2
Norien kape mobael huvə kape Yesu Kristo
Timoti, narɨk, pəh Kughen tukror rɨkim rəsanɨn ye nɨhuvəyen yame ramsɨ-pən ye Yesu Kristo. Naknərɨg-ta nhajounien kafak yamə yakavəhsi-ərhav ye nɨmrɨ narmamə khapsaah. Vəh nhajounien en, mərəhu-pən ye kwermɨ narmamə tɨksɨn yamə mɨne narmamə kashatətə irəriə, mə iriə tukharkun nɨshajounien narmamə mɨnə mɨn tɨksɨn kɨn. Nɨpɨg nahasien ramuə tuk ətawə, takaməkeikei mərer tɨm tɨm rəmhen kɨn mobael huvə kɨrik kape Yesu Kristo. 2 Tim 1:8 Rəmhen kɨn mobael kɨrik to rapəh norien narɨmnar yame narmamə apnapɨg kasor, mərɨg in ramor əmə nəkwai kapten kafan. Rəmhen kɨn yermamə yame ramaiyu mə tukrapita mɨvəh nərok iran, tukraməkeikei məri-pən fam loa mɨnə kape naiyuyen, tamə rɨpəh nɨvəhyen nərok iran. 2 Tim 4:8 Ratuatuk əmə məkneikɨn, mə yermamə yame ramor pɨk wok ye nəsimien, in tukrəkupən mɨvəh kwənkwan. 1 Kor 9:7 Rhuvə mə rɨkim tukraməsɨk nəgkiarien kafak, meinai Yesu Yermaru tukrasitu iram tuk nɨrkunien nɨprai nəgkiarien mɨnə e.
Rɨkim tukraməsɨk kwənərəus kɨrik kape King Deved, Yesu Kristo, In a Kughen rɨmɨvəh mɨragh In ye nɨmhəyen kafan. Kɨni in e Nəgkiarien Huvə yame yakamni-ərhav. Rom 1:3; 1 Kor 15:4 Mərɨg kamor yo yakamərɨg nəmhəyen tuk Nəgkiarien Huvə a, kamarkɨs-ətərɨkɨn yo kɨn jen rəmhen kɨn yemə has kɨrik. Mərɨg keinein narkɨs-ətərəkɨn-ien Nəgkiarien kape Kughen. Efes 3:1,13; Fil 1:12-14 10 Ror məkneikɨn mə yakamərer tɨm tɨm ye nəmhəyen mɨnə fam tuk narmamə yamə mɨnə Kughen rɨmɨrpen əriə, mə Yesu Kristo tukrɨvəh mɨragh əriə, tuksarə iriə Kughen ye nɨkhakien kafan kape rerɨn.
11 Nəgkiarien e raməfrakɨs mə,
Tukmə kɨtawə khauə kɨrikianə ye Yesu Kristo ye nɨmhəyen kafan,
kɨni In tukrɨvəh mɨragh mɨn ətawə. 2 Kor 4:11
12 Tukmə kasərer tɨmtɨm,
kɨni kɨtawə tuksarmaru kɨtawə min.
Tukmə kɨtawə khaukrekɨn-pən nɨmetaitawə kɨmin,
Kɨni In tukrukrekɨn-pən nɨmeitaan kɨmi ətawə. Mat 10:33
13 Tukmə kɨtawə kasəkapɨr pawk nəgkiarien kafan,
mərɨg In tukraməkeikei mor, meinai In to rapəh nakapɨrien kafan nəgkiarien. Rom 3:3-4; Taet 1:2
Norien atuatuk kape nhajounien Nəgkiarien kape Kughen
14 Takuh rɨki narmamə kɨn nəgkiarien mɨnə e. Kɨni mamor kwirɨg kɨmi əriə ye nɨmrɨ Kughen mə iriə tukhapəh nɨsotgohyen tuk nəgkiarien apnapɨg. Kɨsotgoh, rɨpəh nasituyen ye yermamə kɨrik; mərɨg ramoriah əmə narmamə yamə mɨne kasətərɨg kɨn. 1 Tim 6:4; Taet 3:9 15 Arkut skai mə norien kafam tukrhuvə, rəmhen kɨn yermamə yame ravhirəkɨn nar, yamə to rapəh naurɨsien tuk kafan norien. Tukmə nɨpɨg Kughen rəm kafam wok, In rɨrkun neighanien kɨn, meinai nakamhajoun atuatuk nəgkiarien kape nəfrakɨsien. 