Jon
Nəvsaoyen Huvə kape Yesu Kristo yame Jon rɨmɨrai
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e Jon
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Kɨtawə kaseinein mə pa nhagɨn rɨmɨrai nəkwəkwə e, meinai yermamə yame rɨmɨrai nəkwəkwə e rɨpəh nɨniyen nhagɨn. Mərɨg rɨkitawə raməsɨk mə Aposol Jon rɨmɨrai. In naorahi Jemes, kɨni iriu kwajikovə mir kape Sebedi. In yermamə kɨrik ye narmamə twelef kape Yesu, kɨni Yesu rorkeikei pɨk in. Kamni kɨmə in rɨmɨrai nəkwəkwə mɨnə e: Nəvsaoyen Huvə kape Yesu Kristo yame Jon rɨmɨrai, mɨne 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, mɨne Revelesen.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi pa? Rɨmɨrai nəkwəkwə e ramvən kɨmi narmamə mə tukhani nəfrakɨsien ye Yesu Kristo. In rorkeikei mə tukrasitu irəriə mor nhatətəyen kapəriə tukrɨskai, meinai kapəriə nhatətəyen rɨpəh nɨskaiyen.
?Nɨmraghien rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai? Yesu rɨmamhə mamragh mɨn, ai, newk fifti o sikisti ruauə muavən ta, Aposol Jon rɨmɨrai nəkwəkwə e. Jon in yemehuə kɨrik kape niməhuak, kɨni narmamə m-fam kape niməhuak kamhasiai in. In rorkeikei mə narmamə m-fam tukharkun huvə kafan nhajounien. Kɨni nɨpɨg nhajounien eikuə mɨnə tukramuə, in rorkeikei mə narmamə tukharkun nhani-əhuyen.
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Rɨmɨrai nəkwəkwə e mamni-ərhav mə Yesu in Ji Kughen, kɨni in Kughen əfrakɨs. Kɨni narmamə m-fam yamə mɨne kashatətə iran tukhavəh nɨmraghien rerɨn. Kɨni Jon rorkeikei mə tukrɨni-ərhav nəvsaoyen kape Yesu yame nəkwəkwə kape Matiu mɨne Mak mɨne Luk kɨmɨrhɨpəh nɨrhɨniyen. Kɨni in rorkeikei mə tukrɨni atuatuk nətərɨgien tɨksɨn yame narmamə kamhani ye Yesu.
1
Nəgkiarien kape Kughen rɨmauə mor yermamə kɨn, in e Yesu
Apa kupan əgkap, ye nɨrikakunien, Nəgkiarien rɨmnəmɨr ta.* Nhag pɨsɨn kɨrik, ramni Yesu Kristo, mə “Nəgkiarien.” Ǝm-ru Jen 1:1; 1 Jon 1:1; Jon 17:5; Rev 19:13. Nəgkiarien e rɨmnamarə iriu Kughen. Kɨni Nəgkiarien e, in Kughen. Nɨpɨg Kughen rɨpəh hanə norien narɨmnar, in rɨnarə rerɨn ta iriu Kughen. Kɨni Kughen rɨmnor narɨmnar fam ye nəgkiarien a, kɨni narɨmnar fam yame Kughen rɨmnor, nar kɨrik mɨn rɨkək yame Nəgkiarien a rɨmɨpəh norien. Kol 1:16; 1 Korin 8:6; Hib 1:2 In e, in Nuknei nɨmraghien, kɨni nɨmraghien e, in nɨkakien yame raməsia-pen narmamə mɨfam. Jon 5:26; 11:25; 14:6 Nɨkakien a raməsia-pen nəpɨgnəpien, kɨni nəpɨgnəpien to rɨpəh napitayen. Jon 9:5; 12:46
Yermamə kɨrik yame Kughen rher-pə kɨn mə tukruə, nhagɨn e Jon Baptaes. Aposol Jon in rɨmɨrai nəkwəkwə e. Ror pɨsɨn ye Jon Baptaes. In rɨmnərer-ərhav mə tukrɨni-ərhav-pən nɨkakien a kɨmi narmamə, pəh iriə m-fam tukhani nəfrakɨsien iran. Pəh nien mə Jon in nɨkakien, mərɨg in rɨmauə əmə mə tukrɨni-ərhav nɨkakien a kɨmi narmamə m-fam. [Nəgkiarien a rɨmauə ye tokrei tanə], kɨni in nɨkakien əfrakɨs, yame raməsia-pen narmamə m-fam ye tokrei tanə. 1 Jon 2:8
