8
Mərɨg Yesu rɨmnhaktə fiak ye tukwas e kamni kɨmə Olif.
Yesu rɨpəh nəgkiar-skaiyen kɨmi piraovɨn kɨrik yame rakwasɨg apnapɨg kɨn narman
Kəni rɨkwamer kɨn, Yesu rɨrerɨg-pən mɨn ye Nimə Ehuə kape Kughen. Kɨni narmamə khapsaah kɨmnhauə, masərer ərkurao iran, kɨni In rəkwətə maməvhag kɨmi əriə. Kɨni nəmhajoun mɨnə kape loa, mɨne Farisi mɨnə khakɨr piraovɨn kɨrik mhauə tukun, mɨsərɨp-ərhav in ye nɨmrɨ narmamə. Narmamə kɨmɨsəm əpu mə pian a rɨmnapɨr iriu yerman pɨsɨn. Kɨni iriə kɨmnhani-pən tuk Yesu mhamə, “Yhajoun. Narmamə kɨmɨsəm əpu mə pian e rɨmnapɨr iriu yerman pɨsɨn. Moses rɨmnərəhu loa kɨrik ye loa kapətawə mamni mə tukmə piraovɨn yame ramapɨr-pən apnapɨg tuk yerman, tukaməkeikei karkwhopni in.(Lev. 20:10; Deut. 22:22-24) ?Mərɨg ik nakmə rhawor?”
Iriə kɨmɨsaiyoh məknakɨn masor kiko-iko, mə Yesu tukrɨni nəgkiarien kɨrik yame rɨpəh nəmhenien, pəh kɨsəm-pən nar has kɨrik iran, mhavəhsi-pən narpɨnien kɨmin. Mərɨg Yesu rapnapɨg əmə, məmrəmɨr, mamrai-pən nar ye nɨmoptanə kɨn kwənkwai kwermɨn.* Rɨkimiə tukraməsɨk mə Kughen rɨmɨrai-pən Natuakəmien Ten ye kapier kɨn kwermɨn. Eks 31:18; Dut 9:10.
Mərɨg iriə kasəkeikei mɨsaiyoh In. Kɨni In rərer, mɨni-pən tuk əriə mə, “Nəmhen. Tukmə kɨmiə kɨrik e ikɨn e kafan norien has rɨkək, pəh in tukrəkupən markwhopni pian e.” Dut 17:7; Rom 2:1,22 Kɨni In məmrəmɨr mɨn mamrai-pən nar ye nɨmoptanə.
Kɨni iriə kɨmɨsərɨg nəgkiarien kafan, mɨsəriwək kɨrikianə kɨrikianə mɨsap, rɨrikakun ye nəwharu mɨnə meriaji nɨtamaruə. Iriə kɨmɨsap, mhapəh əmə Yesu mɨne pian ai kawəmɨr. 10 Kɨni Yesu rhekɨmter mɨn mɨni-pən tuk pian ai mɨmə, “Pian əpə. ?Narmamə mɨnə apa kwənhaukaa? ?Yermamə ruɨkək yame tukrɨni-ərhav kafam narpɨnien uə?”
11 Kɨni pian a rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Yemehuə. Yermamə rɨkək yame to rɨvəhsi-pə narpɨnien kɨmi yo.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Ror pən Yo mɨn to yakpəh nɨvəhsi-preyen narpɨnien kɨmik. Mərɨg amvən, məpəh əmə norien yame mɨne rahas.” Jon 3:17; 5:14
Yesu In rəmhen kɨn nɨkakien yame raməsia-pen narmamə m-fam ye tokrei tanə
12 Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Yo e, yo Nɨkhakien kape narmamə m-fam ye tokrei tanə. Narmamə yamə mɨne kamhakwasɨg kɨn Yo to khapəh nɨseriwəkien ye nəpɨgnəpien, mərɨg tukhavəh nɨkakien yame ravəhsi-pən nɨmraghien kɨmi əriə.” Sam 27:1; 44:3; 119:105; Prov 6:23; Aes 49:6; 60:19-20; Esik 1:26-28; Mat 5:14; Jon 1:4-5; Hib 1:3; Rev 21:23-24
13 Kɨni Farisi mɨnə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Ik nakamni-əhrav məknakɨn Ik, mərɨg yermamə kɨrik rɨkək yame tukrərer-ərhav mamni əfrakɨs mə kafam nəgkiarien raməfrakɨs. To kafam nəgkiarien rɨpəh nərerien.” Jon 5:31
