10
Yesu rɨmneighan-pən kɨn nɨmraghien kafan rəmhen kɨn sakrefaes, mɨkɨrikianə əmə nəmhen
Narɨmnar kape loa, kɨsəmhen kɨn nanmɨ narɨmnar Kol 2:17; Hib 8:5 yamə mɨne kamhauə kwasɨg. Mərɨg nanmɨ nar e rɨpəh nəmtɨr-huvəyen. Pəh nien mə nɨprai nar. Ye newk mɨnə fam, pris mɨnə kasor sakrefaes. Mərɨg nar apnapɨg iriə kasor sakrefaes, loa in reinein norien nəməhuak yamə mɨne kamhauə tuk Kughen mə tuksatuatuk ye nɨmrɨn, meinai sakrefaes mɨnə a, iriə nanmɨ nar əmə. To sakrefaes rɨpiəmhen rɨpior nəməhuak mɨnə kɨpisatuatuk, mɨpihapəh nor-mɨnien sakrefaes, meinai kwəshawən ta. Kɨni to sakrefaes rɨpiəspir-ta rɨkiriə, to kɨpihapəh nɨsərɨg-rahasien tuk təvhagə has. Mərɨg, nɨkam. Kasərɨg rahas hanə. Mərɨg taktakun ai, ye newk mɨnə fam, pris mɨnə kasor pawk sakrefaes, mərɨg nar a ramor əmə mə narmamə rɨkiriə raməsɨk hanə təvhagə has kapəriə, meinai nɨtaw nəni mɨne kao kɨrapəh nɨwəmhenien tuk nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə has. Hib 9:12-14 Ror pən, nɨpɨg Kristo rɨmauə ye tokrei tanə, mɨni-pən tuk Kughen mɨmə,
“Kughen, Ik nakpəh norkeikeiyen sakrefaes mɨne narɨmnar yamə mɨne kɨvəhsi-pre kɨm ik.
Mərɨg Ik nɨmnor nɨprak kɨrik mə jakvən iran.
Kamhavaan əru narɨmnar ye tebol rəmhen kɨn nəhuakien kapəriə raurə tuk Ik,
kɨni masor sakrefaes tuk nəspirien təvhagə has.
Nar apnapɨg kasor məknakɨn, mərɨg khapəh nɨsorien rɨkim ragien tuk əriə.
Mərɨg Yo yakamni mɨmə,
‘Kɨmɨrai ye Nəkwəkwə kape Kughen yame raməgkiar irak mɨmə,
“Kughen, Yo e, yɨmauə mə jakor nəkwam.” ’ ”(Sam 40:6-8)
Kristo ruɨni ta mə Kughen rɨpəh norkeikeiyen sakrefaes mɨne narɨmnar yamə mɨne kɨvəhsi-pən kɨm in, mɨne narɨmnar yame kavaan ye tebol, mɨne sakrefaes kape nəspir-tayen təvhagə has. Nar apnapɨg narmamə kasor narɨmnar mɨnə e rəri-pən loa, Kughen rɨkin rapəh nagienien tukun. Kɨni nɨpɨg Kristo ramni mɨn mɨmə, “Yo e, yɨmauə mə jakor nəkwam” kɨni meighaan-pən kɨn nɨmraghien kafan, In rɨmnoriah swatuk kupan kape nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə hah, mor swatuk vi kɨrik tuk nɨvəhsi-tayen. 10 Kɨni Yesu Kristo rɨmnor nəkwai Kughen ror məkneikɨn: In rɨmnor atuk sakrefaes kɨn nɨpran, Hib 2:14 mɨkɨrikianə əmə, Hib 7:27 mə tukror ətawə kɨsatuatuk. Hib 10:14; Efes 5:26
