21
Yesu ramvən Jerusalem mamor əpu mə In king
(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Kɨnəmhavən pakə tuk Jerusalem, mhatərhav-pən yerkwanu e Betfas, ipakə tuk tukwas kɨrik nhagɨn e Olif. Kɨni Yesu rher-pən kɨn yermamə kɨraru kafan, mɨmə “Takravən yerkwanu a nakaravaag-pən ikɨn. Kɨni mwəm dongki kɨrik, mɨne tɨni, kɨmɨrkwəji əriu. Nakararɨsɨn əriu, mwəsɨg mɨrauə. Kɨni tukmə yermamə kɨrik raiyoh-pre tuk əmiru mə takweihe kɨn, takrani-pən tukun mɨrəmə, ‘Yermaru rɨmə tukrəsuə ye dongki mir e.’ Kɨni taktakun əmə tukreighaan kɨn dongki mir a kɨmi əmiru.”
Nar a rɨtərhav-pə ror nəgkiarien kape profet kupan ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn, yamə rɨmɨni mɨmə,
“Hani-pən tuk nɨpian Saeon* Jerusalem, nhag pɨsɨn kɨrik e Saeon. mhamə,
‘Səm-ru kapəmiə king ruauə tuk əmiə,
maməsuə ye dongki.
Maməsuə ye ji dongki.
Kɨni king a In yemə mar.’ ”(Sek 9:9)
Kɨni kafan yermamə mir kwor naha nhagɨn yame Yesu rɨmɨni. Kɨravən mɨrarəh dongki mɨne tɨni mɨrauə mwəm Yesu. Mɨravəhsi-ta kot kapəriu mawəpeinə-pən kɨn ye nɨmetai dongki. Kɨni Yesu rəsuə iran. Narmamə khapsaah kɨsətu kot kapəriə mɨmhahuvə-pən kɨn kɨmi swatuk; kɨni mɨsərai nɨmar nai mɨsətu-pən mɨn ye swatuk. Narmamə yamə mɨne kasəkupən kɨn Yesu kɨni mɨne yamə mɨne kɨmnhakwasɨg kɨn kasokrən apomh mamhani mhamə,
“!Səgnəgɨn Mɨkɨp King Deved! Kɨmnhani mhamə, “Hosana.” Kɨni nɨpran rɨmə, “Vəh mɨragh əmawə,” uə, “Səgnəgɨn Kughen.”
Pəh kɨvəh-si haktə Kwən e ramuə ye nhag Yermaru. (Sam 118:26)
!Səgnəgɨn Kughen yerpɨrɨg!” Kaməni nɨpe e ye nɨpɨg kape Pasova.
10 Yesu rɨmatərhav-pə Jerusalem, narmamə m-fam aikɨn, rɨkiriə rɨmnakur mamhani nəgkiarien rɨpsaah mɨsaiyoh-pən əriə mɨnə mhamə, “?Pa e?”
11 Kɨni narmamə khamə, “Yesu e. In profet kɨrik rɨmasɨ-pən apa Nasaret ye provins a Galili.”
Yesu rɨmnəko ta narmamə yamə mɨne kasor nar apnapɨg ye Nimə Ehuə kape Kughen
(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
12 Kɨni Yesu rɨvən ye nimə ehuə kape Kughen. Kɨni maməko yerhav narmamə yamə mɨne kasəvrai narɨmnar mamhavəh mane iran, mɨne yamə mɨne kasəvrə. Kɨni mərakita kɨn narɨmnar yame ramswin ye tebol kape narmamə yamə mɨne kasərai mane ikɨn; kɨni məsuə kɨn jea kape narmamə yamə mɨne kasor salem kɨn mak ye tanə.§ Yesu rɨmnor məknekɨn, mamor fulfilem profesi kɨrik ye Sek 14:21. 13 Kɨni mor kwirɨg kɨmi əriə mɨmə, “Kɨmɨrai ye Nəkwəkwə kape Kughen kɨmə,
“ ‘Nimə kafak, in nimə kape nəhuakien.’(Aes 56:11)
Mərɨg kɨmiə nakasor rəmhen kɨn
‘nimə yame yəkrəh mɨnə kaserkwaig ikɨn.’ ”(Jer 7:11)
14 Kɨni nɨmrɨn pɨs mɨnə mɨne yamə mɨne nɨhuriə rarpəvɨn kɨmnhavən tuk Yesu apa ye Nimə Ehuə kape Kughen, kɨni ror huvə əriə. 15 Kɨni kwajikovə mɨnə kasokrən apomh ipakə tuk Nimə Ehuə kape Kughen mamhani mhamə, “!Səgnəgɨn Mɨkɨp King Deved!” Mərɨg jif pris mɨnə mɨne nəmhajoun kape Loa kɨmɨsəm Yesu ramor narɨmnar huvə mɨnə, mɨsərɨg mə kwajikovə mɨnə a kasəgnəgɨn In, niemhaa rhai əriə. 16 Khani-pən tuk Yesu mhamə, “?Nakərɨg nəgkiarien yame kwajikovə mɨnə e kamhani iram uə?”
Kɨni Yesu rɨmə, “Ǝhə. Mərɨg tukmə ror nakhapəh nɨsəvheikɨnien nəgkiarien ye Nəkwəkwə kape Kughen yame ramni mə,
“ ‘Ik nɨmnor mə kwajikovə mɨnə, mɨne kwajikovə əmtəmtə mɨnə tuksəgnəgɨn Ik ye tɨkinheriə.’ ”(Sam 8:2)
17 Kɨni rəgkiar ta, məpəh əriə mɨtərhav Jerusalem mamvən Betani, mapɨr ikɨn.
Yesu rɨmɨni hah nai kɨrik kɨmə figtri, kɨni ror siə kɨn
(Mak 11:12-14, 20-26)
