4
Nuhpɨkɨnien kɨn yermamə yame ramsuv kweru nai
(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)
Ye nɨpɨg a, Yesu rarə meiwaiyu-pə mɨn ye nɨkar nu. Narmamə khapsaah khauə masəm In. Kɨni Yesu ruvən ye bot mamkwətə aikɨn maməvhag kɨmi narmamə. Kɨni narmamə kasəkwətə i-fiak masətərɨg kɨn. Mak 3:7-9; Luk 5:1-3 In rɨmnəwhag kɨmi əriə kɨn narɨmnar khapsaah ye nuhpɨkɨnien mɨnə. Kɨni mɨmə, Mat 13:34; Mak 4:33-34 “!Sərɨg-ru! Yermamə kɨrik rɨmavən mə tɨkrɨsuv kweru nai apa ye nəsimien. Kɨni mərɨg in rɨmavən mə tɨkrɨsuv kweru nai, mɨpɨk mɨvitəg-ətəg fam, kɨni tɨksɨn rəsaah-əsaah-pən ye swatuk, kɨni man mɨnə khauə mɨsən fam.* Kwən e ramsuv kweru nai kɨrik kamni kɨmə “wit” rəri-pən norien kape nɨsuvyen wit. Kɨni kweru nai tɨksɨn rəsaah-pən ye tokrei kapier yame nɨmoptanə rɨkəskəh ikɨn, murə aihuaa əmə. Kɨni mərɨg mɨrh rhaktə mhen əpni fam. Kɨsaukei fam meinai nuairiə rɨpəh neiwaiyu-pɨkien. Kɨni kweru nai tɨksɨn rəsaah-pən yerki kwənurkəsɨk. Yesu rɨpəh nɨniyen kwənurkəsɨk, mərɨg rɨmɨni nərəus kɨrik yame ror nhirɨn. Kɨni mhaktə mehuə. Məknekɨn, kwənurkəsɨk rerko əsuun, kɨni kweru nai rurə mɨpəh nɨkuəyen. Kɨni tɨksɨn rəsaah-pən ye nɨmoptanə huvə, kɨni mhaurə, mɨseihuə, mhakuə kɨn kwənkwairiə khapsaah. Tɨksɨn kɨmnhakuə kɨn kwənkwairiə toti, kɨni tɨksɨn kɨmnhakuə kɨn sikisti, kɨni tɨksɨn kɨmnhakuə kɨn wan handred.”
Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə, mɨmə, “Tukmə kɨmiə narmamə yame nɨmətɨrgɨmiə rarə, sərɨg huvə nəgkiarien e.”
Narmamə tɨksɨn kɨsaiyoh Yesu kɨn nɨprai nuhpɨkɨnien
(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Kɨni Yesu rɨvən In pɨsɨn, kɨni kafan narmamə twelef, iriə narmamə tɨksɨn mɨn khavən mɨnɨsaiyoh-pən kɨn nɨprai nuhpɨkɨnien mɨnə. 11 Kɨni In rɨmni-pən tuk əriə mɨmə, “Narmaruyen kape Kughen, in nar erkwaig; mərɨg yakwəni-ərhav-pre ta tuk əmiə. Kɨni mərɨg Yo yakamni-ərhav-pən əmə nuhpɨkɨnien tuk narmamə yamə mɨne kasəmɨr iruə, 12 rəmhen kɨn yame Profet Aesea rɨmɨni mə,
“ ‘Iriə tuksarhakɨn, mɨsarhakɨn pawk, mərɨg to khapəh nɨsəmien nɨpran.
Iriə to kɨsərɨg pawk, mərɨg to khapəh nharkunien.
Tamə iriə kɨsərɨg mharkun, kɨni mɨsarar ye nərɨgien kapəriə, pəh Kughen tukrɨvəhsita narpɨnien kape təvhagə hah kapəriə.’ ”(Aes 6:9-10)
Yesu ramni-ərhav nɨprai nuhpɨkɨnien kape yermamə yame rɨmɨsuv kweru nai
