3
Nɨpɨg m-fam Kughen ramor kafan nəgkiarien
Tukmə ror yermamə kɨrik tukrɨni mɨmə, “?Tukmə nɨvəhyen nao kɨmi yermamə pəh nien mə nɨprai sakomsaes əfrah, kɨni rhawor e nəmə Isrel kamhani mhamə nɨvəhyen nao kɨmi yermamə in nar huvə kɨrik? ?Nəmə Isrel kamhavəh nehuəyen kɨrik rapita narmamə mɨnə tɨksɨn uə nɨkam?” Kɨni yo jakhorpɨn nəgkiarien mɨmə tukmə ik yemə Isrel kɨrik, Kughen tukror rhuvə pre kɨmik ye swatuk pɨsɨn pɨsɨn. Nar yame raməkupan, Kughen rɨmnərəhu-pən nəgkiarien atuatuk kafan ye kwermɨmiə. In nəfrakɨsien mə nəmə Isrel mɨnə tɨksɨn khapəh nɨsorien nəgkiarien yame iriə kamhani mhamə tuksor. Mərɨg norien kapəriə rɨpəh norien mə Kughen tukrakapɨr kafan nəgkiarien. !Nɨkam! Nar apnapɨg narmamə m-fam ye tokrei tanə kaseikuə, mərɨg Kughen rɨpəh neikuəyen. Rəmhen əmə kɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Kughen, nɨpɨg Ik nakəgkiar, nəgkiarien kafam ramhajoun mə Ik nakatuatuk.
Nɨpɨg narmamə tuksəkir kafam norien mɨnə, tukhani mhamə Ik nɨmnor norien has mɨnə, mərɨg Ik takapita əriə.”(Sam 51:4)
Pol rərəhu atuatuk nəgkiarien ətəwao tɨksɨn
Mərɨg tukmə ror yermamə kɨrik tukrɨni ye nətərɨgien əmə kape yermamə mɨmə, “Kɨtawə m-fam kasor norien yame rɨpəh natuatukien. Mərɨg norien has kapətawə ramhajoun-pən mə Kughen pɨsɨn əmə ramor ratuatuk nɨpɨg m-fam. Kɨni tukmə norien has kapətawə ramor swatuk mə narmamə tukhavəh-si haktə Kughen meinai In pɨsɨn əmə In ratuatuk, rɨpəh natuatukien mə In tukrɨvəhsi-pə narpɨnien kɨmi ətawə tuk norien has yame kasor.” Mərɨg nɨkam. Nəgkiarien e rətəwao. To rɨpipəh natuatukien mə Kughen tukrɨvəhsi-pə narpɨnien kɨmi ətawə tuk təvhagə has, to Kughen rɨpipəh nɨvəhyen swatuk tuk nɨvəhsi-pənien narpɨnien kɨmi narmamə m-fam ye tanɨmtanə.
Kɨni tukmə ror yermamə kɨrik tukrɨni mɨmə, “Tukmə yakeikuə, kɨni kafak norien kape neikuəyen ramor əpu mə Kughen pɨsɨn əmə raməfrakɨs, kɨni narmamə tukhani vi vi In, meinai kharkun mə In pɨsɨn əmə ratuatuk, kɨni tukmə kafak norien kape neikuəyen ramor swatuk mə narmamə tukhavəh-si haktə Kughen, rɨpəh natuatukien mə Kughen tukrɨvəhsi-pə narpɨnien kɨmi yo.” Mərɨg yo yakamni mə tukmə narmamə kɨsəri-pən nəgkiarien ətəwao məkneikɨn, tukhani mɨn mhamə, “Rhuvə əmə - pəh kɨsor norien has mɨnə mamharpɨn mə narmamə tuksəm mə kɨtawə m-fam kasor təvhagə has, khavəh-si haktə Kughen meinai In pɨsɨn əmə in ratuatuk.” Mərɨg nəgkiarien e in rahas. Narmamə tɨksɨn kamhani hah nhagɨk maseikuə mhamə yo yakaməri-pən nəgkiarien ətəwao mɨnə məknakɨn. Kughen tukrəkir əriə mɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə tukun.
Yermamə kɨrik rɨkək yame ratuatuk
?Kɨni rhawor? ?Kɨtawə tukhani naha e taktakun? ?Nakhamə ta mə Kughen tukror nɨhuvəyen kɨmi nəmə Isrel rapita nəmə ye kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə uə? Nɨkam. Yakwəni ta mə nəsanɨnien kape təvhagə hah ramarmaru ye narmamə m-fam - ye nəmə Isrel mɨne ye nəmə kantri pɨsɨn mɨnə fam. Rom 1:18—2:24; 3:23 10 In e rəmhen kɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Yermamə kɨrik rɨkək yame ratuatuk, kɨrikianə əgkap rɨkək.
11 Yermamə kɨrik rɨkək yame ravəh nɨrkunien;
kɨni yermamə kɨrik rɨkək yame ramarha-kɨn Kughen.
12 Narmamə m-fam əgkap kamhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə kɨmi Kughen,
iriə kwəsarpah fam kɨn norien nəkwai Kughen,
yermamə kɨrik rɨkək yame in ramor nɨhuvəyen, kɨrikianə əgkap rɨkək.”(Sam 14:1-3, 53:1-3; Pri 7:20)
13 “Nəgkiarien kapəriə rapien rəmhen kɨn napienien kape nəkwai nɨmɨr kape yermamə mhə yame raməkwag,
Neramɨ narmamə m-fam rukwar kɨn neikuəyen.”(Sam 5:9)
“Kakonə kape snek ramsɨ-pən ye nheriə.”(Sam 140:3)
14 “Nheramriə rukwar kɨn nher-pənien kɨn nar hah kɨmi narmamə;
kɨni nəgkiarien kapəriə rəukəh.”(Sam 10:7)
15 “Kasaiyu aihuaa əmə tuk nhopniyen yermamə;
