4
Pəh nien mə kɨtawə slef kape loa, mərɨg kɨtawə ji Kughen mɨnə
Taktəkun ai, jakəgkiar kwakwə mɨn ye norien kapətawə, mamni nuhpɨkɨnien kɨrik. Tukmə yermamə kɨrik rɨmhə, tɨni tukrɨvəh kafan nautə mɨnə fam. Mərɨg tukmə tɨni ramarkəskəh hanə, to rɨpəh nehuəyen ye kafan nautə, rəmhen kɨn yame slef kɨrik to rɨpəh nehuəyen ye nautə kɨrik. Mərɨg tɨni a tukraməkeikei mamarə iriə piauni karɨn mɨnə tɨksɨn mamvən meriaji-pən nɨpɨg kafan tatə rɨmɨni mə in rɨrkun nɨvəhyen nautə yame rɨmnərəhu-pən kɨmin. Kɨni kɨtawə mɨn tuksor məknakɨn. Apa kupan, kɨtawə kɨmɨsəmhen kɨn kwajikovə - kɨtawə slef mɨnə kape loa yamə mɨne kasarmaru irətawə. Kol 2:20 Mərɨg ruauə ye nɨpɨg atuatuk yame Kughen rɨmɨni, kɨni Kughen rɨmnher-pə kɨn Tɨni ruə. Piraovɨn kɨrik rɨmɨrəh, rarha-pə ye tokrei tanə. Kɨni in maməri-pən atuatuk narɨmnar fam yame loa ramni. Rɨmnor məknakɨn mə tukrɨrɨsɨn ətawə yamə mɨne loa rɨmnərkɨs ətərəkɨn ətawə, pəh Kughen tukrɨrhi ətawə, mɨrɨsɨn ətawə khauə rəmhen kɨn nɨpnətɨn atuatuk mɨnə. Jon 1:14; Rom 1:3
Kɨni taktakun ai, Kughen rorkeikei mə tukror əpu mə kɨtawə nɨpnətɨn mɨnə, mher-pə kɨn Nanmɨn kape Tɨni rɨmauə irətawə mɨnə fam, kɨni mor ətawə kasokrən kɨn Kughen mə “Tatə.” Tuk nar ai, pəh nien mə kɨtawə slef mɨnə, mərɨg kɨtawə nɨpnət Kughen əfrakɨs mɨnə. In rɨmɨvəhsi-pə narɨmnar huvə mɨnə kɨmi ətawə yame In ruɨni ta mə tukrɨvəhsi-pən kɨmi nɨpnətɨn mɨnə. Rom 8:15-17
Pol rɨkin raməmhə tuk nəmə Galesia
Apa kupan, kɨmiə nɨmɨseinein Kughen. Kɨmiə masəhuak kɨmi yarmhə mɨnə mhamə ta mə kapəmiə kughen mɨnə. Iriə kɨmɨsərkɨs ətərəkɨn əmiə, mərɨg pəh nien mə iriə kughen əfrakɨs mɨnə. Mərɨg taktakun ai, nakwənharkun Kughen. Uə, rhuvə mə jakni məkneikɨn mə Kughen ruɨrkun ta əmiə. ?Mərɨg rhawor e nakwənharerɨg-pən mɨn tuk natuakəmien mɨnə a? Kapəriə nəsanɨnien rɨkək. Kɨni to kamhavən, tukhapəh nɨsorien nar huvə kɨrik kɨmi əmiə. ?Rhawor nakhamə iriə tuksərkɨs ətərəkɨn mɨn əmiə? 10 ?Rhawor nakasəri-pən natuakəmien kapəriə ye nɨpɨg mɨnə kapəriə, mɨne makuə mɨnə kapəriə, mɨne nɨpɨg rhakə mɨnə, mɨne newk mɨnə kapəriə? Rom 14:5; Kol 2:16 11 !Kəsi narman! !Yo yakamgɨn pɨk tuk əmiə! !Yakaməm mə yɨmnor pɨk wok irəmiə tuk nar apnapɨg əmə!
