27
Judas rɨmnhopni atuk in
(Wok 1:17-19)
Yenpɨg-enpɨg əgkap, jif pris mɨnə fam mɨne nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmnhauə kɨrikianə mhani kɨrikianə mə tukhopni Yesu. Kɨni mharkwəji In, mhakɨr mhavən kɨmi Paelat e, gavman kape Rom.
Nɨpɨg Judas e yame rɨmneighan-pən kɨn Yesu kɨmi kafan tɨkmɨr mɨnə, rɨmnəm mə kɨmnhavi-ərhav Yesu mhamə tukrɨmhə, rɨkin rɨmhə pɨk tuk naha nhagɨn yame in atuk rɨmnor, kɨni mɨvəhsi-pən fiftin taosen vatu a rɨrerɨg-pən mɨn tuk jif pris mɨnə mɨne nəmehuə kape nəmə Isrel. Kɨni mɨmə, “Yɨmnor təvhagə has, meighan-pən kɨn kwən kɨrik yame rɨpəh norien nar has kɨrik kɨmi kafan tɨkmɨr mɨnə, mə tukshopni in.”
Kɨni khamə, “Kafam atuk. Kapəmawə kɨrik nar kɨrik rɨkək.”
Məkneikɨn Judas raraka-pən kɨn mane ye Nimə Ehuə kape Kughen mɨtərhav. Mamvən, mɨjir-əpni atuk in. Mat 26:14-15; Wok 1:18-19
Kɨni jif pris mɨnə khapɨk mane mhamə, “Rapəh natuatukien ye loa kapətawə mə tuksərəhu-pən mane e iriə mane kape Nimə Ehuə kape Kughen, meinai kɨmɨvəh nɨmrɨ yermamə kɨn.” Kɨni kɨmnhani mhamə tukhavəh mane a mhavəh nɨmrɨ nɨmoptanə kɨrik apa “Kamor sospen ikɨn.” Nɨmoptanə a, kɨmɨnɨm yepsɨpɨs mɨnə aikɨn. Tuk nar e, ruə meriaji-pə ai taktakun, kamni kɨmə nɨmoptanə a, “Nɨtə rɨmnaiyu ikɨn.” Nar a rɨtərhav mor nəgkiarien kape Jeremaea ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn yame rɨmɨni mə, “Nəmə Isrel khamə mane ye kwən a fiftin taosen vatu. Kɨni kɨmnhavəh mane a, 10 mhavən, mhavəh nɨmrɨ nɨmoptanə e ‘Kamor sospen ikɨn.’ Kɨsor rəmhen kɨn yame Kughen rɨmɨni-pə tuk yo mə tuksor.”(Jer 19:1-13; Sek 11:12-13)
Yesu rɨnmərer ye nɨmrɨ Paelat
(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5, 13-25; Jon 18:33-19:6)
11 Kɨni Yesu rɨnamərer ye nɨmrɨ gavman kape Rom e Paelat. Kɨni Paelat raiyoh-pən In mɨmə, “?Ik king kape nəmə Isrel uə?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Rəmhen əmə kɨn yame ik nakamni.”
12 Kɨni jif pris mɨnə mɨne nəmehuə mɨnə kape Isrel kɨmnhani hah In, mərɨg In rɨpəh nəgkiarien. Aes 53:7 13 Kɨni Paelat raiyoh mɨn In mə, “?Rhawor? ?Nakpəh nərɨgien əriə kamhani nəgkiarien rehuə iram uə?”
14 Mərɨg Yesu rapnapɨg əmə, mɨpəh nhorpɨnien nəgkiarien yame kamhani. Kɨni Paelat rɨmnəm rakur.
