14
Namehuə kape nəmə Isrel kasarhakɨn swatuk tuk nhopniyen Yesu
(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Kɨni nɨpɨg a, tukharaptərəkɨn nəvɨgɨnien ehuə kɨn bred yame yis rɨrkək iran tukhani nahu kɨn. Jif pris mɨnə mɨne nəmhajoun kape loa kape Moses kɨnasarhakɨn swatuk mə tukharaptərəkɨn apɨs-apɨs Yesu mɨshopni. Iriə kɨmnhani mhamə, “Pəh khapəh nharaptərəkɨnien In ye nɨpɨg kape nəvɨgɨnien ehuə, tamə narmamə [niemhaa rhai əriə kɨni] khauh apnapɨg əmə əriə mɨnə.”
Piraovɨn kɨrik ramətəg-pən senta ye kapan kapə Yesu
(Mat 26:6-13; Jon 12:1-8)
Kɨni Yesu rɨvən Betani mɨvən ye nəkwai nimə kape Saemon. Kwən ai kupən rɨmɨvəh nɨmhəyen əutən ye tɨkin. Kɨni Yesu raməvɨgɨn hanə, piraovɨn kɨrik ruə mɨvəh botel kɨrik kɨmnor kɨn kapier kɨrik nhagɨn e alabasta. Botel ai, senta aikɨn kamni kɨmə nad: nɨmrɨn rhaktə pɨk. Kɨni piraovɨn a rəsɨkta botel, mətəg-pən senta ye kapan kapə Yesu. Luk 7:37-38 Mərɨg narmamə tɨksɨn niemhaa rhai əriə khamə, “?Rhawor pian e roriah senta e? Rhuvə pɨk mə to in rəvrai əmə; mɨrkun nɨvəhyen mane rəmhen kɨn tri handred taosen vatu* Khapəh nhaniyen tri handred taosen vatu, mərɨg kɨmnhani mə, “Tri handred denarii.” Tri handred denarii in rəmhen kɨn mane yame yermamə kɨrik rawəh kape newk kɨrikianə. kɨn tuk nɨvəhsi-pənien kɨmi yavən has mɨnə.” Kɨni kɨshek pian a.
Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “!Ei! Hapəh pian en. ?Rhawor nakashek in? In ramor nar huvə kɨrik kɨmi Yo. Yavən has mɨnə tukasəmɨr kɨmiə miriə nɨpɨg fam. Kɨni tukmə nakhamə taksasitu irəriə nakharkun nɨsasituyen irəriə nɨpɨg fam. Mərɨg Yo jakpəh narəyen kɨtawə-m kɨmiə nɨpɨg fam. Dut 15:11 Piraovɨn e rɨmnor huvə-pə kɨmi Yo ye nɨrkunien kafan. Mavi-təg-pə senta ye nɨprak mapnəpenə ye nɨprak mə tuknɨm Yo. Jon 19:40 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə ikɨn pukaa ye tokrei tanə yame kamni-ərhav Nəgkiarien Huvə ikɨn, tukaməvsao mɨn kɨn norien kape pian e, pəh narmamə rɨkiriə tukraməsɨk in.”
Judas rɨmneighan-pən kɨn Yesu kɨmi tɨkmɨr mɨnə kafan
(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)
10 Kɨni Judas Iskariot, in yermamə kɨrik ye narmamə twelef kape Yesu, rɨvən məm jif pris mɨnə tuk norien swatuk tuk neighan-pənien kɨn Yesu ye kwermɨriə. 11 Rɨvən məm əriə, rɨkiriə ragien, kɨni kɨmnhani mə tukhavəhsi-pən mane kɨmin. Kɨni Judas rɨvən, mamarə, mawhin nɨpɨg tuk neighan-pənien kɨn Yesu kɨmi əriə.
Lodsapa
(Mat 26:17-19; Luk 22:7-13)
12 Kɨni nɨpɨg kape nəvɨgɨnien e kamni kɨmə Bred yame Yis Rɨrkək iran ruauə ipakə, kɨni lafet a rɨrikakun ye nɨpɨg kape nəvɨgɨnien e kamni kɨmə Pasova. Kɨni narmamə tukasəkeikei mhauh kwaji sipsip kɨrik mɨsor nəvɨgɨnien ai kɨn. Kɨni narmamə kape Yesu kɨsaiyoh-pən mhamə, “?Ik nakmə jakhavən hiə mɨsor apnəpenə ye nəvɨgɨnien kape Pasova?” Eks 12:6
