6
Nəmə ime Yesu kɨmɨsəpəh In
(Mat 13:53-58, Luk 4:16-30)
Kɨni Yesu rɨtərhav mɨn aikɨn, mɨvən apa iman ikɨn. Narmamə kafan mɨnə kɨmnhakwasɨg kɨn. Sabat yame ramuə, In rɨmnəvhag kɨmi narmamə apa niməhuak kape nəmə Isrel. Narmamə khapsaah aikɨn. Kɨni kɨsərɨg kafan nəgkiarien, kɨsakur pɨk kɨn. Mamhani mhamə, “Man, ?In ravəh hiə nɨrkunien e? ?Ramhawor mɨvəh nɨrkunien? ?Rhawor mor nɨmtətien mɨnə e? Kɨtawə kwənharkun ta kwən e. In kwajikovə əmə kape yermamə yame ravhirəkɨn narɨmnar kɨn nai. Nɨsɨni e Meri; kɨni naorahini mɨnə e Jemes, mɨne Josef, mɨne Judas mɨne Saemon. Kɨni kafan kakə mɨnə kasarə mɨn e kɨtawə miriə.” Kɨni narmamə mɨnə a kasəməkɨn In.
Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Tukmə profet kɨrik kape Kughen, narmamə tukhasiai in. Kɨni mərɨg, narmamə iman ikɨn, mɨne kwənərəus kafan mɨnə, iriə pɨsɨn əmə khapəh nhasiaiyen in.” Jon 4:44 In a kwənmhaan a, rɨpəh nor-pɨkien nɨmtətien. Mərɨg In rərəhu-pən kwermɨn ye narmamə kwatɨksɨn yamə mɨne kamhamhə, kɨni mor huvə əriə. Mərɨg Yesu rɨmnəm mə narmɨnə iman ikɨn kapəriə nhatətəyen rɨrkək, rakur.
Yesu rher-yerhav kɨn kafan narmamə twelef mə tukhatərhav mɨsəvsao kɨn narmaruyen kape Kughen
(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)
Kɨni ai, Yesu rəriwək mamarkurao yerkwanu mɨnə aikɨn maməvhag kɨmi narmamə. Kɨni mokrən kɨn narmamə twelef kafan mə tukhauə, kɨni mɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi əriə tuk nəkotayen nanmɨn has ye narmamə. Kɨni mɨmə, “Tukmə nakamhavən ye swatuk, mhapəh nhavəhyen nar kɨrik. Takhapəh nhavəhyen bred, uə nɨtɨp uə mane. Takhavəh əmə kaskɨn. Kɨni mhavəhsi-pən sandel, mərɨg takhapəh nhavəhyen neipən kɨraru kɨraru.” 10 Mɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Nɨpɨg tukmə nakhavən yerkwanu kɨrik, mɨsarə ye nimə kɨrik, nimə a in a taksarə əmə ikɨn mɨseriaji mhatərhav ikɨn mamhavən. 11 Mərɨg tukmə yerkwanu kɨrik rɨpəh norkeikeiyen əmiə mə takhavən iməriə ikɨn, mhapəh nɨsətərɨgien kɨn əmiə, takhatərhav iməriə ikɨn, mɨsarpita-arpita nɨmokrur ye sandel kapəmiə. Norien e tukror nɨmtətien mə narmamə yerkwanu a kɨmɨsor nar kɨrik rapəh nəmhenien.” Luk 10:4-11 Wok 13:51
12 Kɨni ai iriə khatərhav, mhavən, mhani-pən tuk narmamə mə tuksarar ye nərɨgien kapəriə tuk təvhagə hah. 13 Kɨni masəkota nanmɨn hah mɨnə ye narmamə khapsaah. Kɨni masətəg-pən nehe kwənkwai olif* Olif in nai kɨrik kamən kwənkwan. Kamarkwəsɨs mɨn nehen kamor oel kɨn. ye kapən kapə narmamə khapsaah yamə mɨne kamhamhə, kɨni khahuvə. Jem 5:14
Herod rɨmə ta mə Jon Baptaes ruəmragh mɨn
