16
Yesu rɨmamragh mɨn ye nɨmhəyen
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Rɨnamenaiyu, nɨpɨg kape Sabat rɨnamor infamien, Meri, pian Magdala, mɨne Salome, mɨne Meri, nɨsɨn Jemes, krhɨvən mɨrhɨvəh nɨmrɨ nɨmar nai tɨksɨn yame nəmiovɨn rapien huvə. Mɨrhɨvən mə tukrhor-pən ye nɨprai Yesu. Kəni rɨkwamer kɨn, ye Sande, yenpɨg-enpɨg əgkəp, krhɨvən ikɨn nɨprai Yesu raməmɨr ikɨn. Mɨrh rɨrikakun mamhaktə, karhɨvən hanə ye swatuk, marhɨni-pən tuk ərisɨr mɨrhɨmə, “?Pa tukrasitu irətasɨr tuk nəsoktayen kɨn kapier yame kɨmnhaukrai əswasɨg pən tuk Yesu?” Irisɨr kɨrhɨni məknaikɨn meinai kapier a in rehuə pɨk, mərɨg karhɨni hanə marharha-pən, mɨrhəm mə kɨnəsok ta kɨn kapier a.
Karhɨvən imə ye nəpag kapier ai, mɨrhəm pɨkwarien kɨrik, kafan kot rəpomh mhawən. Ramkwətə ye kwermɨrisɨr matuk. Kɨrhəm, kɨrhakur. Mərɨg rɨni-pən tuk ərisɨr mɨmə, “Takrhɨpəh nɨrhɨgɨnien. Yakɨrkun mə nakarharhakɨn Yesu yemə Nasaret, yame kɨmɨruk haktə ye nai kamarkwao kɨn. Mərɨg In rɨrkək eikɨn e. Ruɨmragh ta. Rhuəru mɨrhəm. Tamhekɨn e kɨmnərəhu ikɨn. Takrhɨvən mɨrhɨni-ərhav-pən tuk narmamə mɨne Pita mɨrhɨmə, ‘In rɨnəkupən ta kɨn əmiə muavən apa Galili. Nakharkun nɨsəmien In aikɨn, rəmhen kɨn yame In ruɨnɨ-pre ta tuk əmiə.’ ” Mat 26:32; Mak 14:28 Kɨni pia misɨr a krhɨtərhav, meinai kɨmɨrhɨgɨn pɨk, kɨni marhətəmnɨmɨn. Ror pən krhɨpəh nɨrhɨni-əsah-pənien tuk narmamə.* Kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman ye nəgkiarien kape nəmə Gris kharpɨn nəgkiarien ye ves 8 mhamə, “Mərɨg nɨpiraovɨn mɨnə ai kɨmnhauə mɨsəvsao-pən kɨn kɨmi Pita mɨne narmamə yamə mɨne kasəmɨr aikɨn. Mɨsəvsao kɨn narɨmnar yame kwən ai rɨmɨni-pən tuk əriə. Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə a Yesu atuk rɨtaərhav-pən tuk əriə mɨvəhsi-pən nəgkiarien kɨmi əriə mə tukhatərhav mɨsarkurao ye tanɨmtanə mɨsəvsao kɨn Nəgkiarien Huvə kape Kughen. Nəgkiarien ai ramni mə Kughen rɨrkun nɨwəh-mɨraghien narmamə mɨrkun nəmviviyen narmamə kape rerɨn.”
Yesu rɨmamragh mɨn, narmamə khapsaah kasəm In Nəgkiarien ye v. 9 meriaji 20, rɨrkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə pa nhagɨn rɨmɨrai.
(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)
Yesu rarə mɨmragh mɨn ye Sande yenpɨg-enpɨg əgkəp. Aikɨn mɨtərhav-pə tuk Meri, pian Magdala yame Yesu rɨmnəkota nanmɨn has seven iran kupən. 10 Kɨni pian ai rɨvən məm narmamə yamə mɨne kɨmnəmhakwasɨg kɨn Yesu, yame kasərɨg rahas pɨk tukun, mɨsasək. Məvsao-pən kɨn kɨmi əriə. 11 Mərɨg nɨpɨg kɨmɨsərɨg mə Yesu rɨmɨmragh mɨn kɨni Meri mɨn rɨmnəm, iriə khapəh nhanien nəfrakɨsien iran.
12 Kɨni ai, yermamə mir kɨraru kape Yesu kaweriwək ye swatuk, Yesu rɨtərhav-pən tuk əriu. Nɨpran rukrekɨn pɨsɨn. 13 Kɨni kɨrarerɨg mɨravən mwəvsao kɨn kɨmi narmamə mɨnə kafan; mərɨg khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran.
Yesu rɨmatərhav-pə tuk kafan narmamə mɨnə
(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Wok 1:6-8)
14 Kasarə mamhavən, narmamə leven kape Yesu kasəvɨgɨn, Yesu rɨtərhav-pən mɨn tuk əriə; kɨni məgkiar-pən skai kɨmi əriə meinai iriə khapəh nɨshatətəyen iran. Kɨni kaparhia kapə rɨskai pɨk. In rɨmnəgkiar skai pən tuk əriə meinai khapəh mɨn nhaniyen nəfrakɨsien ye nəgkiarien kape narmamə mɨnə tɨksɨn yame kɨmɨsəm In, mamhani-ərhav mə rɨmɨmragh mɨn. 1 Kor 15:5 15 Kɨni rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mɨmə, “Taksəkeikei mhavən mɨsarkurao ye tanɨmtanə mhani-ərhav nəgkiarien huvə kape Kughen. Wok 1:8 16 Yermamə yame rhatətə irak, kɨni mor baptaes, Kughen tukrɨvəhsi-pən nɨmraghien rerɨn kɨmin. Mərɨg yermamə yame rɨpəh nɨniyen nəfrakɨsien irak, Kughen tukrɨni mə tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmin mə tukrɨvən apa ye nap ehuə. Wok 2:38 17 Kɨni narmamə yamə mɨne kɨshatətə irak, Kughen tukror nɨmtətien tɨksɨn ye nɨmraghien kapəriə. Tukharkun nɨsəkotayen nanmɨn has ye narmamə ye nhagɨk; mharkun mɨn nɨniyen nəgkiarien pɨsɨn pɨsɨn; Wok 2:4; 8:7 18 mharkun nɨrəhyen snek, mərɨg snek to rɨpəh nəsien əriə; mharkun nɨnɨmien kakonə, mərɨg to khapəh nhamhəyen kɨn; mharkun nərəhu-pənien kwermɨriə ye narmamə yamə mɨne kamamhə, kɨni tuksəsanɨn.” Luk 10:19; Wok 28:3-6
19 Yesu Yermaru raməgkiar infamien, Kughen rɨvəh In mhaktə mɨvən ye rao ye neai. Taktəkun ai, In ramkwətə ye kwermɨ Kughen matuk. Wok 1:9-11; 2:33-34 20 Kɨni narmamə kafan kɨmnhatərhav mɨsəvsao kɨn Nəgkiarien Huvə ikɨn mɨnə fam. Kɨni In ramasitu irəriə. Kɨni mamor nɨmtətien rɨpsaah ye nɨmraghien kapəriə mə narmamə tukhani nəfrakɨsien iran. Wok 14:3; Hib 2:3-4