13 Kɨni Yesu rher-pən kɨn kafan yermamə kɨraru mɨmə, “Tukmə nakratərhav-pən Jerusalem, mwəm kwən kɨrik ramrəh jag ehuə kɨrik kɨmɨruk-pən nu iran. Kɨni takrakwasɨg kɨn in 14 mɨrhuvən ye nimə kɨrik yame in ramvən ikɨn. Kɨni mɨrəni-pən tuk yemehuə kape nimə mɨrəmə, ‘Yhajoun rɨmher-pə kɨn əmru mə jakrauə mwaiyoh-pre ik mə ?kwənmhaan a in hiə yame in mɨne kafan mɨnə narmamə tukhavən mɨsor nəvɨgɨnien kape Pasova?’ 15 Kɨni in tukrɨkɨr əmiru nakrhuvən ye kwənmhaan ehuə apa yerpɨrɨg ye nimə yame kɨmnətu huvə ta narɨmnar m-fam kape nəvɨgɨnien aikɨn. Kɨni takwor apnəpeinə ye nəvɨgɨnien aikɨn.”
16 Kɨni kratərhav mɨravən Jerusalem mwəm narɨmnar rəmhen kɨn yame Yesu ruɨni ta. Kɨni iriu kwor apnəpenə fam ye nəvɨgɨnien kape Pasova.
Yesu rɨmɨni-ərhav mə Judas tukreighan-pən kɨn In kɨmi tɨkmɨr mɨnə
(Mat 26:20-30; Luk 22:14-23; Jon 13:21-30; 1 Kor 11:23-25)
17 Yenpɨg, Yesu ruə iriə narmamə twelef kafan 18 mɨsofugɨn ye tebol mɨsəvɨgɨn. Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə kɨmiə kɨrik tukreighan-pən kɨn Yo kɨmi tɨkmɨr mɨnə kafak. Kɨmiə kɨrik e kɨtawə kasəkwətə.” Sam 41:9
19 Kɨni narmamə kafan mɨnə rɨkiriə reiwaiyu mɨnəsaiyoh əriə mɨnə mhamə, “?Pa? ?Yo?”
20 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Kɨmiə kɨrik ye narmamə twelef kafak yame yakaweires kwis bred ye supsup ye pənkɨn. 21 Yo Ji Yermamə jakaməkeikei mɨmhə rəmhen kɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni kupən. !Kɨni mərɨg rahas pɨk tuk yermamə yame tukreighan-pən kɨn Yo ye kwermɨriə! !Kwən a tukrɨvəh narpɨnien ehuə!” Nəgkiarien kape Gris ramni mə, “!Rɨpimə kwən rɨpipəh narha-pə-yen ye tokrei tanə, rɨpihuvə!” Mərɨg nɨprai nəgkiarien ramni mə, “tukrarə ye narpɨnien ehuə.”
22 Kɨni kɨməsəvɨgɨn ta, Yesu rɨvəh bred məhuak mɨni vi vi Kughen tukun. Kɨni ai mhapu-hapu mɨvəhsi-pən kɨmi əriə. Mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Sən. In e nɨprak.” 23 Kɨni mɨvəh kap waen mɨni vi vi Kughen tukun, mɨvəhsi-pən mɨn kɨmi əriə, kɨni kɨmnhanɨm. 24 Kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nɨtawɨk e. Ramor əpu nərɨgien kape Kughen tuk nɨvəh-mɨraghien narmamə tuk nuəyen məmɨr-ərhav. Tukraiyu mɨvəh mɨragh narmamə rehuə. Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1 Kor 10:16; Hib 9:20 25 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mɨmə to yakpəh nɨnɨm-mɨnien waen meriaji mɨnɨm mɨn ye rao ye neai.”
26 Kɨni iriə kɨmɨsəni nɨpe kɨrik, Ye Nəvɨgɨnien kape Pasova, kwasɨg ikɨn kasəvɨgɨn, nəmə Isrel kɨmɨsəni nɨpe tɨksɨn ye Ol Sam 113-114. Mɨsəvɨgɨn ta, ai, mɨsəni nɨpe tɨksɨn ye Ol Sam 115-118. kwasɨg ikɨn khatərhav mhavən ye takwar kɨrik nhagɨn e Olif.
