3
Kristo əmə ramor ətawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen
Kafak narmamə yamə mɨne yakorkeikei pɨk əmiə. In e nəgkiarien infamien kafak. !Sagien tuk Yermaru! Kɨni yakrai mɨn əmə nəgkiarien yame yɨmɨrai ta kupan raurə kɨmi əmiə, mərɨg pəh nien mə nar əutən tuk yo, kɨni in tukrasitu irəmiə mərer əswasɨg kɨn nəgkiarien eikuə mɨnə tuk əmiə.
Taktəkun, yakamni-pre tuk əmiə mə, !Takasərɨg əmiə tuk narmamə yamə mɨne kasor norien has mɨnə! Iriə kɨsəmhen kɨn kuri aparu yamə mɨne kasor nahasien.* Pol ramni hah nəmhajoun kape Isrel mɨmə iriə kuri mɨnə. Nəmə Isrel kamhani mhamə narmamə yamə mɨne pəh nien mə kwənərəus kape Isrel iriə kuri mɨnə. Ǝm-ru Mat 15:26. !Takasərɨg əmiə tuk narmamə yamə mɨne kamhavəh nao kɨmi narman! [Iriə kɨsəmhen kɨn yermamə yame ravəh oror nao kɨmi narman, meinai iriə khamə ta mə tukaməkeikei kɨvəh nao kɨmi yerman mə Kughen tukrɨvəh mɨragh in.] Mərɨg kɨtawə e ji Kughen əfrakɨs, yamə mɨne In rɨmnərai ta norien has mɨnə yerkitawə. Kɨni Nanmɨn kape Kughen ramor ətawə kharkun nəhuakien kɨmi Kughen ye kapətawə nɨmraghien. Kɨni kɨtawə kɨsausit pɨk tuk nar yame Yesu Kristo rɨmnor ye nɨmraghien kapətawə, masətɨgtə əmə iran. Mərɨg pəh nien mə nar kɨrik yame kɨtawə atuk kasor ye nɨpraitawə mə tukrɨvəh mɨragh ətawə. Rom 2:29 Mərɨg kupan, yɨmnamətɨgtə ye sakomsaes mɨne narɨmnar mɨnə tɨksɨn ye loa mə tukrɨvəh mɨragh yo. Kɨni tukmə kwən kɨrik rɨkin ramuh mə rɨrkun nətɨgtə-əməyen ye narɨmnar mɨnə a, mərɨg narɨmnar mɨnə a yɨmnor mɨn ye nɨmraghien kafak rapita. Wok 22:3 Yɨmnarha əmə mɨvəh nɨpɨg eit, kɨvəh nao kɨmi yo Loa kape nəmə Isrel ramni mə tukəsɨg-pən nɨpɨkwarien ye nɨpɨg kamhavəh əmə nɨpɨg eit. Takəm-ru Jen 17:10.. Kɨni yo yemə Isrel. Yɨmasɨ-pən ye kwənərəus kape Benjamin. Rɨpɨk mɨnə, iriə mɨn nəmə Isrel atuatuk. Apa kupan, yo Farisi kɨrik, kɨni yɨmnəri-pən huvə Loa. Luk 1:59; Wok 23:6; 2 Kor 11:22 Yɨmnorkeikei pɨk mə jakor nəkwai Kughen ye narɨmnar fam, meriaji-pən mamvən mor nəmhəyen kɨmi narmamə kape Yesu mɨnə. In apa kupan, Pol, rɨkin rɨmnəsɨk mə ta mə Yesu Kristo in yekuə, kɨni Pol rɨmuh nəməhuak mɨnə tukun. Ǝm-ru Wok 8:3, 22:4, 26:9-11. Kɨmɨpəh nəm-pə-yen nar has kɨrik irak meinai yɨmnaməri-pən fam loa kape nəmə Isrel. Mərɨg narɨmnar mɨnə fam yame yɨmnətɨgtə irəriə kupan, kɨni rɨkik rɨmnaməsɨk mə iriə khahuvə pɨk, mərɨg taktakun ai yakaməm mə in nar apnapɨg əmə meinai yakɨrkun nar yame Kristo rɨmnor. Mat 13:44-46 Mərɨg rɨpəh norien infamien aikɨn a. Taktəkun ai, yakaməkir mə narɨmnar fam əgkap, in nar apnapɨg əmə meinai yakaməm nar kɨrik yame in rhuvə pɨk əgkap: in e mə jakɨrkun Yesu Kristo Yermaru kafak. Yɨmnəpəh fam narɨmnar mɨnə a tuk Kristo, marakikɨn əriə rəmhen kɨn nɨrəsɨg, mə jakvəh əmə Kristo mor kɨrikianə kɨmru min. Pəh nien mə Kughen raməm mə yakatuatuk meinai yakaməri-pən atuatuk loa, mərɨg Kughen ramor yo mə yakatuatuk meinai yakamhatətə əmə ye Kristo. 10 Yakorkeikei mə jakɨrkun huvə Kristo, mɨne nəsanɨnien yame Kughen rɨmnor In rɨmragh mɨn ye nɨmhəyen, Rom 6:3-5; 8:17 kɨni yakorkeikei mə jakuə ipakə tukun nɨpɨg yakamərɨg nəmhəyen rəmhen kɨn nəmhəyen yame In rɨmnərɨg. Kɨni yakorkeikei mə jakərer tukun nar apnapɨg kamhopni yo rəmhen kɨn yame kɨmnhopni In 11 meinai yakɨrkun nərəhu-pən-tɨmtɨm-ien kafak nətərɨgien əmə iran mə Kughen tukror mɨn yo yakamragh mɨn.
