13
Yesu rɨmɨni mə nimə ehuə kape Kughen tukrɨmɨr
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Kɨni ai, Yesu rɨmɨtərhav ye nimə ehuə kape Kughen, yermamə kɨrik kafan rɨni-pən tukun mɨmə, “Yhajoun, əmru. Nimə ehuə kape Kughen kɨmnor kɨn kapier ehuə, kɨni nimə mɨnə e khahuvə pɨk.”
Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Ǝmru. Nimə ehuə mɨnə e, tukoh-ətəg-ətəg kapier iran, kɨpəh nɨpəhyen kɨrik.” Luk 19:44
Nahasien yame tukruə ye Nɨpɨg Kwasɨg
(Mat 2:3-14; Luk 21:7-19)
Kɨni Yesu rɨmnəkwətə ye nɨhu takwar kɨrik, nhagɨn e Olif, mɨvag-əhu kɨn nimə ehuə kape Kughen. Kɨni Pita mɨne Jemes mɨne Jon mɨne Andru khauə mɨsəm In. Mɨsaiyoh-pən In mhamə, “Yaksorkeikei mə takni-pə tuk əmawə mɨmə ?narɨmnar mɨnə e tukruə ye naha nɨpɨg?”
Kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Takasərɨg huvə, tamə yermamə reikuə irəmiə. Narmamə khapsaah tukhavəh nhagɨk, kɨni mhauə mhani mə iriə e, Kristo. Tukseikuə ye narmamə khapsaah mhavi nərɨgien kapəriə. Kɨni nɨpɨg naksərɨg mə narmamə kamhauh əriə mɨnə, uə naksərɨg nəvsaoyen kɨn nuhyen əjir mɨnə, takhapəh nɨsakur-akurien, mhapəh nhagɨnien. Narɨmnar mɨnə e tukruə məkupən, mərɨg pəh nien mə Nɨpɨg Kwasɨg a. Narmamə tukhauh əriə mɨnə. Kɨni narmamə ye tanə kɨrik tukhavən apa tanə pɨsɨn mhauh əriə mɨnə. Kɨni nɨmnɨmien tukravən ye tanɨmtanə. Kɨni sweiwei tukruh narmamə. Mərɨg narɨmnar mɨnə e in nɨrikakunien əmə kape nahasien, rəmhen kɨn piraovɨn yame ramərɨg nəmhəyen ye nɨpɨg kape neiməkien.
“Mərɨg takasərɨg əmiə. Tukeighan kɨn əmiə naksərer ye nɨmrɨ mɨrh. Kɨni tukərkɨs-ərkɨs əmiə ye nəkwai niməhuak kapəriə. Meinai kɨmiə kafak narmamə mɨnə, takasəkeikei mɨsərer ye nɨmrɨ nəmasur kape gavman mɨne ye nɨmrɨ nəmasur kapəmiə tuk nɨni-ərhavyen Nəgkiarien Huvə kape Kughen kɨmi əriə. Mat 10:17-20 10 Tɨkni-ərhav Nəgkiarien Huvə kape Kughen ikɨn mɨnə fam rarkurao ye tokrei tanə, kwasɨg ikɨn Nɨpɨg Kwasɨg tukrɨpiruə. 11 Mərɨg tukmə kɨvəh əmiə mə taksərer ye nɨmrɨ mɨrh, rɨkimiə tukrɨpəh nəpouyen. Mhapəh nɨsərɨgien mə, ‘?Jakhawni-pən tuk əriə?’ Takhani-ərhav nəgkiarien yame Nanmɨn kape Kughen rɨmɨvəhsi-pre kɨmi əmiə meinai pəh nien mə kɨmiə nakasəgkiar, mərɨg Nanmɨn Imərhakə tukrəgkiar ye tikinhermiə. Luk 12:11-12
