9
Ikɨn ramərhakə ikɨn ye tokrei tanə mɨne ikɨn ramərhakə ikɨn ye rao ye neai
Kɨni nɨpɨg promes yame Kughen rɨmnəkupan mor rɨmnamarə, narmamə tukasəkeikei mɨsəri-pən swatuk atuatuk kape nəhuakien. Kɨni Nimə Tapolen, in kape tokrei tanə e. Nəmə kupan kɨmnhavi Nimə Tapolen a, Eks 25:8,9 mɨsor nəkwan kɨrik apa imə atuatuk, kɨmnhapɨr nəkwan kɨraru. Kwənmhaan kupan, kamni kɨmə Ikɨn Ramərhakə ikɨn. Eks 26:33,34 Ye kwənmhaan a, kɨmɨsərəhu-pən nar kamhaukrai haktə laet iran, Eks 25:31-40; Jon 8:12; Rev 1:20 mɨne tebol kɨrik yame kamətu-haktə-pən mɨn bred rhakə iran. Eks 25:23-29; Jon 6:35,48 Kɨmɨvi-əswasɨg neipən ye kwənmhaan yame ramkwasɨg. Kɨni kwənmhaan a kamni kɨmə Ikɨn Ramərhakə Ǝgkap Ikɨn. Eks 26:31-33 Ikɨn a, nar kɨrik aikɨn kɨmnor kɨn gol, yame kamətu-pən nɨmar nai pien-pien iran, kɨvaan. Kɨni ikɨn a, Bokis kape Promes ramkwətə ikɨn. Bokis a, kɨmnor apa imə kɨn nai; kɨni iruə kɨmnor kɨn gol. Kɨni ye nəkwai Bokis a, botel kɨrik aikɨn kɨmnor kɨn gol, kɨmnhargɨn-pən kwənmop bred nhagɨn e “manə” iran, mɨne kaskɨn kape Eron, yame kupan Kughen rɨmnor rəpɨrpɨr mɨn. Nam 17:1-10 Kɨni kapier mir kɨraru aikɨn, yamə mir kwəutəutə, yame kɨmɨrai-pən natuakəmien ten irəriu. Eks 31:18 Kɨni yerpɨrɨg ye kapən kəvhao Bokis a, nanmɨ jerubim* Jerubim in agelo kɨrik kape Kughen ramhen kɨn nar mɨragh yame ramivə. Ǝm-ru Eks 25:18-22 mɨne Esek 10:1-20. kɨraru aikɨn yamə mir kawor nɨmtətien ye nɨkhakien kape Kughen. Təmərməriu rhorukɨn kapən kəvhao bokis a, ikɨn hae pris ramətəg-pən nɨtə mə tukrɨrɨsɨn təvhagə has yamə mɨne narmamə kɨmɨsor. Eks 25:17-22; Hib 4:16 Mərɨg to yakpəh nhopraiyen nɨprai narɨmnar mɨnə a.
Nɨpɨg pris mɨnə kɨmɨsətu huvə fam narɨmnar mɨnə a, kharkun nɨvənien imə ye kwənmhaan yame raməkupan, masor wok kape nəhuakien; Nam 28:2-4 mərɨg hae pris, in əmə rɨrkun nɨvənien ime Ikɨn Ramərhakə Ǝgkap ikɨn. Ye newk kɨrikianə, Lev 16:2 in rɨrkun nɨvənien ye nɨpɨg kɨrikianə əmə. Lev 16:34 Kɨni nɨpɨg tukmə ramvən, in tukraməkeikei mɨvəh nɨtə, mɨrɨsɨn kafan təvhagə has Lev 16:3,11,14; Hib 5:3 mɨne təvhagə has yame narmamə mɨnə tɨksɨn kɨmɨsor Lev 16:15 mhapəh nharkunien mə kɨmɨsor təvhagə hah. Ramor narɨmnar mɨnə a, Nanmɨn kape Kughen ramhajoun mə nɨpɨg Nimə Tapolen kupan rɨmnamərer, swatuk Luk 23:45; Jon 14:6; Hib 10:19-20 rɨkək tuk ətawə tuk nɨvənien Aikɨn Ramərhakə Ikɨn. In rəmhen əmə kɨn nɨmtətien kɨrik Hib 10:1-2 yame ramhajoun-pə nɨpɨg yame kɨsarə iran ai taktəkun mɨne. Narɨmnar yamə mɨne pris mɨnə kamhavəh-si-pən kɨmi Kughen, masor sakrefaes kɨn kɨmin, Hib 5:1; 8:3 khapəh nɨsəmhenien tuk nərəhu-atuatukien nərɨgien kape narmamə yamə mɨne kamhauə ye nəhuakien. 10 Meinai nəhuakien akwas kupan, in ramhajoun əmə norien ye nɨkarɨn kape nəvɨgɨnien, Lev 11:2-23 mɨne nɨnɨmien, Nam 6:3; Kol 2:16 mɨne nəravyen. Lev 11:25,28,40 Narɨmnar mɨnə a, iriə kape nɨprai jir əmə. Kɨni Kughen rɨmnərəhu-pən natuakəmien mɨnə a rarə meriaji-pən əmə nɨpɨg yame In rɨmɨni promes vi kɨrik yame rhuvə rapita.
