3
Yesu rɨmnor huvə kwermɨ yermamə kɨrik yame rɨmnahas
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
Yesu rɨmavən mɨn ye nimə kape nofugɨnien kape nəmə Isrel. Nɨpɨg ai, yermamə kɨrik, kwermɨn rɨmnarpəvɨn. Mərɨg narmamə tɨksɨn kɨmɨsarkut mə tuksəm-ru naha nhagɨn yame tukhani hah Yesu iran, mɨsarha-əterɨk mə tuksəm-ru mə Yesu to ror huvə kwən a ye Sabat uə nɨkam. Kɨni Yesu rɨni-pən tuk yermamə a yame kwermɨn rɨmnarpəvɨn mɨmə, “Yuə marer ye nɨmrɨ narmamə.” Kɨni mɨni-pən tuk əriə mə, “?Loa kape Moses ramni mə nakharkun nɨsorien naha ye Sabat? ?Ramni mə takasor norien huvə uə takasor norien has? ?Mə takshopni yermamə uə takhavəh mɨragh yermamə?” Kɨni kɨsəkwətə mɨsapnapɨg əmə. Luk 14:3 Kɨni Yesu rarha mərarao irəriə. Niehmaa rhai in. Kɨni mərɨg rɨkin rarə meiwaiyu mɨn tuk əriə, meinai kapəria kapə rɨskai pɨk. Kɨni mɨni-pən tuk kwən a mɨmə, “Huatuk kɨn kwermɨm.” Kɨni ai, kwən ai rhuatuk kɨn kwermɨn, ruahuvə əgkəp.
Mərɨg Farisi mɨnə kɨmɨsəm norien a, kɨsap, mhavən mɨsəm nukwhao kape King Herod, mharai mhun nəgkiarien tukun mə tukshopni. Mat 22:15-16
Narmamə khapsaah kɨmnhakwasɨg kɨn Yesu
Kɨni Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə khatərhav mɨn aikɨn, mɨseiwaiyu-ərhav ye nɨkar lugun. Kɨni narmamə mɨnə Galili khapsaah kɨmnhakwasɨg kɨn əriə. Narmamə mɨn aikɨn kɨmɨsərɨg nəvsaoyen kɨn Yesu, kɨni mamhauə mə tuksəm. Khatərhav iku pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. Tɨksɨn kɨmnhasɨ-pən apa Judia. Tɨksɨn khasɨ-pən apa Jerusalem. Kɨni tɨksɨn khasɨ-pən apa Idumia, tɨksɨn khasɨ-pən ye nɨkar nu Jodan, mɨne ye kwənmhaan mɨnə yame ipakə tuk Taea mɨne Saedon. Narmamə khapsaah pɨk. Yesu rɨmnamni-pən tuk kafan narmamə, mɨmə, “Taksor apnəpenə ye bot kɨrik, pəh yakat-pən aikɨn, meinai narmamə kamhakuh-pə Yo.” 10 In ramni məknakɨn meinai In rɨmnor huvə ta narmamə khapsaah yamə mɨne kɨmnhamhə. Kɨni narmamə yamə mɨne kɨmnhamhə aikɨn kɨsarkut mə tukhavən pakə tukun mharap mɨsəsanɨn. Mat 14:36 11 Kɨni narmamə yamə mɨne nanmɨn hah ramərer-pən irəriə, tukmə kɨsəm əmə Yesu, khamɨr ye nɨmrɨn. Kɨni masokrən ehuə kɨn, mhamə, “!Ik Ji Kughen!” Luk 4:41 12 Mərɨg Yesu rəgkiar skai pən kɨmi nanmɨn hah mɨnə, mətapɨg kɨn əriə mə tukhapəh nhani-əpuyen In. Mak 1:34
Yesu rɨmɨrpen aposol mɨnə kafan twelef
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Kɨni Yesu mɨne kafan narmamə kɨshaktə fiak ye tukwas kɨrik. Kɨni rokrən mɨn kɨn kafan tɨksɨn narmamə yame In rɨmnorkeikei, mə tukhauə pakə. Kɨni iriə khauə pakə. 14 Kɨni ai In rɨrpen kafan narmamə twelef. Mɨfəhsi-pən nehuəyen kɨmi əriə, kɨmə, Aposol* “Aposol” nɨpran ramni yermamə kɨrik yame kamher-pən kɨn. mɨnə, mə iriə tukasəmɨr ipakə tukun tuk nɨni-ərhavyen Nəgkiarien Huvə kape Kughen 15 kɨni mhavəh nɨrkunien tuk nəkotayen nanmɨn hah ye narmamə. 16 Nhag namasur twelef e ror məknekɨn: Saemon (yame Yesu rhen-pən nhagɨn vi mə Pita); Jon 1:42 17 mɨne Jemes; mɨne piauni Jon (yame kwajikovə mir kape Sebedi. Yesu rhen-pən mɨn nhagriu mə, Boanejes. Kɨni nɨpran rɨmə, Pɨkwarien mir kape Karuəruə); Luk 9:54 18 mɨne Andru; mɨne Filip; mɨne Batalomiu; mɨne Matiu; mɨne Tomas; mɨne Jemes, kwajikovə kape Alfeas; mɨne Tadeas; mɨne Saemon Selot “Selot” rəmhen kɨn yermamə kɨrik yame rɨkwasɨg kɨn nukwao kape nəmə Isrel tuk nherye-rhavyen kɨn gavman kape nəmə Rom. 19 mɨne Judas Iskariot, yame kwasɨg ikɨn reighan-pən kɨn Yesu kɨmi nəmə hah mɨnə.
