15
Nəmhajoun kape loa kape Moses kasotgoh iriə Yesu ye nɨkarɨn kape loa
(Mak 7:1-23)
Nəmhajoun tɨksɨn kape loa kape Moses iriə Farisi mɨnə khasɨ-pən apa Jerusalem mhauə mɨsəm Yesu mɨsaiyoh In mhamə, “?Rhawor kafam narmamə khapəh nɨsəri-pənien kapətawə natuakəmien yame kaha mɨnə kɨmnəsəvhag kɨn kɨmi ətawə? Kafam narmamə mɨnə kasəvɨgɨn mhapəh nɨsəravyen rəri-pən natuakəmien kapətawə.”
Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “!Mərɨg kɨmiə nakwəsəpəh loa kape Kughen mɨnamhakwasɨg əmə kɨn narəyen kape kaha mɨnə! Ǝmru, Kughen rɨmɨni kupən mɨmə, ‘Takhasiai nɨsɨnmiə mɨne rɨmɨmiə.’(Eks 20:12; Dut 5:16) Kɨni mɨmə, ‘Yermamə yame ramni hah nɨsɨni uə rɨmni tukhopni.’(Eks 21:17; Lev 20:9) Mərɨg kɨmiə nakhani-əhu narmamə mə tukhapəh nɨsasituyen ye nɨsɨnriə mɨne rɨmriə, mhamə tukhani-pən tuk əriə mhamə, ‘Eh. Yakeinein nɨvəhsi-preyen nar kɨrik meinai yakvəhsi-pən ta fam kɨmi Kughen, kɨni yo to yakpəh nɨvəhsi-ta-mɨnien mɨvəhsi-pre kɨmik.’ Nakasəvhag kɨmi narmamə məknekɨn mamhani əswasɨg kɨn nasituyen yame narmamə tuksor kɨmi nɨsɨnriə mɨnə mɨne rɨmriə mɨnə. Ror pən narəyen kapəmiə yame nakasəvhag kɨn kɨmi narmamə ramor təkun nəgkiarien kape Kughen. Nɨniyen kapəmiə rhuvə mərɨg norien kapəmiə rahas. In apa kupən, profet e Aesea, rɨmnəfrakɨs ye nɨkarɨn kapəmiə mɨrai mamni mə,
“ ‘Nəmə mɨnə, kamhani apnapɨg əmə nəfrakɨsien irak ye nheriə,
mərɨg rɨkiriə raməmɨr isok pɨk tuk Yo.
Kasəhuak mərɨg kasəhuak təkun əmə.
Kɨni ye kapəriə nəvhagien kamhani mhamə nəgkiarien e kape Kughen, mərɨg rəmhen əmə kɨn nərɨgien kape yermamə.’ ”(Aes 29:13)
10 Kɨni Yesu rɨmnokrən kɨn narmamə mə tukhauə mɨsəm. Mɨni-pən tuk əriə mə, “Sətərɨg-ru, mharkun nar e. 11 Nar raməmɨr iruə, tukmə rɨvən yerki yermamə, to rɨpəh norien rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. Nar ramtərhav ye nəkwai yermamə ramor nəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen.” Mat 12:34
12 Kɨni kafan narmamə mɨnə khauə mɨsəm mɨsaiyoh-pən mhamə, “?Mərɨg nakɨrkun mə Farisi mɨnə kɨmɨsərɨg nəgkiarien e kafam, rɨkiriə raha?”
13 Kɨni rɨni-pən tuk əriə mə, “Nai mɨnə fam yame Rɨmɨk apa ye neai rɨmɨpəh nɨhuyen, In tukrɨvi-haktə piəpiə iriə nuan mɨnə. 14 Səpəh əriə. Iriə kamhakɨr narmamə, mərɨg nɨmrɨriə rɨpɨs. Tukmə nɨmrɨn pɨs rɨkɨr nɨmrɨn pɨs, kɨni iriu tukawəkeikei mɨrəivə ye nəkwai nɨmɨr.” Luk 6:39; Rom 2:19
15 Kɨni Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “?Hoprai-pə ru nɨprai nuhpɨkɨnien en kɨmi əmawə?”