Nɨtaw Yesu in sakrefaes kɨrik yame rhuvə mapita
11 Mərɨg taktakun ai, Kristo ruauə ta. Kɨni in hae pris yame rɨmɨpɨk narɨmnar huvə mɨnə, muauə. Hib 10:1 Kɨni In ruavən ime Nimə kɨrik yame rhuvə məmhen mɨn, mapita yamə apa kupan. Hib 8:2; 9:24 Nimə a, pəh nien mə nar kɨrik yame narmamə kasor, kɨni pəh nien mə nar kɨrik kape tokrei tanə yame Kughen rɨmnor. 12 Nɨpɨg Kristo rɨmavən ime Ikɨn Ramərhakə Ikɨn, pa rɨmə rɨmavən ye newk mɨnə fam, rəmhen kɨn yame hae pris kupan mɨnə kɨmɨsor. Mərɨg rɨmavən mɨkɨrikianə əmə, nəmhen. Meinai In rɨpəh nɨvəhyen nɨtaw nəni mɨne nɨtaw kwaji kau mɨvən imə mə tukrɨvəhsita narpɨnien kape təvhagə has. Nɨkam. In rɨmɨvəh atuk əmə nɨtawɨn, mɨvən imə, kɨni In əmə rɨmɨvəh nɨmrɨtawə, mɨvəh nɨmrɨ nɨmraghien rerɨn kapətawə. Rom 3:25 13 Ye norien kape promes kupan, kɨmɨsətəg-pən nɨtaw nəni mɨne kao, uə nɨmrawk ye kau yame kɨmɨvaan əru ye tebol, kamətəg-pən ye kwən kɨrik yame rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen mə tukror nɨmtətien mə nɨmraghien kafan ruauə mɨnhawən, nəmkɨmɨkien rɨkək iran. 14 Mərɨg nɨtaw Yesu 1 Pita 1:2,18-19 in ravəh nəsanɨnien ehuə rapita narɨmnar mɨnə e Hib 10:4 meinai Kristo In rɨmnor atuk sakrefaes iran, ye nəsanɨnien kape Nanmɨn Rhakə Ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman, nəgkiarien e “Rhakə” rɨkək iran. yame ramarə rerɨn. In sakrefaes kɨrik yame ratuatuk əgkap, nahasien kɨrik rɨkək iran. Ror pən, nɨtawɨn rɨvəh nəsanɨnien rəmhen tuk nəspir-tayen rɨkitawə tuk norien yamə mɨne khakɨr-pən narmamə tuk nɨmhəyen. Rɨmnor məknakɨn mə kɨtawə Ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman, ramni “kɨmiə.” tuksətgah əmə tuk nəhuakien kɨmi Kughen yame ramragh. Taet 2:14
15 Tuk narɨmnar yame Yesu rɨmnor, In swatuk tuk narmamə tuk nɨvəhyen promes vi. Luk 22:20 Kughen ramokrən kɨn narmamə kafan, kɨni mɨrpen-pən tuk əriə mə narɨmnar huvə mɨnə e, kapəriə. Kɨni narɨmnar mɨnə e, to khapəh nharkəkien tuk nɨpɨg kɨrik. Hib 10:34 Tuksarə rerɨn. Iriə tukhavəh narɨmnar mɨnə a meinai nɨmhəyen kape Kristo in rɨmnarpɨn ta təvhagə has kape narmamə yamə mɨne kɨsəsɨk loa kape promes kupan.
16 To Yesu rɨpipəh nɨmhəyen məkna, to kafan narmamə mɨnə kɨpihapəh nhavəhyen narɨmnar huvə yamə mɨne In rɨmɨrpen mə kapəriə. Meinai tukmə tatə kɨrik rɨrpen mə tukmə rɨmhə, kafan nautə tukrɨvən tuk tɨni, tatə tukraməkeikei mɨmhə məkupan, kɨni ai promes kafan tukruə mor nəfrakɨsien kɨn. 17 Mərɨg tukmə tatə ramragh hanə, tɨni to rɨpəh nɨvəhyen nautə kafan. Tukror əmə nəfrakɨsien kɨn ye nɨpɨg yame tukrɨmhə iran. 18 Tuk narɨmnar mɨnə e, ye nɨkarɨn kape promes kupan yame Kughen rɨmɨni, nɨtaw nar mɨragh kɨrik tukraməkeikei maiyu rhajoun mə nar mɨragh kɨrik rɨmamhə, ror nɨmtətien mə promes ramarə. 19 Ror məkneikɨn mə, nɨpɨg Moses in rɨmɨni-ərhav ta nəgkiarien mɨnə fam kape loa kɨmi narmamə, kɨni kwasɨg ikɨn, in rɨmɨvəh tɨki sipsip kɨmnor rəwhao, mɨne kwermɨ nai e kamni kɨmə “hisop” meires-pən ye nɨtaw kwaji kao mɨne nɨtaw nəni mɨne nu, kɨni mətəg-pən nɨtə ye nəkwəkwə kape Loa mɨne narmamə mɨnə. Eks 24:6-8 20 Kɨni mɨni-pən tuk əriə mɨmə,