(Mat 14:1-2; Luk 9:7-9)
14 Kɨni nəvsaoyen kɨn Yesu rɨtərhav, kɨni king kape nar aikɨn, nhagɨn e Herod, rərɨg. Narmamə tɨksɨn khamə, “Mə Jon Baptaes a. Mə rɨməmragh mɨn kɨni mamor pɨk nɨmtətien.” Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19-20
15 Mərɨg narmamə tɨksɨn khamə, “Nɨkam. Mə Elaeja.”
Kɨni mərɨg tɨksɨn khamə, “Mə profet pɨsɨn kɨrik. Rəmhen kɨn profet kupən kape Kughen.”
16 Mərɨg Herod rɨmnərɨg, mɨmə, “Nɨkam. Mə Jon Baptaes e, yame yɨmnərəru ta nɨpətək nuan. Yakmə rɨmɨmragh mɨn.”
17 Herod rɨkin rɨmnəsɨk məknekɨn meinai in apa kupən, rɨmɨrəhsi-pən Jon Baptaes ye kalabus meinai piauni Filip rɨnamkɨr piraovɨn kɨrik, nhagɨn en Herodias; kɨni en, Herod rɨkɨr-ta mɨn. 18 Mərɨg Jon rɨmɨni-pən tuk Herod mə, “Kamni-əhu mə takpəh nɨkɨr-tayen piraovɨn kape piam.” Kughen ramni-əhu mə takpəh nɨkɨrtayen piraovɨn kape piam ye Lev 18:16, mɨne ye 20:21. Kɨni mərɨg tukmə piam rɨmhə, kafan kwajikovə rɨrkək, takaməkeikei mɨkɨr kafan piraovɨn. (Dut 25:5-6). 19 Kɨni niemha rhai Herodias tukun, mə tukrhopni Jon, mərɨg rɨneinein Lev 18:16 20 meinai Herod rɨmɨsiai Jon, mɨrkun mə in yermamə atuatuk kape Kughen, kɨni maməm vi vi in. Nɨpɨg Jon raməgkiar mukrekɨn kapan kapə Herod, kɨni Herod rorkeikei mə tukrərɨg mɨn.
21 Mərɨg nɨpɨg kɨrik, Herodias rɨmɨvəh kwənmhaan tuk nhopniyen Jon. Herod rɨmnor nəvɨgɨnien ehuə kɨrik mamor nɨpɨg kafan yame rɨmnarha iran. Kɨni mokrən kɨn gavman kafan, mɨne namehuə mɨnə kape mobael, mɨne namehuə mɨnə tɨksɨn apa Galili; khauə ye nəvɨgɨnien kafan. 22 Kɨni piakəskəh kape Herodias rɨvən mɨn aikɨn, mamor danis ye nɨmrɨriə. Nɨpɨg Herod mɨne in mɨnə tɨksɨn kɨmɨsəm, rɨkiriə ragien tukun.
Kɨni Herod rɨni-pən tuk piakəskəh ai mə, “Tukmə nakorkeikei naha nhagɨn, yakɨrkun nɨvəhsi-preyen kɨmik. 23 Yakamni kwəsu əgkəp mə nar yame nakorkeikei mamaiyoh yo kɨn, yakɨrkun nɨvəhsi-preyen. Nar apnapɨg tukmə rehuə pawk, yakɨrkun nɨvəhsi-preyen kɨm ik.”
24 Kɨni ai piakəskəh ai rɨtərhav maiyoh nɨsɨni mɨmə, “?Nɨsɨnɨk, jakaiyoh-pən kɨn naha nhagɨn tuk rɨmɨk?”
Kɨni ai rɨni-pən tukun mə, “Takvən maiyoh kɨn kapən kapə Jon Baptaes.”
25 Məknekɨn, piakəskəh ai raiyu, mɨvən məm yermaru, kɨni mɨmə, “Yakorkeikei mə taktəkun əmə takrəh kapən kapə Jon Baptaes, mukrai-pən ye tikiplet, mɨrəh muə kɨmi yo pəh yakəm.”
26 Nəgkiarien ai ror King Herod rərɨg rahas pɨk, meinai rɨmnor nəgkiarien əutən ye nɨmrɨ in mɨnə tɨksɨn. To rɨpəh nəpəhyen. 27 Ror pən, rher-pən kɨn mobael kɨrik mə tukrɨvən mɨkɨsəru nɨpətək nuai Jon, mɨrəh kapan kapa muə. Kɨni mobael ai rɨvən apa kalabus, mɨkɨsəru ta nɨpətək nuai Jon, 28 mərəhu-pən kapan kapa ye tikiplet. Mɨvəhsi-pən kɨmi piakəskəh ai, mə tukrɨvəh mɨvən kɨmi nɨsɨni. 29 Mərɨg narmamə kape Jon Baptaes kɨmɨsərɨg nəvsaoyen kɨn, khavən mharəh nɨpran, mhavən mɨsərəhu-pən ye nəpəəg kapier.
