14
Nɨmhəyen kape Jon Baptaes
(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)
Ye nɨpɨg a, King Herod Antipas yame rɨmnamarmaru ye tanə Galili rɨmnərɨg nəvsaoyen kɨn Yesu. Kɨni mɨni-pən tuk kafan yorwok mɨnə mə, “!Eh! !Kwən e in Jon Baptaes, ruɨmragh mɨn ye nɨmhəyen! Ror pən ravəh nəsanɨnien tuk norien nɨmtətien mɨnə.”
3-4 Herod rɨkin raməsɨk məknakɨn meinai nɨpɨg kɨrik, in rɨmɨkɨr ta piraovɨn kape Filip e piauni. Pian a, nhagɨn e Herodias. Kɨni Jon rɨmɨni-əhu mɨmə, “Kɨmɨni-əhu mə takpəh nɨkɨr-tayen piraovɨn e.”* Kughen ramni-əhu mə takpəh nɨkɨrtayen piraovɨn kape piam ye Lev 18:16, mɨne 20:21. Kɨni mərɨg tukmə piam rɨmhə, kafan kwajikovə rɨrkək, takaməkeikei mɨkɨr kafan piraovɨn (Dut 25:5-6). Jon ramni-əhu Herodias, Herodias raməməkɨn in tukun. Kɨni Herod rɨmɨvəhsi-pən Jon ye kalabus. Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20 Kɨni Herod rɨmə tukrhopni Jon tukun, mərɨg ruagɨn kɨn narmamə, meinai rɨkiriə rɨmnəsɨk mə Jon in profet kɨrik. Mat 21:26
Mərɨg nɨpɨg kɨrik, Herod rɨmnor nəvɨgɨnien ehuə kɨrik mamor nɨpɨg kafan yame rɨmnarha iran. Kɨni piakəskəh e ji Herodias rɨmnor danis ye nɨmrɨ narmamə. Rɨmnor danis, Herod rəm rorkeikei, mɨni-pən tuk piakəskəh a mə, “Yakamni kwəsu əgkəp mə nar yame ik nakorkeikei mamaiyoh yo kɨn, yakɨrkun nɨvəhsi-preyen.”
Mərɨg Herodias rɨmnaməkeikei kɨmi piakəskəh ai mə tukrɨni-pən tuk Herod mɨmə, “Yakorkeikei mə taktəkun əmə takrəh kapən kapə Jon Baptaes, mukrai-pən ye tikiplet, mɨrəh muə kɨmi yo pəh yakəm.”
Nəgkiarien ai ror King Herod rərɨg rahas pɨk, meinai rɨmnor nəgkiarien əutən ye nɨmrɨ in mɨnə tɨksɨn. To rɨpəh nəpəhyen. Kɨni rɨmə tuksor nəkwai piakəskəh ai. 10 Mher-pən kɨn narmamə tɨksɨn khavən ye kalabus mɨsərəru-ta kapən kapə Jon, 11 mhaukrai-pən ye tikiplet, mhavəh mhavən mhavəhsi-pən kɨmi ji Herodias. Kɨni in rɨvəh-si-pən kɨmi nɨsɨni. 12 Kɨni narmamə kape Jon kɨmnhavən mharəh nɨpran, mhavən mhanɨm. Mɨsarar mhavən mɨsəvsao kɨn kɨmi Yesu.
Yesu rɨmɨvəh nəvɨgɨnien rɨkəskəh, mor rɨpsaah, maməvɨgɨn narman faef taosen kɨn
(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
13 Nɨpɨg Yesu rɨmnərɨg nəvsaoyen a, kɨni rat-pən ye bot kɨrik mɨvən apa ikɨn ruhiko ikɨn. Mərɨg nukwhao kɨmnharkun aikɨn ramvən ikɨn, mhatərhav ye kapəriə rukwanu mɨnə mɨsəriwək mhakurao mamhavən mɨsəm. 14 Kɨni Yesu rɨmɨvhiak məm narmamə khapsaah aikɨn, kɨni rɨkin reiwaiyu tuk əriə. Kɨni rɨmavən mor huvə narmamə yamə mɨnə kamhamhə.
15 Rɨnamenaiyu, narmamə kape Yesu khauə mɨsəm In, mhamə, “Kwənmhan əkwak ikɨn e, kɨni rɨnamenaiyu. Takher rik rik kɨn narmamə mɨnə e, pəh kamhavən apa yerkwanu ipakə mɨnə mhavəh nəriə kɨrik nəvɨgɨnien.”
16 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Rhuvə mə tukhapəh nɨsaiyu-rik-rik-ien. Kɨmiə taksəvɨgɨn əriə.”
17 Mərɨg iriə khani-pən tukun mhamə, “?Jakshawor? Nɨpar bred kɨrkɨrɨp əmə mɨne kəmam kɨraru.”
