3
Kwasɨg ikɨn Yesu tukruə məkir narmamə, nahasien tukruə
Kɨni takaməkeikei mɨrkun mɨn narɨmnar e: Nɨpɨg Kwasɨg tukruə ipakə, nɨpɨg əutən mɨnə tukhauə. 1 Tim 4:1 Meinai, narmamə tukasərɨg əmə əriə, mɨsorkeikei pɨk mane. Mɨsausit, mhavəhsi-haktə atuk əriə. Mamhani hah narmamə, mɨsəsɨk nəkwai nɨsɨnriə mɨnə mɨne rɨmriə mɨnə, mhapəh nhani-vivi-yen narmamə tuk nasituyen, mhapəh nhasiaiyen Kughen. Norkeikeiyen kapəriə tukrɨrkək. Tukhapəh nɨsəru-kɨnien təvhagə hah yamə kamor irəriə. Tuksoriah nhag narmamə. Mhapəh nɨsarha-huvəyen tuk nɨmraghien kapəriə. Rɨkiriə tukragien tuk noriahyen yermamə. Tuksəməkɨn nar huvə mɨnə. Iriə kəut kəsuə mɨnə. Tuksor narɨmnar ye nətəwaoyen. Mhavəhsihaktə atuk əriə. Mɨsorkeikei narɨmnar tuk nərɨg-huvə-yen ye nɨprairiə, mərɨg tukhapəh nɨsorkeikeiyen Kughen. Tukhasɨgəvɨn əmə nəhuakien, mhapəh nɨseighanien mə Kughen tukrɨvən yerkiriə.
Yuvən isok tuk narmamə kasor məkna Mat 7:15,21; Taet 1:16 meinai kamhavən yerkwanu mɨnə, masor nar iko tuk nhavi-ta-yen nərɨgien kape nɨpiraovɨn yamə mɨne kapəriə nərɨgien rapəh nɨskaiyen. Təvhagə hah kape nɨpiraovɨn mɨnə a rəmhen kɨn kajipə pam. Rɨkiriə rɨvən tuk norien hah, kɨni ravi-əhu əriə. Iriə kasətərɨg kɨn nhajounien pɨsɨn pɨsɨn, mərɨg tukhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Nəgkiarien Ǝfrakɨs kape Kughen tuk nɨpɨg kɨrik.
Apa kupən, kwərə mir a Janes mɨne Jambres* Eks 7:11, 22, 9:11. kɨmawəsɨk nəgkiarien kape Moses, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, narmamə mɨnə tɨksɨn kɨsəsɨk nəgkiarien əfrakɨs kape Kughen. Narmamə mɨnə a, nərɨgien kapəriə rɨnahas. Nhatətəyen kapəriə rapəh nəmhenien. Mərɨg nhajounien eikuə kapəriə to rapəh nərerien ror tu, meinai tukpiəm əpu nətəwaoyen kapəriə, rəmhen kɨn kwərə mir a Janes mɨne Jambres.
Mə Timoti tukrəri-pən norien kape Pol
10 Mərɨg ik, Timoti, nakaməri-pən kafak nhajounien, mɨne norien kape nɨmraghien kafak, mɨne naha nhagɨn yame yakmə jakor, mɨne kafak nhatətəyen, mɨne nətərɨgien apomh kafak, mɨne kafak norkeikeiyen, mɨne nərer-tɨm-tɨmien kafak. 11 Ik nakwɨrkun-ta nɨpɨg əutən yamə mɨne kɨmnhauə ye nɨmraghien kafak, mɨne norien has yamə mɨne kɨmnor irak. Nakɨrkun norien əutən yamə mɨne kɨmnor irak apa Antiok mɨne Ikoniam mɨne Listra. Wok 13:50; 14:5; 14:19 Mərɨg Yesu Yermaru rɨmɨrəhsi-ta yo ye narɨmnar m-fam a. Sam 34:19 12 Mərɨg, nəfrakɨsien: Tukuh narmamə m-fam yamə mɨne khamə tuksor kɨrikianə iriə Yesu Kristo, masor nəkwai Kughen. Mat 16:24; Jon 15:20; Wok 14:22 13 Kɨni mərɨg nəmə has mɨnə, mɨne narmamə kape neikuəyen, iriə tuksor norien has, mhavən, masor yame rahas əgkəp. Tukameikuə irəriə, kamhavən maseikuə ye narmamə.
14 Mərɨg ik, Timoti, ik nakwɨrkun huvə ta əmawə yamə mɨne yakshajoun ik. Ror pən takaməkeikei məri-pən əmə narɨmnar yamə mɨne yakshajoun ik kɨn, yamə mɨne nakamni nəfrakɨsien irəriə. 15 Ye nəkəskəhyen kafam muə meriaji-pə taktəkun, nakwɨrkun-ta Nəkwəkwə kape Kughen e yame rɨrkun nɨvəhsi-preyen nɨrkunien kɨmik mə takhatətə ye Yesu Kristo mə Kughen tukrɨvəh mɨragh ik. 16 Nəgkiarien m-fam ye Nəkwəkwə kape Kughen kamhasɨ-pən ye nəkwai Kughen əmə, kɨni mɨsasitu irətawə. Mɨshajoun ətawə, mamhani-ərhav norien has mɨnə kapətawə, masərəhu atuatuk ətawə, kɨni mɨshajoun ətawə kɨn norien yamə mɨne kɨsatuatuk. Rom 15:4 17 Kɨsasitu irətawə məkneikɨn: Kɨtawə narmamə kape Kughen mɨnə, tukhavəh nasituyen mɨnə fam a, kɨni mhauə narmamə yamə mɨne kharkun nɨsorien wok huvə mɨnə m-fam.

3:1: 1 Tim 4:1

3:5: Mat 7:15,21; Taet 1:16

*3:8: Eks 7:11, 22, 9:11.

3:11: Wok 13:50; 14:5; 14:19

3:11: Sam 34:19

3:12: Mat 16:24; Jon 15:20; Wok 14:22

3:16: Rom 15:4