15 Ye newk mɨnə fam, nɨpɨg kape nəvɨgɨnien kape Pasova, nəmə Isrel kharkun nhaniyen nhag yermamə kɨrik kɨvəhsi-pən ta in ye kalabus, kɨni gavman tukraməkeikei mɨrɨsɨn in ramvən. 16 Kɨni ye nɨpɨg a yemə has kɨrik ye kalabus, narmamə m-fam kharkun. Nhagɨn e Barabas. 17 Kɨni kuwhen ai rofugɨn, kɨni Paelat raiyoh əriə mə, “?Nakhamə jakrɨsɨn pa nhagɨn rɨrerɨg-pre tuk əmiə? ?Barabas, uə Yesu yame kamni kɨmə Kristo?” 18 Ramaiyoh məknaikɨn meinai in rɨmnəm ta mə jif pris mɨnə kɨmɨsərəhu-pən Yesu ye kwermɨn meinai kasəməkɨn Yesu tuk yamai mə narmamə m-fam kɨmɨsorkeikei In. Jon 11:47-48; 12:19
19 Kɨni Paelat rəkwətə-pən ye jea kape nəkirien nəgkiarien, məkneikɨn kafan piahuaru rher-pən kɨn nəgkiarien kɨmin, mɨmə, “Kafam kɨrik nar kɨrik rɨkək takor ye kwən en. In yemə atuatuk. Yɨmnəm nəmrərhavyen kɨrik iran e taktakun, yakərɨg rahas pɨk tukun.”
20 Mərɨg jif pris mɨnə mɨne nəmehuə kape Isrel kɨmnhani mhani-pən tuk kuwhen ai mhamə, “Taksaiyoh gavman mə tukrɨrɨsɨn Barabas, mhopni Yesu.”
21 Kɨni Paelat raiyoh-pən əriə mə, “?Iriu pa nhagɨn jakrɨsɨn rɨrerɨg-pre tuk əmiə?”
Khamə, “!Barabas!”
22 Mərɨg Paelat rɨmə, “?Mərɨg jakhawor ye Yesu e kamni kɨmə Kristo?”
Khamə, “!Ǝsɨk haktə ye nai kamarkwao kɨn!”
23 Mərɨg Paelat raiyoh əriə mɨmə, “?Tuk naha? ?Rɨmnakapɨr naha loa?”
Mərɨg kɨsokrən apomh pɨk mɨn mhamə, “!Ǝsɨk haktə ye nai kamarkwao kɨn!”
24 Kɨni Paelat rəm mə to rɨpəh nɨni-əhuyen nəgkiarien kapəriə, kɨni iriə kɨnasərer matuk tuk nhauhyen əriə mɨnə. Məkneikɨn rɨvən mərav ye nɨmrɨ narmamə [ror nɨmtətien mə kafan kɨrik nar kɨrik rɨkək]. Kɨni mɨmə, “Tukmə nɨtawɨn raiyu, pəh nien mə yo yɨmnor. Raməmɨr irəmiə.” Dut 21:6-9
25 Kɨni narmamə mɨ-fam kɨmnhani mhamə, “Pəh nɨtawɨn tukraməmɨr irəmawə mɨne kapəmawə kwajikovə mɨnə.” Wok 5:28
26 Kɨni Paelat rɨrɨsɨn Barabas rɨrerɨg-pən tuk əriə. Kɨni mɨmə tukuh Yesu, kɨkɨr kavən, kəsɨk haktə ye nai kamarkwao kɨn.
Mobael mɨnə kɨmɨsarh iakei ye Yesu
(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)
27 Kɨni mobael tɨksɨn kape gavman khakɨr Yesu mhavən ye nimə ehuə kape Paelat kɨni mɨsokrən kɨn nukwhao kape mobael mɨnə mə tukhauə. 28 Kɨni khavəhsi-ta kafan neipən, mharəh kot kɨrik rəwhao, rəmhen kɨn kot kape yermaru, mɨsarkaoh-pən kɨn kɨmin. Luk 23:11 29 Kɨni mharəh nərəus kɨrik ror nirhɨn, mɨsor kəvəvhao kɨn, rəmhen kɨn kəvəvhao kape yermaru, mhaukrai-pən ye kapən kapə. Mhavəhsi-pən kaskɨn kɨrik ye kwermɨn matuk, mɨsənɨmkur ye nɨmrɨn mhamə kamhasiai In. Kɨni mɨsarh iakei iran mamhani mhamə, “Ik e yermaru kape nəmə Isrel. !Kɨmawə yakamhasiai Ik!” 30 Kɨni masərɨg-əvhin, mharəh kaskɨn a mhauh kapən kapə kɨn mɨ-khapsaah. Aes 50:6 31 Kɨni mɨsarh iakei fam iran, mharəhsi-ta mɨn kot əwhao mhavəhsi-pən kafan neipən. Mhakɨr mhatərhav, mhavən mə tukharuk haktə ye nai kamarkwao kɨn.
