5
Yesu rɨmɨrɨsɨn kafan narmamə mɨnə
Nɨpɨg Yesu Kristo rɨmɨrɨsɨn ətawə, rɨmnor ətawə mə loa kape Moses tukrɨpəh narmaruyen irətawə. Ror pən, kɨmiə takasəkeikei mɨsərer tɨm tɨm ye nhatətəyen kapəmiə, mhapəh nɨseighanien kɨn loa mə tukrarmaru mɨn irəmiə. Apa kupan, loa e, rɨmnərɨk mɨtə əmiə mamor əmiə mə kɨmiə slef mɨnə kafan.
Taksərɨg-ru nar e yakamni. Yo Pol, yakamni-pre nəgkiarien e tuk əmiə mɨmə tukmə kɨmiə nakseighan kɨn əriə mə tukhavəh nao kɨmi əmiə, ramhajoun pən mə naksor təkun wok yame Kristo rɨmnor. Kɨni yo yakaməgkiar skai pre mɨn kɨmi əmiə mɨmə yermamə yamə rameighan kɨn mə tukvəh nao kɨmin, in ravəhsi-pən atuk in ye kwermɨ loa kape Moses. Kɨni yermamə yame loa ramarmaru iran, in tukraməkeikei məri-pən fam əgkəp narɨmnar fam yame loa ramni. Kɨmiə e yame nasarkut-arkut tuk nəri-pənien loa mə tukror əmiə naksatuatuk ye nɨmrɨ Kughen, ramhajoun pən mə nakwəsəpəh ta Yesu Kristo. Nakwənhavəhsi-pən nɨmetaimiə kɨmi nɨhuvəyen kape Kughen. Kɨni mərɨg kɨtawə e Nanmɨn kape Kughen ramor ətawə kasərəhu-pən əmə kapətawə nətərɨgien ye Kughen, pəh In tukror ətawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn, meinai kɨtawə kɨshatətə əmə ye Yesu Kristo. Kasərəhu-pən məkna nətərɨgien kapətawə ye Kughen meinai narmamə yamə mɨne kasofugɨn-pən ye Yesu Kristo, in nar apnapɨg mə kɨmɨvəh nao kɨmi əriə, uə kɨpəh nɨvəhyen nao kɨmi əriə. Mərɨg nar ehuə e, in əmə e nhatətəyen ye Yesu Kristo. Nhatətəyen e ror ətawə kasorkeikei Kughen, masor mɨn norkeikeiyen kɨmi narmamə. 1 Kor 7:19; Gal 6:15
7-8 Apa kupan, yɨmnəm əmiə mɨrkun mə kɨmiə nakasaiyu əsanɨn ye swatuk atuatuk ye nɨmraghien kapəmiə mə takseriaji mak. Mərɨg taktakun, nakwənharerɨg. Kughen rɨmnokrən ta kɨn əmiə. ?Mərɨg nɨpa mɨnə kasərer əswasɨg kɨn kapəmiə swatuk, masəko karɨn əmiə mə taksəri-pən mɨn loa kape Moses? Yakɨrkun mə Kughen to rɨpəh norien məkneikɨn irəmiə. Mərɨg nhajounien eikuə en yame kamhani tukrɨpioriah fam əgkap əmiə rəmhen kɨn yis yame kɨvəhsi-pən ye bred ramher fam əgkap bred. 1 Kor 5:6 10 Mərɨg yakɨrkun mə nəfrakɨsien, Yermaru tukror nətərɨgien kapəmiə tukruə mɨn mor kɨrikianə kɨtawə-m kɨmiə. Kɨni yo yakɨrkun huvə mə yermamə e yame ramoriah kapəmiə nətərɨgien məknakɨn, nar apnapɨg mə in yemehuə kɨrik uə in yemə hawor pən iran mɨne, mərɨg Kughen tukror narpɨnien kɨrik kɨmin. 2 Kor 11:15; Gal 1:7
11 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Narmamə tɨksɨn kamhani mə yo yakamni-ərhav mə narmamə yame kashatətə ye Kughen, tukaməkeikei kɨvəh nao kɨmi əriə. Mərɨg nəgkiarien e rɨpəh norien nəfrakɨsien kɨn. To yakpini-ərhav məkneikɨn, kɨni narmamə mɨne e yame kasəriwək kɨmiə miriə, rɨkiriə rɨpiagien əmə tuk yo. !Mərɨg, səmru! Nəmə Isrel tɨksɨn kasoriah yo mamharpəhu yo, mamhauh yo, meinai yo yakamni-ərhav mə nɨmhəyen kape Yesu ye nai kamarkwao kɨn, in əmə e, in tukrɨvəh mɨragh narmamə. 12 Ye nətərɨgien kafak, narmamə mɨne e yame kashajoun oror əmiə, mhamə tukaməkeikei kɨvəh nao kɨmi narmamə, rhuvə mə iriə tuksərai ta əgkap əmə matuk kapəriə.