11 Kɨni pris mɨnə fam kasərer masor wok kape nəhuakien, masor sakrefaes, masor nar kɨrikianə əmə nɨpɨg mɨfam tuk nəspir-tayen təvhagə has. Mərɨg sakrefaes mɨnə a, iriə khapəh nɨsəmhenien tuk nɨvəhsi-tayen təvhagə has kɨrik. 12 Mərɨg pris e kapətawə rɨmnor kafan sakrefaes mɨkɨrikianə əmə, kɨni sakrefaes e in rəmhen məkwak tuk nəspir-tayen norien has kape narmamə kape rerɨn. Kɨni nɨpɨg rɨmnor məknakɨn kafan sakrefaes, in mɨvən “məkwətə ye kwermɨ Kughen matuk.” 13 Kɨni ikɨn a, In rawhin əmə mə “Kughen tukror In ramehuə ye kafan tɨkmɨr mɨnə.”* Ramni Sam 110:1. Ǝm-ru Hib 1:13. 14 Meinai Kristo rɨmnor sakrefaes mɨkɨrikianə əmə, mor kafan narmamə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn kape rerɨn. Narmamə mɨnə a, iriə en, yamə mɨne In rɨmnor əriə khauə mɨsatuatuk.
15 Kɨni Nanmɨn kape Kughen, In mɨn raməvsao kɨn narɨmnar mɨnə a kɨmi ətawə, mamni mɨmə,
16 “Kughen Yermaru ramni mɨmə,
‘Nɨpɨg tukrɨpiuə,
jakor promes vi kɨmi kafak narmamə mɨnə.
Yo jakvəhsi-pən loa mɨnə kafak yerkiriə,
kɨni Yo jakrai-pən loa kafak ye nɨrkunien kapəriə.’ ”(Jer 31:33)
17 Kɨni In mamni mɨn mɨmə,
“Yo jakəru-kɨn kapəriə norien has mɨnə,
kɨni rɨkik tukrɨpəh nəsɨk-mɨnien norien mɨnə kapəriə yame kasəkapɨr loa.”(Jer 31:34)
18 Nɨpɨg tukmə Kughen rɨmnəspir ta norien has kape narmamə, to khapəh nɨsor-mɨnien sakrefaes kɨrik.
Pəh kɨsərer tɨmtɨm ye nhatətəyen kapətawə
19 Yo mɨnə tɨksɨn. Ror məkneikɨn mə nɨtaw Yesu rɨmnor ətawə kharkun nhavənien imə Ikɨn Ramərhakə Ǝgkap Ikɨn, mhapəh nhagɨnien. 20 Rəmhen kɨn yame In rɨmnəhipu neipən yame raməker əswasɨg kɨn Ikɨn Ramərhakə Ikɨn. Mərɨg pəh nien mə rɨmnəhipu neipən kɨrik, mərɨg nɨpran rɨmnərkwopɨr ror swatuk vi kɨrik yame ramragh tuk ətawə tuk nɨvənien tuk Kughen. Lev 16:2; Mat 27:51; Efes 2:18; Hib 9:8 21 Kɨni hae pris kapətawə, in yemehuə yame ramarmaru ye nimə kape Kughen, Sek 6:13 in e kafan narmamə mɨnə. Hib 3:6 22 Ror məknakɨn, pəh khavən ipakə tuk nɨmrɨ Kughen, Hib 7:19; Efes 3:12 yerkitawə yame rukwar kɨn nhatətəyen əfrakɨs. Meinai Kristo rɨmnətəg-pə nɨtawɨn yerkitawə məspir ətawə. Esik 36:25; Hib 9:14; 12:24 Kɨni rɨmnokwi-ta nɨpraitawə ye nu yame rəmtɨr in əmə in əmə. 1 Pita 3:21 23 Kɨtawə khamə kwəsərəhu-pən nətərɨgien kapətawə ye Kristo. Ror məknakɨn, pəh kɨsərer tɨm tɨm iran, mhapəh nhaviə-viəyen, meinai kɨtawə kharkun nɨsətɨgtəyen ye kafan nəgkiarien yame rɨmɨrpen-pə ta kɨmi ətawə. 