12
Meri rɨmnəvɨt-pən senta ye nɨhu Yesu
(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)
Nɨpɨg sikis əmə raməmɨr ai tukpisor lafet kape Pasova. Kɨni Yesu rɨrerɨg-pən mɨn Betani a imei Lasaros e yame Yesu rɨmnor ramragh mɨn ye nɨmhəyen. Kɨni nəmə ikɨn a kɨmɨsor nəvɨgɨnien kɨrik tuk nɨvəhsi-pənien nɨsiaiyen kɨmi Yesu. Kɨni Mata rɨmɨvəh nəvɨgɨnien muə. Kɨni Lasaros mɨn raməmɨr aikɨn iriə Yesu mɨne, kasəkwətə ye tebol masəvɨgɨn. Luk 10:38-42 Kɨni Meri rɨvəh botel ehuə kɨrik* Nəgkiarien kpae Gris ramni “lepta,” rəmhen kɨn haf lita. rukwar kɨn senta e kamni kɨmə nad; nɨmrɨn rhaktə pɨk. Kɨni məvɨt-pən ye nɨhu Yesu, mɨvəh nɨmar nɨkwənen, mamrai-ta kɨn. Nəmiəv senta rɨmnapien huvə ye nəkwai nimə mɨnə fam. Mak 14:3
Mərɨg yermamə kɨrik kape Yesu, nhagɨn e Judas Iskariot, kwasɨg ikɨn rɨpieighaan-pən kɨn Yesu ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafan, rɨmɨni-əhu, mamni mɨmə, “Rhuvə pɨk mə to in ror salem əmə kɨn; mɨrkun nɨvəhyen mane ehuə kɨn tuk nɨvəhsi-pənien kɨmi yavən has mɨnə. Senta e nɨmrɨn rəmhen kɨn tri handred taosen vatu.” Nəgkiarien kape Gris ramni tri handred dinari. In ramni məknakɨn, mərɨg pa rɨmə rɨkin rehuə tuk yavən has mɨnə. Mərɨg ramni əmə meinai in yəkrəh. In ramərer tuk nɨtɨp kapəriə, kɨni nɨpɨg kɨrik in raməkrəh kɨn.
Mərɨg Yesu rɨmə, “!Ei! Hapəh pian en. Piraovɨn e ravi-təgpən senta ye nɨprak mamor apnəpenə ye nɨprak mə tukrɨhuvə ye nɨpɨg yame tuknɨm Yo. Yavən has mɨnə tukasəmɨr kɨmiə miriə nɨpɨg fam. Mərɨg Yo jakpəh nəmɨrien kɨtawə-m kɨmiə nɨpɨg fam.” Dut 15:11
Jif pris mɨnə kasarha kɨn swatuk tuk nhopniyen Lasaros
Ye nɨpɨg a, nəmə Isrel khapsaah kɨmɨsərɨg mə Yesu ramarə Betani, kɨni kɨnəmhavən tukun. Mərɨg pa rɨmə kɨmnhavən mə tuksəm əmə Yesu, mərɨg kɨmnhavən mɨn mə tuksəm-ru Lasaros e yame rɨmamhə mərɨg Yesu rɨmnor in ramragh mɨn. Jon 11:43,44 10 Məkneikɨn, jif pris mɨnə kɨmnharai mhun mə tukshopni mɨn Lasaros, 11 meinai nəmə Isrel khapsaah kɨmɨsəm Lasaros ramragh mɨn, kɨmɨshatətə ye Yesu, mhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə kɨmi jif pris mɨnə.
Yesu rɨmavən Jerusalem mor əpu mə in king
(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Kəni rɨkwamer kɨn, narmamə khapsaah kɨmnhauə Jerusalem mhamə tuksor lafet kape Pasova. Kɨni mɨsərɨg mə Yesu raməriwək mamuə ipakə tuk taon. 13 Məkneikɨn iriə khatərhav ye taon a, mhapɨk nɨmar nəmɨr mhavən mə tuksəm Yesu. Masokrən apomh mhamə,
“!Səgnəgɨn Kughen!” Nəgkiarien kape Gris ramni mə, “Hosana.” Nɨpran ramni mə, “Vəh mɨragh əmawə,” uə, “Səgnəgɨn Kughen.”
“!Pəh kɨvəhsi-haktə Kwən en ramuə ye nhag Yermaru!”(Sam 118:26)
“!Pəh kɨvəhsi-haktə king kape nəmə Isrel!” Jon 1:49
14 Kɨni Yesu rɨmnəm kwaji dongki kɨrik, məkwətə-pən iran mamvən. Nar e raməri-pən profesi kɨrik yame ramni mə,
15 “Nɨpian Saeon.§ Nɨpian Saeon uə ji nəmə Saeon, nɨpran ramni nɨpiraovɨn yamə mɨne kɨsarə apa Jerusalem. Hapəh nhagɨnien.
Səm-ru kapəmiə king ruauə tuk əmiə, maməsuə ye dongki.
Maməsuə ye ji dongki mamuə.”(Sef 3:14; Sek 9:9)
16 Ye nɨpɨg a, narmamə kape Yesu mɨnə kɨmɨseinein nɨprai nar a. Mərɨg kwasɨg ikɨn, nɨpɨg Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen, kɨni Kughen rɨmnor əpu nehuəyen kape Yesu, kɨni rɨkiriə rɨpiəsɨk mə Nəkwəkwə kape Kughen rɨmnəvsao kɨn narɨmnar yame tukrɨpitərhav-pə ye nɨmraghien kape Yesu. Kɨni narmamə kɨmɨsor narɨmnar mɨnə a, ror nəgkiarien kape Kughen ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn.