Yesu rɨmɨni-ərhav mɨmə Pita tukrɨni-ərhav mə in reinein In
(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
27 Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mə, “Nhatətəyen kapəmiə mɨfam tukrɨmɨr, meinai kɨmɨrai ye Nəkwəkwə kape Kughen kɨmə,
“ ‘Jakuh yermamə yame raməm huvə sipsip mɨnə,
kɨni sipsip kafan mɨnə tuksaiyu rik rik.’ ”(Sek 13:7)
28 Kɨni Yesu rɨrpɨn mɨmə, “Mərɨg nɨpɨg jakɨmragh mɨn, jakəkupən kɨn əmiə mɨvən apa Galili.” Mat 28:16; Mak 16:7
29 Mərɨg Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə ror nhatətəyen kapəriə tɨksɨn tukrɨmɨr; mərɨg nhatətəyen kafak to rɨpəh nɨmɨrien.”
30 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk ik mə man tukrɨpəh nəkakə-hanəyen mɨkɨraru, ik takni m-kɨsisər mə nakeinein Yo.”
31 Mərɨg Pita rarə mɨni-pən skai mɨn mɨmə, “Tukmə khamə tukshopni ərau, to yakpəh nɨniyen mə yakeinein Ik.” Kɨni iriə fam khani əmə mɨn nəgkiarien kɨrikianə. Jon 11:16
Yesu rɨmavən apa Getsemane maməhuak
(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)
32 Kɨni ai iriə khavən mɨn apa yerkwanu kɨrik, nhagɨn e Getsemane. Kɨni Yesu rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨmə, “Kɨmiə taksəkwətə ikɨn e. Pəh yakvən maməhuak.” Jon 18:1
33 Kɨni In mɨkɨr Pita mɨne Jemes mɨne Jon, irisɨr min. Rɨkin rərhakɨs pɨk. 34 Kɨni rɨni-pən tuk ərisɨr mɨmə, “Rɨkik rərhakɨs pɨk ipakə yakmhə tukun. Takarhəmɨr eikɨn e, marharha-huvə.” Jon 12:27
35 Kɨni In rəriwək mɨvən kəskəh əmə mənɨmkur maməhuak. Mamaiyoh Kughen mɨmə, “Rɨmɨk, tukmə nakeighan kɨn, nəmhəyen en tukrɨrkək tuk Yo.” 36 Kɨni mɨmə, “Tatə, tukmə rɨkim ragien, aweh, vəhsi-ta nəmhəyen§ Nəgkiarien kape Gris ramni, “Vəh-si ta ‘kap.’ Kap ramor nuhpɨkɨnien ye nəmhəyen.” yamə mɨne tukpihauə. Mərɨg takpəh norien ye nərɨgien kafak; mor əmə ye kafam nərɨgien.” Mak 10:38; Jon 6:38
37 Kɨni ai In rɨrerɨg-pə mɨn tuk ərisɨr. Məm irisɨr krhapɨr yeru. Kɨni rɨni-pən tuk Pita mə, “Eh, Saemon, ?Rhawor nakamapɨr? ?To nakpəh narhayen kape nɨpɨg kwakwə uə? 38 Kɨmiə takasərɨg əmiə. Takasəkeikei masəhuak mə nar kɨrik tukrɨpəh norien əmiə nakhamɨr. Rɨkimiə rəsanɨn mərɨg nɨpraimiə rəpou.”
39 Kɨni ai In mɨrerɨg mɨn maməhuak. Mɨni-pən əmə mɨn nəgkiarien a. 40 Kɨni ai mɨrerɨg-pə mɨn, məm irisɨr kwərhapɨr yeru mɨn, meinai napɨrien rɨmɨvəh nɨmrɨrisɨr. Mərɨg irisɨr kwərhaurɨs mɨrheinein nar yame tɨkrhɨni-pən tukun.
41 Kɨni ai In rɨvən mɨn. Marə muə mɨn yame ror kɨsisər kɨn. Rɨni-pən tuk ərisɨr mə, “?Rhawor? ?Nakarhapɨs hanə? !Infamien! Nɨpɨg ruauə pakə ta yame yermamə tukreighan-pən kɨn Yo, Ji Yermamə, jakvən ye kwermɨ nəmə has mɨnə. 42 Rhekɨmter, pəh kamhavən. !Rhəmru! Yermamə yame rɨkin rɨmnagien tuk neighan-pənien kɨn Yo ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafak ruauə ipakə ta.”
