9
Yesu rɨmnor huvə yermamə kɨrik yame nɨpran rɨmamhə
(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)
Kɨni Yesu rat-pən ye bot mukurao-pən ye nɨkar nu, mɨtərhav-pən iman ikɨn. Mat 4:13 Kɨni narmamə tɨksɨn kharəh yermamə kɨrik mhavən kɨmin. Nɨpran rɨmamhə. Ramapɨr ye kafan nɨkaokao. Kɨni Yesu rɨmnəm kapəriə nhatətəyen, kɨni mɨni-pən tuk yemə ramhə mɨmə, “Narɨk, pəh nɨgɨnien. Yakwərəh-si ta fam ta narpɨnien kape təvhagə has kafam.”
Kɨni nəmhajoun mɨnə tɨksɨn kape Loa kape Moses kɨmɨsərɨg nəgkiarien a, mhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “!Ah! !Nəgkiarien a rahas! Kwən a raməgkiar məknakɨn mamni mə in Kughen.”
Mərɨg Yesu In ruɨrkun ta kapəriə nətərɨgien, kɨni mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Rhawor e nətərɨgien kapəmiə ramahas məkneikɨn? Luk 9:47; Jon 2:25 ?Jakni-pən naha tuk yermamə a, kɨni kɨmiə nakasəm mə nəgkiarien kafak rəfrakɨs? ?Mə jakni-pən tukun mə yakwərɨsɨn ta narpɨnien kape kafan təvhagə hah? ?Uə mə jakni-pən tukun mə tukrhekɨmter məriwək mamvən? Mərɨg yakorkeikei mə jakor Yo mə takharkun mə Yo, Ji Yermamə, yakvəh nehuəyen ye tokrei tanə tuk nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə has.” Kɨni marə mɨni-pən tuk kwən a mɨmə, “Yakamni-pre tuk ik mə, ‘Takhekɨmter, mɨrəh kafam nɨkaokao məriwək mamvən imam yerkwanu.’ ” Jon 17:2 Kɨni taktəkun əmə, kwən a rhekɨmter, məriwək mamvən iman ikɨn. Kɨni narmamə m-fam kɨsəm kɨsakur pɨk kɨn, masəgnəgɨn Kughen yame ravəhsi-pən nehuəyen kɨmi yermamə mə tukror məknakɨn.
Yesu rɨmnokrən kɨn Matiu
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)
Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə e, Yesu rɨtərhav maməriwək mamvən, kɨni məm kwən kɨrik yame ramərer tuk mane kape takis, nhagɨn e Matiu* Matiu, nhag pɨsɨn kɨrik e Livae.. Ramkwətə ikɨn kamərok takis ikɨn. Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Yuə, mɨkwasɨg kɨn Yo.” Məkneikɨn Matiu rərer, mɨkwasɨg kɨn Yesu.
10 Kɨni Yesu rɨmavən məvɨgɨn ye nimə kape Matiu, kɨni narmamə khapsaah yamə mɨne kasərer tuk mane kape takis, mɨne yor təvhagə has pɨsɨn pɨsɨn mɨnə kɨmnhauə mɨsəkwətə mɨsəvɨgɨn iriə Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə.
11 Mərɨg nɨpɨg Farisi mɨnə kɨmɨsəm nar a, khani-pən tuk narmamə kape Yesu mɨnə mhamə, “!Ah! ?Rhawor e yhajoun kapəmiə raməvɨgɨn iriə narmamə yamə mɨne kasərer tuk mane kape takis mɨne yor təvhagə has mɨnə?” Luk 15:2
12 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Pəh nien mə narmamə yamə mɨne kɨsəsanɨn khamhavən mɨsəm dokta. Mərɨg narmamə yamə mɨne kamhamhə, tukasəkeikei mhavən mɨsəm dokta. 13 Mərɨg havən mɨsarha-kɨn nɨprai nəgkiarien e ye Nəkwəkwə kape Kughen yame ramni mə,
“ ‘Nar kɨrik ror rɨkik ramagien, in e mə rɨkimiə tukrehuə tuk narmamə, Hib 10:8; Hos 6:1-6; Maeka 6:6-8; 1 Saml 15:22
mərɨg rɨkik rɨpəh nagienien tuk kapəmiə sakrefaes mɨnə.’ ”(Hos 6:6)
