9
Yesu rɨmnor huvə nɨmrɨn pɨs kɨrik
Nɨpɨg kɨrik, Yesu rɨnaməriwək mamavən, kɨni məm kwən kɨrik nɨmrɨn rɨmapɨs hanə. Kɨni narmamə kape Yesu khauə mhani-pən tukun mhamə, “Yhajoun. Kwən kɨrik e rɨmnarha, nɨmrɨn ruapɨs ta. Takni-ru mə rhawor ror məknakɨn. ?Ravəh narpɨnien ye norien has kape tatə uə mamə kafan, uə ravəh narpɨnien ye norien has kɨrik kafan yame rɨmnor?” Luk 13:2-3
Mərɨg Yesu rɨmə, “Nɨmrɨ kwən e ramahas, mərɨg pəh nien mə ravəh narpɨnien ye norien has kɨrik kafan, uə kape tatə uə mamə. Mərɨg nɨmrɨn ramapɨs məkneikɨn mə Kughen tukrhajoun kafan wok ye nɨmraghien kafan. Jon 11:4 Kɨtawə kasarə ye nɨpɨg kape nɨkakien, tukasəkeikei masor wok kape Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo. Mərɨg nɨpɨg kape nəpɨgnəpien tukruə, tukseinein nɨsorien wok ye nɨpɨg a. Jon 12:35-36 Nɨpɨg yakamarə ye tokrei tanə e, Yo nɨkakien kape narmamə m-fam ye tokrei tanə.” Jon 1:4
Yesu rɨni-ta nəgkiarien a, mɨvəh nɨmoptanə mərɨg-əvhin, rəptɨg, mərəhu-pən ye nɨmrɨ yermamə a. Mɨni-pən tukun mɨmə, “Takvən mar ye nu apa Saeloam.” (Nhag e Saeloam, nɨpran ramni mə, “Kher-pən kɨn.”) Kɨni ai rɨmavən, mar ye nu, kɨni marha maməm nar, mɨrerɨg-pən iman yerkwanu. Aes 35:5 Kɨni nəmə iman ikɨn, mɨne narmamə yamə mɨne kharkun in, mə in yermamə kɨrik yame nɨpɨg m-fam ramaiyoh-pən kɨn mane, kɨmɨsəm in, kɨsakur. Mɨsaiyoh-pən əriə mɨnə mhamə, “!Eh! ?Kwən e in e yermamə yame nɨpɨg m-fam in ramkwətə mamaiyoh-pən kɨn mane kɨmi narmamə, uə nɨkam?”
Kɨni tɨksɨn khamə, “Ǝwəh. Mə in.”
Mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. To nakəm, nakmə in. Mərɨg pəh nien mə in.”
Mərɨg kwən a rɨmə, “!Mə yo e!”
10 Kɨni iriə kasəkeikei kɨmin mə tukrɨni mə rɨmnhawor nɨmrɨn rhuvə.
11 Kɨni in rɨmə, “Kwən e, nhagɨn e Yesu, in rɨmɨvəh nɨmoptanə mərɨg-əvhin rəptɨg, mərəhu-pən ye nɨmrɨk mir, mɨni-pə tuk yo mə jakvən ye nu apa Saeloam, mar. Kɨni yakvən mar. Məkneikɨn məm nar.”
12 Kɨni iriə kɨsaiyoh-pən mɨn in mhamə, “?Mərɨg kwən en ramarə hiə?”
Kɨni in rɨmə, “?Hei? Yakeinein.”
13 Kɨni khakɨr in mhauə kɨmi Farisi mɨnə. 14 Nɨpɨg Yesu rɨmɨvəh nɨmoptanə mərɨg əvhin rəptɨg mərəhu-pən ye nɨmrɨn mir, nɨpɨg a ye Sabat. 15 Ror pən, Farisi mɨnə mɨn kɨsaiyoh-pən kwən a mhamə, “?Rhawor nɨmrɨm rhuvə?”
Kɨni kwən a rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yesu rɨmnor-pən nɨmtəgei ye nɨmrɨk, kɨni yɨmavən mar, kɨni nɨmrɨk rhuvə.”