13 Mərɨg piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə, kɨni mɨrɨsɨn əmiə mə loa kape Moses tukrɨpəh narmaruyen irəmiə. !Mərɨg takasərɨg huvə əmiə! Pəh rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien mɨmə, “Rhuvə, yo yaknap ta ye loa. Taktakun ai yakɨrkun norien naha nhagɨn yame nɨprak rorkeikei.” Kɨmiə takhapəh nhaniyen məknakɨn. Mərɨg norkeikeiyen kapəmiə tukraməkeikei mor əmiə rɨkimiə ragien əmə mə taksasitu irəmiə mɨnə. 1 Pita 2:16 14 Meinai norkeikeiyen in raməpkəfugɨn nəgkiarien fam yame loa ramni. In e ramni mə, “Takaməkeikei morkeikei piam rəmhen kɨn yame nakorkeikei atuk ik.”(Lev. 19:18) 15 Takasərɨg huvə əmiə. Tukmə kɨmiə nakasor tɨməht kɨmi əmiə mɨnə, naksəmhen əmə kɨn kirəvɨn* Nəgkiarien Gris rɨpəh nɨniyen kirəvɨn, ramni əmə nuhpɨkɨnien ye tɨməht, rəmhen kɨn yame narmamə kasəs əriə mɨnə. yamə mɨne kasəs atuk əriə mɨnə, kɨni mus mus kapəmiə tukroriah əmiə.
Norien kape Nanmɨn kape Kughen mɨne norien kape narmamə
16 Ror pən, yakamni-pre tuk əmiə mə kɨmiə, Nanmɨn kape Kughen tukraməkeikei mɨkɨr əmiə kɨni nakhakwasɨg kɨn. Kɨni kɨmiə takhapəh nɨsorien nar has yame nɨpraimiə əmə rorkeikei. 17 Təvhagə has mɨnə a, in e, nɨmɨsor narɨmnar has yame nɨpraimiə atuk rorkeikei. Mərɨg norien e, in ravəhsi-əhu norien kape Nanmɨn kape Kughen. Kɨni Nanmɨn kape Kughen in rɨpəh norkeikei-mɨnien norien has yame nɨmnasor hanə kupan. Norien mir e kawor tɨməht kɨmi əriu mɨnə, ror pən nakaseinein nɨsorien norien huvə yamə mɨne rɨkimiə raməsɨk mə taksor. Rom 7:15-23 18 Mərɨg tukmə Nanmɨn kape Kughen ramkɨr əmiə, to loa rɨpəh mɨn narmaruyen irəmiə.
19 Kɨtawə kwənharkun norien hah kupan kape narmamə yame kɨmnasor hanə kupan: Nɨpiraovɨn mɨne narman kamhakɨr apɨsapɨs əriə mɨnə, kɨni iriə kasor norien has m-fam yame ror naurɨsien tuk nɨniyen; kapəriə nətərɨgien ramvən pɨk tuk norien has mɨnə a. 20 Masəhuak kɨmi nanmɨ nar mɨnə, masəmtah, masəməkɨn narmamə, masor tɨməht, masəmhowk, masor niemhaa, mhavəhsi-haktə atuk əriə, masəwhai əriə mɨnə, mɨsarə pɨsɨn pɨsɨn. 21 Masanipɨn ye narɨmnar kape narmamə, mɨsapɨs kɨn nɨnɨmien, masor lafet mamharpəhu nətəwaoyen, masor narɨmnar ehuə mɨn yame ror məknakɨn. Yakamor kwirɨg kɨmi əmiə rəmhen əmə kɨn yame yɨmnor kwirɨg kɨmi əmiə apa kupan: Narmamə yamə mɨne kasor norien mɨnə a, iriə tukhapəh nhavənien mɨsarə ye rao ye neiai yame rɨmnor apnəpeinə iran kape kafan kwajikovə mɨnə. 1 Kor 6:9-10
22 Mərɨg tukmə Nanmɨn kape Kughen ramarə ye narmamə, nɨmraghien kapəriə tukrɨkuə kɨn kwənkwan e in e: Kɨsorkeikei narmamə, rɨkiriə ragien, nəmərinuyen ramarə yerkiriə, kapəriə nətərɨgien rapomh, rɨkiriə rehuə tuk narmamə, kɨni kapəriə norien in rhuvə. Kɨni narmamə kamhani nəfrakɨsien irəriə. 23 Kɨni iriə nəmə mar. Kɨni kasarmaru ye nɨprairiə. Norien mɨnə e, iriə khahuvə pɨk, kɨni nəgkiarien kɨrik rɨkək ye loa yame ramni-əhu narɨmnar mɨnə e. 24 Kɨtawə narmamə kape Yesu Kristo, kɨtawə kwəsəpəh ta norien has mɨnə kapətawə, mhapəh nɨsorien narɨmnar yamə mɨne nɨpraitawə əmə rorkeikei. Rəmhen əmə kɨn yame kɨmɨsəsɨk-pən nətərɨgien has mɨnə kapətawə ye nai kamarkwao kɨn. Rom 6:6; Kol 3:5 25 Nanmɨn kape Kughen In rɨmɨvəhsi-pə ta nɨmraghien kɨrik kɨmi ətawə, kɨni rhuvə mə kɨtawə tuksəriwək ye norien huvə mɨnə kafan. 26 Rahas mə kɨtawə tuksausit mhavəhsi-haktə pɨk ətawə, masəməkɨn ətawə mɨnə. Fil 2:3

5:6: 1 Kor 7:19; Gal 6:15

5:9: 1 Kor 5:6

5:10: 2 Kor 11:15; Gal 1:7

5:13: 1 Pita 2:16

*5:15: Nəgkiarien Gris rɨpəh nɨniyen kirəvɨn, ramni əmə nuhpɨkɨnien ye tɨməht, rəmhen kɨn yame narmamə kasəs əriə mɨnə.

5:17: Rom 7:15-23

5:21: 1 Kor 6:9-10

5:24: Rom 6:6; Kol 3:5

5:26: Fil 2:3