28
Yesu rɨmamragh mɨn ye nɨmhəyen kafan
(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Kɨni Sabat rɨnamor infamien. Kɨni Sande, yenpɨg-yenpɨg əgkap, Meri, pian Magdala, mɨne Meri, mama kape Jemes mɨne Joses, kravən apa ye nəpag kapier.
Məkneikɨn, nɨmnɨmien ehuə kɨrik ravən, meinai agelo kɨrik kape Kughen Yermaru rɨmasɨ faktə ye neiai mɨvən ye nəpag kapier, məsuə ta kɨn kapier mamkwətə aikɨn. Kafan neipən rhawən, nɨpran raməsiə rəmhen kɨn naroapɨgien. Mobael mɨnə kɨmɨsəm, khagɨn kɨn, mɨsətəmnɨmɨn. Mhamɨr masəmɨr rəmhen kɨn yermamə yame ruamhə.
Kɨni agelo a rɨni-pən tuk nɨpiraovɨn mɨnə a mɨmə, “Takrapəh nɨragɨnien. Yakɨrkun mə nakawarhakɨn Yesu e, yame kɨmɨruk haktə In ye nai kamarkwao kɨn. Mərɨg In rɨrkək ikɨn e. Ruəmragh ta, rəmhen kɨn yame rɨmɨni. Rauə mɨwəm tamhekɨn e kɨmnərəhu ikɨn. Mat 12:40; 16:21 Takwhai mɨren əmə mɨravən mɨrani-ərhav-pən tuk narmamə kafan mɨnə mɨrəmə, ‘In ruɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafan, mɨnəkupən ta kɨn əmiə muavən apa Galili. Nakharkun nɨsəmien In aikɨn.’ Ɨnta, nəgkiarien en yakwəni-pre ta tuk əmiru.”
Kɨni pia mir a kwaiyu pɨk mɨratərhav. Mragɨn pɨk, mərɨg rɨkiriu ragien. Mɨravən mə tukrəni-ərhav pən tuk narmamə kape Yesu mɨnə. Kɨmɨravən hanə, məkneikɨn Yesu ruə məm əriu, mɨmə, “Rhuvə.” Kɨni kɨrauə tuk Yesu, mawəker-pən ye nɨhun, mawəgnəgɨn In. 10 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Rapəh nɨragɨnien. Ravən, mɨrəni-pən tuk piak mɨnə mə tukhavən apa Galili mɨsəm Yo apaikɨn.” Mat 26:32
Mobael mɨnə kaseikuə
11 Nɨpɨg pia mir a kɨmɨrarerɨg mɨravən, mobael mɨnə a tɨksɨn khavən ye taon mhani-ərhav fam tuk jif pris mɨnə kɨn naha nhagɨn yame rɨmatərhav-pə. 12 Kɨni jif pris kɨmnhauə mɨsəm nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel, mharai mhun mə tukshawor. Kɨni mhavəhsi-pən mane ehuə kɨmi mobael mɨnə 13 mhani-pən tuk əriə mhamə, “Takhani-pən tuk narmamə mə, ‘Kafan narmamə mɨnə kɨmnhauə yenpɨg, nɨpɨg kɨmawə yɨmɨsapɨr, mɨsəkrəh kɨn nɨpran, mharəh mɨsap.’ 14 Tukmə gavman rərɨg nəvsaoyen kɨn, kɨmawə jakhavən mɨsərəhu huvə kɨmawə min. Kɨmiə takhapəh nhavəhyen narpɨnien iran.” 15 Ror pən, mobael mɨnə a kɨmnhavəh mane a, masor naha nhagɨn yame kɨmnhani. Kɨni nəmə Isrel kasərɨg nəvsaoyen eikuə a mɨseriaji-pə ai taktakun.
Yesu rɨmatərhav-pə tuk kafan narmamə mɨnə
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16 Kɨni narmamə leven kape Yesu kɨmnhavən Galili, mhavən ye tukwas kɨrik yame Yesu rɨmɨni ta tuk əriə mə tukhavən ikɨn. Mat 26:32 17 Nɨpɨg kɨsəm In, kɨni kɨsəgnəgɨn In. Mərɨg tɨksɨn, kapəriə nərɨgien ror kɨraru. 18 Kɨni Yesu ruə tuk əriə, mɨni-pən tuk əriə mə, “Kughen rɨmɨvəhsi-pə nehuəyen mɨnə fam kape narmaruyen ye rao ye neai mɨne ye tokrei tanə. Jon 13:3; Efes 1:20-22 19 Ror pən, yakamher-pre kɨn əmiə mə takhavən mhavi narmamə ye kantri mɨnə fam ye tokrei tanə mə tukhauə kafak narmamə, kɨni mɨsor baptaes irəriə ye nhag Tatə Kughen mɨnə Tɨni, mɨne Nanmɨn Imərhakə. Mak 16:15-16; Wok 1:8 20 Kɨni mɨshajoun əriə mə tuksəri-pən fam nəgkiarien yame yɨmɨni-pre tuk əmiə. Kɨni nəfrakɨsien mə jakamarə kɨtawə-m kɨmiə ye nɨpɨg m-fam meriaji Nɨpɨg Kwasɨg.”

28:6: Mat 12:40; 16:21

28:10: Mat 26:32

28:16: Mat 26:32

28:18: Jon 13:3; Efes 1:20-22

28:19: Mak 16:15-16; Wok 1:8