16:7: Mat 26:32; Mak 14:28

*16:8: Kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman ye nəgkiarien kape nəmə Gris kharpɨn nəgkiarien ye ves 8 mhamə, “Mərɨg nɨpiraovɨn mɨnə ai kɨmnhauə mɨsəvsao-pən kɨn kɨmi Pita mɨne narmamə yamə mɨne kasəmɨr aikɨn. Mɨsəvsao kɨn narɨmnar yame kwən ai rɨmɨni-pən tuk əriə. Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə a Yesu atuk rɨtaərhav-pən tuk əriə mɨvəhsi-pən nəgkiarien kɨmi əriə mə tukhatərhav mɨsarkurao ye tanɨmtanə mɨsəvsao kɨn Nəgkiarien Huvə kape Kughen. Nəgkiarien ai ramni mə Kughen rɨrkun nɨwəh-mɨraghien narmamə mɨrkun nəmviviyen narmamə kape rerɨn.”

16:8: Nəgkiarien ye v. 9 meriaji 20, rɨrkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə pa nhagɨn rɨmɨrai.

16:14: 1 Kor 15:5

16:15: Wok 1:8

16:16: Wok 2:38

16:17: Wok 2:4; 8:7

16:18: Luk 10:19; Wok 28:3-6

16:19: Wok 1:9-11; 2:33-34

16:20: Wok 14:3; Hib 2:3-4