16
Farisi mɨnə mɨne Sadusi mɨnə kɨsaiyoh Yesu mə tukror nɨmtətien kɨrik
(Mat 12:38-45; Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
Kɨni ai, Farisi tɨksɨn mɨne Sadusi tɨksɨn khauə masəni-əhu Yesu mə to rɨpəh norien nɨmtətien kɨrik ye nɨmrɨriə yame ramhajoun mə nəsanɨnien kafan ramsɨ-pən ye neai.
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Nɨpɨg mɨrh natukrivə, nakhamə, ‘Tikianakwamer rukweiha tukravən meinai napuə raməwhao.’ Kɨni yenpɨgyenpɨg iran, nakhamə, ‘Nəhig tukrɨp, meinai napuə rəwhao markurao.’ Nakharkun nɨniyen nɨprai nɨmtətien ye nɨmar napuə, mərɨg nakseinein nɨniyen nɨprai nɨmtətien yame yakamor ai taktakun. Kɨmiə e taktakun mɨne, naksahas. Kɨmiə nəmə Isrel nɨmɨsəpəh kapəmiə nhatətəyen ye Kughen rəmhen kɨn piraovɨn kɨrik yame rapəh kafan yerman məri-pən kwən pɨsɨn. Kɨni taktakun naksorkeikei mə jakor nɨmtətien kɨrik yame tukrhajoun mə yɨmasɨ-pən ye Kughen. Mərɨg Kughen tukror nɨmtətien kɨrikianə əmə, in e nɨmtətien kape Jona kupan.” Jona 1:17; Mat 12:40 Yesu rɨmnəgkiar fam ai məpəh əriə.
Yesu rɨmnor kwirɨg kɨmi kafan narmamə mɨnə meinai kasəvɨt-ərhav ye nɨmtətien yame rɨmnor
(Mak 8:14-21)
Kɨni ai Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə khavən ye bot, mɨsəviəfugɨn ye nu apa Galili. Mɨsəru-kɨn nɨpər bred nəriə. Kɨni Yesu rɨmnor kwirɨg kɨmi əriə mɨmə, “Takasərɨg əmiə tuk ‘yis’ kape Farisi mɨnə, mɨne Sadusi mɨnə.’ Luk 12:1
Kɨni kɨnəsaiyoh əriə mɨnə kɨn nɨpran, mhamə, “?Tukmə ror kwən e rɨmə kɨtawə kɨmnhapəh nhavəhyen bred uə?”
Mərɨg Yesu ruɨrkun ta nərɨgien kapəriə. Mɨni-pən tuk əriə mə, “Kapəmiə nhatətəyen rɨkəskəh. ?Nakshawor e masəm əmiə mɨnə mə bred rɨkək? ?Rhawor e rɨkimiə rɨpəh nəsɨkien kɨni nakhapəh nharkun-huvəyen mə nɨpɨg yɨmɨvəh nɨpar bred kɨrkɨrɨp, məhi-pən kɨmi narman faef taosen kɨsən, kɨni kɨmɨsəpəh nɨpərpər nəvɨgɨnien, ?nakhavai-pən ye nɨtɨp kuvhuun? Mat 14:17-21 10 Kɨni nɨpɨg yɨmɨvəh nɨpər bred seven, məhi-pən kɨmi narman fo taosen, kɨni mhapəh nɨpərpərɨn, ?nakhavai-pən ye kəmeiru kuvhuun? Mat 15:34-38 11 ?Rhawor kɨmiə nakhapəh nharkunien mə yakpəh nəgkiarien kɨn bred? Takasərɨg əmiə tuk ‘yis’ kape Farisi mɨnə mɨne Sadusi mɨnə.”
12 Kɨni ye nɨpɨg a, iriə kɨmnharkun mə pəh nien mə raməgkiar kɨn yis yame kamor bred kɨn, mə tukasərɨg əriə tukun. Mərɨg tukasərɨg əriə tuk nhajounien kape Farisi mɨnə mɨne Sadusi mɨnə.
Pita ramni mə Yesu in Kristo
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Kɨni ai Yesu mɨne kafan narmamə khavhiak mhatərhav-pən ye kwənmhan e kamni kɨmə Sisaria Filipae. Kɨni Yesu raiyoh əriə mə, “?Mərɨg narmamə kamhani mə Yo, Ji Yermamə, Yo e pa?”
14 Kɨni khani-pən tukun mhamə, “Tɨksɨn khamə Ik e Jon Baptaes; tɨksɨn khamə Ik e Elaeja tu; kɨni tɨksɨn khamə Ik e Jeremaea uə profet kupən pɨsɨn kɨrik kape Kughen.” Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8
15 Mərɨg In raiyoh əriə mə, “?Mərɨg rhawor irəmiə? ?Nakhamə Yo e pa?”
16 Mərɨg əmə Saemon Pita rɨmə, “Ik e Kristo,* “Kristo” mɨne “Mesaea” kwəm nəmhen. Nɨpran rɨmə, “Yermamə yame Kughen rɨmɨni kupən mə tukrher-pə kɨn tuk nɨwəh-mɨraghien ətawə.” ji Kughen yame Ramragh.”