Yesu rɨmɨvəh nəvɨgɨnien rɨkəskəh, mor rɨpsaah, maməvɨgɨn narman faef taosen kɨn
(Mat 14:13-21; Luk 9:11-17; Jon 6:1-14)
30 Kɨni aposol mɨnə kape Yesu khasɨ-pən mɨn yerkwanu yamə mɨne Yesu rɨmnher-pən kɨn əriə ikɨn, mamhauə mɨsəvsao-pən kɨn norien kapəriə mɨne nəvhagien kapəriə kɨmin. Luk 10:17 31 Mərɨg narmamə khapsaah kɨmnhauə masəm In, kɨni iriə kafan narmamə mɨnə kapəriə nɨpɨg rɨrkək tuk nəvɨgɨnien. Kɨni rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mə, “Hauə, pəh khavən apa ikɨn narmamə kharkək ikɨn kɨni mɨsapɨs.”
32 Kɨni ai Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə khavən ye bot mhatərhav mhavən ikɨn narmamə kharkək ikɨn. 33 Mərɨg narmamə khapsaah kɨsəm Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə kɨnamhavən, kɨni kharkun əriə. Kɨni khatərhav iməriə yerkwanu mɨnə, mɨsaiyu əkupən kɨn əriə. 34 Mərɨg Yesu rɨmɨvhiak məm narmamə khapsaah aikɨn, kɨni rɨkin rewaiyu tuk əriə meinai iriə kɨsəmhen kɨn sipsip mɨnə tɨksɨn yame yermamə rɨkək yame ramarha huvə tuk əriə. Kɨni In raməvhag kɨmi əriə mamni narɨmnar rɨpsaah. Nam 27:17; Mat 9:36
35 Rɨnamenaiyu, narmamə kape Yesu khauə mɨsəm In. Mhani-pən tukun mhamə, “Kwənmhan əkwak eikɨn e, kɨni rɨnamenaiyu. 36 Takher rik rik kɨn narmamə mɨnə e, pəh khavən apa yerkwanu ipakə mɨnə mhavəh nəriə kɨrik nəvɨgɨnien.”
37 Mərɨg In rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Rhuvə mə kɨmiə əmə taksəvɨgɨn əriə.”
Mərɨg iriə khani-pən tukun mhamə, “?Jakshawor? ?Nakmə jaksoriah apnapɨg əmə tu handred taosen vatu Nakɨrkun mɨn nɨniyen məknekɨn, “?Nakorkeikei mə jaksoriah mane yame yermamə kɨrik tukror wok tukun makuə seven uə?” ye bred, mhawəhsi-pən kɨmi əriə?”
38 Mərɨg raiyoh əriə mɨmə, “?Nakhavəh bred kuvhuun? Havən-ru mɨsəm.”
Khavən mɨsəm nɨpar bred kɨrkɨrɨp əmə mɨne kəmam kɨraru.
39 Kɨni Yesu ruh rɨkiriə mɨmə, “Takhani-pən tuk narmamə mɨnə en khavən yerki mənvhirɨk yame rhuvə, mɨsəkwətə ye nɨmrɨn nɨmrɨn.” 40 Nɨmrɨn tɨksɨn wan handred. Kɨni nɨmrɨn tɨksɨn fifti. 41 Kɨni ai Yesu rɨvəh bred a kɨrkɨrɨp mɨne kəmam a kɨraru, mɨvaag haktə mɨni vi vi Kughen tukun, mhapu-hapu bred mɨne kəmam, mɨpɨk-pən kɨmi kafan narmamə mə tukhapɨk mɨsəvɨgɨn narmamə mɨnə a kɨn. 42 Kɨni iriə kɨsəvɨgɨn tupriə rəsiis 43 mɨsəpəh nɨpərpər bred mɨne kəmam. Kɨni kafan narmamə mɨnə kɨmnhavai-pən ye nɨtɨp twelef khakwar mɨn. 44 Narmamə ai kɨmɨsəvɨgɨn, narman əmə, kɨsəmhen kɨn faef taosen. Mak 8:1-9