16 aikɨn mɨnə fam yame kamhavən ikɨn, kasoriah narɨmnar, masor narmamə kasərɨg rahas,
17 kɨni iriə kaseinein swatuk kape nəmərinuyen.”(Aes 59:7)
18 “Mhapəh nhasiaiyen Kughen nɨpɨg kɨrik.”(Sam 36:1)
19 Kɨtawə kharkun mɨmə narɨmnar fam yame loa e ramni in kape narmamə yame Kughen rɨmɨvəhsi-pən loa kɨmi əriə. Ror məknakɨn mɨmə yermamə kɨrik rɨkək yame rɨrkun nhorpɨnien nəgkiarien yame Kughen ramni. Kɨni narmamə m-fam ye tokrei tanə tukasəkeikei masərer ye nɨmrɨ Kughen mɨmə In tukrəkir əriə. 20 Ror məknakɨn, pəh nien mə Kughen raməm mə narmamə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn meinai kasəri-pən loa kape Moses. Nɨkam. Loa ramhajoun-pən mə kɨtawə fam yor təvhagə hah mɨnə. Sam 143:2; Rom 7:7; Gal 2:16
Nhatətəyen əmə ramor yermamə ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen
21 Mərɨg taktakun mɨne, Kughen rɨmnor əpu ta kafan swatuk mə narmamə tukhauə mɨsatuatuk ye nɨmrɨn. Swatuk e pəh nien mə nəri-pənien loa kape Moses. Nəgkiarien mɨnə ye loa, mɨne nəgkiarien kape profet mɨnə kupan kamhani-ərhav swatuk pɨsɨn kɨrik. 22 In e mə Kughen ramor narmamə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn nɨpɨg kɨshatətə ye Yesu Kristo. Kɨni Kughen ramor məkneikɨn kɨmi narmamə m-fam yamə mɨne kɨshatətə iran. Narmamə m-fam kɨsəm nəmhen əmə, Gal 2:16 23 meinai narmamə m-fam kasor təvhagə hah, kɨni masəvi-əkiə ye swatuk kape natuatukien kape Kughen yame rhuvə makhak. 24 Kɨni ye nɨhuvəyen kafan, Kughen ramni mə iriə m-fam yamə mɨne kɨshatətə iran, iriə tuksatuatuk əmə ye nɨmrɨn, mhauə narmamə kafan, rəri-pən nərɨgien kafan. Iriə khapəh nɨsərokien nar kɨrik mɨmə tukhauə mɨsatuatuk, mərɨg Kristo rɨmnərok swatuk kapəriə, in e rɨmamhə mɨrɨsɨn əriə tuk təvhagə hah mɨnə kapəriə. Rom 5:1 25 Kughen rɨmnher-pə kɨn Kristo mə In sakrefaes; nɨtawɨn rɨmɨvəh narpɨnien mɨne niemhaa kape Kughen tuk təvhagə hah. Kɨni Kughen raməspir təvhagə hah mɨnə kape narmamə nɨpɨg kamhani nəfrakɨsien mə Kristo rɨmamhə tuk əriə. Kughen ramor swatuk a mə tukrhajoun mə kafan norien in ratuatuk huvə, meinai ye kafan nətərɨgien yame rapomh, in rɨpəh norien narpɨnien tuk təvhagə hah yame narmamə kɨmɨsor kupan. 26 Rɨmnor məknakɨn mə tukrhajoun ətawə taktakun mɨne mə norien kafan in ratuatuk. Kɨni Kughen atuk əmə ramni mə narmamə yamə mɨne kɨshatətə ye Yesu Kristo, iriə kwəsatuatuk ta ye nɨmrɨn.
27 Ror məknakɨn, yermamə kɨrik rɨkək yame rɨrkun nəgkiar-ausitien tuk nar kɨrik yame rɨmnor muə in matuatuk ye nɨmrɨ Kughen. ?Kɨni rhawor e narmamə kɨseinein nɨsəgkiar-ausitien mhamə kɨmɨsor nar kɨrik mhauə mɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen? Meinai yermamə kɨrik rɨkək yame rɨrkun nəri-pənien loa muə matuatuk ye nɨmrɨ Kughen. Mərɨg nhatətəyen əmə ramor narmamə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn. 28 Ror məknakɨn meinai kɨtawə kamharaptərəkɨn tɨm tɨm nhatətəyen ramor swatuk mə narmamə kasatuatuk ye nɨmrɨ Kughen, pəh nien mə nəri-pənien nəgkiarien kape loa.
29 Kughen pəh nien mə in Kughen kape nəmə Isrel əmə. In Kughen mɨn kape nəmə tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, Rom 10:12 30 meinai Kughen kɨrikianə əmə, yame In ror narmamə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn ye swatuk kɨrikianə əmə. In e nhatətəyen kapəriə. Nar apnapɨg mə iriə nəmə Isrel uə iriə nəmə kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. Dut 6:4; Gal 3:20 31 ?Mərɨg rhawor ye loa kape Moses e taktakun? ?Nakharkun mə nhatətəyen e ramor loa e in nar apnapɨg uə? Nɨkam. Mərɨg nɨpɨg kɨshatətə əmə ye Kughen, kɨni ye norien a, kasəri-pən atuatuk swatuk əfrakɨs kape loa. Mat 5:17

3:9: Rom 1:182:24; 3:23

3:20: Sam 143:2; Rom 7:7; Gal 2:16

3:22: Gal 2:16

3:24: Rom 5:1

3:29: Rom 10:12

3:30: Dut 6:4; Gal 3:20

3:31: Mat 5:17