17 Kupan, nɨpɨg Yesu rɨmnokrən kɨn Lasaros, kɨni Lasaros rhekɨmter ye nəpəg kapier mɨtərhav-pə ye nɨmrɨ narmamə khapsaah. Kɨni ai, iriə kɨmnhatərhav mɨsərer-ərhav mamhani-ərhav nar a yame Yesu rɨmnor. 18 Ǝmə məkneikɨn, narmamə khapsaah kɨmɨsərɨg nəgkiarien mə In rɨmnor nɨmtətien a, kɨni khauə masəm Yesu aikɨn a. 19 Kɨni Farisi mɨnə kɨmnhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “Səm-ru. Kɨtawə kɨseinein nhani-əhuyen kwən a. !Taktakun ai, narmamə m-fam ye tanɨmtanə kɨnamhakwasɨg kɨn In!”
Nəmə Gris tɨksɨn kɨmɨsorkeikei mə tuksəm-ru Yesu
20 Kɨni nɨpɨg narmamə kɨmnhavən Jerusalem mə tuksəhuak ye nɨpɨg kape lafet e, kɨni nəmə Gris tɨksɨn kɨmnhavən mɨn mə tuksəhuak. 21 Mhavən mɨsəm Filip e yemə Betsaeda, yerkwanu kɨrik apa Galili. Mhani-pən tukun mhamə, “Yemehuə. Yaksorkeikei mə jaksəm Yesu.” 22 Kɨni Filip rərer mɨvən, mɨni-əsaah-pən tuk Andru, kɨni iriu kɨmɨravən mɨrəni-əsaah-pən tuk Yesu.
23 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Taktakun ai, Yo, Ji Yermamə, kafak nɨpɨg ruauə ta, mə Kughen tukror əpu kafak nehuəyen. 24 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə tukaməkeikei kɨnɨm-pən kweru nai ye nɨmoptanə. To kɨpipəh nɨnɨm-pənien ye nɨmoptanə, to rɨpipəh nurəyen mhaktə mamor kwənkwan khapsaah. Mərɨg tukmə kɨnɨm-pən ye nɨmoptanə, tukraməkeikei murə mamor kwənkwan rɨpsaah. 1 Korin 15:36 25 Yermamə yame ramətərɨg pɨk tuk kafan nɨmraghien kape tokrei tanə, in tukraməkeikei məpkərhav iran. Mərɨg yermamə yame rɨkin rɨpəh nəsɨk-pɨkien kafan nɨmraghien kape tokrei tanə, in tukraməkeikei mamraptərəkɨn huvə nɨmraghien kafan kape rerɨn. Mat 10:39; 16:25; Mak 8:34-38; Luk 14:26; 17:33; 2 Korin 5:14-15 26 Yermamə yame rorkeikei mə tukror wok kafak, in tukraməkeikei mɨkwasɨg kɨn Yo. Ikɨn pukaa yakamvən ikɨn, kɨmru min. Kɨni Rɨmɨk Kughen tukrɨsiai yor wok kafak mɨnə.” Mat 10:38; Luk 14:27; Jon 14:3; 17:24
Yesu raməgkiar ye nɨmhəyen kafan
27 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Taktakun ai, rɨkik rəmhə pɨk. ?Mərɨg jakhawor pən iran mɨne? To yakpəh nɨni-pənien tuk kafak Tatə mɨmə, ‘Takvəhsi-ta nəmhəyen yame ramuə tuk Yo.’ Nɨkam, to yakpəh nɨniyen məknakɨn meinai narɨmnar mɨnə a, yakmauə tukun.” Mat 26:38,39; Jon 11:33,38; 13:21 28 Kɨni In maməhuak mɨmə, “Tatə, vəh-si haktə atuk nhagɨm.”
Məkneikɨn nəgkiarien kɨrik rɨsɨ-pən ye rao ye neai mamni mɨmə, “Yo yakwərəhsi-haktə ta nhagɨk, kɨni taktakun ai, jakrəh-si haktə mɨn.”
29 Kɨni narmamə yamə mɨne kɨmnasərer ipakə tukun kɨmɨsərɨg nəgkiarien a, kɨni iriə tɨksɨn khamə, “!Eh! ?Naha e? ?Karuəruə kɨrik, uə?”
Mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. Agelo kɨrik raməgkiar kɨmin.”
30 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nəgkiarien ramsɨ-pən ye rao ye neai pəh nien mə kafak; mərɨg kapəmiə, tukrasitu irəmiə. Eks 19:9; Jon 11:42 31 Taktakun ai rɨmnor nɨpɨg yame Kughen tukrəkir narmamə ye tanɨmtanə. Kɨni taktakun ai, in tukrɨvəh-si-əhu əgkap nəsanɨnien kape Setan e yame ramarmaru ye tokrei tanə. Mat 4:8-9; Jon 14:30; 16:11; 2 Korin 4:4; Efes 2:2, 6:12 32 Nɨpɨg tukaməsɨk haktə Yo, kɨni yakvi-pə narmamə m-fam tukhauə tuk Yo.” Jon 3:14; 6:44; 8:28 33 In raməgkiar məknakɨn kɨmi əriə mamhajoun mə tukshawor-pən iran mɨne mɨshopni In. Fil 2:8-9; 1 Tim 3:16; Hib 1:3
34 Kɨni narmamə khani-pən tukun mhamə, “Kɨmawə yakwəsərɨg ta ye loa kapətawə mə Kristo tukraməkeikei mamarə kɨtawə min kape rerɨn. ?Mərɨg rhawor e nakamni mə narmamə tukasəkeikei mɨsəsɨk haktə Ji Yermamə? ?Nəgkiarien e ‘Ji Yermamə,’ nɨpran ramni mə naha?”