16 Kɨni Farisi mɨnə kɨmɨsəwhai kwhen kɨraru kapəriə tuk nəgkiarien a. Tɨksɨn kɨmnhani mhamə, “Tukmə ror məkneikɨn, Yesu rɨpəh nɨsɨ-pənien ye Kughen, meinai In rɨmnakapɨr Sabat.” Mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. Ramsɨ-pən ye Kughen. Meinai yor təvhagə has to rɨpəh norien nɨmtətien mɨnə məknakɨn.”
17 Kɨni iriə kɨsaiyoh mɨn kwən a nɨmrɨn ramapɨs kupan, mhamə, “?Kwən a rɨmnor huvə nɨmrɨm, nakmə In naha yermamə? ?Kɨni rɨkim ramhaw-əsɨk?”
Kɨni in rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “In profet kɨrik.”
18 Mərɨg nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran mə in apa kupan kwən a nɨmrɨn rɨmapɨs, mərɨg taktakun ai raməm nar. Ror pən, kɨsokrən kɨn rɨmni mɨne nɨsɨni kɨrauə. 19 Kɨsaiyoh-pən əriu mhamə, “?Rhawor? ?Kapəmiru e kwajikovə uə? ?Rɨmnarha nɨmrɨn rɨpɨs uə nɨkam? ?Rɨmnhawor nɨmrɨn rhuvə?”
20 Kɨni rɨmni mɨne nɨsɨni krəmə, “Yakrarkun mə kapəmru e kwajikovə. Nɨpɨg rɨmnarha, nɨmrɨn rɨpɨs. 21 Mərɨg yakweinein mə rɨmnhawor nɨmrɨn rhuvə. Maweinein mə pa nhagɨn rɨmnor huvə nɨmrɨn. Saiyoh in. Mə rɨkin rɨnarə ta. In rɨrkun nəvsaoyen kɨn in.” 22 Karəni məknakɨn meinai krəgɨn kɨn nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel, meinai nəmə Isrel kɨmnhani əutən mə tukmə yermamə kɨrik ramni-ərhav mə Yesu in Kristo, tukhapəh nɨseighanien kɨn rauru-pən ye nimə kape nofugɨnien. 23 Ror pən, rɨmni mɨne nɨsɨni kɨrəni mɨrəmə, “Saiyoh in. Mə rɨkin rɨnarə ta.”
24 Kɨni kɨsokrən mɨn kɨn kwən a yame kupan nɨmrɨn rɨmapɨs, mə tukruə mərer ye nɨmrɨriə. Kɨni kashek in mhamə, “Ni əfrakɨs əmə, mɨvəhsi-haktə nhag Kughen.* Nəmehuə mɨnə kɨmnhani-pən tuk kwən a “Vəh si haktə nhag Kughen” nɨpran ramni mə khamhə Yesu tukrɨvəh kwəsu ye nhag Kughen. Ǝm-ru Jos 7:19. Kɨtawə kharkun mə Yesu In yor təvhagə has əmə.”
25 Mərɨg kwən ai rɨmə, “Yo yakeinein mə kwən a in yor təvhagə has uə nɨkam. Nar kɨrikianə əmə yame yo yakɨrkun. Apa kupan, nɨmrɨk rɨmapɨs. Mərɨg taktakun ai, yaknaməm nar.”
26 Kɨni kɨsaiyoh-pən mɨn in mhamə, “?Rɨmnhawor ik? ?Rɨmnhawor mor huvə nɨmrɨm?”
27 Mərɨg in rɨmə, “Yakwəni-pre ta tuk əmiə, mərɨg kɨmiə nakhapəh nɨsətərɨgien kɨn yo. ?Rhawor nakhamə jakəvsao mɨn kɨn? ?Kɨmiə mɨn nakhamə takhauə narmamə kape Yesu mɨnə, uə?”
28 Kɨni iriə kashek in, mamhani hah in, mhamə, “!Ah! !Ik e kafan kɨrik yermamə! Mərɨg kɨmawə narmamə kape Moses. Jon 5:45 29 Kɨmawə yakharkun huvə mə Kughen rɨmnəgkiar kɨmi Moses; mərɨg kɨmawə yakseinein mə kwən en rɨmasɨpkaa.”