10 Nar apnapɨg mə Kughen rɨmnor tokrei tanə ye Nəgkiarien a, kɨni rɨmnamarə ye tokrei tanə e, mərɨg narmamə kape tokrei tanə kɨmɨseinein In. 11 Rɨmauə ye tanə yame in kafan əmə tanə, mərɨg narmamə yame In rɨmɨrpen əriə Yesu rɨmauə pawk apa Isrel, mərɨg nəmə Isrel, yame Kughen rɨmɨrpen əriə apa kupan, khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. kɨmnhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə kɨm In, mhapəh nɨsorkeikeiyen In. 12 Mərɨg narmamə m-fam yamə mɨne kamhavəh In yerkiriə, rɨkiriə ragien tukun, mɨshatətə ye nhagɨn, kɨni In rameighan kɨn əriə mə tukhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen. Gal 3:16 13 Pəh nien mə kwajikovə mɨnə a kape Kughen kasarha-pə rəmhen kɨn yame kwajikovə mɨnə kape tokrei tanə kasarha. Pəh nien mə nərɨgien kape yermamə, uə kape tatə, yame kasarha iran. Mərɨg kasarha wi mɨn ye Kughen, ye kafan nəsanɨnien. Jon 3:5; 1 Pita 1:23
14 Nəgkiarien a rɨmauə yermamə mamarə kɨtawə min. Kɨmawə yɨmɨsəm kɨn nɨmrɨmawə nehuəyen kafan. In e, in nehuəyen kape Kwənkwan kɨrikianə Ǝmə, yame rɨmasɨ-pən ye Tatə Kughen. In rukwar kɨn nɨhuvəyen yame ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə, kɨni rukwar mɨn kɨn nəfrakɨsien. Fil 2:7; 1 Tim 3:16
15 Jon rɨmnərer-ərhav mamokrən apomh mɨmə, “Yermamə e in e yame yɨmnamni mɨmə, ‘Yo jakəkupən, kɨni kwən kɨrik mɨn aikɨn yame tukrɨpikwasɨg kɨn yo. Mərɨg In yerpɨrɨg rapita yo. Meinai nɨpɨg yɨmɨpəh hanə narhayen, mərɨg In rɨnarə rerɨn ta.’ ”
16 Kɨni In rukwar kɨn nɨhuvəyen yame ramautə-pə kɨn kɨmi ətawə, kɨni nɨpɨg m-fam In ravəhsi-pə nɨhuvəyen kafan kɨmi ətawə. 17 Ror məkneikɨn meinai Moses in swatuk kupan yame Kughen rɨmɨvəhsi-pə loa kɨmi ətawə, mərɨg Yesu Kristo in swatuk yame Kughen ramautə-pə kɨn kafan nɨhuvəyen mɨne nəfrakɨsien kɨmi ətawə. Rom 5:21
18 Narmamə to khapəh nɨsəmien Kughen. Mərɨg Tɨni Kwənkwan Kɨrikianə Ǝmə, yame ramərer ye nɨkar Kughen, in Kughen. In rɨmnor əpu Kughen kɨmi ətawə kɨni kɨtawə kharkun In. 2 Korin 4:6; Kol 1:19; 2:9; Rev 22:4
Jon Baptaes ramni mə pəh nien mə in Kristo
(Mat 3:11-12; Mak 1:7-8; Luk 3:15-17)
19 Kɨni nəmehuə mɨnə tɨksɨn ye kwənərəus kape Isrel yamə mɨne kɨmnɨsarə Jerusalem, kɨsher-pən kɨn pris tɨksɨn mɨne Lifaet§ Lifaet in yamehuə kape nəhuakien kape nəmə Isrel. Ǝm-ru diksoneri. tɨksɨn mə tukhavən mɨsəm Jon Baptaes mɨsaiyoh in mhamə, “Eh. ?Ik naha yermamə?” Ror məkneikɨn, Jon rɨmɨni-ərhav in. 20 Nɨpɨg kɨmɨsaiyoh in mə in pa, in rɨpəh nerkwaigien kɨn, mərɨg rɨmɨni-pən atuatuk əmə in tuk əriə mɨmə, “Pəh nien mə yo Kristo yame Kughen rɨmɨni mə tukrher-pə kɨn.”
