7
Nəmhajoun kape loa kape Moses kamhani hah Yesu
(Mat 15:1-20)
Namhajoun tɨksɨn kape loa kape Moses iriə Farisi mɨnə khasɨ-pən Jerusalem mhauə mɨsofugɨn-pən tuk Yesu kɨni mɨsəm mə narmamə tɨksɨn kape Yesu kasəvɨgɨn mamhavəh nəmkɨmɨk kɨrik meinai khapəh nɨsəravyen rəri-pən natuakəmien kape nəmə Isrel. (Farisi mɨnə, mɨne nəmə Isrel mɨnə fam kamhakwasɨg kɨn narəyen kupən kapəriə. Tukmə khapəh nɨsəravyen rəri-pən norien kapəriə, to khapəh nɨsəvɨgɨnien. Kɨni, tukmə khasɨ-pən apa maket, mhauə yerkwanu, kɨni mhapəh nɨsəravyen, to khapəh mɨn nɨsəvɨgɨnien. Kapəriə natuakəmien rɨpsaah ye nɨkarɨn kape nəspir-tayen nəmkɨmɨk ye pənkɨn, mɨne sospen mɨne besin kapəriə).* Nəmə Isrel kɨsəuji-pən mɨn loa tɨksɨn tuk loa kape Moses. Kɨni ai mharai-pən ye nəkwəkwə kɨrik kɨmə, Mishnah.
Kɨni Farisi mɨnə mɨne namhajoun kape loa kape Moses kɨnəsaiyoh Yesu mhamə, “?Rhawor kafam narmamə khapəh nɨsəri-pənien kapətawə natuakəmien yame kaha mɨnə kɨmnəsəvhag-pə kɨn kɨmi ətawə? Kafam narmamə mɨnə kasəvɨgɨn mhapəh nɨsəravyen rəri-pən natuakəmien kapətawə.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Eh. Kapəmiə nɨniyen rhuvə, mərɨg kapəmiə norien in rahas. In apa kupən, profet kɨrik kape Kughen, nhagɨn e Aesea, rɨmnəfrakɨs ye nɨkarɨn kapəmiə mɨrai mamni mə,
“ ‘Nəmə mɨnə a kamhani apnapɨg əmə nəfrakɨsien irak ye nheriə,
mərɨg rɨkiriə raməmɨr isok pɨk tuk Yo.
Kasəhuak mərɨg kasəhuak təkun əmə.
Kɨni kapəriə nəvhagien kamhani mhamə nəgkiarien e kape Kughen, mərɨg ror əmə nərɨgien kɨn kape yermamə.’ ”(Aes 29:13)
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Kɨmiə nakwəsəpəh loa yame Kughen rɨmɨvəhsi-pre, kɨni mɨnamhakwasɨg əmə kɨn nərɨgien kape yermamə.”
Kɨni mɨni-pən mɨn tuk əriə mə, “?Kɨmiə nakhamə nakharkun pɨk nar? !Mərɨg nakwəsəpəh loa kape Kughen mɨnamhakwasɨg əmə kɨn narəyen kape kaha mɨnə! 10 Səm-ru, Moses rɨmɨni kupən mɨmə, ‘Takhasiai nɨsɨnmiə mɨne rɨmɨmiə.’(Eks 20:12; Dut 5:16) Kɨni mɨmə, ‘Yermamə yame ramni hah nɨsɨni uə rɨmni tukhopni.’(Eks 21:17; Lev 20:9) 11 Mərɨg kɨmiə nakhani-əhu narmamə mə tukhapəh nɨsasituyen ye mamə mɨne tatə kapəriə, mhamə tukhani-pən tuk əriə mhamə, ‘Eh. Yakeinein nɨvəhsi-preyen nar kɨrik meinai yakvəhsi-pən ta fam kɨmi Kughen, kɨni to yakpəh nɨvəhsi-ta-mɨnien mɨvəhsi-pre kɨmik.’ 12 Nakasəvhag kɨmi narmamə məknekɨn mɨsətapɨg kɨn nasituyen yame narmamə tuksor kɨmi nɨsɨnriə mɨne rɨmriə. 13 Ror pən narəyen kapəmiə yame nakasəvhag kɨn kɨmi narmamə ramor təkun nəgkiarien kape Kughen. Kɨni masor narɨmnar khapsaah ror məknekɨn.”