Mobael mɨnə kɨmnharuk haktə Yesu ye nai kamarkwao kɨn
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
32 Nɨpɨg kamhauə ye swatuk, mɨsəm yemə Saerin kɨrik, nhagɨn e Saemon. Kɨni khani-əhu masəkeikei kɨmin mə tukrɨrəh nai kamarkwao kɨn kape Yesu. 33 Kɨni iriə mhakɨr Yesu mhavən ikɨn kɨrik nhagɨn e Golgota (yame nɨpran rɨmə, kwənmhaan kape kerhə irə jir).* Nəgkiarien e “Golgota” ye nəgkiarien kape nəmə Rom ramni mə “Kalfari”, nɨpran rɨmə “kerhə irə jir.” 34 Ikɨn aikɨn a, kɨmɨvəhsi-pən waen kɨmi Yesu ikɨn yame kɨmnəvɨt-pən nar əukəh kɨrik iran tuk nɨni-əhuyen nəməmhəyen. Mərɨg Yesu rɨnɨm əsɨgəvɨn əmə, mɨpəh nɨnɨmien. Sam 69:21
35 Kɨni kɨmnharuk haktə In ye nai kamarkwao kɨn. Kɨni mɨsəwhai kafan neipən masəukɨr tukun, mə tukmə yame rapita, kɨni in ravəh kafan. Nar e rɨtərhav-pə mor nəgkiarien kupan kape profet ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn yame ramni mə,
“Kɨmɨsəwhai neipən kafak mɨsarukɨn daes tukun.” Nəgkiarien e rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Matiu atuk rɨmɨrai, uə yermamə kɨrik rɨmnəsək-əpnis ye nəgkiarien kape Matiu.(Sam 22:18)
36 Kɨni mɨsəkwətə aikɨn masarha tukun. 37 Kɨni kɨrai-pən nəgkiarien kɨrik ye nai kɨrik ramni mə kɨmɨsəm-pən nar has kɨrik iran mɨmə, “In e Yesu, King kape nəmə Isrel.” Kɨni kɨsarkwətərəkɨn-pən a kapən kapə ikɨn yerpɨrɨg. 38 Kɨni mharəh yeməkrəh mir kɨraru, mharuk haktə mɨn əriu irisɨr Yesu. Kɨrik ye matuk, kɨrik ye mawor. Aes 53:12 39 Kɨni narmamə yamə mɨne kasəriwək ye swatuk kɨsarha-pən mɨsəm, kɨsarh iakei iran. Kasəwhan-əwhan kapəriə kapə, Sam 22:7; 109:25 40 mhamə, “!Eh! !Ik yermamə kape natmətəg-ətəgien Nimə Ehuə kape Kughen mɨne nor-mɨnien ye nɨpɨg kɨsisər əmə! Mat 26:61; Jon 2:19 Ɨntah. Tukmə Ik Ji Kughen əfrah, eiwaiyu-ru ye nai kamarkwao kɨn mɨvəh mɨragh atuk Ik.”
41 Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, jif pris mɨnə mɨne nəmhajoun mɨnə kape loa kasarh iakei mɨn iran. 42 Mamhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “In rɨvəh mɨragh ta narmamə khapsaah. Mərɨg rɨpəh nəmhenien tuk nɨvəh-mɨragh-atuk-ien In. Rhuvə mə king kape nəmə Isrel tukreiwaiyu ye nai kamarkwao kɨn pəh kɨsəm, kɨni mhani nəfrakɨsien iran. 43 In rhatətə ye Kughen. Tukmə Kughen rorkeikei, pəh rɨvəh-si ta In. Meinai In ramni mə In Ji Kughen.” 44 Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, yeməkrəh mir yame kɨmɨruk haktə ərisɨr Yesu kawarpakwə kɨmin.
