2
Tukasəkeikei mɨshatətə tɨm tɨm ye Yesu
Yakorkeikei mə takharkun mə yakaməmnhawk pɨk tuk əmiə nəmə Kolosi, mɨne nəmə Laodisia, mɨnə nəməhuak mɨnə tɨksɨn yamə mɨne yakpəh hanə nəmien əriə. Yakor məkneikɨn wok tuk nɨvəhsi-haktəyen nərɨgien kapəmiə m-fam, nɨpɨg kɨmiə nakamharpɨn huvə rɨkimiə mə rɨkimiə tukror kɨrikianə əmə, kɨni narɨmnar mɨnə e in ramuə nɨpɨg naksorkeikei əmiə mɨnə. Kɨni yakamarkut mə kɨmiə m-fam takhavəh nɨrkunien huvə yame tukror rɨkimiə rəsanɨn, kɨni mor mɨn mə nakharkun huvə nəgkiarien əfrakɨs kape Kughen yame rɨmnerkwaig kupən, mərɨg taktəkun ai, ruatərhav. Kɨni nətərɨg-məniwən-ien e, in e Kristo yame Kughen rɨmnəwhai kəji nɨrkunien m-fam kasəmɨr iran. 1 Kor 1:24,30 Yakaməgkiar məkneikɨn mə yermamə kɨrik rɨrkək mə to rɨ-vita nərɨgien kapəmiə kɨn nəgkiarien heikən kafan. Rom 16:18
Ror mə yakamarə pawk isok tuk əmiə, mərɨg rɨkik raməsɨk pɨk əmiə. Kɨni rɨkik ragien pɨk meinai yɨmnərɨg mə kapəmiə nətərɨgien kɨrikianə əmə, kɨni kɨmiə nakashatətə tɨm tɨm əmə ye Kristo. 1 Kor 5:3
Kapətawə nɨmraghien tukraməkeikei maməmɨr tɨm tɨm əmə ye Yesu Kristo
Mərɨg in ai kɨmiə nakwənhavəh Yesu Kristo mə In Yermaru kapəmiə, takasəkeikei masofugɨn-pən iran nɨpɨg mɨfam. Takharəh tɨm tɨm Kristo rəmhen kɨn nuai nai yame rameiwaiyu mamrəh kapier. Kɨni pəh nɨmraghien kapəmiə rurə məusɨk-əusɨk pən iran ramhen əmə kɨn yame kɨnhajoun ta əmiə kɨn. Kɨni pəh nagienien tukrɨkwar yerkimiə marh-yerhav tuk naha nhagɨn yame Kughen rɨmnor irəmiə. Efes 3:17
Taksərɨg əmiə mə narmamə tukhapəh nhavi-ta-yen əmiə kɨn nhajoun-ətəwaoyen kapəriə, yame nɨpran rɨrkək. Nhajoun eikuəyen e kamhasɨ-pən əmə tuk nərɨgien kape kaha mɨnə, mɨne kape tokrei tanə əmə, mhapəh nɨsəri-pənien nərɨgien kape Kristo.
Kughen raməmɨr piəpiə ye nɨprai kwən e Yesu Kristo. Jon 1:14,16 10 Kɨni Kughen In rɨvəhsi-pre nɨhuvəyen kape Kristo rukwar ye nɨmraghien kapəmiə. Kristo e In e ramarmaru ye agelo mɨnə, mɨne yarmhə mɨnə, mɨne nanmɨn has mɨnə, mɨne yermaru mɨnə fam. Efes 1:21-22 * Ǝmru Kol 1:16. Ye nəgkiarien kape nəmə Gris, rapəh nɨniyen nhagriə, mamni əmə “Kristo ramarmaru ye narɨmnar fam yamə mɨne kamhawəh neihuəyen,” mərɨg nɨpran e agelo mɨnə, mɨne yarmhə mɨnə, mɨnə nanmɨn has mɨnə, mɨne yermaru mɨnə fam. 11 In rɨmnəsɨg-pən əmiə. Mərɨg pəh nien mə rɨmɨvəh nao kɨmi əmiə, mərɨg rɨmɨvəhsi-ta rɨkimiə yame ramor təvhagə hah, məspir-pən yame rhuvə. Rom 2:29 12 Kɨni ye nɨpɨg yame kɨmnakatənɨm kɨn əmiə ye nu, ramor nɨmtətien mə nɨmraghien akwas kape təvhagə hah kapəmiə rɨmamhə, kɨni kɨmɨnɨm əmiə rəmhen kɨn in ai kɨmɨnɨm Yesu, kɨni Kughen rɨmnor əmiə nakhamragh mɨn ye nɨmraghien wi. In e nhatətəyen kapəmiə ye nəsanɨnien ehuə kape Kughen yame rɨmnor Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan. Rom 6:4 13 Apa kupən, nɨpɨg Kughen rɨpəh hanə nɨvəhsi-tayen norien hah mɨnə yerkimiə, rəmhen kɨn nakwənhamhə ta tuk norien has mɨnə kapəmiə. Mərɨg nɨpɨg nɨmnhauə kɨsor kɨrikianə kɨtawə Yesu, kɨni Kughen rɨmɨvəh mɨragh ətawə. Mɨrɨsɨn ətawə tuk narpɨnien kape norien has mɨnə fam kapətawə. Efes 2:1,4-5 14 In rɨmnor loa kupən kafan ruə mə in nar apnapɨg, mɨne natuakəmien mɨnə iran, yamə mɨne kamhauh ətawə mamharuk-pən nəgkiarien has irətawə tuk nəsɨkien natuakəmien mɨnə kafan. Loa kupən kafan nəsanɨnien rɨrkək rəmhen kɨn in ai rɨmnəsɨk pən ye nai kamarkwao kɨn iriu Yesu. Efes 2:14-16; 1 Pita 2:24 15 Kɨmnəsɨk-pən Yesu ye nai kamarkwao kɨn, In rɨnapita nəsanɨnien kape yarmhə mɨnə, mɨne nanmɨn has mɨnə, mɨne yermaru mɨnə fam. Kristo rɨnapita ta əriə, mamor-pən kɨmi əriə rəmhen kɨn yame king ramor-pən kɨmi tɨkmɨr mɨnə kafan yame rɨnapita əriə, mofugɨn əriə ye nɨmrɨ jir, markɨs-arkɨs əriə. 2 Cor 2:14