14 Kɨni Yesu rɨni mɨmə, “Ǝwəh. Nəfrakɨsien mə Yo atuk əmə yakamni-ərhav Yo. Mərɨg nəgkiarien kafak in tukramərer tɨmtɨm, meinai Yo yakɨrkun aikɨn yɨmasɨ-pən ikɨn. Kɨni mɨrkun mɨn aikɨn yakamvən ikɨn. Mərɨg kɨmiə nakseinein aikɨn yakamvən ikɨn mɨne ikɨn yɨmasɨ-pən ikɨn. Jon 13:3; 16:28 15 Kɨmiə e naksəkir norien kape narmamə ye nətərɨgien əmə kape yermamə. Mərɨg Yo yakpəh nəkirien norien kape narmamə məknakɨn. 16 Mərɨg tukmə yakəkir norien kape yermamə, yakamor ye norien yame ratuatuk. Mərɨg pəh nien mə yakaməkir ye nətərɨgien əmə kafak, mərɨg kɨmru Tatə Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo, kapəmru nəkirien kɨrikianə əmə. 17 Kɨmɨrai ye loa kapəmiə kɨmə, “Tukmə yermamə kɨraru karəni nar kɨrikianə əmə, pəh narmamə tukharkun mə nəgkiarien kapəriu raməfrakɨs.”(Dut 19:15) 18 Kɨni taktakun ai, Yo yakamni-ərhav Yo, mərɨg Rɨmɨk yame rɨmnher-pə kɨn Yo, ramor nəgkiarien kafak ramərer tɨmtɨm.” Mak 1:10-11; Jon 1:33-34
19 Kɨni kɨmɨsaiyoh In mhamə, “?Mərɨg kafam hiə tatə?”
Kɨni In rɨmə, “Kɨmiə nakseinein Yo, mɨseinein mɨn Tatə kafak. Nakpiharkun Yo, to nakpiharkun mɨn kafak Tatə.” 1 Jon 2:23
20 Yesu rɨmɨni nəgkiarien a nɨpɨg in rɨmnamhajoun narmamə apa ikɨn kamərəhu-pən mane ikɨn ye Nimə Ehuə kape Kughen. Mərɨg kwən kɨrik rɨkək yame to rɨvən mɨraptərəkɨn In meinai rɨpəh hanə norien nɨpɨg kafan.
Yesu ramni mə In rɨmasɨ-pən ye rao ye neai
21 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Tuk nɨpɨg kɨrik, jakɨrkək, kɨni kɨmiə taksarha kɨn Yo. Mərɨg nɨpɨg takhamhə, narpɨnien kape təvhagə has kapəmiə tukraməmɨr irəmiə. Kɨmiə nakseinein nhavənien aikɨn yakamvən ikɨn.”
22 Nɨpɨg rɨmɨni məknakɨn, mukreikɨn kapən kapə nəmehuə kape nəmə Isrel. Khamə, “?Rhawor e kɨtawə kaseinein nhavənien aikɨn ramvən ikɨn? ?Tukmə ror tukrhopni atuk In uə?”
23 Mərɨg Yesu rɨrpɨn nəgkiarien mɨmə, “Kɨmiə, iməmiə eikɨn e. Mərɨg Yo yakmasɨ-pən apa ye rao ye neai meiwaiyu-pə. Tokrei tanə e pəh nien mə imak ikɨn. Jon 3:31 24 Ror məkneikɨn, yakamni-pre tuk əmiə mə kɨmiə takhamhə, narpɨnien kape təvhagə has kapəmiə tukraməmɨr irəmiə. Tukmə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien mə yo e Kristo, nɨpɨg takhamhə, narpɨnien kape təvhagə has kapəmiə tukraməmɨr irəmiə.”
25 Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Eh! ?Ik pa en?”
Kɨni In rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Yo e yakaməvsao kɨn Yo ye nɨpɨg yame yɨmɨrikakun nhajounien kafak meriaji-pə e taktakun. 26 Yakɨrkun nɨniyen narɨmnar rehuə irəmiə, mɨvəhsi-pre narpɨnien ehuə kɨmi əmiə. Mərɨg jakamni əmə nəgkiarien yame Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo ramni-pə tuk Yo. Nəgkiarien yame In ramni raməfrakɨs. Kɨni yakamni-ərhav pən nəgkiarien kɨmi narmamə fam ye tokrei tanə yame In ramni-pə tuk Yo.”
27 Mərɨg iriə khapəh nharkunien mə Yesu raməgkiar ye Rɨmni Kughen. 28 Ror pən, In rɨni-pən tuk əriə mə, “Nɨpɨg kɨmiə takpiharuk haktə Yo, Ji Yermamə, mɨpiharkun mə nəgkiarien yame yakamni irak in raməfrakɨs. Kɨni mɨpiharkun mɨn mə yakpəh norien nar kɨrik ye nətərɨgien əmə kafak, mərɨg yakamni əmə nəgkiarien yame Rɨmɨk ramni-pə tuk Yo. Jon 3:14; 12:32-33; 14:24 29 Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo ramarə kɨmru min. In rɨpəh nəpəhyen Yo yakəriwək Yo pɨsɨn. Meinai nɨpɨg m-fam yakamor naha nhagɨn yame In rorkeikei.” Jon 4:34; 5:30; 6:38; 16:32