16 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Rhawor? ?Kɨmiə mɨn nakseinein? 17 ?Nakharkun mə narɨmnar yame kamən ramvən ye tɨp jir mamtərhav mɨn? 18 Mərɨg narɨmnar yame ramsɨ-pən yerki yermamə kɨni mamtərhav ye tɨkinherɨn, ramor yermamə raməmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. 19 Meinai in ai yerki yermamə, nərɨgien hah rɨpsaah, rəmhen kɨn nhopniyen yermamə, nəkrəhyen kɨn piraovɨn, nor-apnapɨgien nar, nəkrəhyen, neikuəyen, mɨne nɨniyen nɨkar jir. 20 Norien has mɨnə a kamhasɨ-pən yerki yermamə masor in raməmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. Mərɨg tukmə yermamə kɨrik rɨpəh nəravyen, pa rɨmə rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen.”
Piraovɨn yame pəh nien mə kwənərəus kape Isrel ramni nəfrakɨsien ye Yesu
(Mak 7:24-30)
21 Kɨni Yesu rɨtərhav aikɨn a mɨvən ye taon kɨraru e Taea mɨne Saedon. 22 Kɨni pian kɨrik yame pəh nien mə kwənərəus kape Isrel ramarə ye kwənmhan a rɨmauə məm, mamasək apomh mɨmə, “Yermaru. Mɨkɨp King Deved. !Rɨkim tukreihuə tuk yo! Nanmɨn has kɨrik ramərer-pən ye piakəskəh kafak, mamoriah pɨk in.”
23 Mərɨg Yesu rɨpəh nɨniyen nar kɨrik tukun. Kɨni kafan narmamə khauə masəkeikei kɨmin mhamə, “Her-pən kɨn pəh ramvən, meinai in ramasək apomh mamkwasɨg kɨn ətawə.”
24 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Kughen rɨmnher-pə kɨn Yo mə jakvən əmə tuk sipsip mɨnə kape kwənərəus kape Isrel yamə mɨne kaserwei.” Mat 10:6
25 Mərɨg pian a ruə mənɨmkur ye nɨmrɨ Yesu mamni mɨmə, “Yermaru, asitu irak.”
26 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mə, “Rapəh natuatukien mə tɨkvəh nəvɨgɨnien ne kwajikovə mɨnə karakikɨn-pən kɨmi kuri mɨnə kapəriə.”* Yesu raməgkiar kɨn kuri meinai nəmə Isrel iriə khamə nəmə pəh nien mə kwənərəus kape Isrel kɨsəmhen kɨn kuri. Ror pən khamə takasitu ye kwajikovə mɨnə kape nar Isrel, mɨpəh nasituyen ye kwajikovə mɨnə kape nəmə tanə pɨsɨn.
27 Mərɨg piraovɨn ai rɨni-pən tukun mə, “Yemasur, nəfrakɨs. Mərɨg kuri mɨnə kharkun nɨsənien nɨmsɨmsɨ nəvɨgɨnien ne kwajikovə mɨnə yame raməsaah-pən ye nəpəəg tebol kape yamehuə kapəriə.” Pian a rɨmnəgkiar kɨn nɨmsɨmsɨ nəvɨgɨnien ror nuhpɨkɨnien kɨn. Mə Yesu ramasitu ye narmɨnə Isrel, mərɨg nɨpar nasituyen kafan in aikɨn. To rapəh nəhipən-fam-ien kɨmi narmɨnə Isrel.
28 Kɨni Yesu rhorpɨn nəgkiarien kafan mɨmə, “Piraovɨn. Kafam nhatətəyen rehuə. Naha nhagɨn yame nakorkeikei, tukruə mor nəfrakɨsien kɨn.” Kɨni taktakun əmə, piakəskəh kafan rɨmnəsanɨn mɨn.