18 Kəni rɨkwamer kɨn, yenpɨg-yenpɨg əgkap, iriə khatərhav mɨn Betani, mharerɨg-pən Jerusalem, kɨni Yesu rɨnəmkərəv. 19 Kɨni məm nai kɨrik, kɨmə figtri, ramərer ye nɨkar swatuk. Rəriwək mɨvən pakə tukun, məm nɨmarɨn in əmə e in əmə. Kɨni Yesu rəgkiar-pən kɨmi figtri ai mɨmə, “Yermamə tukrɨpəh mɨn nənien kwənkwam tuk nɨpɨg kɨrik.”* Yesu rəgkiar kɨn nai e rəmhen kɨn nuhpɨkɨnien kɨrik, mɨni məknekɨn, “Tukmə yermamə rapəh norien nəkwai Kughen, kafan narəyen tukrəmhen kɨn figtri; tukror siə kɨn.” Ror pən Yesu ramni hah narəyen yame ror siə kɨn. Məkneikɨn nai a rɨmnaukei.
20 Kɨni narmamə kafan mɨnə kɨmɨsəm, kɨsakur. Mhamə, “!E-he-o! !Nai e raukei ahuaa əmə!”
21 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə tukmə nakshatətə ye Kughen, kɨni kapəmiə nhatətəyen rɨpəh norien kɨraru, nakharkun nɨsorien nar yame yɨmnor ye figtri. Mərɨg pəh nien mə in əmə a, mərɨg nakharkun nhani-pənien tuk tukwas a mhamə, ‘Ǝta eikɨn e mɨvən məmnɨm apa ye tahik’ kɨni tukror nəkwaimiə. Mat 17:20; Luk 17:6; Jon 14:12; 1 Kor 13:2 22 Tukmə nakshatətə, nakharkun nhavəhyen naha nhagɨn yame naksəhuak tukun.” Mat 7:7-11; 18:19
Namehuə mɨnə kape Isrel kɨsarkut mə tuksəm-ru nehuəyen kape Yesu mə rɨmasɨp-kaa
(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Kɨni Yesu rɨvən ye nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen maməvhag kɨmi narmamə. Kɨni jif pris mɨnə mɨne nəmehuə kape kwənərəus kape Isrel mɨnə, khauə mɨsəm In. Masaiyoh In mhamə, “?Nakamhawor narɨmnar mɨnə e? ?Pa nhagɨn rɨmɨvəhsi-pre nehuəyen mə takor narɨmnar məknekɨn?”
24 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Rhuvə. Jakaiyoh kɨn naiyohyen kɨrik kɨmi əmiə. Tukmə nakhani atuatuk, jakni-pre tuk əmiə mə Pa nhagɨn rɨmɨvəhsi-pə nehuəyen kɨmi Yo tuk norien narɨmnar. 25 Hanipə-ru tuk Yo mə ?Pa rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi Jon mə tukror baptaes ye narmamə? ?Kughen uə yermamə?”
Kɨni kɨnasəsiwən-əsiwən kɨmi əriə mɨnə mhamə, “?Tukshaw ni e? Tukmə kɨtawə khani mə, ‘Kughen rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi Jon,’ mərɨg Yesu tukrɨmə, ‘?Tukmə Kughen rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmin, rhawor e kɨmiə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran?’ 26 Mərɨg to khapəh mɨn nhaniyen mhamə, ‘Yermamə əmə rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmin,’ meinai kɨtawə khagɨn kɨn narmamə mɨnə e meinai iriə kamhani mə Jon in profet əfrakɨs.” Mat 14:5
27 Ror pən iriə kɨmnhani-pən tuk Yesu mhamə, “Yakseinein.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Ǝhə. Mərɨg Yo mɨn to yakpəh nɨni-pre-yen mə Pa nhagɨn rɨmɨvəhsi-pə nehuəyen kɨmi Yo mə jakor narɨmnar.”
Nuhpɨkɨnien ye pɨkwarien kɨraru
28 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən mɨn nuhpɨkɨnien tuk əriə mɨmə, “Kwən kɨrik, tɨni yerman kɨraru. Kɨni rɨvən mɨni-pən tuk irehuə mɨmə, ‘Narɨk, yuvən məsim ye plantesen kape grep.’ 29 Mərɨg rɨmə, ‘Ah. Yakapəh.’ Kɨni marə, marar mɨn ye nərɨgien kafan mɨvən məsim. 30 Kɨni tatə kapəriu rɨmavən məm yame rəkəskəh, mɨni-pən mɨn əmə nar kɨrikianə. Kɨni rɨmə, ‘Rhuvə, pəh yakvən.’ Meikuə, məpəh.” 31 Kɨni Yesu raiyoh əriə mɨmə, “?Kwərə mir a, pa nhagɨn rɨmnor nəkwai rɨmni?”
Kɨni khamə, “Irehuə.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Ratuatuk. Kɨni yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə nəmə has rəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kasərer tuk mane kape takis, mɨne nɨpiraovɨn kape swatuk kɨmnhauə ye narmaruyen kape Kughen kwasɨg ikɨn kɨmiə. 32 Meinai Jon Baptaes rɨmauə tuk əmiə mə tukrhajoun swatuk kape norien atuatuk, kɨni mərɨg kɨmiə nɨmnhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. Mərɨg yor təvhagə has mɨnə rəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kasərer tuk mane kape takis, mɨne nɨpiraovɨn kape swatuk, iriə kɨmnhani nəfrakɨsien iran. Mərɨg kɨmiə naksəm pawk nar a, mhapəh nɨsararien ye nərɨgien kapəmiə mhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran.” Luk 3:12; 7:29-30