Yesu rɨmamhə
(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
45 Yerkweiha əmə, mərɨg nəpɨgnəpien ruə muvrɨg əpɨs tanɨmtanə meriaji tri klok. 46 Kɨni ye tri klok, Yesu rokrən apomh mɨmə, “Elae, Elae. ?Lama sabaktani?” Nɨpran rɨmə, “!Kughen kafak! !Kughen kafak! ?Rhawor nakamapitan kɨn Yo?” Yesu ramni Sam kɨrik ikɨn e, ye Sam 22:1. Nɨmhəyen kape Yesu rɨmnor fulfilem ye profesi ye Sam 22.
47 Kɨni narmamə tɨksɨn yamə mɨne kasərer aikɨn mɨsərɨg nəgkiarien ai mhamə, “Sərɨgru. In ramokrən kɨn Elaeja.”
48 Məkneikɨn, kwən kɨrik raiyu ətkin mɨvən mɨrəh nɨpar-par neipən meires ye waen əkwahir. Mərkɨs-pən ye nai apomh kɨrik kɨni mɨvəhsi-haktə pən kɨmi Yesu mə tukrɨnɨm. Sam 69:21 49 Kɨni narmamə mɨnə tɨksɨn khamə, “Apəh. Pəh kɨsəm ru mə to Elaeja ruə mɨvəh mɨragh in, uə?”
50 Mərɨg Yesu rarar mokrən ehuə mɨn. Kɨni ai kafan neihagien rɨtərhav.
51 Kafan neihagien rɨtərhav aikɨn, kɨni nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen, kɨruk neipən kɨrik yame kɨmnətapɨg kɨn Kwənmhan yame Rəmrhakə Məmrhakə pɨk. Neipən a rəhipu nɨpərɨn kɨraru. Rəhipu apa yerpɨrɨg əgkəp meiwaiyu. Nɨmnɨmien ramavən, kɨni kapier mɨnə kɨsakapɨr-pɨr. Eks 26:31-33; Hib 10:19-20 52 Kɨni suranə yamə mɨne kɨmnor ye nɨpəg kapier kɨmɨsakapɨr-pɨr mɨsəkwag; kɨni nɨprai nəmə atuatuk yamə mɨne kwənhamhə, khamragh mɨn. 53 Kɨshaktə ye nəkwai nɨmɨr, kɨni kwasɨg ikɨn, nɨpɨg Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan, iriə kɨmnhavən Jerusalem mhatərhav-pən tuk narmamə khapsaah.
54 Kɨni yamehuə kape mobael iriə narmamə yamə mɨne kasərer masarha tuk Yesu, kɨmɨsəm nɨmnɨmien a ramavən, mɨne narɨmnar mɨnə a, kɨmnhagɨn pɨk, masokrən pɨk mhamə, “Nəfrakɨsien. Kwən e In Ji Kughen.”
55 Kɨni nɨpiraovɨn khapsaah kasərer isok masəm. Apa kupan kɨmnhatərhav Galili mhakwasɨg kɨn Yesu mɨsasitu iran ye nar pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. Luk 8:2-3 56 Iriə tɨksɨn, kɨrik e Meri pian Magdala, mɨne Meri mamə kape kwərə mir e Jemes mɨne Joses, mɨne mamə kape ji Sebedi mir.
Kɨmɨnɨm Yesu
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