17 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mə, “Saemon Jona Nəgkiarien kape Gris ramni mə “Saemon Bar Jona.” Nɨpran ramni mə in ji kwən kɨrik, nhagɨn e Jona., Kughen rɨmnautə-pre kɨn nɨhuvəyen kafan kɨmik, meinai pəh nien mə yermamə kɨrik rɨmnor əpu nar e kɨmik; mərɨg Rɨmɨk apa ye rao ye neai, In rɨmnor əpu nar e kɨmik. Gal 1:15-16 18 Kɨni yakamni-pre tuk ik mə ik Pita Ye nəgkiarien Gris, “Pita” nɨpran ramni “kapier.”, nɨpran ramni mə kapier yame jakvhirəkɨn-pən niməhuak kafak iran. Kɨni to nəsanɨnien kape nɨmhəyen rɨpəh napitayen kafak narmamə mɨnə. Jon 1:42; Efes 2:20 19 Jakvəhsi-pre ki kɨmik kape narmaruyen kape Kughen. Tukmə nakəhitə ye naha tapɨg ye tokrei tanə, tukrəhitə ye rao ye neai. Tukmə nakətapɨg ye naha tapɨg ye tokrei tanə, tukrətapɨg ye rao ye neai.” 20 Kɨni mɨni-əutən-pən tuk kafan narmamə mɨnə mə tukhapəh nhani-pənien tuk yermamə kɨrik mə In Kristo yame Kughen rɨmɨni mə tukrher-pə kɨn.
Yesu rɨmnəkupən mɨrkun, mɨni-ərhav mə tukrɨmhə, kɨni mɨmragh mɨn
(Mak 8:31-9:1; Luk 9:22-27)
21 Rɨrikakun ye nɨpɨg a, Yesu rɨmɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mə tukraməkeikei mɨvən Jerusalem, kɨni nəwharu mɨnə Isrel, mɨne jif pris mɨnə, mɨne namhajoun kape loa kape Moses, tuksor nəmhəyen kɨmin, mhani mə tukraməkeikei mɨmhə. Mərɨg ye nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn, tukramragh mɨn ye nɨmhəyen kafan.
22 Məknekɨn Pita rɨkɨr In, mwapta irəriə, kɨni mamni-əhu In mɨmə, “!Nɨkam, Yermaru! Tukrɨpəh norien rəmhen kɨn yame nakamni.”
23 Mərɨg Yesu rarar, mɨni-pən skai tuk Pita mɨmə, “!Setan! !Ap ikɨn e! Ik nakamərer əswasɨg kɨn Yo. Nərɨgien kafam rɨpəh nəmhenien kɨn nərɨgien kape Kughen. Nərɨgien əmə kape yermamə.”
24 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mə, “Tukmə yermamə rɨmə tukrɨkwasɨg kɨn Yo, tukraməkeikei məta ye nərɨgien kafan, kɨni tukmə rərɨg pawk nəmhəyen rəmhen kɨn nəmhəyen ye nɨmhəyen ye nai kamarkwao kɨn, mərɨg tukrɨkwasɨg kɨn Yo. Mat 10:38; Luk 14:27 25 Meinai yermamə yame ramgɨn tuk kafan nɨmraghien, tukraməkeikei mɨmhə. Mərɨg yermamə yame tukhopni tuk nɨkwasɨgien kɨn Yo, tukrarə ye nɨmraghien rerɨn. 26 Tukmə yermamə kɨrik kafan nautə rehuə pɨk ye tokrei tanə e, mamarakikɨn kafan nɨmraghien tukun, nanmɨn tukrerwei. Mərɨg nar kɨrik rɨrkək mɨn tuk nɨvəhyen nɨmrɨ nɨmraghien kafan. Mat 4:8-9 27 Ror məknakɨn meinai Yo Ji Yermamə jakpiuə kɨmawə agelo mɨnə ye nəsanɨnien ehuə mɨne nɨkhakien kape Rɨmɨk, kɨni jakpivəhsi-pən nərokien kɨmi narmamə mfam tuk wok yame kɨmɨsor. Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 25:31; Rom 2:6; Rev 22:12 28 Yakamni əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə tɨksɨn kasarə ikɨn e to khapəh nhamhəyen mɨseriaji nɨpɨg narmamə tuksəm Yo Ji Yermamə yakavəh nehuəyen tuk narmaruyen ye narmamə.”

16:4: Jona 1:17; Mat 12:40

16:6: Luk 12:1

16:9: Mat 14:17-21

16:10: Mat 15:34-38

16:14: Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8

*16:16: “Kristo” mɨne “Mesaea” kwəm nəmhen. Nɨpran rɨmə, “Yermamə yame Kughen rɨmɨni kupən mə tukrher-pə kɨn tuk nɨwəh-mɨraghien ətawə.”

16:17: Nəgkiarien kape Gris ramni mə “Saemon Bar Jona.” Nɨpran ramni mə in ji kwən kɨrik, nhagɨn e Jona.

16:17: Gal 1:15-16

16:18: Ye nəgkiarien Gris, “Pita” nɨpran ramni “kapier.”

16:18: Jon 1:42; Efes 2:20

16:24: Mat 10:38; Luk 14:27

16:26: Mat 4:8-9

16:27: Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 25:31; Rom 2:6; Rev 22:12