“In e nɨtaw nar mɨragh kɨrik yame rɨmamhə tuk norien promes kape Kughen ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn. Kɨni kɨmiə takasəkeikei mhasiai In, masor nəkwan.”(Eks 24:8)
21 Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Moses rɨmnətəg-pən nɨtə ye Nimə Tapolen mɨne narɨmnar fam yame kavəh tuk nəhuakien. 22 Loa ramni mə pris tukraməkeikei mamor-pən nɨtə ye narɨmnar khapsaah, ipakə narɨmnar fam, ror nɨmtətien mə iriə kwənhauə mɨshawən. Kɨni tukmə nɨtə rɨpəh naiyuyen iran, Kughen to rɨpəh nəspirien təvhagə has. Lev 17:11
Nɨtaw Yesu ramarpɨn təvhagə has
23 Ror pən, nɨpɨg kɨmnor sakrefaes, nɨtə rɨmnaiyu mor narɨmnar mɨnə a kɨshawən. Mərɨg Nimə Tapolen mɨne narɨmnar kafan aikɨn, Hib 8:5 iriə nanmɨ nar əmə yame ramor əmə nɨmtətien ye narɨmnar yame raməmɨr ye rao ye neai. Mərɨg nɨprai nar, in apa ye rao ye neai, kɨni nɨtaw nar kɨrik yame rhuvə rapita tukraməkeikei maiyu mor rhawən. 24 Yesu rɨpəh nɨvənien ime Ikɨn Ramrhakə Ǝgkap Ikɨn kape tokrei tanə e, yame narmamə əmə kɨmɨsor. Nimə a, in nanmɨ nar əmə kape Ikɨn Ramərhakə Ǝgkap Ikɨn əfrakɨs apa ye rao ye neai. Mərɨg Yesu rɨmavən ye rao ye neai, kɨni taktakun ai, In maməgkiar atuə kɨn kapətawə kɨmi Kughen ye nɨmrɨn. 1 Jon 2:1; Rom 8:34 25 Kɨni nɨpɨg Yesu rɨmnor atuk sakrefaes ye kafan nɨmraghien, kafan norien ror pɨsɨn ye hae pris mɨnə kupan. Ye promes kupan, hae pris tukraməkeikei mɨvən ime Ikɨn Ramərhakə Ǝgkap Ikɨn, mɨvi nɨtaw nar mɨragh. Pəh nien mə ramor atuk sakrefaes kɨn nɨtawɨn. Kɨni tukraməkeikei mor məknakɨn ye newk mɨnə fam. Mərɨg Kristo rɨmavən ime Ikɨn Ramərhakə Ǝgkap Ikɨn ye rao ye neai, mɨvəh atuk nɨtawɨn mor sakrefaes kɨn mɨkɨrikianə əmə, rəmhen. 26 To Kristo rɨpior sakrefaes məknakɨn ye newk mɨnə fam, rəmhen kɨn yame pris mɨnə kupan kɨmɨsor, to rɨpiərɨg nəmhəyen nɨpɨg rɨpsaah rɨrikakun ye nɨpɨg Kughen rɨmnor tokrei tanə mamvən mamvən. Mərɨg taktakun ai, kɨtawə kwəsarə ye Nɨpɨg Kwasɨg, Yesu rɨmatərhav-pə mɨkɨrikianə əmə, Hib 9:12,28 mə tukror atuk sakrefaes kɨn kafan nɨmraghien tuk nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə hah. Kɨni kafan sakrefaes, in infamien.
27 Kɨtawə narmamə, Kughen rɨmnərəhu nɨpɨg yame narmamə kɨrikianə kɨrikianə tukhamhə iran, kɨni tukhamhə mɨkɨrikianə əmə. Kɨni kwasɨg ikɨn, In tukrəkir kapətawə norien mɨnə. 2 Kor 5:10 28 Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Kristo rɨmnor atuk sakrefaes kɨn mɨkɨrikianə əmə, Hib 7:27; 9:12,26; 10:10 mə In tukrarpɨn təvhagə hah kape narmamə khapsaah. Aes 53:12 Mərɨg kwasɨg, ye nɨpɨg tukrɨrerɨg-pə mɨn iran, Mat 16:27 In to rɨpəh mɨn narpɨnien təvhagə has, mərɨg tukruə mɨvəh mɨragh əmə narmamə yamə mɨne kasərer matuk mamhawhin In. 2 Tim 4:8