24 Pəh khasɨg ətawə mɨnə mə kɨtawə tuksorkeikei ətawə mɨnə, kɨni masor huvə pən kɨmi ətawə mɨnə. 25 Narmamə tɨksɨn kwəsəpəh nofugɨnien əriə mɨnə. Mərɨg rɨpəh nəmhenien. Pəh kasofugɨn ətawə mɨnə, masərɨp tɨm tɨm ətawə mɨnə ye nɨpɨg mɨfam. Hib 3:13 Kɨni nɨpɨg kasəm mə Nɨpɨg Kwasɨg rɨnamuə pakə, rhuvə mə kɨtawə tukasəkeikei mɨsərɨp tɨm tɨm ətawə mɨnə mamharpɨn.
26 Rhuvə mə tuksərɨp tɨm tɨm ətawə mɨnə məknakɨn, meinai tukmə kɨtawə kwənharkun ta nəfrakɨsien, mərɨg khapəh nɨsərɨgien, masor norien has mamharpɨn, kɨni sakrefaes kɨrik mɨn rɨkək yame to rəspir ətawə. Hib 6:4-8; 2 Pita 2:20-21 27 Kɨni tukmə sakrefaes kɨrik mɨn rɨkək mə to rɨvəhsi-ta təvhagə has kapətawə, kɨni nar kɨrikianə əmə aikɨn. In e, tukasəkeikei mhagɨn, mɨsətəmnɨmɨn, meinai kɨtawə kwənharkun huvə mə kɨtawə kamhawhin narpɨnien skai, mɨne nap ehuə kape niemhaa kape Kughen yame tukraməkeikei məkwəru kafan tɨkmɨr mɨnə. 2 Tes 1:7-9; Hib 12:29 28 Loa kupan kape Moses ramni mə tukmə yermamə kɨrik rəkapɨr loa, kɨni “yermamə kɨraru uə kɨsisər kɨrhɨni-ərhav in;”(Dut 17:6,7) kɨni kwən a tukraməkeikei mɨmhə. Narmamə, rɨkiriə to rɨpəh nehuəyen tukun. 29 ?Mərɨg rhawor ye yermamə yamə rɨpəh nɨsiaiyen Ji Kughen? Hib 6:6 Kughen rɨmɨni-pə promes kɨrik tuk ətawə, kɨni nɨtaw Kristo rɨmnor promes e ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn. Mat 26:28 Nɨtə əmə a in a rɨrkun norien narmamə kɨsatuatuk. Rev 1:5 ?Mərɨg rhawor ye yermamə yame ramor nar apnapɨg ye nɨtə e? ?Rhawor ye yermamə yame ramni hah Nanmɨn kape Kughen yame raməwhai nɨhuvəyen kɨmi narmamə? Ratuatuk mə yermamə yame ror məknei tukrarə ye narpɨnien skai yame rapita narpɨnien yame yermamə yame ramakapɨr loa kape Moses tukrarə iran. 30 Meinai kɨtawə kharkun ta Kughen yame ramni mɨmə,
“Narpɨnien tai təvhagə hah, yakamərer tukun.
Kɨni Yo jakarpɨn tai norien kapəriə rəmhen əmhen.” Rom 12:19(Dut 32:35)
Kɨni In ramni mɨn mɨmə,
“Kughen Yermaru tukrəkir norien kape narmamə kafan.”(Dut 32:36)
31 Səm-ru. !Tukmə Kughen yame Ramragh rəpkətərəkɨn ik, nar a ror nɨgɨnien!