21 Kɨni iriə kɨmnhani mhamə, “?Tukmə pəh nien mə ik Kristo, kɨni ik pa? ?Ik Elaeja uə?” Mal 3:1; 4:5-6; Mat 11:14; 17:10-13
Mərɨg Jon rɨmə, “Nɨkam. Pəh nien mə yo Elaeja.”
Kɨni iriə kɨmɨsaiyoh mɨn in mhamə, “?Tukmə pəh nien mə ik Elaeja, kɨni ik pa? ?Ik profet kape Kughen yame kɨmɨni kupan mə tukruə uə?” Dut 18:15
Mərɨg Jon rɨmə, “Nɨkam.”
22 Kɨni iriə kɨmnhani mhamə, “Ik takaməkeikei mɨni-ərhav ik kɨmi əmawə, pəh kɨmawə jakhavən mhani-əsah-pən kɨmi narmamə yamə mɨne kɨmɨsher-pə kɨn əmawə.”
23 Kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yo e yermamə yame profet Aesea rɨmɨni-ərhav ta kupan mə,
“ ‘Yermamə kɨrik tukrokrən apomh apa ye tɨpəvsɨk mamni mɨmə, “Kɨmiə taksor huvə swatuk kape Kughen Yermaru.” ’ ”(Aes 40:3)
24 Kɨni Farisi mɨnə kɨmɨsher-pən kɨn narmamə tɨksɨn mɨn khauə apaikɨn, 25 mɨsaiyoh-pən Jon mhamə, “?Tukmə pəh nien mə Ik Kristo, kɨni pəh nien mə ik Elaeja, kɨni pəh nien mə ik profet a yame kɨmɨsəvsao kɨn kupan, kɨni rhawor e nakamor baptaes ye narmamə?”
26 Kɨni Jon rhorpɨn nəgkiarien kapəriə mɨmə, “Yo yakamor baptaes ye narmamə ye nu, mərɨg yermamə kɨrik ramərer ye kwerkwan irəmiə yame nakseinein In. 27 Yo yakaməkupan, kwən a tukrɨkwasɨg, mərɨg In yerpɨrɨg, kɨni yo yetanə əmə. Yakpəh nəmhenien tuk nɨrɨsɨn-tayen sandel kafan.”
28 Narɨmnar a rɨmnor əfrakɨs apa yerkwanu kɨrik, kamni kɨmə Betani. In apa nɨkar nu Jodan pən- apa ikɨn Jon rɨmnor baptaes ye narmamə ikɨn.
Yesu In rəmhen kɨn kwaji sipsip kape Kughen
29 Kəni rɨkwamer kɨn, Jon rɨmnəm Yesu raməriwək mamuə, kɨni rɨni-ərhav mɨmə, “!Ei! !Səm-ru! Kwən e in e in rəmhen kɨn kwaji sipsip kape Kughen, meinai in tukrɨrɨsɨn ta narpɨnien kape norien has mɨnə kape narmamə ye tokrei tanə. Hib 9:22,26 30 Yermamə e in e yɨmnaməvsao kɨn kɨmi əmiə mɨmə, ‘Yo jakəkupən, kɨni kwən kɨrik mɨn aikɨn tukrɨkwasɨg kɨn yo. Mərɨg In yerpɨrɨg rapita yo. Meinai nɨpɨg yɨmɨpəh hanə narhayen, In rɨnarə rerɨn ta. Jon 1:15,2731 Nɨpɨg yo yɨmnaməvsao kɨn In, kɨni yo mɨn meinein mə In pa; mərɨg yɨmauə mor baptaes ye narmamə ye nu mə jakor əpu kwən a kɨmi kwənərəus mɨnə kape Isrel.”
32-33 Kɨni ai, Jon rɨmnərer-ərhav mamni mɨn mɨmə, “Kughen rɨmnher-pə kɨn yo mə yo jakor baptaes ye narmamə kɨn nu, kɨni nɨpɨg yɨmnaməvsao kɨn in, yo mɨn yɨmneinein mə kwən ai in a. Mərɨg Kughen rɨmɨni-pə tuk yo mɨmə, ‘Takəm Nanmɨn kafak tukreiwaiyu mərer-pən ye yermamə kɨrik. Kɨni kwən e In e In tukror baptaes ye narmamə kɨn Nanmɨn Rhakə.’ Kɨni ai, yɨmnəm Nanmɨn Kape Kughen rɨsɨ-faktə ye neiai [rəmhen kɨn mak] meiwaiyu məkwətə-pən ye yermamə kɨrik. 34 Yɨmnəm atuatuk nar a, kɨni mərer-ərhav mamni-ərhav mɨmə, ‘Kwən e in e, in Ji Kughen əfrakɨs.’ ”
Yesu rɨmɨrpen kafan tɨksɨn narmamə
