4
Setan ramarkut tuk nukuraoyen ye nərɨgien kape Yesu
(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)
Kɨni Nanmɨn kape Kughen rɨmɨkɨr Yesu mɨvən ye tɨpəvsɨk, mə Setan* Setan in yemehuə kape nanmɨn has mɨnə. tukrɨvəhsi-pən vəhsi-pən kɨmin. Hib 2:18; 4:15 Kɨni Yesu rɨmnəpəh nəvɨgɨnien kape nɨpɨg foti, yeraan mɨne yenpɨg, kɨni məmkərəv pɨk. Eks 34:28 Kɨni Setan Gris ramni, “Kɨni yermamə kape nɨvəhsi-pən vəh-si-pənien ruə.” ruə mɨvəhsi-pən vəhsi-pən kɨmi Yesu mɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə Ik Ji Kughen əfrah, ni-pən tuk kapier mɨnə e pəh khaukrekɨn mhauə mɨsor bred kɨn.”
Mərɨg Yesu rhorpɨn nəgkiarien mɨmə, “Nɨkam. Kɨmɨrai ye Nəkwəkwə kape Kughen kɨmə, ‘Narmamə to khapəh nhamragh-əmə-yen ye nəvɨgɨnien. Mərɨg kamhamragh mɨn ye nəgkiarien mɨnə fam yame ramsɨ-pən tuk Kughen.’ ” Kol 1:16-17(Dut 8:3)
Kɨni Setan rɨmɨkɨr Yesu mɨvən apa Jerusalem, mərɨp In ye Nimə Ehuə kape Kughen apa yerpɨrɨg əgkəp. Kɨni mɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə Ik ji Kughen əfrakɨs, iv-ərhav-ru ikɨn e, meinai kɨmɨrai ye Nəkwəkwə kape Kughen kɨmə, “ ‘In tukrher-pə kɨn agelo mɨnə kafan khauə masarha huvə tuk Ik. Tukharaptərəkɨn Ik kɨn kwermɨriə mə takpəh nowhan-pənien nɨhum ye kapier kɨrik.’ ”(Sam 91:11, 12)
Mərɨg Yesu rhorpɨn kafan nəgkiarien mɨmə, “Nɨkam. Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨn mɨmə, ‘Takhapəh nɨsəm-əsaahyen kapəmiə Kughen Yermaru mə ramarha huvə əfrakɨs tuk əmiə uə nɨkam.’ ” (Dut 6:16)
Məkneikɨn Setan rɨkɨr Yesu mɨvən apa ye tukwas apomh kɨrik, kɨni mhajoun In kɨn kantri mɨnə fam ye tokrei tanə, mɨne nehuəyen kapəriə, kɨni mɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə nakəhuak kɨmi yo, yakvəhsi-pre narɨmnar m-fam e kɨmik.”
10 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “!Setan, əta irak! Meinai Nəgkiarien kape Kughen ramni mɨmə, ‘Taksəhuak əmə kɨmi kapəmiə Yermaru Kughen, mɨsəri-pən əmə kafan nərɨgien.’ ” (Dut 6:13)
11 Kɨni ai Setan rəta iran, kɨni agelo mɨnə kɨmnhauə mɨsasitu iran.
Yesu rɨmɨrikakun mamni-ərhav nəgkiarien kape Kughen ye provins e nhagɨn e Galili
12-13 Kɨni ye nɨpɨg a, kɨmnharaptərəkɨn Jon Baptaes, kɨrəhsi-pən ye kalabus. Kɨni nɨpɨg Yesu rɨmnərɨg nəvsaoyen kɨn, kɨni mɨvən apa yerkwanu kɨrik ye provins Galili, nhagɨn e Nasaret. Mamarə apaikɨn, mɨtərhav, mɨvən apa taon kɨrik e Kapaneam, ipakə tuk lugun e Galili, mamarə apaikɨn. Kwənmhaan a in kwənmhaan kape kwənərəus mir kape Isrel e Sebulun mɨne Naftali. Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20 14 Nar a rɨtərhav-pə ror nəgkiarien kape profet kupan e Aesea ruauə mor nəfrakɨsien kɨn, yame rɨmɨni mɨmə,