32 Rhuvə mə rɨkimiə tukramuh nɨpɨg kupan, nɨpɨg nɨkhakien rɨnaməsia-pen əmiə kupan. Ye nɨpɨg a, kɨmiə nɨmɨsarə ye nɨpɨg əutən kɨrik, yame rəsəsao pɨk, nɨmɨsərɨg nəmhəyen ehuə, Fil 1:29,30 mərɨg nɨmɨsərer tɨm tɨm. 33 Nɨpɨg tɨksɨn, narmamə kamhani hah əmiə ye nɨmrɨ mɨrh, 1 Pita 4:14 masor mɨn narɨmnar has mɨnə tɨksɨn irəmiə. Nɨpɨg tɨksɨn, nɨmɨsərer-pən tuk narmamə yamə mɨne kamor has pən kɨmi əriə. 34 Mɨsasitu irəriə nɨpɨg kɨmnəhi-pən əriə ye kalabus, kɨni mɨsarə ye nɨpɨg əutən kapəriə. Hib 13:3 Kɨni nɨpɨg narmamə kɨmɨsəkrəh kɨn narɨmnar mɨnə kapəmiə, nakwənharkun ta mə kapəmiə aikɨn narɨmnar raməmɨr yame in rhuvə mapita, rɨkimiə ramagien əmə. 1 Pita 4:13 Kɨni narɨmnar mɨnə a to rɨpəh nɨrkəkien tuk nɨpɨg kɨrik. Hib 11:16; 1 Pita 1:4,5 Kɨni rɨkimiə ramagien əmə tukun. 35 Ror pən, nɨpɨg naksarə ye nɨpɨg əutən mɨnə, pəh rɨkimiə tukrɨpəh nəpouyen, meinai tukmə nakshatətə ye Kughen, In tukrɨvəhsi-pre nərok kɨmi əmiə. 36 Kɨmiə takasəkeikei mɨsor nətərɨgien kapəmiə rapomh, Rom 5:3,4; Hib 12:1; Jem 1:3,4,12; 5:11 mə taksor naha nhagɨn yame Kughen rorkeikei. Kɨni takpihavəh narɨmnar yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrɨvəhsi-pre kɨmi əmiə. Hib 6:15; 9:15 37 Meinai Kughen ramni mɨmə pəh nien mə tuktu
“Kwən kɨrik tukruə,
in tukrɨtərhav-pə, mɨpəh norien kəmər.
38 Meinai kafak narmamə yamə mɨne kɨsatuatuk ye nɨmrɨk,
iriə tukhashatətə irak mamharpɨn. (Hab 2:3-4)
Mərɨg tukmə yakəm mə kwəsəpəh Yo, masərer rerɨg rerɨg,
to rɨkik rɨpəh nagienien tuk əriə.”
39 Mərɨg kɨtawə e to khapəh nɨsərer rerɨg-rerɨgien, mɨserwei. Nɨkam. Kɨtawə narmamə kape nhatətəyen ye Kughen, Kughen tukrɨvəh mɨragh ətawə.

10:1: Kol 2:17; Hib 8:5

10:4: Hib 9:12-14

10:10: Hib 2:14

10:10: Hib 7:27

10:10: Hib 10:14; Efes 5:26

*10:13: Ramni Sam 110:1. Ǝm-ru Hib 1:13.

10:20: Lev 16:2; Mat 27:51; Efes 2:18; Hib 9:8

10:21: Sek 6:13

10:21: Hib 3:6

10:22: Hib 7:19; Efes 3:12

10:22: Esik 36:25; Hib 9:14; 12:24

10:22: 1 Pita 3:21

10:25: Hib 3:13

10:26: Hib 6:4-8; 2 Pita 2:20-21

10:27: 2 Tes 1:7-9; Hib 12:29

10:29: Hib 6:6

10:29: Mat 26:28

10:29: Rev 1:5

10:30: Rom 12:19

10:32: Fil 1:29,30

10:33: 1 Pita 4:14

10:34: Hib 13:3

10:34: 1 Pita 4:13

10:34: Hib 11:16; 1 Pita 1:4,5

10:36: Rom 5:3,4; Hib 12:1; Jem 1:3,4,12; 5:11

10:36: Hib 6:15; 9:15