2
Kughen tukrərəhu narpɨnien tuk təvhagə hah
Kɨmiə nakamhani mhamə Kughen tukraməkeikei mɨvəh-si-pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kasor norien hah. Kɨni mərɨg kɨmiə mɨn, nakasor norien hah; ror pən, narpɨnien yame kɨmiə nakamhani, Kughen tukraməkeikei mɨvəhsi-pre mɨn kɨmi əmiə, kɨni rɨpəh nəmhenien mə kɨmiə taksəkir norien kape narmamə. Mat 7:1-2; Jon 8:7 Kɨtawə kharkun mə nɨpɨg Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kasor norien has yamə mɨne yɨmɨni ta, kafan nəkirien in ratuatuk əmə. Ror məkneikɨn mə nɨpɨg kɨmiə taksəkir narmamə tuk nahasien kapəriə, mərɨg kɨmiə mɨn nakasor əmə norien hah rəmhen kɨn əriə, kɨni to nakhapəh nɨsapien nɨpɨg Kughen tukrəkir narmamə iran mɨvəh-si-pən narpɨnien kɨmi əriə. !Rɨkimiə rɨpəh nəsɨk-pɨkien norien kape Kughen! In ramor rhuvə pɨk kɨmi əmiə, mɨpəh nəməkɨnien əmiə; kɨni kafan nətərɨgien in rapomh. Mərɨg kɨmiə naksor əmə nar apnapɨg ye nɨhuvəyen kafan. ?Nakharkun uə nɨkam mə In ramor norien huvə kɨmi əmiə mə taksarar ye nətərɨgien kapəmiə tuk norien has mɨnə? Efes 1:7; 2 Pita 3:15
Mərɨg kapəmia kapə rɨskai, kɨni nakhapəh nɨsararien ye nətərɨgien kapəmiə tuk norien has mɨnə kapəmiə. Kɨni tuk nar ai, nakasəvi niemhaa kape Kughen mə tukrɨvəhsi-pən narpɨnien ehuə kɨmi əmiə ye nɨpɨg yame In tukrəkir narmamə iran ye norien atuatuk kape nəkirien kafan. Kughen tukrɨvəhsi-pən kɨmi narmamə kɨrikianə kɨrikianə raməri-pən əmə narɨmnar yame kɨmɨsor. Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 16:27; 2 Kor 5:10 Mɨvəh-si-pən nɨmraghien rerɨn kɨmi narmamə yamə mɨne kasərer tɨm tɨm ye nɨpɨg mɨfam tuk norien nar yame ratuatuk. Narmamə mɨnə a yame kɨsarkut pɨk tuk norien nar huvə, Kughen tukrəgnəgɨn əriə tukun, mɨvəh-si-pən nɨsiaiyen mɨne nɨmraghien rerɨn kɨmi əriə. Rom 8:17-18 Mərɨg In tukrɨvəhsi-pən kafan niemhaa mɨne narpɨnien kɨmi narmamə mɨnə tɨksɨn yamə mɨne kɨsarkut atuk əmə tuk tɨpriə, kɨni mamhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə tuk nəfrakɨsien, masəri-pən norien has mɨnə. 2 Tes 1:8 Narmamə m-fam yamə mɨne kasor norien has, iriə tuksarə ye nəmhəyen mɨne nɨpɨg əutən mɨnə. Kwənərəus kape nar Isrel tuksəkupən mharəh-pɨkɨn nɨpɨg əutən mɨnə a, kwasɨg ikɨn nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. 10 Mərɨg Kughen tukrəgnəgɨn narmamə mɨnə fam yamə mɨne kasor norien huvə, mɨvəh-si-pən nɨsiaiyen mɨne nəmərinuyen kɨmi əriə. Tukrəkupən mɨvəh-si-pən kɨmi kwənərəus kape nəmə Isrel, kwasɨg ikɨn, mamərəhu-pən kɨmi narmamə kape tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. 11 Ror məknakɨn meinai Kughen raməm əmhen kɨmi narmamə m-fam.
12 Kughen tukror narpɨnien kɨmi nəmə kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə tuk norien has mɨnə kapəriə, nar apnapɨg kɨmnhapəh nhavəhyen loa yame Kughen rɨmɨvəhsi-pən kɨmi Moses. Kɨni Kughen tukrəkir nəmə Isrel yamə mɨne kamhavəh loa, mɨvəh-si-pən narpɨnien kɨmi əriə tuk norien has mɨnə kapəriə. 13 Ror məkneikɨn meinai pəh nien mə narmamə yame kasərɨg loa yame kɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen, mərɨg narmamə yamə mɨne kasor nar yame loa ramni, iriə e, Kughen tukrɨni mə iriə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn. 14 Nəfrakɨsien, nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə khapəh nhavəhyen loa kape Moses. Mərɨg nɨpɨg kɨrik, kasəri-pən əmə kapəriə nətərɨgien masor nar yame ratuatuk, rəmhen əmə kɨn yame loa ramni. In e ramhajoun-pən mə loa kɨrik aikɨn yerkiriə, kɨni iriə kharkun nar yame in ratuatuk, mɨne nar yame rɨpəh natuatukien, nar apnapɨg khapəh nhavəhyen loa kape Moses. 