrɨpəh napien. Kɨni ai, gavman rɨmnher-yerhav kɨn, in rəriwək əmə kape newk kɨraru. Mərɨg nɨpɨg rɨmɨrai nəkwəkwə e 2 Timoti, gavman kape Rom rɨmɨvəhsi-pən mɨn in ye kalabus. Kalabus a ikɨn rahas pɨk ikɨn. Mərɨg Ol Wok rəpəh nəvsaoyen kɨn narɨmnar mɨnə a. Nɨpɨg nəkwəkwə a rɨmnor ta infamien, narɨmnar a rɨpior. Kalabus a in rəutən ikɨn, kɨni rɨskai tuk narmamə tuk nɨvənien mɨvaag pən kɨn. Luk əmə iriu min. Mərɨg Pol rorkeikei mə Timoti tukruə məm in meinai in kafan fren atuatuk. Kɨni morkeikei mə Timoti tukrɨpɨk nəkwəkwə mɨnə kafan muə.
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Pol rɨrkun mə pəh nien mə tuktu gavman tukrhopni in. Ror məkneikɨn in rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk nərəhu-pənien niməhuak ye kwermɨ nəmehuə pɨsɨn mɨnə tɨksɨn rəmhen kɨn Timoti. Nɨpɨg əutən mɨnə kamhauə tuk niməhuak, kɨni Pol rorkeikei mə Timoti tukramraptərəkɨn Nəvsaoyen Huvə, kɨni mərer tɨmtɨm ye nhatətəyen kafan, kɨni mɨpəh nɨgɨnien kɨn nɨni-ərhavyen Nəvsaoyen Huvə, mərer matuk tuk nərɨgien nəmhəyen ye nɨpran tukmə nahasien ruə.
1
Pol rɨmə nəkwəkwə e, ramvən kɨmi Timoti
Timoti. Yo Pol. Kughen rɨmɨrpen-ta yo mə yo aposol kɨrik kape Yesu Kristo. Kɨni mher-pə kɨn yo mə jakni-ərhav promes kafan kape nɨmraghien rerɨn ye Yesu Kristo. Yakamrai nəkwəkwə e kɨmik, Timoti. Timoti, ik narɨk yame yakorkeikei pɨk. Pəh Kughen, Rɨmtawə, mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə, iriu tukravəhsi-pre nɨhuvəyen, mɨne norkeikeiyen mɨne nəmərinuyen kɨmik. Wok 16:1; 1 Tim 1:2
Pol ravəhsi-haktə nətərɨgien kape Timoti
Nɨpɨg m-fam, yenpɨg mɨne yeraan, yakaməhuak tuk ik, kɨni mamni vi vi Kughen tuk ik. Kɨni yo, yakor wok kafan rəmhen kɨn yame rɨpɨk mɨnə kɨmɨsor, kɨni yakɨrkun mə norien has kɨrik rɨrkək irak. Wok 23:1 Rɨkik raməsɨk nehe nɨmrɨm, kɨni yakorkeikei pɨk mə jakəm mɨn ik, pəh rɨkik tukragien. Rɨkik raməsɨk nhatətəyen əfrakɨs kafam, rəmhen kɨn yame kafam kaha e Loes mɨne nɨsɨnɨm e Yunis kɨmɨrɨvəh. Kɨni yakɨrkun mə taktəkun ai, ik mɨn nakavəh nhatətəyen a. Wok 16:1 Kughen rɨmɨvəhsi-pre nɨrkunien kɨmik tuk norien wok kafan nɨpɨg yɨmnərəhu-pre kwermɨk iram. Kɨni, yakamuh rɨkim mə takher nap yerkim tuk norien wok a. 1 Tim 4:14 Meinai Kughen rɨmɨpəh norien rɨkitawə rɨgɨn, mərɨg rɨmnor rɨkitawə mə tukramətgah, mamorkeikei, mamor norien yamə mɨne in rɨrkun mə kɨsatuatuk. Rom 8:15