15 “Kwənmhaan kape nəmə Sebulun mɨne Naftali, kawərer ye swatuk ramvən apa ye lugun ehuə e Galili, ye nɨkar tanə pən ye nu e Jodan.
In e provins e Galili - ime narmamə yamə mɨne pəh nien mə kwənərəus kape nəmə Isrel.
16 Nəmə aikɨn a kɨmɨsarə ye nəpɨgnəpien, kɨni mɨsəm nɨkhakien kɨrik. Kɨni rɨnamraan.
Nɨkhakien ehuə rɨmnəsia-pen əriə yamə mɨne kɨmnɨsarə ye nəpɨgnəpien kape nɨmhəyen e yame ramhotərəkɨn əriə ye nɨpɨg mɨfam.”(Aes 9:1-2)
17 Kɨni rɨrikakun ye nɨpɨg a, Yesu rɨnamni-ərhav nəgkiarien kape Kughen mamni mɨmə, “Sarar ye nərɨgien kapəmiə tuk norien has mɨnə, meinai nɨpɨg yame Kughen tukramarmaru ye narmamə ruauə pakə.” Mat 3:2; 19:27
Yesu rɨmnokrən kɨn narmamə kuas mə tukhauə kafan narmamə mɨnə
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)
18 Yesu raməriwək ye nɨkar lugun ehuə e Galili kɨni məm kwərə mir kɨraru. Iriu piauni. Andru mɨne Saemon (yame nhagɨn mɨn kɨrik e Pita). Iriu kwarukɨn net apa ye lugun, meinai iriu yermamə mir kape nɨviyen kəmam. 19 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Rauə mɨrakwasɨg kɨn Yo, mɨrauə kafak yermamə mir. Yo jakor əmiru nakrauə yermamə mir kape nɨviyen narmamə.”
20 Məkneikɨn, iriu kɨmɨwəpəh kapəriu net mɨrakwasɨg kɨn in.
21 Kɨni Yesu rəriwək kəskəh mɨn, məm kwərə mir kɨraru mɨn, iriu piauni. Nhagriu e Jemes mɨne Jon, ji Sebedi mir. Kawkwətə ye nəkwai bot irisɨr rɨmriu, marhajir əsɨgɨn kapərisɨr net. Kɨni Yesu rɨmnokrən kɨn əriu mə tukrauə, 22 məkneikɨn kwərer, mwəpəh bot, mɨne rɨmriu, kɨni mɨrakwasɨg kɨn.
Yesu ramhajoun narmamə kɨni mor huvə narmamə yamə mɨne kamhamhə
(Luk 6:17-19)
23 Kɨni Yesu raməriwək ikɨn mɨnə ye provins e Galili, mamhajoun narmamə ye nəkwai nimə kape nofugɨnien kape nəmə Isrel, maməvsao-ərhav kɨn nəvsaoyen huvə kape narmaruyen kape Kughen, kɨni mamor huvə narmamə yamə mɨne kamhamhə ye nəmhəyen pɨsɨn pɨsɨn. Mat 9:35; Mak 1:39; Wok 10:38 24 Kɨni nəvsaoyen kɨn Yesu rarkurao fam ye provins e Siria. Kɨni narmamə kɨmnhapɨk narmamə m-fam yamə mɨne kamhamhə, mhauə tuk Yesu. Kapəriə nəmhəyen ror məkneikɨn: Tɨksɨn kamhamhə; tɨksɨn, nɨprairiə rɨmamhə; tɨksɨn, nanmɨn has ramərer-pən irəriə; tɨksɨn, nɨkəvaan ramor əriə; kɨni tɨksɨn, nɨprairiə fam rɨmhə. Mərɨg Yesu rɨmnor huvə fam əriə. Mak 6:55 25 Kɨni nəmə Galili khapsaah, mɨne nəmə Dikapolis, mɨne nəmə Jerusalem, mɨne nəmə Judia, mɨne nəmə ikɨn mɨnə apa nɨkarɨn pən apa ye nu e Jodan khapsaah kɨmnhakwasɨg kɨn In. Mak 3:7-8

*4:1: Setan in yemehuə kape nanmɨn has mɨnə.

4:1: Hib 2:18; 4:15

4:2: Eks 34:28

4:3: Gris ramni, “Kɨni yermamə kape nɨvəhsi-pən vəh-si-pənien ruə.”

4:4: Kol 1:16-17

4:12-13: Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20

4:17: Mat 3:2; 19:27

4:23: Mat 9:35; Mak 1:39; Wok 10:38

4:24: Mak 6:55

4:25: Mak 3:7-8