Yesu ramni mə nəmə Isrel kɨmɨshopni profet kape Kughen rəmhen kɨn yame yorwok mɨnə kɨmɨshopni narmamə kape yemehuə kape plantesen
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)
33 Kɨni Yesu rɨmə, “Kɨni sərɨg mɨn ru nuhpɨkɨnien kɨrik. Yermamə kɨrik rɨmnəsim kɨn kafan plantesen kɨn grep, markoparɨn-pən. Kɨni mɨkɨr kwətəgtap kɨrik kape nəviəsɨs-pənien kwənkwai grep iran. Mə nehen tukraiyu, kɨvəh kor waen kɨn. Kɨni in mor nimə apomh kɨrik mə tukramərer ikɨn mamarha huvə tuk kafan plantesen. Kɨni in mərəhu plantesen ai ye kwermɨ narmamə tɨksɨn, tukhapɨk nəriə tɨksɨn, mhavəh-si-pən nan kɨrik rəmhen kɨn nərokien. Marə, mɨtərhav mɨn aikɨn mɨvən ye tanə pɨsɨn. Aes 5:1-2 34 Kɨni kwənkwai grep rɨmhiak, kɨni yemehuə kape plantesen rher-pən kɨn kafan tɨksɨn manaja mə tukhavən mɨsəm narmamə yamə mɨne kɨsəsim aikɨn mə tukhavəhsi-pən grep nan, rəmhen kɨn nərok kafan. 35 Mərɨg iriə kɨsarar, mhauh kɨrik, mɨshopni kɨrik, mɨsarkwhopni kɨrik. 36 Kɨni yamehuə ai rarə mher-pən mɨn kɨn kafan tɨksɨn narmamə kɨsapita yamə mɨnə apa kupan. Khavən, kɨni narmamə yame kasəsim kɨmɨsor rahas pən mɨn kɨmi əriə rəmhen kɨn yame kɨmɨsor kupan. 37 Kɨsor məknaikɨn mamhavən, yamehuə kape plantesen rher-pən kɨn tɨni rɨvən tuk əriə. Ye nərɨgien kafan rɨmə, ‘Tukmə ror tuksəm kafak kwajikovə, kɨni tukhasiai.’ 38 Mərɨg iriə kɨsəm khamə, ‘Kwajikovə atuatuk e kape yamehuə kape plantesen. Pəh kɨshopni pəh plantesen e tukror kapətawə kɨn.’ Mat 27:18 39 Məknekɨn kharaptərəkɨn, mɨsarkwərhav kɨn ye plantesen mɨshopni.” Yesu ramni nuhpɨkɨnien kape plantesen mə nəmə Isrel kɨmɨshopni profet tu mɨnə tɨksɨn kape Kughen, kɨni mərɨg ruɨrkun ta mə tukshopni mɨn In. Hib 13:12
40 Kɨni Yesu raiyoh narmamə yame kasətərɨg kɨn, mɨmə, “?Rɨkimiə raməsɨk mə nɨpɨg yemehuə kape plantesen tukruə, kɨni tukrhawor-pən iran mɨne narmamə yamə mɨne kɨmɨsəsim ye plantesen kafan?”
41 Kɨni khani-pən tukun mhamə, “Tukroriah-oriah nəmə has mɨnə a, mhopni əriə. Kwasɨg ikɨn, tukreighaan pən kɨn kafan plantesen kɨmi narmamə pɨsɨn mɨnə. Kɨni ye nɨpɨg atuatuk yame grep tukrɨmhiak, iriə tukhavəhsi-pən kwənkwan kɨmin.”
42 Kɨni Yesu rɨmə, “Tukmə ror kɨmiə nakhapəh nɨsəvhekɨn-hanə-yen nəgkiarien yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni mɨmə,
“ ‘Nai yame narmamə kape nɨvhirəkɨnien nimə kɨmnhavəh kɨni mɨnəsarakikɨn.
Mərɨg nai ai rehuə, taktəkun ai Kughen rɨmnherɨg mɨn, mor səpag apomh kɨn.
Nar e Kughen Yermaru rɨmnor.
Rɨkitawə ragien pɨk tukun.’(Sam 118:22,23)
43 “Ror pən, yakamni-pre tuk əmiə mə tukvəh-si ta narmaruyen kape Kughen tuk əmiə, kɨvəhsi-pən kɨmi narmamə yamə mɨne kasor narmaruyen kape Kughen ramkuə kɨn kwənkwan. 44 Tukmə yermamə kɨrik rɨrəh-pɨkɨn səpaag e, tukrowhan əgkap. Kɨni tukmə səpaag a ruh yermamə kɨrik, tukrhosɨs-hosɨs in.” Ves 44 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Matiu rɨmɨrai əfrakɨs nəgkiarien ikɨn e uə nɨkam.
45 Kɨni jif pris mɨnə mɨne Farisi mɨnə kɨmɨsərɨg nuhpɨkɨnien yamə mɨne Yesu rɨmɨni, kharkun mə In raməgkiar irəriə. 46 Kɨni mɨsarha kɨn swatuk mə tukhavəhsi-pən Yesu ye kalabus. Mərɨg kɨmnhagɨn kɨn narmamə, meinai narmamə kamhani mhamə In profet kɨrik.