35 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Nɨkakien e, ramarə tuk əmiə kape nɨpɨg kwakwə əmə. Kɨni nɨpɨg nɨkakien tukraməmɨr tuk əmiə, taksəriwək iran. Tamə, nəpɨgnəpien ruvrɨg əpɨs əmiə. Kɨni narmamə yamə mɨne kasəriwək ye nəpɨgnəpien, kaseinein ikɨn kamhavən ikɨn. 36 Nɨpɨg nɨkakien tukraməmɨr tuk əmiə, kɨmiə taksəkeikei mɨshatətə ye nɨkakien, mə kɨmiə takharkun nhauəyen kwajikovə mɨnə kape nɨkakien.” Mat 5:14; Efes 5:8-9; 1 Tes 5:5
Nəmə Isrel khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Yesu
Yesu rɨmɨni-ta nəgkiarien a, kɨni map-ta irəriə, mɨvən merkwaig. 37 Nar apnapɨg mə In rɨmnor ta nɨmtətien rɨpsaah ye nɨmrɨ nəmə Isrel, mərɨg khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. 38 Nar a rɨtərhav-pə ror Nəgkiarien kape profet Aesaea kupan ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn, yame ramni mɨmə,
“Ah. Yermaru. Narmamə kwatɨksɨn əmə kamhani nəfrakɨsien ye nəgkiarien kapəmawə.
Nar apnapɨg mə nakamor nɨmtətien ye nəsanɨnien kafam, mərɨg to khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iram.”(Aes 53:1)
39 Kɨni iriə to khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran rəri-pən nəgkiarien yame Aesea ruɨni-ta kupan mɨmə,
40 “Kughen rɨmnor əriə mə nɨmrɨriə tukrɨpɨs.
To nɨmrɨriə rɨpipəh nɨpɨsien, to iriə kɨpisəm, mɨpiharkun.
Kɨni In rɨmnor rɨkiriə rɨpəh narəyen.
To rɨkiriə rɨpiarə, to kɨpisarar ye nərɨgien kapəriə, kɨni mɨshatətə iran, kɨni rɨpior nɨmraghien kapəriə rɨpihuvə mɨn.”(Aes 6:10)
41 Profet Aesea kupan rɨmnaməgkiar mamni məknakɨn meinai in rɨmnəm nəsanɨnien kape Yesu, maməvsao kɨn.
42 Kɨni mərɨg, ye nɨpɨg a, nəmehuə mɨnə rɨpsaah kwənmopɨn, iriə mɨn kɨmɨshatətə ye Yesu. Mərɨg iriə kɨmnhapəh nhani-ərhavyen mə kwəshatətə iran, meinai kɨmnhagɨn kɨn Farisi mɨnə, mə tamə kɨsher ye rhav kɨn əriə ye nimə kape nofugɨnien, 43 meinai nəmehuə mɨnə a kɨmɨsorkeikei pɨk mə narmamə tukhavəh-si haktə əriə, rapita yame kɨsorkeikei mə Kughen rɨkin tukragien tuk əriə.
Nɨpɨg Kwasɨg tukruə, Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Yesu
44 Kɨni Yesu rokr-apomh mɨmə, “Narmamə yamə mɨne kɨshatətə irak, pəh nien mə kɨshatətə pɨsɨn əmə irak, mərɨg kɨshatətə mɨn ye Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo. 45 Kɨni narmamə yamə mɨne kasəm Yo, pəh nien mə kasəm əmə Yo, mərɨg kasəm mɨn Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo. Jon 14:8-9 46 Yo e nɨkakien. Yakmauə ye tokrei tanə e mə narmamə yamə mɨne kɨshatətə irak tukhapəh nɨsarəyen ye nəpɨgnəpien. Jon 1:4 47 Narmamə yamə mɨne kasərɨg kafak nəgkiarien, mhapəh nɨsorien, to yakpəh nɨni-ərhavyen kapəriə narpɨnien, meinai pəh nien mə yakmauə ye tokrei tanə e mə jakni-ərhav narpɨnien kape narmamə. Mərɨg yakmauə mə jakvəh mɨragh əriə. Jon 3:17 48 Mərɨg Yermamə kɨrik aikɨn yame tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne kamhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə kɨmi Yo, mhapəh nhavəhyen kafak nəgkiarien. Tuk nɨpɨg yame Kughen tukrəkir narmamə iran, Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə, meinai kɨmɨsəpəh nəgkiarien yame yɨmɨni-pən tuk əriə. Jon 5:45 49 Meinai nəgkiarien yame yakamni, pəh nien mə kafak pɨsɨn əmə, mərɨg Tata Kughen yame rɨmnher-pə kɨmi Yo, In rɨmɨni-pə tuk Yo mə jakaməkeikei mɨni məknakɨn. Jon 14:31 50 Kɨni Yo yakwɨrkun ta mə nəgkiarien kafan rɨrkun nɨvi-pənien narmamə ye nɨmraghien rerɨn. Ror pən, nəgkiarien yamə mɨne yakamni, Tata Kughen ravəhsi-pə kɨmi Yo, kɨni yakamni.”