Narmamə tɨksɨn kamhani mhamə Yesu ramor narɨmnar ye nəsanɨnien kape Setan
(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Yesu rɨrerɨg-pə yerkwanu. Kɨni ai narmamə khapsaah khauə masəm mɨn In. Mamhauə, mhauə, kɨni kwənmhaan kape napɨsien ramrɨrkək tuk əriə. Nɨpɨg kape nəvɨgɨnien ramrɨrkək mɨn. 21 Nɨpɨg famle kafan mɨnə kɨmɨsərɨg, məknakɨn khauə mə tukhani-əhu, mhakɨr, mɨsap, meinai nəmə aikɨn kɨmnhani mhamə kapan kapə rameno-eno. 22 Mərɨg namhajoun tɨksɨn kape Loa kape Moses kɨmnhatərhav Jerusalem, mhauə, mamhani mhamə, “!Nɨkam! Rɨrkun nəko-tayen nanmɨn has mɨnə meinai Bielsebul, yemehuə kape nanmɨn has mɨnə, ramərer-pən iran.” Mat 9:34; 10:25
23 Kɨni Yesu rokrən kɨn narmamə mɨnə ai khauə ipakə tukun. Kɨni rɨni nuhpɨkɨnien kɨrik tuk əriə, mɨmə, “Nɨkam. ?Nakharkun mə Setan rɨrkun nəkotayen Setan uə? Nɨkam. 24 Tukmə narmamə ye kantri kɨrik kasəwhai əriə mɨnə, mɨsarə kɨraru, kɨni tuksoriah kapəriə narəyen, kantri tukrɨmɨr. 25 Kɨni rəmhen mɨn kɨn yerkwanu kɨrik. Tukmə narmamə kasəwhai əriə mɨnə, mɨsarə kɨraru, rukwanu a to rɨpəh narə-huvəyen. 26 Rəmhen mɨn kɨn narmamə kape Setan mɨnə, tukmə iriə kasəwhai narəyen kapəriə ror kɨraru, kwəseikus-eikus nimə en kape Setan. Kɨni norien kape Setan to rɨpəh nərer-tɨmtɨm-ien. Tukrəsaah-əsaah mɨrkək.
27 “Kɨni mamhen mɨn kɨn yame to yermamə kɨrik nagheen rehuə rɨvən mətu kafan narɨmnar, kɨni in maməmɨr, yermamə pɨsɨn kɨrik to rɨpəh nɨvənien məkrəh kɨn. Tukmə yermamə kɨrik rɨmə tukrəkrəh kɨn, tukrəkupən mɨrkwəji yermamə ai nagheen rehuə. Kɨni ai mɨrkun nɨvənien məkrəh kɨn kafan narɨmnar. 28 Ror pən, yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə, mə Kughen rɨrkun nɨvəhsi-tayen nahasien mɨnə fam yame nakasor, uə nɨni-hasien yame nakasor iran. 29 Mərɨg tukmə nakhani has Nanmɨn kape Kughen, to Kughen rɨpəh nɨvəhsi-tayen nɨpɨg kɨrik. Təvhagə hah a tukraməmɨr kape rerɨn.” 30 Yesu raməgkiar məknakɨn meinai in apa kupən kɨmnhani mhamə nanmɨn hah kɨrik raməmɨr iran.
Famle əfrakɨs kape Yesu, iriə e narmamə yamə mɨne kasor nəgkiarien kafan
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Kɨni ai, piau Yesu mɨnə, mɨne nɨsɨni khatərhav-pən mɨn. Kɨni masəmɨr iruə. Kɨni mɨsher-pən kɨn kɨrik mə tukrɨvən mokrən-pən kɨn. Mak 6:3; Jon 2:12; Wok 1:14 32 Narmamə khapsaah kasəkwətə imə mɨsarkurao ye Yesu. Kɨni mamhani-pən tukun, mhamə, “Yemasur, nɨsɨnɨm, mɨne piam mɨnə mɨne kafam kakə mɨnə kɨsorkeikei mə tuksəm-ru Ik apa iruə.”
33 Mərɨg Yesu rɨni-pən mə, “?Pa e nɨsɨnɨk? ?Mɨne nɨpa e piak mɨnə?” 34 Kɨni In marha mərərao ye narmamə yamə mɨne kɨsəkwətə mɨsarkurao kɨn, mɨni-pən tuk əriə mə, “Kɨmiə e nɨsɨnɨk mɨnə mɨne piak mɨnə. 35 Meinai yermamə yame ramor narɨmnar yame Kughen rorkeikei, in e piak, in e nɨsɨnɨk, mɨne in e kafak kakə.”

3:4: Luk 14:3

3:6: Mat 22:15-16

3:10: Mat 14:36

3:11: Luk 4:41

3:12: Mak 1:34

*3:14: “Aposol” nɨpran ramni yermamə kɨrik yame kamher-pən kɨn.

3:16: Jon 1:42

3:17: Luk 9:54

3:18: “Selot” rəmhen kɨn yermamə kɨrik yame rɨkwasɨg kɨn nukwao kape nəmə Isrel tuk nherye-rhavyen kɨn gavman kape nəmə Rom.

3:22: Mat 9:34; 10:25

3:31: Mak 6:3; Jon 2:12; Wok 1:14