12-13 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, yo yakaməgkiar skai kɨmi əmiə mɨmə apa kupan, kɨmiə nɨmnhapəh nɨsarəyen ye loa kape Moses, kɨni yo yɨmauə məm əmiə kɨsarə, yɨmɨvəh norien kapəmiə, məpəh nəripənien loa. Kɨni taktakun ai, yakorkeikei mə kɨmiə mɨn takhavəh norien kafak, mhapəh nɨsorien mə loa tukrɨraptərəkɨn tɨm tɨm əmiə. Kɨmiə rɨkimiə tukrəsɨk mə in apa kupan, nɨpɨg yɨmnamni-ərhav Nəvsaoyen Huvə kɨmi əmiə meinai yɨmnamhə, mamarə kɨtawə-m kɨmiə. Mərɨg nar apnapɨg mə yo yɨmnamhə ye nɨpɨg a, mərɨg kɨmiə nɨmnhapəh nɨsorien yo yakərɨg rahas. 14 Nəmhəyen kafak rɨmnərɨk mɨtə əmiə, mərɨg rɨkimiə rɨmɨpəh nəsɨkhahyen yo, kɨni nɨmnhapəh nɨshekien yo. Kɨmiə nɨmnhavəh huvə yo mamhavən ye nəkwai nimə kapəmiə mɨnə, rəmhen əmə kɨn yame nakhakɨr agelo kɨrik kape Kughen raurə ye nəkwai nimə mɨnə kapəmiə mɨnə, uə nakhakɨr Yesu Kristo raurə ye nəkwai nimə kapəmiə mɨnə.
15 Kupan, kɨmiə nɨmɨsorkeikei pɨk yo, mɨsasitu irak ye narɨmnar fam ye nɨrkunien kapəmiə. ?Mərɨg rhawor e taktakun mɨne? 16 Rɨkik raməsɨk mɨmə tukmə ror nəgkiarien əfrakɨs mɨnə kafak ramor əmiə nakwəsəməkɨn yo.
17 Yhajoun eikuə mɨnə e kasəmnhawk pɨk mə tukhaukreikɨn kapəmiə nətərɨgien kɨni kɨmiə nakhakwasɨg kɨn əriə. Mərɨg iriə khapəh nɨsorien məknakɨn mə tuksasitu irəmiə. Kɨsorkeikei əmə mə tukhavəhsi-ta əmiə tuk yo mə kɨmiə taksəmnhawk pɨk tuk nɨkwasɨgien kɨn əriə. 18 Nəmnhawkien in rhuvə, mərɨg taksəmnhawk tuk nar yame rhuvə nɨpɨg mɨfam, pəh nien mə ye nɨpɨg əmə yame yakamarə kɨtawə-m kɨmiə.
19 Kafak kwajikovə mɨnə. Yakamərɨg raha tuk əmiə rəmhen kɨn yame mama ramhə mə tukreimək kɨn kwajikovə. Yakamasək pɨk tuk əmiə meriaji takhauə mɨsəmhen kɨn Yesu Kristo. 20 Yakorkeikei pɨk mə jakamarə kɨtawə-m kɨmiə ai taktakun mɨne meinai tukmə yakamarə kɨtawə-m kɨmiə, jakpəh nəgkiar-pɨkien kɨmi əmiə. Mərɨg taktakun ai, yakamarə isok tuk əmiə, kɨni meinein mə jakhawor pən iran mɨne masitu irəmiə.
Nɨvusien ris ye Hega mɨne Sera
21 Kɨmiə narmamə yame naksorkeikei pɨk nəri-pənien loa, takshorpɨn-ru kafak nəgkiarien. ?Nɨmɨsərɨg ta naha nhagɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen ramni, uə nakhapəh hanə nɨsərɨgien? 