9:2: Eks 25:8,9

9:2: Eks 26:33,34

9:2: Eks 25:31-40; Jon 8:12; Rev 1:20

9:2: Eks 25:23-29; Jon 6:35,48

9:3: Eks 26:31-33

9:4: Nam 17:1-10

9:4: Eks 31:18

*9:5: Jerubim in agelo kɨrik kape Kughen ramhen kɨn nar mɨragh yame ramivə. Ǝm-ru Eks 25:18-22 mɨne Esek 10:1-20.

9:5: Eks 25:17-22; Hib 4:16

9:6: Nam 28:2-4

9:7: Lev 16:2

9:7: Lev 16:34

9:7: Lev 16:3,11,14; Hib 5:3

9:7: Lev 16:15

9:8: Luk 23:45; Jon 14:6; Hib 10:19-20

9:9: Hib 10:1-2

9:9: Hib 5:1; 8:3

9:10: Lev 11:2-23

9:10: Nam 6:3; Kol 2:16

9:10: Lev 11:25,28,40

9:11: Hib 10:1

9:11: Hib 8:2; 9:24

9:12: Rom 3:25

9:14: 1 Pita 1:2,18-19

9:14: Hib 10:4

9:14: Ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman, nəgkiarien e “Rhakə” rɨkək iran.

9:14: Ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman, ramni “kɨmiə.”

9:14: Taet 2:14

9:15: Luk 22:20

9:15: Hib 10:34

9:19: Eks 24:6-8

9:22: Lev 17:11

9:23: Hib 8:5

9:24: 1 Jon 2:1; Rom 8:34

9:26: Hib 9:12,28

9:27: 2 Kor 5:10

9:28: Hib 7:27; 9:12,26; 10:10

9:28: Aes 53:12

9:28: Mat 16:27

9:28: 2 Tim 4:8