3
Narəyen atuatuk
Mərɨg in ai Kughen rɨmɨvəh mɨragh əmiə min Kristo, kɨni ror məkneikɨn mə taktəkun ai, kɨmiə takasəkeikei mɨsor rɨkimiə tukrɨvən əmə tuk narɨmnar kape rao ye neai, ikɨn Yesu ramkwətə ikɨn ye nɨkar Kughen matuk. Mak 12:36; 16:19; Efes 1:20 Takasəkeikei mɨsor rɨkimiə tukraməsɨk əmə narɨmnar kape rao ye neai, pəh rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien narɨmnar kape tokrei tanə. Meinai kɨmiə Kristo nakwənhamhə, kɨni nɨmraghien əfrakɨs kapəmiə ramerkwaig-pən tuk Kristo yame ramarə ye rao ye neai iriu Kughen. Mat 6:33 Nɨmraghien əfrakɨs kapəmiə, in əmə e Kristo əmə. Kɨni nɨpɨg Kristo tukrɨpirerɨg-pə mɨn, kɨni Kughen tukrhajoun ətawə Kristo kɨmi narmamə m-fam. Iriə tuksəm nɨkhakien kafan.
Ror məkneikɨn mə takasəkeikei mɨsəpəh əgkəp norien has mɨnə kape tokrei tanə rəmhen kɨn: nɨpiraovɨn mɨne narman mɨnə kamhakɨr apɨs apɨs əriə mɨnə; uə kasor norien rahas ror naurɨsien tuk nɨniyen; uə kasorkeikei pɨk əriə mɨnə tuk norien has; uə təvhagə has rehuə pɨk ye nətərɨgien kapəriə; uə kasəptɨg kɨn nar. Narmamə yamə mɨne kasəptɨg kɨn nar kɨsəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kasəhuak kɨmi nanmɨ nar mɨnə. Kapəriə kughen e nautə kapəriə. Eph 5:5 Kasor norien has mɨnə e, niemhaa rhai Kughen tukun, In tukror narpɨnien ehuə kɨmi narmamə yamə mɨne kasor narɨmnar mɨnə a. Rom 6:6,11; Efes 4:19; 5:3-6 In apa kupən, ye nɨmraghien kapəmiə, nɨmseriwək əmə ye narɨmnar mɨnə a. Mərɨg taktəkun ai, takasəkeikei mhavəhsi-ta narɨmnar mɨne ye nɨmraghien kapəmiə, mhapəh nɨsorien narɨmnar mɨnə e: takhapəh nɨsorien niemhaa, tikinhermiə tukrɨpəh nhopsɨr-hopsɨrien rəmhen kɨn karuəruə ramahirəg-rəg; mhapəh nhaniyen nɨkar jir; mhapəh nɨsarpakwaiyen; mhapəh nɨsor-has-pən-ien kɨmi narmamə. Efes 4:25-29; 5:4 Taksəpəh nɨseikuəyen irəmiə mɨnə, mərɨg in ai kɨmiə nɨmɨsəpəkiək-ta kɨn nərɨgien əkwas kapəmiə, mɨsəpəh kafan norien mɨnə, Efes 4:22,25 10 mɨsarar mɨseriwək ye nətərɨgien vi. Kughen rɨmɨvəh-sipre nɨmraghien wi kɨmi əmiə, mor əmiə mə takhauə masor əmə rəmhen kɨn In, mor əmiə nakharkun huvə In. Efes 4:24 11 Kughen rɨmɨvəh-si-pre nɨmraghien vi kɨmi əmiə, in nar apnapɨg mə ik yemə Isrel kɨrik, uə pəh nien mə ik yemə Isrel, uə kɨnəsɨg-pən ta ik, uə kɨpəh nəsɨg-pənien ik, uə nɨmnor skul, uə nakpəh nor-huvəyen skul, uə ik yorwok əmə kɨrik, uə ik yermaru kɨrik. Mərɨg nar ehuə e in e Kristo, kɨni In ramarə mɨn ye nɨmraghien kapətawə m-fam. Gal 3:28
12 Kɨmiə narmamə kape Kughen mɨnə, In rorkeikei əmiə, mərəhu karɨn əmiə mə kafan. Kɨni ror məkneikɨn, taksarkaoh kɨn neipən huvə kape Kughen, in e: rɨkimiə tukraməkeikei mehuə tuk narmamə; masor huvə pən kɨmi narmamə; nətərɨgien kapəmiə tukreiwaiyu yetanə; kɨmiə nəmə mar mɨnə; kɨni nətərɨgien kapəmiə tukrapomh. 