18 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Havəh mhauə.” 19 Kɨni mɨni-pən tuk narmamə mə tuksəkwətə huvə yerki mənvhirɨk. Kɨni mɨvəh bred ai kɨrkɨrɨp mɨne kəmam kɨraru, mɨvaag haktə mɨni vi vi Kughen tukun, mhapu bred, mɨpɨk-pən kɨmi kafan narmamə mɨmə, “Takhapɨk mɨsəvɨgɨn narmamə mɨnə a kɨn.” Mat 15:35-39; Mak 8:6-10 20 Kɨni iriə kɨmɨsəvɨgɨn tupriə rəsiis mɨsəpəh nɨpərpər bred mɨne kəmam. Kɨni kafan narmamə mɨnə kɨmnhavai-pən ye nɨtɨp twelef khakuar mɨn. 21 Narmamə ai kɨmɨsəvɨgɨn, kɨmɨvəh əmə nɨhupɨn ye narman, iriə fam rəmhen kɨn faef taosen. Mərɨg kɨpəh nəvhuekɨnien nɨpiraovɨn mɨne kwajikovə mɨnə.
Yesu rameriwək ye nɨmar mar nu
(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)
22 Məkneikɨn, Yesu rɨmɨni-pən tuk kafan narmamə mə tukhavən ye bot mɨsəkupan mhavən ye nɨkar nu, mərɨg In raməmɨr əmə mə tukrher-pən kɨn narmamə kamhavən iməriə ikɨn. 23 Rher-pən ta kɨn narmamə ai, kɨni marar mhaktə fiak mɨvən ye tukwas kɨrik In pɨsɨn əmə, mə tukrəhuak. Rɨnamenaiyu, Yesu pɨsɨn əmə aikɨn. Luk 6:12; 9:28 24 Mərɨg bot ravirə ta ye nu, mɨrəhpɨkɨn nɨmətag. Peao-peao ramuh bot.
25 Kɨni ye kwəsum-nɨraanien, Yesu rarar məriwək ye nɨmar-mar nu mamuə tuk əriə. 26 Kɨni narmamə kafan mɨnə kɨmɨsəm rəriwək mamuə ye nɨmar-mar nu, kamhagɨn pɨk. Mɨsokrapomh mhamə, “!Eh! !Yarhmə kɨrik apa!” Luk 24:37
27 Məkneikɨn, Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Takhapəh nhagɨnien. Mə Yo əmə e.”
28 Kɨni Pita rɨmə, “Yermaru. Tukmə Ik əfrah, okrən mɨn kɨn yo pəh yakəriwək mɨn ye nɨmar-mar nu murə.”
29 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Yuə.”
Kɨni Pita rəvi-ərhav ye nəkwai bot, məriwək ye nɨmar-mar nu mɨvən tuk Yesu. 30 Məm peao-peao, kɨni rɨgɨn pɨk, kɨni mɨnaməmnɨm. Masək-pən tuk Yesu mɨmə, “!Yermaru, vəh mɨragh yo!”
31 Məkneikɨn, Yesu rərao-pən mɨrəh, mɨni-pən tukun mɨmə, “Kafam nhatətəyen rəkəskəh pɨk. ?Rhawor e nakpəh nɨniyen nəfrakɨsien irak?” Mat 8:26; Mak 4:39
32 Kɨni kwat-pən mɨn ye bot, məknekɨn nɨmətag reiwaiyu. 33 Kɨni narmamə mɨnə a ye nəkwai bot kasəgnəgɨn In mhamə, “!Nəfrah! Ik Ji Kughen.”
34 Kɨni kɨmnhavən ye nɨkar lugun pən, mhavhiak ye tanə Genesaret. 35 Kɨni narmamə aikɨn khauə mɨsəm Yesu, mɨnharkun In, mɨsher-pən nəgkiarien kɨmi narmamə rarukrao ye rukwanu mɨnə fam aikɨn a. Kɨni khapɨk mɨn kapəriə narmamə yamə mɨne kamhamhə mhavən tuk Yesu, 36 mɨsəkeikei kɨmin mhamə iriə yamə mɨnə kamhamhə, tukharap əmə nəpag nɨmrɨ neipən kafan, kɨni iriə fam yamə mɨne kɨmnharap In mɨsəsanɨn. Mat 9:20-21; Mak 6:53-56

*14:3-4: Kughen ramni-əhu mə takpəh nɨkɨrtayen piraovɨn kape piam ye Lev 18:16, mɨne 20:21. Kɨni mərɨg tukmə piam rɨmhə, kafan kwajikovə rɨrkək, takaməkeikei mɨkɨr kafan piraovɨn (Dut 25:5-6).

14:3-4: Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20

14:5: Mat 21:26

14:19: Mat 15:35-39; Mak 8:6-10

14:23: Luk 6:12; 9:28

14:26: Luk 24:37

14:31: Mat 8:26; Mak 4:39

14:36: Mat 9:20-21; Mak 6:53-56