35 Kəni rɨkwamer kɨn, Jon rɨmavən mɨn apaikɨn irisɨr yermamə kɨraru kafan. 36 Kɨni məm Yesu raməriwək ye swatuk mamuə, kɨni rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “!Eh! !Wəm-ru! Kwən e In e in Kwaji sipsip kape Kughen.”
37 Kafan yermamə mir kɨmɨwərɨg nəgkiarien a, mwərer, mɨrakwasɨg kɨn Yesu. 38 Kɨni Yesu rarar məm kwərə mir a karakwasɨg kɨn In, kɨni In rɨmə, “!Eh! Kwərə mir. ?Nəkawarha-kɨn naha?”
Kɨni iriu krəmə, “Rabae. ?Nakamarə hiə?” (Nəgkiarien e rabae, nɨpran ramni mə “yhajoun”).
39 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Pəh krhɨvən, nakwəm-ru ikɨn yakamarə ikɨn.” Kɨni iriu kɨmɨrakwasɨg kɨn, mɨrhuvən, kɨni mwəm ikɨn ramarə ikɨn. Ipakə mɨrh rivə, irisɨr min kɨmnarhəmɨr mɨrheriaji rəpɨgnəp.
40 Kwərə mir a kɨrik rɨmnərɨg nəgkiarien yame Jon rɨmɨni marar mamkwasɨg kɨn Yesu, nhagɨn e Andru, naorahi Saemon Pita. 41 Məkneikɨn, Andru rɨmavən məm piauni Saemon, rɨkɨr mɨrauə, kɨni mɨni-pən tukun mɨmə, “!Eh! Yaknəm ta Mesaea.” (Nəgkiarien e Mesaea, nɨpran rɨmə “Kristo,” yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrher-pə kɨn). 42 Kɨni Andru rɨkɨr Saemon mɨravən mɨwəm Yesu.
Kɨni Yesu rəm in, mɨmə, “Ik e Saemon, kwajikovə kape Jon. Mərɨg taktakun ai, tukokrən kɨn ik kɨmə ‘Kefas.’ ” (Nhag e Kefas, nɨpran ramni mə kapier. Ye nəgkiarien kape nəmə Gris kamni kɨmə Pita). Mat 16:18
Yesu rɨmɨrpen Filip mɨne Nataniel
43 Kəni rɨkwamer kɨn, Yesu rɨkin raməsɨk mə tukrɨvən apa Galili. Kɨni məm kwən kɨrik, nhagɨn e Filip, mɨni-pən tukun mɨmə, “Yuə mɨkwasɨg kɨn Yo.” 44 Filip in yemə Betsaeda, imei Andru mɨne Pita. 45 Kɨni Filip rɨvən məm Nataniel mɨmə, “Kɨmawə yakwəsəm kwən apera, yame Moses rɨmnaməvsao kɨn ye nəgkiarien kape loa, In yermamə yame profet mɨnə kɨmɨsəvsao kɨn, kɨni In yemə Nasaret, ji Josef. Nhagɨn e Yesu.”
46 Mərɨg əmə Nataniel rɨmə, “?Rhawor? Nar huvə kɨrik to rɨpəh nɨsɨ-pənien a Nasaret.”
Mərɨg Filip rɨmə, “Ita. Yuə məm-ru.”
47 Kɨni Yesu rɨmnəm Nataniel raməriwək mamuə, kɨni rɨni-ərhav mɨmə, “Kwən e, in kwənərəus atuatuk kape Isrel. In reinein neikuəyen.” Jen 27:30-36; 31:26; 32:28
48 Ǝmaikɨn, Nataniel raiyoh Yesu mɨmə, “?Rhawor nakɨrkun yo?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yɨmnəm ik nakamkwətə ye tɨkɨmkɨmɨ nai* Nəgkiarien kape Gris ramni “tɨkɨmkɨmɨ nai kɨrik kamni kɨmə fig;” kwənkwan rheikən., kwasɨg ikɨn Filip rokrən kɨn ik.”
49 Kɨni Nataniel rɨmə, “Yhajoun. !Ik Ji Kughen! !Ik King kape kwənərəus kape Isrel!”
50 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “?Nakamni nəfrakɨsien irak meinai yakməni əmə mə yaknəm ta ik, nɨpɨg nɨmnamkwətə ye tɨkɨmkɨmɨ nai? Ik takpiəm nar ehuə mɨnə rapita yame.” 51 Kɨni mɨni mɨn mɨmə, “Yakamni əfrakɨs tuk əmiə mə, takpisəm napuə tukrəkwag, kɨni agelo mɨnə kape Kughen tukshaktə mhavən ye neiai, mɨseiwaiyu-pə tuk Yo, Ji Yermamə.” Jen 28:12