15 Iriə kharkun mə loa aikɨn kape Kughen in a raməmɨr yerkiriə, meinai nɨpɨg kasor norien huvə, rɨkiriə raməsɨk mə, “Norien e rhuvə.” Kɨni nɨpɨg kasor norien has, rɨkiriə raməsɨk mɨmə, “Norien e raha.” 16 Kɨni nɨpɨg yakamni-ərhav Nəvsaoyen Huvə, yakamni mɨmə nɨpɨg kɨrik tukrɨpiuə əfrakɨs yame Kughen tukrɨni mə Yesu Kristo tukrəkir narmamə mɨfam tuk norien kapəriə yamə mɨne kaməm mɨne nətərɨgien kapəriə yame ramerkwaig.
Nəmə Isrel mɨne loa kape Moses
17 Mərɨg pəh yakəgkiar kɨmi əmiə nəmə Isrel. Nakamhani mhamə kɨmiə kwənərəus kape Isrel, kɨni masətɨgtə ye loa mɨmə in swatuk kape Kughen tuk nɨvəh-mɨraghien əmiə, kɨni masəgkiar ausit mhamə kɨmiə əmə nakharkun Kughen, kɨni In rɨrkun pɨsɨn əmə əmiə. 18 Kɨni nakamhani mhamə nakwənharkun ta naha nhagɨn yame Kughen rorkeikei, mhamə kɨmiə nakharkun swatuk yame ratuatuk huvə meinai loa kape Moses ramhajoun əmiə kɨn. 19 Kɨmiə nakamhani pɨk mhamə nakamhakɨr nɨmrɨn pɨs mɨnə, mhamə nakasəsia-pen swatuk kape narmamə yamə mɨne kasəriwək ikɨn rəpɨgnəp ikɨn. 20 Kɨni nakhamə nakshajoun yətəwao mɨnə mɨne kwajikovə mɨnə meinai kɨmiə e nakamhavəh loa yame nɨrkunien mɨne nəfrakɨsien raməmɨr iran. 2 Tim 3:5 21 Rhuvə əmə nakshajoun narmamə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. ?Mərɨg rhawor e loa rɨpəh nhajounien əmiə? Kɨmiə nakshajoun mhamə narmamə tukhapəh nɨsəkrəhyen. ?Mərɨg rhawor e naksəkrəh? 22 Kɨmiə nakshajoun mhamə tukpəh nəkrəhyen kɨn piraovɨn. ?Mərɨg rhawor e naksəkrəh kɨn piraovɨn? Naksəməkɨn nanmɨ nar yame kamərai kɨn nai. ?Mərɨg rhawor e naksəkrəh kɨn narɨmnar ye nimə kape nəhuakien kɨmi nanmɨ nar mɨnə a? 23 Naksəgkiar ausit tuk loa kape Moses. ?Mərɨg rhawor e naksakapɨr loa masoriah nhag Kughen? 24 In e rəmhen kɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni mɨmə,
“!Nəmə Isrel! Nəmə kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə kamhani hah nhag Kughen tuk norien hah kapəmiə.”(Aes 52:5)
25 Tukmə nakasor narɨmnar fam yame loa kape Moses ramni, norien kape nɨvəhyen nao kɨmi yermamə ramor nɨmtətien mə kɨmiə narmamə kape Kughen. Mərɨg tukmə naksakapɨr loa kape Moses, norien kape nɨvəhyen nao kɨmi yermamə nɨpran rɨkək. 26 Tukmə yemə kantri pɨsɨn kɨrik raməri-pən loa kape Moses, nar apnapɨg kɨpəh nɨvəhyen nao kɨmin, mərɨg Kughen tukrəm in mə ruauə yermamə kape Kughen rəmhen kɨn yame kɨmɨvəh nao kɨmi in. Gal 5:6 27 Nəmə kantri pɨsɨn pɨsɨn yamə mɨne kɨsəri-pən loa kape Moses, nar apnapɨg kɨpəh nɨvəhyen nao kɨmi əriə, mərɨg iriə tuksəkir əmiə nəmə Isrel atuatuk meinai nar apnapɨg kɨmiə nɨmnhavəh loa kape Moses yame kɨmɨrai, kɨni nar apnapɨg kɨmɨvəh nao kɨmi əmiə, mərɨg naksakapɨr loa.
28 Yakaməgkiar məkneikɨn meinai nɨvəhyen nao kɨmi yermamə, rɨpəh norien mə in ruauə yemə Isrel əfrakɨs. Nɨvəhyen nao kɨmi yermamə pəh nien mə nɨprai nɨvəhyen nao. 29 Mərɨg yermamə yame ravəh Kughen yerkin, yermamə e in e in yemə Isrel əfrah. Kɨni nɨprai sakomsaes rəmhen kɨn mə Nanmɨn kape Kughen ruɨvəhsi-ta rɨkin hah kape yermamə, mərɨg pəh nien mə loa kape Moses ravəhsi-ta rɨkin hah kape yermamə. Narmamə mɨnə e, nar apnapɨg narmamə tukhapəh nhavəhsi-haktəyen əriə, mərɨg Kughen tukrɨvəhsi-haktə əriə. Dut 30:6; Kol 2:11

2:1: Mat 7:1-2; Jon 8:7

2:4: Efes 1:7; 2 Pita 3:15

2:6: Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 16:27; 2 Kor 5:10

2:7: Rom 8:17-18

2:8: 2 Tes 1:8

2:20: 2 Tim 3:5

2:26: Gal 5:6

2:29: Dut 30:6; Kol 2:11