1 Pita 2:9 13 Nɨpɨg yermamə kɨrik ramor nar kɨrik rapəh nəmhenien ye nɨmrɨmiə, kɨni rɨkimiə tukrɨpəh nəmhə-aihuaa-yen tukun. Kɨni tukmə yermamə kɨrik ramor ahas pən kɨmi kɨmiə kɨrik, pəh in tukrɨvəh əmə rɨmhə pən yerkin. Mərɨg in tukraməkeikei məru-kɨn, kɨni in mor huvə pən kɨmi yermamə a. Takhapəh nharaptərəkɨn-tɨm-tɨm-ien norien hah yame yermamə ramor kɨmi əmiə yerkimiə, mərɨg sor huvə-pən kɨmin, rəmhen əmə kɨn yame Yermaru kapətawə rapəh nɨraptərəkɨn-tɨm-tɨmien norien has kapətawə yerkin, kɨni mor huvə-pə əmə kɨmi ətawə. Efes 4:2,32 14 Nar keikei yame takasəkeikei masor, taksarkaoh kɨn neipən huvə e kape Kughen, in e norkeikeiyen. Naksorkeikei əmiə mɨnə mamhavən, ror əmiə nakamhauə kɨrikianə. Rom 13:8-10 15 Havəh nəmərinuyen kape Kristo pəh In tukramarmaru yerkimiə, meinai Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə mə takhauə mɨsor kɨrikianə, naksarə əmə ye nəmərinuyen. Kɨni nɨpɨg m-fam, takamhani vi vi Kughen tuk narɨmnar yame In ramor kɨmi əmiə. 1 Kor 12:27; Efes 4:4; Fil 4:7
16 Shajoun əmiə mɨnə kɨn nəgkiarien kape Kristo, kɨni takhavəh-si haktə nərɨgien mɨnə kapəmiə. Takasəkeikei mɨsəni nɨpe mɨnə ye Nəkwəkwə e kamni kɨmə “Ol Sam,” mɨne nɨpe əhuak mɨnə, mɨne nɨpe yamə mɨne kamhasɨ-pən tuk Nanmɨn kape Kughen. Taksəni fam əgkəp əriə mamhani vi vi Kughen yerkimiə. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, pəh nəgkiarien kape Kristo tukraməmɨr mamragh maurə huvə yerkimiə ye nɨpɨg mɨfam. Efes 5:19 17 Narɨmnar yame nakasor, mɨne nəgkiarien m-fam yamə mɨne nakamhani, taksor əmə ye nhag Yermaru Yesu. Kɨni nɨpɨg mɨfam taksəhuak kɨmi Yesu mhani vi vi Kughen Rɨmtawə. 1 Kor 10:31; Efes 5:20
Norien vi kape tatə, mɨne mamə, mɨne kwajikovə mɨnə, mɨne slef mɨnə
18 Nɨpiraovɨn, taksor nəkwai narman mɨnə kapəmiə. Norien e ratuatuk tuk nɨpian əhuak mɨnə mə tuksor. Efes 5:22
19 Narman, takasorkeikei nɨpiraovɨn mɨnə kapəmiə, mhapəh nɨsərɨk-mɨtə-yen əriə. Efes 5:25
20 Kwajikovə mɨnə, taksor nəkwai rɨmɨmiə mɨne nɨsɨnmiə, meinai Yermaru kapətawə, rɨkin tukragien tukun. Efes 6:1
21 Kɨmiə tatə mɨnə, takhapəh nɨsorien narpɨnien yame rapita nərɨgien yame kwajikovə mɨnə kasor mə rɨkiriə tukrəmhə tukun. Tamə naksor-pən məknakɨn kɨmi əriə, nərɨgien kapəriə rɨmɨr. Efes 6:4
22 Slef mɨnə, kapəmiə aikɨn namehuə mɨnə kape tokrei tanə e, kɨni ye nɨpɨg mɨnə fam, takasəkeikei mɨsor nəkwairiə. Pəh nien mə nɨpɨg əmə kasarha tuk əmiə mə rɨkiriə tukragien tuk əmiə. Mərɨg in ai kɨmiə nakhasiai Yermaru kapətawə, takasəkeikei mɨsor wok əfrakɨs yerkimiə. Efes 6:5-8 23 Naha nhagɨn wok yame nakasor, taksor yerkimiə m-fam. Pəh nien mə yermamə əmə yame ramehuə irəmiə mərɨg Yermaru kapətawə In ramehuə irəmiə. 24 Mərɨg takasəkeikei mharkun mə Yermaru kapətawə In tukrarpɨn tai wok kapəmiə. In ai nərokien yame Kughen rɨmɨrpen ta mə tukrɨvəhsi-pən kɨmi tɨni mɨnə.
Nakharkun mə yermamə e yame naksor atuə kɨn kafan, in e Kristo Yermaru. 25 Kɨni mərɨg narmamə yamə mɨne kasor norien hah, Kughen tukrarpɨn tai norien hah kapəriə. In ramor raməm nəmhen kɨmi narmamə mɨfam. Rom 2:11

3:1: Mak 12:36; 16:19; Efes 1:20

3:3: Mat 6:33

3:5: Eph 5:5

3:6: Rom 6:6,11; Efes 4:19; 5:3-6

3:8: Efes 4:25-29; 5:4

3:9: Efes 4:22,25

3:10: Efes 4:24

3:11: Gal 3:28

3:12: 1 Pita 2:9

3:13: Efes 4:2,32

3:14: Rom 13:8-10

3:15: 1 Kor 12:27; Efes 4:4; Fil 4:7

3:16: Efes 5:19

3:17: 1 Kor 10:31; Efes 5:20

3:18: Efes 5:22

3:19: Efes 5:25

3:20: Efes 6:1

3:21: Efes 6:4

3:22: Efes 6:5-8

3:25: Rom 2:11