4
Ror pən, yo mɨnə tɨksɨn, taksərer tɨm tɨm məknenkɨn ye Yermaru. Yakorkeikei əmiə kɨni morkeikei pɨk mə jakəm mɨn əmiə. Kafak narmamə mɨnə, nɨmraghien kapəmiə yame ratuatuk ramor rɨkik ramagien. Kɨmiə e kwənkwai wok kafak yame rhuvə pɨk əgkap. 1 Tes 2:19-20
Pol ravəhsi-haktə nərɨgien kapəriə
Yuodia mɨne Sintike. !Aweh! Takwəpəh kapəmiru nətgohyen mɨrauə mɨwor kɨrikianə meinai kɨmiru kape Yesu Yermaru. Kɨni ik mɨn, yame kɨrau mik kɨmɨwor wok ta tu* Tukmə ror raməgkiar kɨmi kwən kɨrik nhagɨn e Syzygus., yakorkeikei mə takasitu ye pia mir e meinai yɨmnor pɨk wok kɨmasɨr miriu, kɨni kɨmɨwasitu irak mɨrəni-ərhav Nəvsaoyen Huvə, iriə Klemen mɨne piak mɨnə tɨksɨn mɨn yamə mɨne kɨmɨsasitu ye wok. Kughen rɨmnərəhu-pən nhagriə ye nəkwəkwə yame ramni narmamə yamə mɨne kamhavəh nɨmraghien rerɨn. Luk 10:20; Rev 3:5, 13:8, 17:8, 20:12
Sagien tuk Yermaru nɨpɨg m-fam. !Kɨni jakni mɨn, sagien! Sor pən kɨmi narmamə mə tuksəm mə kɨmiə nəmə mar mɨnə. Kɨni mhapəh nɨsəru-kɨnien mə pəh nien mə tuktu Yermaru tukrɨrerɨg-pə mɨn. Hib 10:25; Jem 5:8-9 Takhapəh nɨsətərɨg-pɨkien tuk narɨmnar, mərɨg ye narɨmnar mɨnə fam, taksəhuak pən əmə kɨmi Kughen tuk naha nhagɨn yame naksorkeikei. Kɨni nɨpɨg naksəhuak mɨsaiyoh pən, takhani vi vi In tuk kafan nasituyen. Mat 6:25-34; Kol 4:2 Kɨni Kughen tukrɨvəhsi-pre nəmərinuyen kɨmi əmiə yame yerpɨrɨg pɨk rapita nɨrkunien fam kape narmamə. Kɨni nəmərinuyen a tukrətapɨg kɨn rɨkimiə mə takhapəh nɨsərɨg-pɨkien narɨmnar, meinai nakashatətə ye Yesu Kristo. Aes 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15
Kɨni taktəkun ai yo mɨnə tɨksɨn, sərɨg əmə narɨmnar yame ror nəfrakɨsien, mɨne yame ramraptərəkɨn nɨsiaiyen, mɨne yame ratuatuk, mɨne yame norien has rɨkək iran, mɨne yame kɨtawə kɨsorkeikei, mɨne yame nhagriə rhuvə, mɨne yame rhuvə pɨk, mɨne yame narmamə kamhani vi vi. Sor naha nhagɨn yame yɨmnhajoun ta əmiə kɨn, yame nɨmnhavəh ye nɨmraghien kapəmiə, kɨni mɨsor naha nhagɨn yame yakamni, kɨni mɨsor naha nhagɨn yame nakasəm-pə irak, pəh Kughen yame ravəhsi-pre nəmərinuyen kɨmi əmiə tukrarə kɨmiə min nɨpɨg mɨfam. Rom 16:20
Pol rɨkin ragien tuk nasituyen kapəriə