(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə, mɨmə, “?Rhawor e? ?Nakaseinein hanə nɨprai nuhpɨkɨnien e? Tukmə ror məkne, ?takshawor pən iran mɨne mharkun mɨn nɨprai nuhpɨkɨnien mɨnə mɨn tɨksɨn? 14 Nuhpɨkɨnien e, nɨpran ramni məknekɨn: Yermamə yame rɨmɨsuv kweru nai, in rəmhen kɨn yermamə yame ramni-ərhav nəgkiarien kape Kughen. 15 Narmamə tɨksɨn yame kɨsərɨg nəgkiarien a, kɨsəmhen kɨn kweru nai yame rɨmnəsaah-pən ye swatuk. Rəmhen kɨn yame kɨmɨsərɨg nəgkiarien kape Kughen, taktəkun əmə Setan rɨvəhsi-ta mɨn. 16 Kɨni narmamə tɨksɨn kɨsəmhen kɨn kweru nai yame rɨmnəsaah-pən yerki kapier kɨni murə aihuaa əmə. Rəmhen kɨn yame kɨsərɨg nəgkiarien kape Kughen, rɨkiriə ragien tukun, 17 mərɨg khapəh nhavəhs-huvəyen nəgkiarien yerkiriə, masərer kape nɨpɨg kwakwə əmə. Kɨni tukmə kharəhpɨkɨn nɨpɨg əutən, uə narmamə kɨsor ahas pən kɨmi əriə tuk Nəgkiarien Huvə kape Kughen, məknekɨn kamhamɨr. 18 Kɨni narmamə tɨksɨn yame kɨsərɨg nəgkiarien kɨsəmhen kɨn kweru nai yame rɨmnəsaah-pən yerki kwənurkəsɨk. Kɨsərɨg nəgkiarien e, 19 mərɨg kasətərɨg pɨk tuk narɨmnar kape nɨmraghien kapəriə. Kɨni nautə reikuə irəriə, mɨvi əriə, ror rɨkiriə ramvən əmə tuk mane. Norien a roriah nəgkiarien kape Kughen, rɨpəh norien kwənkwan. Mat 19:23-24 20 Kɨni narmamə tɨksɨn kɨsəmhen kɨn kweru nai yame rɨmnəsaah-pən ye nɨmoptanə huvə. Kɨsərɨg nəgkiarien a, mharkun. Kɨni mhavəh kwənkwai nəgkiarien a ye narəyen kapəriə. Iriə tɨksɨn kamhavəh kwənkwan rəmhen kɨn toti; tɨksɨn kamhavəh sikisti; kɨni tɨksɨn kamhavəh kwənkwan wan handred ye narəyen kapəriə.”
Nhatətəyen kapətawə rəmhen kɨn laet yame raməsiə
(Luk 8:16-18)
21 Kɨni əmə ai, Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To kɨpəh nɨvəhyen laet kɨrik kukrai-pən ye nəkwai baket, uə ye nəpag bed. Nɨkam. Tukaməkeikei kɨruk haktə. Mat 5:15; Luk 11:33 22 Tukmə nar erkwaig, tukaməkeikei kəm. Tukmə kuvrɨg əpɨs, kɨni mərɨg tukraməkeikei mier-pə ikɨn rhakak ikɨn. Mat 10:26; Luk 12:2 23 Tukmə kɨmiə narmamə yame nɨmətɨrgɨmiə rarə, sətərɨg huvə kɨn nəgkiarien e.”
24 Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Nəgkiarien e nakasərɨg, takasəkeikei mɨsərɨg huvə. Narmamə yame mɨne kɨsərɨg kafak nəgkiarien kɨni mhapəh nɨsəripən-huvəyen, to khapəh nharkun-huvəyen. Mərɨg narmamə yamə mɨne kɨsərɨg kafak nəgkiarien kɨni mɨsəri-pən huvə, tukhavəh nɨrkunien mɨn rhaktə haktə. Mat 7:2 25 Narmamə yame mɨne kɨsəri-pən kafak nəgkiarien, Kughen tukrɨvəhsi-pən mɨn nɨrkunien kɨmi əriə. Mərɨg narmamə yamə mɨne kɨsərɨg nəgkiarien e kɨni mɨsor nar apnapɨg iran, Kughen tukrɨvəhsi-ta nɨrkunien kəskəh yame rɨkiriə raməsɨk mə iriə kharkun.” Mat 13:12; 25:29; Luk 19:26
Narmaruyen kape Kughen ramhaktə atuk