57 Ipakə mɨrh rivə, yemə Aramatia kɨrik rɨtərhav-pə. Nhagɨn e Josef. Kafan nautə rehuə. In yermamə kɨrik kape Yesu. 58 Rɨvən məm Paelat, kɨni maiyoh-pən mə tukreighaan kɨn nɨprai Yesu. Kɨni Paelat rɨmə tukrɨrəhsi-pən nɨprai Yesu kɨmin. Dut 21:22-23 59 Kɨni Josef rɨvən mɨrəh nɨprai Yesu, muvrɨg kɨn neipən hawən kɨrik nhagɨn e linen. 60 Kɨni mɨrəh mɨvən mərəhu-pən ye nəpag kapier kɨrik yame kɨmɨkɨr wi əmə kɨmə kafan. Kɨni məpər-pər pən kɨn kapier ehuə kɨrik mətapɨg kɨn nəpag kapier. Kɨni in mamvən. Aes 53:9 61 Ye nɨpɨg a, Meri, pian Magdala, mɨne nɨfnagni, iriu kaokwətə ipakə tuk nəpag kapier.
Mobael yamə mɨne kɨmnɨsarha tuk nəpag kapier
62 Kəni rɨkwamer kɨn, ye Sabat, jif pris mɨnə mɨne Farisi mɨnə kɨmnhavən mɨsəm Paelat. 63 Mhamə, “Yemehuə. Rɨkimawə raməsɨk mə nɨpɨg kwən a, yermamə kape neikuəyen rɨmnamragh hanə, mɨmə, ‘Nɨpɨg kɨsisər tukruə mɨvən, jakɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafak.’ Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21 64 Ror pən, yaksaiyoh ik mə takher-pən kɨn kafam tɨksɨn mobael tukhavən masarha tuk nəpag kapier mɨseriaji-pən nɨpɨg kɨsisər ruauə mɨvən ta. Tamə, kafan narmamə mɨnə khauə mɨsəkrəh kɨn nɨpran, mhani-ərhav mhamə ruɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan. Neikuəyen a tukrahas pɨk rapita fam nhajounien eikuə yame Yesu rɨnamor.”
65 Kɨni Paelat rɨmə, “Hakɨr mobael mɨnə, mhavən mɨsor naha nhagɨn yame nakharkun mə taksor mɨsarha huvə tuk nəpag kapier.” 66 Kɨni khavən mɨsor, masarha huvə tuk nəpag kapier. Mɨsor mak kɨn nehe kandel ye kapier mə tukmə kəsuə ta kɨn kapier, nehe kandel tukrakapɨr, kɨni mɨsətu mobael mɨnə tukun.

27:5: Mat 26:14-15; Wok 1:18-19

27:12: Aes 53:7

27:18: Jon 11:47-48; 12:19

27:24: Dut 21:6-9

27:25: Wok 5:28

27:28: Luk 23:11

27:30: Aes 50:6

*27:33: Nəgkiarien e “Golgota” ye nəgkiarien kape nəmə Rom ramni mə “Kalfari”, nɨpran rɨmə “kerhə irə jir.”

27:34: Sam 69:21

27:35: Nəgkiarien e rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Matiu atuk rɨmɨrai, uə yermamə kɨrik rɨmnəsək-əpnis ye nəgkiarien kape Matiu.

27:38: Aes 53:12

27:39: Sam 22:7; 109:25

27:40: Mat 26:61; Jon 2:19

27:46: Yesu ramni Sam kɨrik ikɨn e, ye Sam 22:1. Nɨmhəyen kape Yesu rɨmnor fulfilem ye profesi ye Sam 22.

27:48: Sam 69:21

27:51: Eks 26:31-33; Hib 10:19-20

27:55: Luk 8:2-3

27:58: Dut 21:22-23

27:60: Aes 53:9

27:63: Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21