14 Kɨni Yesu rokrən kɨn narmamə mə tukhauə mɨn. Mɨni-pən tuk əriə mə, “Taksətərɨg huvə, mɨsərɨg mharkun. 15 Nar raməmɨr iruə, tukmə rɨvən yerki yermamə, to rɨpəh norien rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. Nar ramtərhav yerki yermamə ramor nəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. 16 Yermamə yame nɨmətergɨn rarə, tukrərɨg huvə nəgkiarien e.” Nəgkiarien ye v. 16 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutestamen. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam.
17 Kɨni Yesu rəta mɨn ye narmamə ai, mɨvən imə. Kɨni narmamə kafan kɨsaiyoh kɨn nɨprai nuhpɨkɨnien yame in rɨmɨni. 18 Kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Rhawor? ?Kɨmiə mɨn nakseinein? Takharkun mə narɨmnar yame kamən to rapəh norien yermamə rəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. 19 Narɨmnar yame ror məknakɨn to rɨpəh nɨvənien yerkin. Mɨvən ye tɨpeuə en mɨpitərhav hanə mɨn.” (Nəgkiarien a kape Yesu rɨni huvə fam nəvɨgɨnien mɨnə ye nɨmrɨ Kughen).
20 Kɨni In mɨmə, “Mərɨg narɨmnar yame ramsɨ-pən yerki yermamə in en ramor yermamə raməmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. 21 Meinai yerki yermamə, nərɨgien hah rɨpsaah, rəmhen kɨn nəkrəhyen kɨn piraovɨn, nhopniyen yermamə, napɨr-pənien tuk piakwənahin, nəkrəhyen, 22 nəptɨgien kɨn nautə, norien has, nor-apnapɨgien nar, neikuəyen, nɨniyen nɨkar jir, nanipɨnien, nəgkiar-ausitien, mɨne nətəwaoyen. 23 Norien has mɨnə a kamhasɨ-pən yerki yermamə mor yermamə raməmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen.”
Piraovɨn kɨrik yame pəh nien mə kwənərəus kape Isrel ramni nəfrakɨsien ye Yesu
(Mat 15:21-28)
24 Kɨni Yesu rɨtərhav mɨn aikɨn meiwaiyu ərhav kwənmhaan ehuə kɨrik, nhagɨn e Taea. Maiyu apɨs-apɨs pawk, mɨvən imə, mərɨg narmamə a kharkun mə In eikɨn e. 25-26 Kɨni piraovɨn kɨrik, nanmɨn has rɨmnəmɨr ye kafan piakəskəh. Pian ai pəh nien mə kwənərəus kape Isrel. In rɨmnarha apa Fonisia, ye provins a Siria. Kɨni rɨmnərɨg nəvsaoyen kɨn Yesu, kɨni ruə, mənɨmkur ye nɨmrɨn masək ətgɨn mə tukrəko ta nanmɨn has ye kafan piakəskəh.
27 Mərɨg Yesu rɨni-pən nuhpɨkɨnien kɨrik tukun mɨmə, “Pəh kwajikovə mɨnə əmə tuksəvɨgɨn tupriə rəsiis. Rɨpəh natuatukien mə tukvəh nəvɨgɨnien ne kwajikovə karakikɨn-pən kɨmi kuri mɨnə.” Yesu raməgkiar kɨn kuri meinai nəmə Isrel iriə khamə nəmə Fonisia mɨne nəmə Siria kɨsəmhen kɨn kuri. Ror pən khamə takasitu ye kwajikovə mɨnə kape nar Isrel, mɨpəh nasituyen ye kwajikovə mɨnə kape tanə pɨsɨn.