30 Yesu ramni nəgkiarien e, narmamə khapsaah khani nəfrakɨsien iran.
Mɨkɨp Ebraham əfrakɨs mɨnə mɨne ji Setan mɨnə
31 Kɨni Yesu rɨmnəgkiar kɨmi nəmehuə kape nəmə Isrel yamə mɨne kɨmnhani nəfrakɨsien iran mɨmə, “Tukmə nakharaptərəkɨn tɨm tɨm nəgkiarien yame yakamni-pre tuk əmiə, kɨmiə atuatuk e narmamə kafak mɨnə. 2 Jon 1:9 32 Kɨni kɨmiə takharkun nəfrakɨsien. Kɨni nəfrakɨsien en tukrɨrɨsɨn əmiə nakhapiəpiə.” Rom 8:2; 2 Kor 3:17; Gal 5:1
33 Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Ah! Kɨtawə e kwənərəus kape Ebraham. Kɨtawə khapəh nɨsor-atuə-kɨnien kape yermamə kɨrik. ?Rhawor e nakamni mə nar kɨrik tukraməkeikei mɨrɨsɨn əmawə yakhapiəpiə?”
34 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə yamə mɨne kasor norien has, norien has ramarmaru irəriə, mamraptərəkɨn əriə mamor əriə kamhauə yorwok mɨnə kafan. Rom 6:12-23; 1 Jon 3:8-9 35 Kɨni nakharkun mə yorwok kɨrik, kafan yemehuə to rɨpəh neighanien kɨn in mə tukramarə ye nimə kafan. Mərɨg yemehuə rameighan əmə kɨn tɨni mə tukramarə ye nimə kape yamehuə kape nɨpɨg m-fam. Ye nuhpɨkɨnien e, Yesu ramni mə nəmə Isrel kɨsəmhen kɨn slef yame kasarə iruə tuk promes mɨne nimə kape king. Nar apnapɨg Kughen rɨmɨrpen nəmə Isrel mə kafan narmamə, mərɨg in rɨvəhsi-ta nehuəyen kapəriə, kɨseiwaiyu əgkap rəmhen kɨn slef yame kafan nɨhuvəyen uə nautə rɨkək. Gal 4:30 36 Ror pən, tukmə Yo Ji Kughen yakamrɨsɨn əmiə, jakrɨsɨn əfrakɨs əmiə nakhapiəpiə. 37 Yakɨrkun mə kɨmiə kwənərəus kape Ebraham. Mərɨg nakasarha-kɨn swatuk tuk nhopniyen Yo, meinai nakhapəh nɨsorkeikeiyen mə taksətərɨg kɨn kafak nəgkiarien. Jer 9:25-26; 1 Jon 3:10 38 Yo yakamni narɨmnar mɨnə e yame yɨmnəm kafak Tatə ramor. Mərɨg kɨmiə nakasor narɨmnar yame kapəmiə tatə mɨnə kɨmnhani-pre tuk əmiə.”
39 Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Mərɨg rɨmtawə e Ebraham.”
Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To rɨpi mə kɨmiə kwənərəus atuatuk kape Ebraham, to norien kapəmiə rɨpiəmhen kɨn norien kape Ebraham kupan. Rom 2:28-29; 9:7-9 40 Yo yakamni-pre nəgkiarien əfrakɨs tuk əmiə yame Kughen rɨmɨni-pə tuk Yo. Mərɨg kɨmiə nakhamə takshopni Yo. Mərɨg to Ebraham rɨpəh norien məknenkɨn. 41 Kɨmiə nakasor əmə norien kape tatə atuatuk kapəmiə.”
Kɨni iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Pəh nien mə kɨmawə e kwajikovə kape swatuk. Kughen pɨsɨn əmə In rɨmɨmawə.”