Pol ramarkut pɨk mɨn mə tukrɨrkun huvə Kristo
12 Pəh nien mə yɨmɨvəh ta narɨmnar mɨnə a, uə taktəkun ai kafak nɨmraghien in rɨnatuatuk ta. Nɨkam. Mərɨg Kristo rɨmɨrpen yo mə yo yermamə kafan, ror pən, yakamarkut mə norien kafak tukratuatuk məmhen kɨn in. 1 Tim 6:12,19 13 Yo mɨnə tɨksɨn. Yakpəh nɨniyen mə yakwauə ta rəmhen kɨn Kristo. Nɨkam. Mərɨg nar kɨrikianə əmə yame yakamarkut tukun, mə jakəru-kɨn narɨmnar yame ramswiin kwasɨg, maməmnhawk tuk narɨmnar yame raməmɨr kupan irak. 14 Rəmhen kɨn yermamə kape naiyuyen yame ramarkut mə tukrapita mɨvəh nərok iran, yo yakamarkut tuk nɨvəhyen kwənkwai wok kafak. Kɨni kwənkwai wok e in e Kughen ramokrən kɨn ətawə mə tukhavən mɨsofugɨn kɨtawə Yesu Kristo ye rao ye neai. 1 Kor 9:24
15 Kɨni kɨtawə m-fam yamə mɨne kwəsehuə ye nhatətəyen kapətawə tukasəkeikei mharaptərəkɨn nətərɨgien mɨnə a. Mərɨg tukmə kɨmiə tɨksɨn, nətərɨgien kapəmiə ror pɨsɨn ye nar a, Kughen tukrəsiə-pre kɨn nətərɨgien yame ratuatuk. 1 Kor 2:6 16 Mərɨg nar keikei, pəh kɨsəri-pən swatuk yame kwənharkun ta.
17 Yo mɨnə tɨksɨn. Hauə kɨrikianə mɨsəri-pən tamhek nɨhuk, yame kɨmawə yakwəsor ta nakwəsəm, kɨni səm huvə narmamə yamə mɨne kasəri-pən tamhek nɨhumawə. 1 Kor 4:16 18 Səri-pən tamhek nɨhuk meinai yakwəni-pre ta tuk əmiə nɨpɨg rɨpsaah, kɨni taktəkun ai nehe nɨmrɨk ramaiyu tukun, mə narmamə khapsaah kapəriə nəriwəkien ramhajoun mə iriə kasəməkɨn Nəvsaoyen Huvə kape Yesu Kristo yame ramni nɨmhəyen kafan ye nai kamarkwao kɨn. 19 Kasərɨg pɨk tɨpriə, mə in kughen kapəriə, kɨni mɨsausit tuk norien narɨmnar yame ror naurɨsien. Kɨni nətərɨgien kapəriə ramvən pɨk tuk narɨmnar kape tokrei tanə. Rom 16:18 Iriə kasəri-pən swatuk yame ramvən apa ye nap ehuə. 20 Mərɨg kɨtawə, imətawə apa ye rao ye neai, kɨni kaseito kɨn Yermamə yame tukrɨvəh mɨragh ətawə yame tukrɨsɨ-pən aikɨn muə. In e Yesu Kristo Yermaru kapətawə. Efes 2:6,19 21 Kɨni In tukrukreikɨn nɨpraitawə kape tokrei tanə e, yame in e nəvɨgɨnien ne sɨrət mɨnə, mor wi nɨpraitawə ruə rəmhen kɨn nɨprai Kristo nɨpɨg rɨmamragh ye nɨmhəyen. In tukror məkneikɨn ye nəsanɨnien kafan yame rɨrkun nərəhu-pənien narɨmnar fam ye kafan narmaruyen. 1 Kor 15:28,42-53

*3:2: Pol ramni hah nəmhajoun kape Isrel mɨmə iriə kuri mɨnə. Nəmə Isrel kamhani mhamə narmamə yamə mɨne pəh nien mə kwənərəus kape Isrel iriə kuri mɨnə. Ǝm-ru Mat 15:26.

3:3: Rom 2:29

3:4: Wok 22:3

3:5: Loa kape nəmə Isrel ramni mə tukəsɨg-pən nɨpɨkwarien ye nɨpɨg kamhavəh əmə nɨpɨg eit. Takəm-ru Jen 17:10.

3:5: Luk 1:59; Wok 23:6; 2 Kor 11:22

3:6: In apa kupan, Pol, rɨkin rɨmnəsɨk mə ta mə Yesu Kristo in yekuə, kɨni Pol rɨmuh nəməhuak mɨnə tukun. Ǝm-ru Wok 8:3, 22:4, 26:9-11.

3:7: Mat 13:44-46

3:10: Rom 6:3-5; 8:17

3:12: 1 Tim 6:12,19

3:14: 1 Kor 9:24

3:15: 1 Kor 2:6

3:17: 1 Kor 4:16

3:19: Rom 16:18

3:20: Efes 2:6,19

3:21: 1 Kor 15:28,42-53