Kɨni Yesu rɨrpɨn nəgkiarien mɨmə, “Yakamni məkneikɨn meinai pəh nien mə Yo yɨmauə mə jakokrən kɨn narmamə yamə mɨne [khamə ta mə] kwəsatuatuk ta. Nɨkam. Yɨmauə mə jakokrən kɨn yor təvhagə has mɨnə.”
Nhajounien kape Yesu in rɨvi, nhajounien kape loa kape Moses in nəkwas
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)
14 Kɨni narmamə kape Jon Baptaes kɨmnhauə mɨsəm Yesu mhani-pən tukun mhamə, “Ǝm-ru. Farisi mɨnə mɨne kɨmawə yaksəpəh nəvɨgɨnien tuk nəhuakien kɨmi Kughen. ?Mərɨg rhawor kafam narmamə mɨnə khapəh nɨsəpəhyen nəvɨgɨnien tuk nəhuakien?” Luk 18:12
15 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nɨpɨg kɨmiə nɨmɨsor nəvɨgɨnien kape yerman yame rɨmnarkurək pə pə, ?mərɨg nakhamə ta mə in mɨnə tɨksɨn tuksasək ye nɨpɨg a uə? !Nɨkam! Mərɨg tukrɨpior nɨpɨg yame narmamə tukhavəhsi-ta Yerman e yame rɨmnarkurək pə pə tuk In mɨnə tɨksɨn. Kɨni ye nɨpɨg a in a, In mɨnə tɨksɨn tuksəpəh nɨsəvɨgɨnien iran. “Yermamə yame rɨmnarkurək pə pə,” nɨpran e Yesu. Mɨne “In mɨnə tɨksɨn” nɨpran e Kristen mɨnə. Nɨpɨg Yesu rɨmnəpəh əriə mɨmhə ye nai kamarkwao kɨn, kɨmɨsasək.
16 “To yermamə kɨrik rɨpəh nɨvəhyen kwonmut neipən vi kɨrik kɨni mɨjir-pən ye neipən mətɨt kafan [yame rɨmneikus]. To ror məknakɨn, kwonmut neipən yame rɨvi to reikus neipən mətɨt, kɨni reikus ehuə. 17 Kɨni to yermamə kɨrik rɨpəh nɨvəhyen waen wi kɨni mɨvi-pən ye tɨki waen mətɨt. To ramor məknakɨn, kɨni waen a ye tɨki waen mətɨt tukrəməteih, kɨni waen tukraiyu. Nɨkam, kɨpəh norien məknakɨn. Tukaməkeikei kɨvi-pən waen wi ye tɨki waen wi. Kɨni waen mɨne tɨki waen tukawəmɨr huvə.”
Piraovɨn kɨrik yame ramhə, mɨne piakəskəh yame ruamhə
(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Nɨpɨg Yesu raməgkiar hanə kɨmi əriə, yemehuə kɨrik ruə mənɨmkur-pən tuk Yesu mɨmə, “Eh. Kafak piakəskəh rɨpimhə ai taktakun əmə. Mərɨg yuə, mərəhu-pən kwermɨm iran, pəh ramragh mɨn.” 19 Kɨni Yesu rɨmnərer iriə kafan narmamə mɨnə, mhakwasɨg kɨn kwən a mamhavən.
20 Məkneikɨn pian kɨrik aikɨn yame ravəh nəmhəyen kape nɨpiraovɨn, mɨvəh newk twelef. Kɨni rukurao-pən ye nɨmetai Yesu ikɨn, mərao-pən mɨrap nəpəəg nɨmrɨ kot kafan. 21 Ye nərɨgien kafan rɨmə, “Tukmə yakrap əmə kafan kot, kɨni jakəsanɨn.” Mat 14:36
22 Kɨni Yesu rukreik marha-pən məm pian a mɨni-pən tukun mɨmə, “Piakəskəh kafak. Pəh nɨgɨnien. Kafam nhatətəyen rɨmnor ik nakwahuvə mɨn.” Kɨni ye nɨpɨg a, pian a rɨmnəsanɨn.
23 Kɨni nɨpɨg Yesu rɨmauə mɨtərhav-pə ye nimə kape yemehuə a, kɨni mɨvən imə, məm narmamə kɨsher tərhenao masəni nɨpei kape nɨmhəyen. Kɨni narmamə kɨmnhauvrɨg-uvrɨg pɨk. 24 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Sap mhatərhav. Piakəskəh e rapəh nɨmhəyen; ramapɨr əmə.” Mərɨg narmamə kɨsarh iakei iran. 25 Mərɨg narmamə kɨmnhatərhav mhavən iruə, kɨni Yesu rɨvən imə, mɨrao-pən mɨvəh kwermɨ piakəskəh a, kɨni rhekɨmter. 26 Kɨni nəvsaoyen kɨn rɨmnaiyu markurao fam ye tanə a.