10 Rɨkik ragien tuk Yermaru meinai nɨmnhapəh nɨsasitu-pawkəyen irak ror tu kwənmopɨn mərɨg taktakun ai rɨkimiə raməsɨk mɨn yo. Nəfrakɨsien, nɨmɨsərɨg pɨk yo, mərɨg swatuk rɨkək mə taksasitu irak. 11 Pəh nien mə yakamni nar e meinai nar rɨkək tu yo. Nɨkam. Mərɨg taktəkun ai yakɨrkun swatuk tuk nagienien tuk naha nhagɨn yame yakavəh. 12 Yakɨrkun swatuk tuk nagienien, nar apnapɨg mə kafak nar kɨrik rɨkək uə kafak narɨmnar rɨpsaah. Yakwɨrkun mə jakhawor pən iran mɨne mor rɨkik ragien nar apnapɨg mə nak nəvɨgɨnien rɨkək uə rehuə; nar apnapɨg mə kafak nautə rehuə uə rɨkəskəh. 13 Kristo ravəhsi-pə nəsanɨnien kɨmi yo, yakɨrkun narəyen ye nɨhuvəyen mɨnə fam mɨne nahasien mɨnə fam. 2 Kor 12:10
14 Mərɨg kɨmiə nɨmɨsor norien rhuvə nɨpɨg nɨmɨsasitu irak ye nɨpɨg yɨmnarə ye nɨpɨg əutən. 15 Nəfrakɨsien. Kɨmiə nəmə Filipae nakwənharkun ta mə nɨpɨg yame nɨmnhauə mɨsərɨg Nəvsaoyen Huvə, nɨpɨg yɨmɨtərhav Masedonia [tuk norien wok kafak], kɨmiə pɨsɨn əmə nɨmɨsasitu irak kɨn mane. Niməhuak kɨrik mɨn rɨkək yame rɨmɨvəhsi-pə narɨmnar tɨksɨn kɨmi yo. 2 Kor 11:9 16 Kɨni nɨpɨg yɨmavən pakə tuk Masedonia, ye taon e Tesalonaeka, mamarə apaikɨn, nɨmɨsher-pə mɨn kɨn mane. Pəh nien mə m-kɨrikianə əmə. 17 Pəh nien mə yakamarha kɨn mane mə takhavəhsi-pə kɨmi yo. Mərɨg yakorkeikei mə Kughen tukrəm norien kapəmiə, mərok əmiə iran. 18 Yakavəh fam mane yame nɨmɨsher-pə kɨn kɨmi yo, kɨni rəmhen rapita, meinai nɨpɨg Epafrodaetas rɨmɨpɨk narɨmnar mɨnə e muə kɨmi yo, taktakun ai narɨmnar kafak rɨpsaah. Kɨmiə nɨmnhavəhsi-pən nar kɨrik kɨmi Kughen rəmhen kɨn sakrefaes yame nəmiovɨn rhuvə. In ravəh əmə, rɨkin ragien tukun. 19 Kɨni kafak Kughen tukrɨvəhsi-pre narɨmnar mɨnə fam kɨmi əmiə yame ratuatuk tuk nɨmraghien kapəmiə. Kɨni narɨmnar yame ravəhsi-pə kɨmi ətawə ramsɨ-pən tuk nautə ehuə kafan yame rhuvə, mamuə tuk ətawə ye Yesu Kristo.
20 Pəh narmamə m-fam tukhavəh-si haktə nhag Kughen Rɨmtawə mamvən mamvən mɨpəh norien infamien. Amen.
Nəgkiarien infamien
21 Yakamni rhuvə pre tuk əmiə mfam yamə mɨne nakashatətə ye Yesu Kristo. Nəməhuak mɨnə e kɨmawə miriə kamhani rhuvə pre tuk əmiə. 22 Narmamə m-fam yamə mɨne kɨshatətə ye Yesu Kristo kamhani rhuvə pre tuk əmiə, kɨni iriə mɨn yamə mɨne kɨsarə apa imei Sisa kamhani rhuvə pɨk tuk əmiə. 23 Pəh Yesu Kristo Yermaru kapətawə tukrautə-pre kɨn nɨhuvəyen kafan kɨmi əmiə m-fam. Amen.

4:1: 1 Tes 2:19-20

*4:3: Tukmə ror raməgkiar kɨmi kwən kɨrik nhagɨn e Syzygus.

4:3: Luk 10:20; Rev 3:5, 13:8, 17:8, 20:12

4:5: Hib 10:25; Jem 5:8-9

4:6: Mat 6:25-34; Kol 4:2

4:7: Aes 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15

4:9: Rom 16:20

4:13: 2 Kor 12:10

4:15: 2 Kor 11:9