1 Tim 4:6 16 Apəh kɨni marer isok tuk nəgkiarien yamə mɨne nɨprairiə rɨrkək, mɨne yamə mɨne khapəh nhasiaiyen Kughen, meinai narmamə yamə mɨne kasəgkiar məkna, kamhavən isok pɨk tuk Kughen. 1 Tim 4:7 17 Kɨni nhajounien kapəriə rəmhen kɨn nɨmap pien kɨrik yame raməmhir, mamehuə pɨk. Kwərə mir kɨraru irəriə: Haemeneus mɨne Faelitas. 1 Tim 1:20 18 Iriu kɨmɨravən isok tuk nəfrakɨsien, marəni mɨrəmə, “Kughen rɨmnor ta narmamə kamhamragh mɨn ye nɨmhəyen, kɨni to rɨpəh nor-mɨn-ien irətawə tuk nɨpɨg kɨrik.” Kwərə mir ai kworiah nhatətəyen kape narmamə tɨksɨn. 19 Mərɨg nar apnapɨg əmə, səpaag ye nimə yame Kughen rɨmnərɨp ramərer tɨm tɨm. Kɨni rɨmɨrai-pən nəgkiarien kɨrik iran mɨmə, “Kughen Yermaru rɨrkun narmamə kafan mɨnə,”(Nam 16:5) mɨne, “Narmamə yamə mɨne kamhani mhamə iriə narmamə kape Yermaru, tukasəkeikei mɨsapəh norien has mɨnə.” Nam 16:5; Aes 52:11; Jon 10:14; 1 Kor 8:3
20 Ǝtərɨg-ru. Ye nimə kape yermamə yame kafan nautə rɨpsaah, plet mɨne besin pɨsɨn pɨsɨn mɨnə khapsaah. Kamor tɨksɨn kɨn gol, tɨksɨn kɨn silva, tɨksɨn kɨn nai, tɨksɨn kɨn kapier. Kampɨk tɨksɨn, kamətu-pən nar huvə əmə iran. Kampɨk tɨksɨn, kamətu-pən nɨrəsɨg iran. 21 Rəmhen kɨn narmamə. Tukmə kɨhvi-ta nɨrəsɨg yerkiriə, khauə mɨsəmhen kɨn plet uə besin yame kamətu-pən nar huvə iran. Kɨsatuatuk, mharkun nɨsorien wok ehuə kape Kughen. Masarer matuk tuk norien nar huvə mɨnə.
22 Aiyu mɨvən isok tuk norien has yamə mɨne kamhaurə yerki nɨtamaruə. Kɨni maməri-pən huvə swatuk kape norien yame ratuatuk, mɨne nhatətəyen, mɨne norkeikeiyen, mɨne nəmərinuyen. Ǝri-pən swatuk a kɨmiə narmamə yamə mɨne nakasaiyoh Yesu Yermaru kɨn nasituyen, yerkimiə yame rhuvə. 1 Tim 6:11 23 Ap mɨvən isok tuk nəgkiarien ətəwao yamə mɨne nɨprairiə rɨrkək. Nəgkiarien mɨnə e kamhavi-pə əmə tɨmət tuk notgohyen. 1 Tim 4:7 24 Mərɨg yorwok kɨrik kape Yesu Yermaru tukrɨpəh notgohyen, mərɨg tukraməkeikei mor huvə pən kɨmi narmamə m-fam, kɨni tukraməkeikei muə rəmhen kɨn yermamə kape nhajounien, kafan nətərɨgien tukrapomh. 25 Kɨni tukmə narmamə tɨksɨn kamhani hah kafan nhajounien, in tukraməkeikei meiwaiyu, maməvhag kɨmi əriə. Tukmə ror Kughen tukreighaan kɨn əriə mə iriə tuksarar ye nərɨgien kapəriə tuk təvhagə hah, mə iriə tukharkun nəfrakɨsien. 26 Pəh iriə tukhauə mɨn ye nətərɨgien huvə, kɨni mɨsəta ye kwənməkuru kape Setan, yame ramraptərəkɨn əriə, kasor nəkwan.

2:3: 2 Tim 1:8

2:5: 2 Tim 4:8

2:6: 1 Kor 9:7

2:8: Rom 1:3; 1 Kor 15:4

2:9: Efes 3:1,13; Fil 1:12-14

2:11: 2 Kor 4:11

2:12: Mat 10:33

2:13: Rom 3:3-4; Taet 1:2

2:14: 1 Tim 6:4; Taet 3:9

2:15: 1 Tim 4:6

2:16: 1 Tim 4:7

2:17: 1 Tim 1:20

2:19: Nam 16:5; Aes 52:11; Jon 10:14; 1 Kor 8:3

2:22: 1 Tim 6:11

2:23: 1 Tim 4:7