*1:1: Nhag pɨsɨn kɨrik, ramni Yesu Kristo, mə “Nəgkiarien.” Ǝm-ru Jen 1:1; 1 Jon 1:1; Jon 17:5; Rev 19:13.

1:3: Kol 1:16; 1 Korin 8:6; Hib 1:2

1:4: Jon 5:26; 11:25; 14:6

1:5: Jon 9:5; 12:46

1:6: Aposol Jon in rɨmɨrai nəkwəkwə e. Ror pɨsɨn ye Jon Baptaes.

1:9: 1 Jon 2:8

1:11: Yesu rɨmauə pawk apa Isrel, mərɨg nəmə Isrel, yame Kughen rɨmɨrpen əriə apa kupan, khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran.

1:12: Gal 3:16

1:13: Jon 3:5; 1 Pita 1:23

1:14: Fil 2:7; 1 Tim 3:16

1:17: Rom 5:21

1:18: 2 Korin 4:6; Kol 1:19; 2:9; Rev 22:4

§1:19: Lifaet in yamehuə kape nəhuakien kape nəmə Isrel. Ǝm-ru diksoneri.

1:21: Mal 3:1; 4:5-6; Mat 11:14; 17:10-13

1:21: Dut 18:15

1:29: Hib 9:22,26

1:30: Jon 1:15,27

1:42: Mat 16:18

1:47: Jen 27:30-36; 31:26; 32:28

*1:48: Nəgkiarien kape Gris ramni “tɨkɨmkɨmɨ nai kɨrik kamni kɨmə fig;” kwənkwan rheikən.

1:51: Jen 28:12