Yesu rɨmnor huvə nɨmrɨn pɨs mir
27 Yesu rɨmatərhav aikɨn a, kɨni lnɨmrɨn pɨs mir kɨraru karakwasɨg kɨn, mwokrən apomh mɨrəmə, “Mɨkɨp King Deved. !Rɨkim tukrehuə tuk əmru!” Mat 20:29-34
28 Kɨni Yesu rɨmavən apa imə, kɨni nɨmrɨn pɨs mir a kɨrauə tukun. Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “?Kɨmiru nakwhatətə irak mə to yakor huvə nɨmrɨmiru uə nɨkam?”
Kɨni iriu kɨrəni-pən tukun mɨrəmə, “Ǝwəh, Yermaru.”
29 Kɨni Yesu rɨmɨrap nɨmrɨriu mɨni-pən tuk əriu mə, “Kughen tukror huvə nɨmrɨmiru meinai nakwhatətə irak.” 30 Kɨni nɨmrɨriu rhuvə, kɨnəwəm nar. Kɨni Yesu rɨni-pən skai tuk əriu mɨmə, “Takrapəh nəvsaoyen kɨn narɨmnar mɨnə e kɨmi narmamə.” Mat 8:4 31 Mərɨg iriu kɨmɨratərhav mɨravən mwəvsao-ərhav kɨn Yesu, mɨravən ikɨn mɨnə fam ye tanə a.
Yesu rɨmnəko ta nanmɨn has ye yermamə yame reinein nəgkiarien
(Mat 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15)
32 Nɨpɨg kwərə mir a kwəratərhav, narmamə kharəh yermamə kɨrik yame reinein nəgkiarien, mhauə tuk Yesu. Kwən a in reinein nəgkiarien meinai nanmɨn has ramərer-pən iran. 33 Kɨni Yesu rɨmnəko ta nanmɨn hah ye kwən a, kɨni rɨmnəgkiar.
Kɨni nukwhao ehuə kɨsəm, kɨsakur pɨk tukun, mhani mhamə, “Kɨpəh nəm-hanəyen nar kɨrik ror məkneikɨn ikɨn e Isrel.” Mak 2:12
34 Mərɨg Farisi mɨnə khani mhamə, “!Nɨkam! Rɨrkun nəko-tayen nanmɨn has mɨnə meinai rɨkwasɨg kɨn Setan, yemehuə kape nanmɨn has mɨnə.”
Yesu rɨkin raməmhə pɨk tuk narmamə
35 Kɨni Yesu rɨmnəriwək mamvən ye taon mɨne yerkwanu mɨnə fam, maməwhag ye nəkwai nimə kape nofugɨnien, mamni-ərhav nəvsaoyen huvə kape narmaruyen kape Kughen. Mamor huvə narmamə m-fam yamə mɨne kamhamhə, mɨne narmamə m-fam yamə mɨne nɨprairiə raha, kamhahuvə. Mat 4:23; Mak 1:39 36 Nɨpɨg rɨmnəm narmamə kwənhapsaah, kɨni rɨkin raməmhə pɨk tuk əriə meinai kɨmɨsarə ye nɨpɨg əutən mɨnə, [mɨseinein nɨsasitu-atukien irəriə ye kapəriə nɨmraghien] rəmhen kɨn sipsip yamə mɨne yermamə rɨkək tuk narha-huvəyen tuk əriə. Nam 27:17; 1 King 22:17; Sek 10:2; Mat 14:14; Mak 6:34 37 Kɨni rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mə, “!Səm-ru! Nəvɨgɨnien rɨnehuə apa ye nəsimien yame kwənhamruə. Mərɨg yorwok kwatɨksɨn əmə yame kamhavəh. Luk 10:2 38 Kɨni səhuak-pən kɨmi Yemasur kape nəsimien mhamə In tukrher-pən kɨn yorwok mɨnə khapsaah mə tukhavən mhavəh nəsimien kafan.”

9:1: Mat 4:13

9:4: Luk 9:47; Jon 2:25

9:6: Jon 17:2

*9:9: Matiu, nhag pɨsɨn kɨrik e Livae.

9:11: Luk 15:2

9:13: Hib 10:8; Hos 6:1-6; Maeka 6:6-8; 1 Saml 15:22

9:14: Luk 18:12

9:15: “Yermamə yame rɨmnarkurək pə pə,” nɨpran e Yesu. Mɨne “In mɨnə tɨksɨn” nɨpran e Kristen mɨnə. Nɨpɨg Yesu rɨmnəpəh əriə mɨmhə ye nai kamarkwao kɨn, kɨmɨsasək.

9:21: Mat 14:36

9:27: Mat 20:29-34

9:30: Mat 8:4

9:33: Mak 2:12

9:35: Mat 4:23; Mak 1:39

9:36: Nam 27:17; 1 King 22:17; Sek 10:2; Mat 14:14; Mak 6:34

9:37: Luk 10:2