Tɨkmɨr mɨnə kape Yesu khauə mharaptərəkɨn In
(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
43 Yesu raməgkiar hanə, məknekɨn Judas, yermamə kɨrik ye narmamə twelef kape Yesu, rɨtɨrhav-pə. Nukwhao ehuə kamhakwasɨg kɨn, mamhapɨk nau nisə mɨne kwətavhə kapəriə. Jif pris mɨnə mɨne nəmhajoun mɨnə kape loa kape Moses, mɨne nəmehuə kape nəmə Isrel, kɨmɨsher-pən kɨn nukwhao a. 44 Judas ruɨni-pən ta tuk əriə mɨmə, “Yermamə yame jakəturəm-pən iran, yermamə e in en. Takharaptərəkɨn, mhakɨr mhavən, mhapəh nɨsorien rap.”
45 Judas ruə məm Yesu mɨni-pən tukun mɨmə, “Yhajoun,” məturəm-pən kɨmin. 46 Kɨni ai iriə khauə mharaptərəkɨn Yesu. 47 Mərɨg yermamə kɨrik ramərer ipakə tukun, rəvi kafan nau nisə mərəru ta nɨmətərgɨ yor atuə kɨn kape hae pris.* Jon 18:10 rɨmə Pita e rɨmnərəru nɨmətərgɨ kwən a.
48 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Rhawor? ?Kɨmiə nakhamə ta yo yermamə kape nəkrəhyen uə nhopniyen yermamə? ?Rhawor nakamhapɨk nau nisə mɨne kwətavhə mamhauə mə takharaptərəkɨn Yo? 49 Nɨpɨg fam kɨtawə-m kɨmiə kasəmɨr ye nimə ehuə kape Kughen, yakaməwhag. Mərɨg nakhapəh hanə nharaptərəkɨnien Yo. Mərɨg nəmhen. Naha nhagɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni tukraməkeikei mor nəfrakɨsien kɨn.” Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20
50 Kɨni mərɨg narmamə kafan kɨsap ta iran. Sam 31:11 51 Mərɨg yermamə kɨrik yame rɨmɨkwasɨg kɨn Yesu rətəut əmə. Kɨni nɨpɨg kharaptərəkɨn kwən a, 52 rəta ye neipən kafan maiyu kopiə kopiə əmə map. Narmamə tɨksɨn kamhani mə kwən a raiyu kopiə kopiə mamap, Mak en, yame rɨmɨrai nəkwəkwə e Mak.
Yesu rɨmnərer ye nɨmrɨ kaonsel
(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)
53 Kɨni khakɨr Yesu mhauə kɨmi hae pris. Jif pris mɨnə mɨne nəmehuə kape nəmə Isrel mɨnə mɨne nəmhajoun kape loa kape Moses, kwəsofugɨn ta əriə mɨnə aikɨn. 54 Kɨni Pita rɨkwasɨg kɨn əriə, mərɨg rɨpəh nɨvən-pakəyen tuk Yesu. Nɨpɨg ruə pakə tuk nimə ehuə kape hae pris, kɨni mɨvən məkwətə iriə narmamə kape hae pris mɨnə masərkəp. 55 Kɨni jif pris mɨnə mɨne narmamə kape kaonsel kɨmɨsarha kɨn narmamə tɨksɨn yame tukhauə mɨseikuə ye Yesu, ai khauh mɨshopni. Mərɨg khapəh nɨsəmien yermamə kɨraru yamə mir tɨkrani nəgkiarien kɨrikianə. Nam 35:30 mɨne Dut 17:6; 19:15 khamə tukmə tukhopni yermamə hah kɨrik, yermamə kɨraru tɨkrani nəgkiarien kɨrikianə, ai khopni. 56 Narmamə khapsaah kɨshekɨmter maseikuə ye Yesu, mərɨg nəgkiarien kapəriə rɨpəh nəm-nəmhenien.