Yesu rɨmnor huvə narmamə khapsaah yamə mɨne kamhamhə
29 Kɨni Yesu rɨtərhav aikɨn a maməriwək ye nɨkar-kar lugun Galili. Mhaktə fiak mɨvən ye tukwas kɨrik mamkwətə. 30 Kɨni nukwhao ehuə khauə mɨsəm. Mhapɨk narmamə yamə mɨne nɨhuriə rarpəvɨn mɨne nɨmrɨn pɨs mɨnə, mɨne yamə mɨne nɨprairiə rɨmhə, mɨne yamə mɨne kaseinein nəgkiarien, mɨne yamə mɨne kɨmnhavəh nəmhəyen pɨsɨn pɨsɨn. Mɨsətu-pən əriə ipakə tuk Yesu, kɨni In ror huvə əriə. 31 Kɨni narmamə mɨnə a kɨmɨsəm mə narmamə yame kaseinein nəgkiarien kɨmɨsəgkiar, mɨne yamə mɨne nɨprairiə rɨmhə kɨmɨsəsanɨn, mɨne yamə mɨne nɨhuriə rahas kɨmɨsəriwək, mɨne nɨmrɨn pɨs mɨnə kɨmɨsəm nar, kɨni kɨsakur pɨk kɨn, mhani vi vi Kughen kape Isrel. Mak 7:37
Yesu rɨmnor nɨmtətien kɨrik, maməvɨgɨn narman fo taosen
(Mak 8:1-10)
32 Ye nɨpɨg a, Yesu rɨmnokrən kɨn kafan narmamə mɨnə mɨmə, “Rɨkik reiwaiyu pɨk tuk narmamə mɨnə e. Kɨtawə miriə kɨmɨsəmɨr nɨpɨg kɨsisər, kɨni nəriə nəvɨgɨnien rɨrkək. To yakher-pən kɨn əriə yerkwanu, kamhavən kɨrik rəmkərəv ye swatuk, nɨmrɨn rapɨg, kɨni rɨmɨr.” Mat 14:14
33 Kɨni narmamə kafan mɨnə khani-pən tukun mhamə, “?Tukhavəh hiə nəvɨgɨnien rəmhen tuk nukwhao ehuə e? Ikɨn eikɨn e kwənmhan əkwak.”
34 Kɨni Yesu raiyoh əriə mə, “?Mərɨg bred kuvhuun en?”
Khamə, “Bred seven. Mɨne kwaji kəmam tɨksɨn.”
35 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk narmamə ai mə, “Taksəkwətə.” 36 Kɨni mɨvəh nɨpar bred ai mɨne kəmam, mɨni vi vi Kughen tukun, kɨni makapɨr-pɨr, məhi-pən kɨmi kafan narmamə mɨnə mə tuksəvɨgɨn narmamə ai kɨn. 37 Kɨni kɨsəvɨgɨn, tupriə rəsiis fam. Kɨni narmamə kafan mɨnə khavən mhapɨk nɨpərpər nəvɨgɨnien, mhavai-pən ye kəmeiru ehuə seven. 38 Narmamə mɨnə ai kɨmɨsəvɨgɨn, kɨmɨvəh əmə nɨhupɨn ye narman, iriə fam rəmhen kɨn fo taosen. Mərɨg kɨpəh nɨsəvhuekɨnien nɨpiraovɨn mɨne kwajikovə mɨnə. 39 Kɨni Yesu rher rik rik kɨn əriə. Mat-pən ye bot, mɨvən apa kwənmhan ehuə kɨrik, nhagɨn e Magadan.

15:11: Mat 12:34

15:14: Luk 6:39; Rom 2:19

15:24: Mat 10:6

*15:26: Yesu raməgkiar kɨn kuri meinai nəmə Isrel iriə khamə nəmə pəh nien mə kwənərəus kape Isrel kɨsəmhen kɨn kuri. Ror pən khamə takasitu ye kwajikovə mɨnə kape nar Isrel, mɨpəh nasituyen ye kwajikovə mɨnə kape nəmə tanə pɨsɨn.

15:27: Pian a rɨmnəgkiar kɨn nɨmsɨmsɨ nəvɨgɨnien ror nuhpɨkɨnien kɨn. Mə Yesu ramasitu ye narmɨnə Isrel, mərɨg nɨpar nasituyen kafan in aikɨn. To rapəh nəhipən-fam-ien kɨmi narmɨnə Isrel.

15:31: Mak 7:37

15:32: Mat 14:14