28 Mərɨg piraovɨn ai rɨni-pən tukun mə, “Yemasur, nəfrakɨs. Mərɨg kuri mɨnə kharkun nɨsənien nɨmsɨmsɨ nəvɨgɨnien ne kwajikovə mɨnə yame raməsaah-pən ye nəpəəg tebol.”§ Pian a rɨmnəgkiar kɨn nɨmsɨmsɨ nəvɨgɨnien ror nuhpɨkɨnien kɨn. Mə Yesu ramasitu ye narmɨnə Isrel, mərɨg nɨpar nasituyen kafan in aikɨn. To rapəh nəhipən-fam-ien kɨmi narmɨnə Isrel.
29 Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn mə, “Nɨmnhorpɨn məknen nəgkiarien, rhuvə. Nanmɨn has ruatərhav ta ye kafam piakəskəh. Rerɨg-pən imam yerkwanu.”
30 Piraovɨn ai rɨrerɨg-pən iman yerkwanu məm kafan piakəskəh ramapɨr huvə ye nɨkaokao. Nanmɨn has ruatərhav iran.
Yesu rɨmnor huvə kəru kɨrik, mor huvə mɨn rəgkiar
31 Kɨni ai, Yesu rɨtərhav mɨn provins a Taea, kɨni meiwaiyu-pə mapita provins a Saedon, muə e Galili, mɨvən kwənmhan ehuə kɨrik nhagɨn e Dikapolis. 32 Kɨni kharəh kəru kɨrik yame rɨpəh nəgkiarien, mhauə kɨmin. Mɨsaiyoh-pən Yesu mə tukrərəhu-pən kwermɨn ye yermamə ai, pəh rhuvə.
33 Kɨni Yesu rɨvəh yermamə ai, mɨravən isok tuk narmamə, mɨvəhsi-pən kwənkwai kwermɨn ye nɨmətərgɨ yermamə ai, məjai kwənkwai kwermɨn, kɨni mɨrap neramɨ yermamə ai. 34 Kɨni marha faktə ye neai, mərɨg kafan nərɨgien rɨpam, kɨni meihagh əpɨr. Kɨni mɨni-pən tuk yermamə ai mə, “!Efata!” (Nɨpran rɨmə, “!Ǝkwag!”). 35 Məknekɨn, nɨmətərgɨ yermamə ai rəkwag, kɨni neramɨn rɨhuatuk, məgkiar huvə.
36 Kɨni Yesu rɨni-əhu əutən tuk narmamə mə tukhapəh nɨsəvsaoyen kɨn norien a. Mɨni-əhu əutən pawk, mərɨg iriə kɨsəvsao kɨn mamharpɨn. 37 Kɨni iriə kɨsakur pɨk kɨn nɨmtətien a, mamhani mhamə, “Man. Kwən a rapita. Rɨrkun nar əfrakɨs. Ramor huvə kəru mɨnə mɨne narmamə khapəh nɨsəgkiarien.”

*7:4: Nəmə Isrel kɨsəuji-pən mɨn loa tɨksɨn tuk loa kape Moses. Kɨni ai mharai-pən ye nəkwəkwə kɨrik kɨmə, Mishnah.

7:16: Nəgkiarien ye v. 16 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutestamen. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam.

7:27: Yesu raməgkiar kɨn kuri meinai nəmə Isrel iriə khamə nəmə Fonisia mɨne nəmə Siria kɨsəmhen kɨn kuri. Ror pən khamə takasitu ye kwajikovə mɨnə kape nar Isrel, mɨpəh nasituyen ye kwajikovə mɨnə kape tanə pɨsɨn.

§7:28: Pian a rɨmnəgkiar kɨn nɨmsɨmsɨ nəvɨgɨnien ror nuhpɨkɨnien kɨn. Mə Yesu ramasitu ye narmɨnə Isrel, mərɨg nɨpar nasituyen kafan in aikɨn. To rapəh nəhipən-fam-ien kɨmi narmɨnə Isrel.