42 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To rɨpi mə kapəmiə əfrakɨs e tatə Kughen, to nakpisorkeikei Yo, meinai Yo yɨmasɨ-pən iran, muə eikɨn e. Pəh nien mə yɨmauə ye kafak nərɨgien. Mərɨg yɨmauə meinai In rɨmnher-pə kɨn Yo. 1 Jon 5:1 43 ?Mərɨg rhawor e nakhapəh nharkunien nɨprai nəgkiarien kafak? Meinai nakhapəh nɨsorkeikeiyen mə taksərɨg nəgkiarien kafak. 44 Kɨmiə, norien kapəmiə rəmhen əmə kɨn rɨmɨmiə e Setan. Kɨni nɨpɨg m-fam naksorkeikei mə takasor nəkwan. Norien kafan yame in rɨmɨrikakun mamor, ramor hanə. In yermamə kape nhopniyen yermamə. In raməməkɨn nəfrakɨsien, meinai nəfrakɨsien rɨkək iran. In rameikuə məknakɨn meinai in a norien hanə kafan. In yeikuə, mɨne tatə kape neikuəyen. 1 Jon 3:8 45 Mərɨg Yo yakamni-pre əmə nəgkiarien əfrakɨs tuk əmiə. Ror pən, nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye kafak nəgkiarien. 46 Yo yakpəh hanə norien norien has; ror pən kɨmiə kɨrik rɨpəh hanə nəm-pə-yen nar has kɨrik irak. Yakamni-pre nəgkiarien əfrakɨs tuk əmiə. ?Rhawor e nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien irak? 47 Narmamə kape Kughen kasor nəkwai Kughen; mərɨg pəh nien mə kɨmiə kwajikovə mɨnə kape Kughen, nakhapəh nɨsorien nəkwan.”
Yesu In yerpɨrɨg rapita Ebraham
48 Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmɨshek In mamhani mhamə, “!Man! Yakwəsəm əpu ik, mharkun mə ik pa. Ik nakəmhen kɨn yemə Sameria kɨrik yame nanmɨn has ramərer-pən iran.”
49 Mərɨg Yesu rɨmə, “Nanmɨn has rɨkək irak. Mərɨg yakamsiai Rɨmɨk; kɨni kɨmiə nakhapəh nhasiaiyen Yo. 50 Yo yakpəh narkutien mə nhagɨk tukrehuə; mərɨg yermamə kɨrik aikɨn yame ramarkut mə nhagɨn tukrehuə. Kɨni In tukrɨpiəkir narmamə m-fam. 51 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə yermamə yame ramor kafak nəgkiarien to rɨpəh nɨmhəyen tuk nɨpɨg kɨrik.” Jon 11:26
52 Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Yakwənharkun ai taktakun mə nanmɨn has ramərer-pre iram! Meinai Ebraham rɨmamhə, kɨni profet mɨnə kɨmnhamhə mɨn, mərɨg Ik nakamni mə yermamə yame ramor nəkwam to rɨpəh nɨmhəyen tuk nɨpɨg kɨrik. 53 ?Nakmə Ik nakehuə rapita Ebraham e rɨptawə yame ruamhə ta, mɨne profet yamə mɨne kwənhamhə ta? ?Nakmə ik e pa?” Jon 4:12
54 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To yakvəhsi-haktə atuk Yo mamor nhagɨk ramehuə, kafak nəgkiarien in ror nar apnapɨg əmə kɨn. Mərɨg kafak Tatə e yame kɨmiə nakamhani mə In Kughen kapəmiə In ravəhsi-haktə Yo, mamor nhagɨk ramehuə. 55 Kɨmiə nakseinein pawk In; mərɨg Yo yakɨrkun In. To yakpini mə yakeinein In, mɨpiuə yeikuə rəmhen kɨn yame kɨmiə nəmeikuə mɨnə. Mərɨg yakɨrkun In mamor nəkwan. 56 Rɨpmiə e Ebraham rɨkin ramagien pɨk mə tukrɨpiəm nɨpɨg kafak yame tukrɨpiuə. Kɨni nɨpɨg in ruɨrkun mə nɨpɨg kafak rɨnamuə, kɨni rɨkin ramagien əmə tukun.”
57 Kɨni nəmehuə kape Isrel kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Man! Ik tamaruə əmə kɨrik, kafam newk rɨpəh hanə neriaji-pənien fifti. ?Rhawor e nakamni mə nɨmnəm yemə tu e Ebraham?”
58 Kɨni Yesu rɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə Ebraham rɨpəh hanə narhayen, Yo yaknarə ta. Ǝm-ru Jon 1:1; 17:5; 17:24.
59 Məkneikɨn khapɨk kapier asur mɨnə mə tuksarkwhopni In kɨn. Mərɨg Yesu rɨmnerkwaig, map ta irəriə ye Nimə Ehuə kape Kughen mamvən. Lev 24:16