30 Kɨni kwən ai rɨmə, “!Nəfrakɨsien! Kwən a rɨmnor huvə nɨmrɨk, mərɨg kɨmiə nakseinein mə rɨmasɨpkaa. 31 Kɨtawə kharkun mə Kughen rɨpəh nətərɨgien kɨn yor təvhagə mɨnə. Mərɨg yermamə yame ramsiai Kughen, mamor nəkwan, kɨni Kughen ramətərɨg kɨn! Sam 66:16-20; Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2 32 Yermamə kɨrik rɨkək yame rɨrkun nor-huvəyen yermamə rɨmnarha əmə nɨmrɨn rɨpɨs. 33 To Yesu rɨpipəh nɨsɨ-pənien ye Kughen, to rɨpipəh norien nar kɨrik.” Jon 3:2
34 Kɨni iriə kɨmɨshek mɨn in mhamə, “!Kəsi! Ik yermamə kape norien has nɨpɨg mɨfam, rɨrikakun ye nɨpɨg yame nɨmnarha-pə, muə meriaji-pə ai taktakun. ?Rhawor e nakmə takhajoun əmawə?” Kɨni kɨsher-ye-rhav kɨn In ye nimə kape nofugɨnien. Jon 9:2; Aes 66:5
Yermamə yame reinein Yesu, in rəmhen kɨn nɨmrɨn pɨs
35 Kɨni Yesu rɨmnərɨg nəvsaoyen kɨn, mə kɨmnher-ye-rhav kɨn kwən ai ye nimə kape nofugɨnien. Kɨni rɨvən mɨvaag-pən kɨn, maiyoh-pən in mɨmə, “?Ik nakamni nəfrakɨsien ye Ji Yermamə?”
36 Kɨni kwən a rɨmə, “Yemehuə. ?Ji Yermamə e pa? Ni-pə huvə tuk yo, pəh jakni nəfrakɨsien iran.” Rom 10:14
37 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Ik naknəm ta In. Yo e yakaməgkiar kɨmik ai taktakun.” Jon 4:26
38 Kɨni kwən ai rɨmə, “Yermaru. Yo yakamhatətə iram.” Kɨni in mənɨmkur maməhuak kɨmin. Mat 28:9
39 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yo yɨmauə ye tokrei tanə mə jakəkir narmamə. Mor narmamə yamə mɨne khapəh nɨsəm-huvəyen nar, kɨsəm huvə nar. Mamor narmamə yamə mɨne kasəm huvə nar, iriə tukhapəh nɨsəmien nar.” Aes 6:10; Mak 4:12; Luk 4:18
40 Kɨni Farisi mɨnə tɨksɨn kɨmɨsərɨg nəgkiarien kafan mhamə, “?Rhawor? ?Nakmə nɨmrɨmawə rɨpɨs mɨn uə?” Rom 2:19
41 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “To nakpihani-ərhav mə nakhapəh nɨsəm-huvəyen nar, to nakpihapəh nhavəhyen narpɨnien tuk təvhagə has kapəmiə. Mərɨg kɨmiə nakhamə ta mə naksəm huvə nar, kɨni narpɨnien kape təvhagə has kapəmiə raməmɨr hanə irəmiə.” Jon 15:22,24; Hib 10:28-31

9:2: Luk 13:2-3

9:3: Jon 11:4

9:4: Jon 12:35-36

9:5: Jon 1:4

9:7: Aes 35:5

*9:24: Nəmehuə mɨnə kɨmnhani-pən tuk kwən a “Vəh si haktə nhag Kughen” nɨpran ramni mə khamhə Yesu tukrɨvəh kwəsu ye nhag Kughen. Ǝm-ru Jos 7:19.

9:28: Jon 5:45

9:31: Sam 66:16-20; Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2

9:33: Jon 3:2

9:34: Jon 9:2; Aes 66:5

9:36: Rom 10:14

9:37: Jon 4:26

9:38: Mat 28:9

9:39: Aes 6:10; Mak 4:12; Luk 4:18

9:40: Rom 2:19

9:41: Jon 15:22,24; Hib 10:28-31