Yesu ramarmaru irəmiə
16 Ror məkneikɨn mə takhapəh nɨsətərɨgien kɨn narmamə yamə mɨne kasərəhu natuakəmien mɨnə mamhani-əhu əmiə mə takhasiai nəvɨgɨnien kɨrik, uə nɨnɨmien kɨrik, uə nɨpɨg rhakə kɨrik, uə makuə rhakə kɨrik, uə Sabat. Rom 14:1-13 17 Natuakəmien mɨnə a kashajoun pən nar kɨrik yame tukrɨpiuə, mərɨg nɨpran e Yesu Kristo. Hib 8:5 18 Narmamə tɨksɨn kasausit pɨk mhamə kasəmrərhav masəm nɨprai nar. Mərɨg nərɨgien kapəriə in kape yermamə əmə, nɨpran rɨrkək. Iriə kamhasɨgəvɨn əmə mə nərɨgien kapəriə rameiwaiyu atuk əmə tuk əriə. Mərɨg nəfrakɨsien mə kasausit pɨk. Kɨni mɨshajoun mə tukaməkeikei kəhuak kɨmi agelo mɨnə. Mərɨg takhapəh nɨsəri-pənien norien kapəriə, tamə naksəpkərhav ye nɨmraghien kapəmiə. 19 Narmamə mɨnə a khapəh nharaptərəkɨn-tɨm-tɨmien Yesu. Mərɨg Yesu ramhen əmə kɨn kapən kapə niməhuak, kɨni niməhuak in nɨprai Yesu. Rəmhen kɨn nɨprai yermamə yame rɨrpɨn ikɨn ye kwənərəus mɨnə ramvən ye nɨkəkrin, kɨni Yesu tukror məkneikɨn ye niməhuak kafan mə niməhuak tukrɨskai, kɨni murə mamehuə ye nɨmraghien huvə yame Kughen ramor raurə. Efes 2:21; 4:16
Kɨtawə kɨmnhavəh nɨmraghien vi meinai kɨmɨsor kɨrikianə ye Yesu
20 Nɨpɨg nɨmɨshatətə ye Yesu, rəmhen mə kɨmiə min nɨmnhamhə. Kɨni natuakəmien to rɨpəh nɨvənien tuk narmamə yamə mɨnə kwənhamhə. Kɨni nuknei loa yamə mɨne kasəgkiar kɨn narɨmnar kape tokrei tanə əmə, nəsanɨnien kapəriə rɨrkək, to khapəh nɨsarmaruyen irəmiə. Ror məkneikɨn yakamaiyoh əmiə mə, ?Rhawor e nakasəri-pən hanə natuakəmien mɨne kape tokrei tanə? In e nəgkiarien yamə mɨne kamhani mhamə, 21 “Takhapəh nɨ-rapien nar e,” uə, “Takhapəh nɨsənien nar e,” uə, “Takhapəh nharəhyen nar e.” Gal 4:3,9; 1 Tim 4:3 22 Mərɨg natuakəmien mɨnə e kamhasɨ-pən əmə tuk nəgkiarien kape yermamə. Kasəgkiar əmə kɨn narɨmnar kape tokrei tanə. Mərɨg narɨmnar yamə mɨne kasatuakəm tukun to khapəh nɨsoriahyen rɨkimiə, meinai tukmə nakvəh, mən, kɨni rɨrkək mɨn. Mat 15:9 23 Yakɨrkun mə nɨpɨg nakwəsərɨg nhajounien kapəriə, nakhamə-ta mə nəgkiarien ehuə e; mhamə ta mə taksor nəkwairiə. Mərɨg kamhasɨgəvɨn mə kasorkeikei pɨk Kughen, mamhasɨgovɨn mɨn mə nərɨgien kapəriə rameiwaiyu atuk əmə tuk əriə, mhamə kasarha huvə tuk nɨmraghien kapəriə. Mərɨg nəfrakɨsien mə natuakəmien mɨnə kapəriə khapəh nɨsasitu-əkgəp-ien irətawə mə nɨmraghien kapətawə tukratuatuk.

2:3: 1 Kor 1:24,30

2:4: Rom 16:18

2:5: 1 Kor 5:3

2:7: Efes 3:17

2:9: Jon 1:14,16

2:10: Efes 1:21-22

*2:10: Ǝmru Kol 1:16. Ye nəgkiarien kape nəmə Gris, rapəh nɨniyen nhagriə, mamni əmə “Kristo ramarmaru ye narɨmnar fam yamə mɨne kamhawəh neihuəyen,” mərɨg nɨpran e agelo mɨnə, mɨne yarmhə mɨnə, mɨnə nanmɨn has mɨnə, mɨne yermaru mɨnə fam.

2:11: Rom 2:29

2:12: Rom 6:4

2:13: Efes 2:1,4-5

2:14: Efes 2:14-16; 1 Pita 2:24

2:15: 2 Cor 2:14

2:16: Rom 14:1-13

2:17: Hib 8:5

2:19: Efes 2:21; 4:16

2:21: Gal 4:3,9; 1 Tim 4:3

2:22: Mat 15:9