57 Kɨni narmamə tɨksɨn kɨshekɨmter mhani nəgkiarien eikuə ramvən tukun mhamə, 58 “Yakasərɨg ramni mə, ‘Yo jakatmətəgətəg Nimə ehuə kape Kughen yame narmamə kɨmɨsor; mərɨg kwasɨg ikɨn ye nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn, jakərɨp yame rɨvi yame to yermamə rɨpəh nɨvhirəkɨnien.’ ” Jon 2:19-21 59 Iriə kamhani mhani mərɨg nəgkiarien kapəriə rɨpəh nəm-nəmhenien.
60 Kɨni ai, hae pris rərer ye nɨmrɨriə mɨni-pən tuk Yesu mɨmə, “?Rhawor nakpəh nəgkiarien? ?Rhawor e kamhani məkneikɨn nəgkiarien iram?”
61 Mərɨg Yesu rərer əmə mamapnapɨg. Kɨni hae pris rarar maiyoh mɨn mɨmə, “?Rhawor? ?Ik e Kristo? ?Kughen yame kamni vi vi In, Ik kafan e kwajikovə uə?”
62 Kɨni Yesu rɨmə, “Yo en. Takpisəm Yo, Ji Yermamə, jakəkwətə ye kwermɨ Kughen matuk yame nagheen rehuə. Kɨni takpisəm mɨn Yo jaksɨ-faktə ye napuə meiwaiyu-pə.”
63 Kɨni hae pris reikus neipən kafan [meinai niemha rɨmnhai ni]. Mɨni mə, “?Rhawor kɨtawə kasarha kɨn hanə narmamə yame tukhani hah In? 64 Nakwəsərɨg ta mə rɨmɨni hah Kughen. ?Rɨkimiə ramhaw-əsɨk? ?Tukshawor In e?”
Kɨni khamə tukraməkeikei mɨmhə.§ Loa kape nəmə Isrel, ye Levitikas 24:16, rɨmə tukmə yermamə kɨrik ramni hah Kughen, tukhopni.
65 Kɨni tɨksɨn kɨshekɨmter masərɨg-əwhin. Tɨksɨn kɨsarkɨs-ətərəkɨn nɨmrɨn mir, mhauh mhani-pən tukun mhamə, “!Eh, profet! !Ni-ru mə pa e rɨmuh Ik!”* Aesea 11:3 rɨmə Mesaea, uə Kristo, nar apnapɨg mə ramapɨr, mərɨg tukrɨrkun naha nhagɨn yame narmamə kasor. Narmamə e kasarkɨs nɨmrɨ Yesu kɨni mhamə tuksəm-ru mə to Yesu rɨrkun əfrakɨs mɨn əriə uə nɨkam. Kɨni narmamə mɨnə kape hae pris kɨsəsɨk In mhakɨr.
Pita rɨmɨni mə in reinein Yesu
(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18; 25-27)
66 Kɨni Pita raməmɨr ipakə tuk nimə ehuə kape hae pris, kɨni piraovɨn kɨrik, yasitu kape hae pris, ruə. 67 Məm Pita ramərkəp. Rəm tɨm tɨm kɨni mɨmə, “Eh, ik mɨn kɨrik. Nakamkwasɨg kɨn yemə Nasaret e Yesu.”
68 Mərɨg Pita rɨmə, “Nɨkam. Yo yakeinein əfrakɨs nar en nakamni.” Mɨtərhav meiwaiyu mɨn maməmɨr ye kwəruə kape rukwanu a. Kɨni man kɨrikianə rəkakə. Kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman khapəh nhaniyen mə man kɨrik rəkakə aikɨn. Kamhani əmə mə Pita raməmɨr ye kwəruə kape rukwanu a.
69 Kɨni yasitu a kape hae pris rarə muə mɨn. Mɨnamni-pən tuk narmamə mɨnə aikɨn mə, “Kwən e, in kɨrik mɨn a.” 70 Mərɨg Pita rɨmɨni neikuəyen iran.
Rapəh norien tu, narmamə yamə mɨne kasəmɨr aikɨn khani-pən tuk Pita mhamə, “Nəfrakɨsien, ik əfrakɨs kɨrik mɨn a. Meinai ik mɨn yemə Galili.”
71 Mərɨg Pita rɨni-pən skai tuk əriə mɨmə, “Yo yakeinein yermamə en yame nakamhani. Tukmə yakameikuə, Kughen tukror narpɨnien kɨmi yo.”
72 Məknekɨn, man rəkakə mɨkɨraru. Pita, rɨkin raiyu məsɨk nəgkiarien yame Yesu rɨmɨni mɨmə, “Man tukrɨpəh hanə nɨkakəyen mɨkɨraru, takni m-kɨsisər mə ik nakeinein Yo.” Kɨni rərɨg rahas pɨk; rɨkin rərhakɨs masək.