26 Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Narmaruyen kape Kughen rəmhen kɨn kweru nai yame yermamə ramsuv yerki nəsimien. 27 Tukmə yenpɨg, ramapɨr. Mə yeraan, in raməriwək mamavən. Mərɨg kweru nai in ramhaktə atuk əmə mamehuə. Mərɨg kwən a reinein mə rhawor e mamor məknekɨn. 28 Nɨmoptanə əmə ror kweru nai ramhaktə, mamor nɨmarɨn, kɨni mavus jihin, kɨni mamkuə kɨn kwənkwan. 29 Kɨni nɨpɨg tukmə kwənkwan rɨmruə, kɨni yermamə ai rɨvən mamrhi meinai neriaji nɨpɨg kafan.” Joel 3:13; Rev 14:15
Narmaruyen kape Kughen ramehuə ye nəsanɨnien kafan
(Mat 13:31-32; Luk 13:18-19)
30 Kɨni Yesu rɨmə, “?Narmaruyen kape Kughen in rəmhen kɨn naha nhagɨn? ?Jakni naha nhagɨn rimhen? 31 In rəmhen kɨn kwənkwai nai kɨrik kamni kɨmə mastad. Kwənkwai mastad rarkwəskwə rapita kwənkwai nai mɨnə fam. 32 Mərɨg tukmə rəsaah, in murə mamehuə pɨk, mapita nai mɨnə tɨksɨn. Mamtɨkɨmkɨmɨn man yerpɨrɨg mɨnə khauə masor-pən nimairiə ye rəgrəgɨn.”
33 Nɨpɨg fam, Yesu raməvhag kɨmi narmamə khapsaah kɨn nəgkiarien ye nuhpɨkɨnien, reriaji atuatuk nɨrkunien kapəriə. 34 In raməgkiar kɨmi narmamə apnapɨg ye nuhpɨkɨnien əmə. Mərɨg tukmə In mɨne kafan narmamə mɨnə, ramhoprai-pən nɨprai nəgkiarien kafan kɨmi əriə.
Yesu rɨmɨni-əhu nɨmətag ehuə ye tame tahik
(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Kɨni ye nɨpɨg a, mɨrh rɨnameiwaiyu, Yesu rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mɨmə, “Pəh khavən apa nɨkar lugun pən.” 36 Kɨni kɨsapta ye narmamə, mɨsat-pən ye bot yame Yesu ramkwətə iran, mhavirə. Kɨni bot mɨnə tɨksɨn kɨmnhakwasɨg mɨn kɨn əriə. 37 Mhavirə, mhavirə, nɨmətag ehuə kɨrik ravən kɨni tahik rehuə pɨk, ipakə rakətənɨm kɨn bot. 38 Mərɨg Yesu ramapɨr maməsawə huvə ye nəkwai bot. Mərɨg narmamə kafan mɨnə kɨmnhasɨg In, mhamə, “Yhajoun, !Ǝmru! !Natuksəmnɨm, mərɨg Ik nakpəh nərɨgien!”
39 Məkneikɨn Yesu rhekɨmter məgkiar kɨmi nɨmətag mɨne tahik mɨmə, “Rapəhrə.” Kɨni ai nɨmətag rewaiyu, tahik reiwaiyu; mamərinu mɨn.
40 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mɨmə, “?Nakshawor mamhagɨn məknekɨn? ?Nhatətəyen kapəmiə rɨrkək hanə uə?”
41 Mərɨg iriə kwənhagɨn pɨk. Mamhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “?Naha e yermamə? !Nar apnapɨg mə nɨmətag mɨne tahik, mərɨg kawor nəkwan!”

4:1: Mak 3:7-9; Luk 5:1-3

4:2: Mat 13:34; Mak 4:33-34

*4:4: Kwən e ramsuv kweru nai kɨrik kamni kɨmə “wit” rəri-pən norien kape nɨsuvyen wit.

4:7: Yesu rɨpəh nɨniyen kwənurkəsɨk, mərɨg rɨmɨni nərəus kɨrik yame ror nhirɨn.

4:19: Mat 19:23-24

4:21: Mat 5:15; Luk 11:33

4:22: Mat 10:26; Luk 12:2

4:24: Mat 7:2

4:25: Mat 13:12; 25:29; Luk 19:26

4:29: Joel 3:13; Rev 14:15