*21:5: Jerusalem, nhag pɨsɨn kɨrik e Saeon.

21:9: Kɨmnhani mhamə, “Hosana.” Kɨni nɨpran rɨmə, “Vəh mɨragh əmawə,” uə, “Səgnəgɨn Kughen.”

21:9: Kaməni nɨpe e ye nɨpɨg kape Pasova.

§21:12: Yesu rɨmnor məknekɨn, mamor fulfilem profesi kɨrik ye Sek 14:21.

*21:19: Yesu rəgkiar kɨn nai e rəmhen kɨn nuhpɨkɨnien kɨrik, mɨni məknekɨn, “Tukmə yermamə rapəh norien nəkwai Kughen, kafan narəyen tukrəmhen kɨn figtri; tukror siə kɨn.” Ror pən Yesu ramni hah narəyen yame ror siə kɨn.

21:21: Mat 17:20; Luk 17:6; Jon 14:12; 1 Kor 13:2

21:22: Mat 7:7-11; 18:19

21:26: Mat 14:5

21:32: Luk 3:12; 7:29-30

21:33: Aes 5:1-2

21:38: Mat 27:18

21:39: Yesu ramni nuhpɨkɨnien kape plantesen mə nəmə Isrel kɨmɨshopni profet tu mɨnə tɨksɨn kape Kughen, kɨni mərɨg ruɨrkun ta mə tukshopni mɨn In.

21:39: Hib 13:12

21:44: Ves 44 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Matiu rɨmɨrai əfrakɨs nəgkiarien ikɨn e uə nɨkam.