Yesu rameriwək haktə ye nɨmar mar tahik
(Mat 14:22-33; Jon 6:15-21)
45 Məknekɨn Yesu rɨni-pən tuk kafan narmamə mə tukhavəh bot kapəriə, mɨsəviəfugɨn mɨsəkupən mamhavən apa ye nɨkar lugun, mhavən yerkwanu kɨrik, nhagɨn e Betsaeda. Pəh In raməmɨr, mher rik rik kɨn narmamə pəh kamhavən iməriə mɨnə. 46 Yesu raowiə kɨn əriə, mapitan kɨn əriə, mhaktə mɨvən ye takwar kɨrik maməhuak. Luk 5:16
47 Rɨnəpɨgnəp, bot ai raməmɨr hanə apa ye tame lugun. Mərɨg Yesu In raməmɨr pɨsɨn apa fiak. 48 In maməm əriə kasəsuə ye bot, mɨsəm rəutən meinai nɨmətag ramuh əriə. Kɨsərɨg rahah mɨsəsuə ye bot ipakə reraan, kɨni Yesu rəriwək ye nɨmar mar tahik mɨvən pakə tuk əriə. Natukrapita əriə, 49-50 mərɨg iriə kɨmɨsəm raməriwək ye nɨmar mar tahik, khamə ta yarmhə. Kɨsətəpar mhagɨn pɨk. Luk 24:37
Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Takhapəh nhagɨnien. Mə Yo əmə e.” 51 Kɨni ratpən ye bot, nɨmətag ror infamien. Kɨsəm kɨsakur rɨkiriə ragien. Mak 4:39 52 Mərɨg kapəria kapə rɨskai hanə. Kɨmɨsəm pawk Yesu rɨmnəvɨgɨn narmamə khapsaah kɨn bred, məpəh irəkwak ramswin, mərɨg kɨmnhapəh nharkunien mə In pa.
Yesu rɨmnor huvə narmamə kɨmnhamhə apa Genesaret
(Mat 14:34-36)
53 Kɨni iriə kɨsəviəfugɨn ye lugun ai mhavhiak ye kwənmhaan kɨrik nhagɨn e Genesaret. Mhavi-tərəkɨn kapəriə bot aikɨn. 54 Kɨni mhavhiak, narmamə mɨn aikɨn kɨmɨsəm Yesu kɨni kharkun In. 55 Kɨni kɨsaiyu mhavən apa iməriə mɨnə mhapɨk narmamə yamə mɨne kɨmnhamhə ye nɨkaokao mhavən ikɨn pukaa Yesu ramvən ikɨn. 56 Ikɨn mɨnə fam Yesu ramvən ikɨn, yerkwanu ehuə, mɨne yerkwanu kwəskwəh, narmamə mɨnə khapɨk narmamə mɨnə kamhamhə, masərer əswasɨg kɨn ye swatuk pɨsiək. Kɨni mɨsasək ətgɨn mə tukreighaan kɨn narmamə kamhamhə pəh kharap əmə nɨpeihage neipən kafan. Kɨni narmamə mɨ-fam yamə mɨne kɨmnharap, kɨmɨsəsanɨn.

6:4: Jon 4:44

6:11: Luk 10:4-11

6:11: Wok 13:51

*6:13: Olif in nai kɨrik kamən kwənkwan. Kamarkwəsɨs mɨn nehen kamor oel kɨn.

6:13: Jem 5:14

6:14: Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19-20

6:18: Kughen ramni-əhu mə takpəh nɨkɨrtayen piraovɨn kape piam ye Lev 18:16, mɨne ye 20:21. Kɨni mərɨg tukmə piam rɨmhə, kafan kwajikovə rɨrkək, takaməkeikei mɨkɨr kafan piraovɨn. (Dut 25:5-6).

6:19: Lev 18:16

6:30: Luk 10:17

6:34: Nam 27:17; Mat 9:36

6:37: Nakɨrkun mɨn nɨniyen məknekɨn, “?Nakorkeikei mə jaksoriah mane yame yermamə kɨrik tukror wok tukun makuə seven uə?”

6:44: Mak 8:1-9

6:46: Luk 5:16

6:49-50: Luk 24:37

6:51: Mak 4:39