14:3: Luk 7:37-38

*14:5: Khapəh nhaniyen tri handred taosen vatu, mərɨg kɨmnhani mə, “Tri handred denarii.” Tri handred denarii in rəmhen kɨn mane yame yermamə kɨrik rawəh kape newk kɨrikianə.

14:7: Dut 15:11

14:8: Jon 19:40

14:12: Eks 12:6

14:18: Sam 41:9

14:21: Nəgkiarien kape Gris ramni mə, “!Rɨpimə kwən rɨpipəh narha-pə-yen ye tokrei tanə, rɨpihuvə!” Mərɨg nɨprai nəgkiarien ramni mə, “tukrarə ye narpɨnien ehuə.”

14:24: Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1 Kor 10:16; Hib 9:20

14:26: Ye Nəvɨgɨnien kape Pasova, kwasɨg ikɨn kasəvɨgɨn, nəmə Isrel kɨmɨsəni nɨpe tɨksɨn ye Ol Sam 113-114. Mɨsəvɨgɨn ta, ai, mɨsəni nɨpe tɨksɨn ye Ol Sam 115-118.

14:28: Mat 28:16; Mak 16:7

14:31: Jon 11:16

14:32: Jon 18:1

14:34: Jon 12:27

§14:36: Nəgkiarien kape Gris ramni, “Vəh-si ta ‘kap.’ Kap ramor nuhpɨkɨnien ye nəmhəyen.”

14:36: Mak 10:38; Jon 6:38

*14:47: Jon 18:10 rɨmə Pita e rɨmnərəru nɨmətərgɨ kwən a.

14:49: Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20

14:50: Sam 31:11

14:52: Narmamə tɨksɨn kamhani mə kwən a raiyu kopiə kopiə mamap, Mak en, yame rɨmɨrai nəkwəkwə e Mak.

14:55: Nam 35:30 mɨne Dut 17:6; 19:15 khamə tukmə tukhopni yermamə hah kɨrik, yermamə kɨraru tɨkrani nəgkiarien kɨrikianə, ai khopni.

14:58: Jon 2:19-21

§14:64: Loa kape nəmə Isrel, ye Levitikas 24:16, rɨmə tukmə yermamə kɨrik ramni hah Kughen, tukhopni.

*14:65: Aesea 11:3 rɨmə Mesaea, uə Kristo, nar apnapɨg mə ramapɨr, mərɨg tukrɨrkun naha nhagɨn yame narmamə kasor. Narmamə e kasarkɨs nɨmrɨ Yesu kɨni mhamə tuksəm-ru mə to Yesu rɨrkun əfrakɨs mɨn əriə uə nɨkam.

14:68: Kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman khapəh nhaniyen mə man kɨrik rəkakə aikɨn. Kamhani əmə mə Pita raməmɨr ye kwəruə kape rukwanu a.