*8:6: Rɨkimiə tukraməsɨk mə Kughen rɨmɨrai-pən Natuakəmien Ten ye kapier kɨn kwermɨn. Eks 31:18; Dut 9:10.

8:7: Dut 17:7; Rom 2:1,22

8:11: Jon 3:17; 5:14

8:12: Sam 27:1; 44:3; 119:105; Prov 6:23; Aes 49:6; 60:19-20; Esik 1:26-28; Mat 5:14; Jon 1:4-5; Hib 1:3; Rev 21:23-24

8:13: Jon 5:31

8:14: Jon 13:3; 16:28

8:18: Mak 1:10-11; Jon 1:33-34

8:19: 1 Jon 2:23

8:23: Jon 3:31

8:28: Jon 3:14; 12:32-33; 14:24

8:29: Jon 4:34; 5:30; 6:38; 16:32

8:31: 2 Jon 1:9

8:32: Rom 8:2; 2 Kor 3:17; Gal 5:1

8:34: Rom 6:12-23; 1 Jon 3:8-9

8:35: Ye nuhpɨkɨnien e, Yesu ramni mə nəmə Isrel kɨsəmhen kɨn slef yame kasarə iruə tuk promes mɨne nimə kape king. Nar apnapɨg Kughen rɨmɨrpen nəmə Isrel mə kafan narmamə, mərɨg in rɨvəhsi-ta nehuəyen kapəriə, kɨseiwaiyu əgkap rəmhen kɨn slef yame kafan nɨhuvəyen uə nautə rɨkək.

8:35: Gal 4:30

8:37: Jer 9:25-26; 1 Jon 3:10

8:39: Rom 2:28-29; 9:7-9

8:42: 1 Jon 5:1

8:44: 1 Jon 3:8

8:51: Jon 11:26

8:53: Jon 4:12

8:58: Ǝm-ru Jon 1:1; 17:5; 17:24.

8:59: Lev 24:16