22 In ramni Ebraham yame rɨmɨrəh tɨni yerman kɨraru. Kɨrik, slef kafan rɨmɨrəh. Kɨni kɨrik, piraovɨn atuatuk kafan rɨmɨrəh. Jen 16:15; 21:2 23 Kwajikovə yame slef piraovɨn rɨmɨrəh, in rɨmnarha ye nətərɨgien əmə kape yermamə. Mərɨg kwajikovə yame piraovɨn atuatuk kafan rɨmɨrəh, in rɨmnarha meinai Kughen In rɨmɨrpen ta mə piraovɨn a tukrɨrəh. Rom 9:7-9 24-25 Kɨni kɨtawə kharkun nhavusien ris kɨn piraovɨn mir a, mhaukreikɨn-pə nɨpran irətawə. Piraovɨn mir a kwhajoun promes mir yame Kughen rɨmnor kɨmi narmamə. Pian e Hega, in mɨne kwənərəus kafan, iriə kɨsəmhen kɨn slef yamə mɨne tukhapəh nhavəhyen narɨmnar kape tatə. Pian e in rəmhen əmə kɨn promes yame Kughen rɨmnor ye tukwas apa Sinae apa ye tanə ehuə e Arebia - ikɨn aikɨn a Kughen rɨmɨvəhsi-pən loa ikɨn kɨmi Moses ikɨn. Kɨni in rəmhen kɨn taon ehuə kɨrik e Jerusalem yame narmamə ikɨn kamharaptərəkɨn tɨm tɨm loa ikɨn. Kɨni iriə kasəmhen kɨn slef yamə mɨne loa ramehuə irəriə. 26 Mərɨg Jerusalem kɨrik mɨn apa ye rao ye neai, in rəmhen kɨn piraovɨn yame pəh nien mə slef, yame loa rɨpəh nehuəyen iran. Kɨni in mamə kapətawə, Hib 12:22; Rev 21:2,10 27 meinai Nəgkiarien kape Kughen ramni mɨmə,
“Ik e nɨmnor siə kɨn ik. !Agien!
Ik e nɨmɨpəh nərɨgien nəmhəyen kɨrik tuk neiməkien.
Okrən apomh, mamagien,
Meinai nar apnapɨg nɨmɨpəh nɨrəhyen kwajikovə kɨrik meriaji mɨnəpiahuaru,
mərɨg taktakun ai, kafam kwənərəus mɨnə kwənhapsaah rapita piraovɨn yame iriu kafan yerman kwarə.”(Aes 54:1)
28 Mərɨg piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Kɨmiə naksəmhen kɨn ji Sera e Aesak meinai Kughen rɨmɨrpen mɨn əmiə. Jen 15:4-5; Rom 9:7 29 Kupan, kwajikovə e Ismael, ji Hega, yame rɨmnarha ye nətərɨgien əmə kape yermamə, in rɨmnoriah pɨk kwajikovə e Aesak yame rɨmnarha ye nəsanɨnien kape Nanmɨn kape Kughen. Kɨni norien a rəmhen əmə kɨn e towei mɨne: In e, narmamə yamə mɨne iriə slef kape loa kasoriah ətawə yamə mɨne kwəshatətə ye Kughen mɨsarha vi ye Nanmɨn kape Kughen. 30 ?Mərɨg Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni mə naha? In ramni mə,
“Ik takaməkeikei mher-ye rhav kɨn piraovɨn e slef mɨne tɨni. Iriu tukwəta ikɨn e, meinai ji pian a, in tukrɨpəh nɨvəhyen nautə kɨrik kape rɨmni.
Nautə mɨfam kape tata ramvən kɨmi ji pian yame pəh nien mə in slef.”(Jen 21:10)
31 Mərɨg kɨtawə e, kɨtawə pəh nien mə nɨpnət pian e slef; kɨtawə nɨpnət pian e yame rɨmɨvəh promes mɨnə kape Kughen.

4:3: Kol 2:20

4:5: Jon 1:14; Rom 1:3

4:7: Rom 8:15-17

4:10: Rom 14:5; Kol 2:16

4:22: Jen 16:15; 21:2

4:23: Rom 9:7-9

4:26: Hib 12:22; Rev 21:2,10

4:28: Jen 15:4-5; Rom 9:7