12:2: Luk 10:38-42

*12:3: Nəgkiarien kpae Gris ramni “lepta,” rəmhen kɨn haf lita.

12:3: Mak 14:3

12:5: Nəgkiarien kape Gris ramni tri handred dinari.

12:8: Dut 15:11

12:9: Jon 11:43,44

12:13: Nəgkiarien kape Gris ramni mə, “Hosana.” Nɨpran ramni mə, “Vəh mɨragh əmawə,” uə, “Səgnəgɨn Kughen.”

12:13: Jon 1:49

§12:15: Nɨpian Saeon uə ji nəmə Saeon, nɨpran ramni nɨpiraovɨn yamə mɨne kɨsarə apa Jerusalem.

12:24: 1 Korin 15:36

12:25: Mat 10:39; 16:25; Mak 8:34-38; Luk 14:26; 17:33; 2 Korin 5:14-15

12:26: Mat 10:38; Luk 14:27; Jon 14:3; 17:24

12:27: Mat 26:38,39; Jon 11:33,38; 13:21

12:30: Eks 19:9; Jon 11:42

12:31: Mat 4:8-9; Jon 14:30; 16:11; 2 Korin 4:4; Efes 2:2, 6:12

12:32: Jon 3:14; 6:44; 8:28

12:33: Fil 2:8-9; 1 Tim 3:16; Hib 1:3

12:36: Mat 5:14; Efes 5:8-9; 1 Tes 5:5

12:45: Jon 14:8-9

12:46: Jon 1:4

12:47: Jon 3:17

12:48: Jon 5:45

12:49: Jon 14:31