Kɨni mərɨg ik, takpəh naurɨsien tuk nɨni-ərhavyen Yesu Yermaru, kɨni mɨpəh naurɨsien kɨn yo yame kɨvəhsi-pən yo ye kalabus tuk nhagɨn. Yakamərɨg nəmhəyen tuk Nəgkiarien Huvə kape Kughen. Kɨni Kughen tukrɨvəhsi-pre nəsanɨnien kɨmik, takaməkeikei mor rəmhen kɨn yame yo yakamor.
Kughen rɨmɨvəh mɨragh ətawə mokrən kɨn ətawə tuk nɨmraghien yame ratuatuk, kɨni nar a, pəh nien mə nar kɨrik yame kɨtawə kasor.
Mərɨg In ramor ye kafan atuk nətərɨgien, mɨne nɨhuvəyen kafan.
Nɨpɨg rɨmɨpəh nor-hanəyen tokrei tanə,
mərɨg In rɨmɨrpen-ta Yesu Kristo mə tukrɨvəhsi-pə nɨhuvəyen a. Efes 2:8-9; Taet 3:5
10 Mərɨg taktəkun ai, In rɨmnor əpu nɨhuvəyen a kɨmi ətawə ye nuəyen kape Yesu Kristo, yame rɨmɨvəh mɨragh ətawə.
In rɨmnor təkun nɨmhəyen ye nəsanɨnien kafan, mɨvəhsi-pə Nəgkiarien Huvə kape Kughen, yame ramhajoun ətawə kɨn nɨmraghien rerɨn. Hib 2:14
11 Kɨni Kughen rɨmɨrpen yo mə yo yəgkiar kɨrik, mɨne aposol, mɨne yhajoun, mə jakni-ərhav Nəgkiarien Huvə a. 1 Tim 2:7 12 Ror pən, yakamərɨg pɨk nəmhəyen ye nɨprak tukun. Mərɨg yakpəh naurɨsien, meinai yakwɨrkun-ta mə Pa e yakamhatətə iran. Mɨrkun huvə mə In rɨrkun narha-huvəyen tuk naha nhagɨn yame In rɨmnərəhu-pə ye kwermɨk mamvən meriaji Nɨpɨg Kwasɨg.* Swatuk pɨsɨn kɨrik tuk nukrekɨn-ien v. 12: “Mɨrkun huvə mə In rɨrkun narha-huvəyen naha nhagɨn yame yo yakamərəhu-pən ye kwermɨn mɨvən meriaji Nɨpɨg Kwasɨg.”
13 Timoti, takətərɨg kɨn nhajounien atuatuk kafak, mɨkwasɨg kɨn swatuk kɨrikianə əmə, mamraptərəkɨn nhatətəyen mɨne norkeikeiyen yame ramsɨ-pən tuk Yesu Kristo. 14 Nanmɨn kape Kughen yame ramarə yerkitawə tukramasitu iram, mə takarha-huvə tuk nar huvə yame Kughen rɨmnərəhu-pre ye kwermɨm. 1 Tim 6:20
Pol ramni vi vi Onesiforas
15 Timoti, ik nakɨrkun mə yo mɨnə tɨksɨn apa kwənmhan a Tarki, iriə kwərə mir e Fugelas mɨne Hemogenes, iriə m-fam kwəsapitan kɨn yo.
16 Mərɨg pəh Yesu Yermaru tukrɨvəh-sipən norkeikeiyen kɨmi Onesiforas mɨne kafan mɨnə. Meinai nɨpɨg rɨpsaah, rɨnamasitu irak mɨvəhsi-haktə nətərɨgien kafak. Kɨni mɨpəh naurɨsien mə kɨmɨvəhsi-pən yo ye kalabus. 17 Nəfra, nɨpɨg in rɨmauə Rom, mamarhakɨn yo, marhakɨn muə meriaji-pə məm yo. 18 Kɨni nakɨrkun mɨn mə in rɨmnasitu pɨk ye narɨmnar rɨpsaah apa Efesas. !Pəh Yesu Yermaru tukrɨvəh-sipən norkeikeiyen kɨmin ye Nɨpɨg Kwasɨg!

1:2: Wok 16:1; 1 Tim 1:2

1:3: Wok 23:1

1:5: Wok 16:1

1:6: 1 Tim 4:14

1:7: Rom 8:15

1:9: Efes 2:8-9; Taet 3:5

1:10: Hib 2:14

1:11: 1 Tim 2:7

*1:12: Swatuk pɨsɨn kɨrik tuk nukrekɨn-ien v. 12: “Mɨrkun huvə mə In rɨrkun narha-huvəyen naha nhagɨn yame yo yakamərəhu-pən ye kwermɨn mɨvən meriaji Nɨpɨg Kwasɨg.”

1:14: 1 Tim 6:20