12 “Ye nɨpɨg a, piauni tukreighaan kɨn piauni kamhopni. Kɨni yerman tukreighaan kɨn kafan kwajikovə kamhopni. Kɨni kwajikovə mɨnə tukhani hah rɨmriə mɨnə mɨne nɨsɨnriə mɨnə, mɨseighan kɨn əriə kamhopni əriə. 13 Narmamə tuksəməkɨn əmiə, mɨsor ahas pən kɨmi əmiə meinai kɨmiə nakamhavəh nhagɨk. Mərɨg narmamə yamə mɨne kasərer tɨmtɨm mɨseriaji nɨpɨg kwasɨg, Kughen tukrɨvəh mɨragh əriə.” Mat 10:22; Jon 15:21
Nahasien ehuə apa Jerusalem
(Mat 24:15-28, 42-44; Luk 21:20-24)
14 Kɨni pəh yermamə yame raməvhuekɨn nəkwəkwə e tukrɨrkun. Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Kɨni nɨpɨg kɨmiə naksəm nar a kamni kɨmə ‘Nar has yame roriah pɨk nar,’ ramərer ye kwənmhan yame rɨpəh nien mə tukramərer ikɨn, kɨmiə e Judia taksap mɨserkwaig ye takwar. Dan 9:27; 11:31; 12:11 15 Tukmə yermamə ramapɨs iruə ye nimə kafan to rɨpəh nɨvənien imə tuk nɨpɨkien narɨmnar kafan. Luk 17:31 16 Tukmə yermamə raməmɨr yerki nəsimien kafan, to rɨpəh nɨvənien yerkwanu tuk nɨwəhyen kafan neipən. 17 !Man! Rɨskai pɨk tuk nɨpiraovɨn yamə mɨne kɨsor tɨpriə, kɨni mɨne yamə mɨne jiriə mɨnə kasomaah hanə, meinai tuksərɨg rahas pɨk. Luk 23:29 18 Taksəhuak tuk nahasien e mə tukrɨpəh nuəyen mɨrəh əmiə ye nɨpɨg kape nəhig 19 meinai nahasien ehuə yame tukruə, yermamə rɨpəh nəm-hanəyen rɨrikakun ye nɨpɨg Kughen rɨmnərəhu nɨmoptanə meriaji-pə ai taktəkun mɨne. Kɨni nahasien kɨrik to rɨpəh nuə-mɨnien nɨpɨg kɨrik rəmhen kɨn nahasien a. Dan 12:1; Rev 7:14 20 Mərɨg Kughen rɨmnəraita nɨpɨg kape nahasien a yame tukruə iran. Tamə, narmamə to khapəh nhamraghien tukun. Mərɨg In rɨmnərai nɨpɨg a mə tukrɨvəh mɨragh narmamə yamə mɨne In rɨmɨrpen əriə mə kafan narmamə mɨnə.
21 “Nɨpɨg a, tukmə kɨrik rɨmə, ‘Səmru. Kristo e,’ uə yermamə kɨrik rɨmə, ‘Səmru, Kristo en,’ mərɨg kɨmiə takhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. 22 Meinai profet eikuə mɨnə khapsaah tukhauə mhasɨgəvɨn Kristo mɨsor nɨmtətien mə tukseikuə ye narmamə. Kɨni mɨsarkut tuk nɨsəmien swatuk tuk nɨvi-tayen narmamə yamə mɨne Kughen ruɨrpen əriə. Rev 13:13 23 Mərɨg kwasɨg ikɨn narɨmnar a ruə, yakamni-pre ta tuk əmiə mə takasərɨg əmiə. ”
24 Kɨni Yesu rɨrpɨn mamni-pən tuk əriə mɨmə, “Kɨni nɨpɨg kape nahasien tukruə mor infamien,
“ ‘Mɨrh tukrɨpɨs,
Kɨni makuə to rɨpəh mɨn nəsiəyen;
25 Kɨni kəmhau mɨnə tuksəsaah,
Kɨni mɨne narɨmnar fam ye nɨmago-ago tukhakiu-kiu.’ ” Aes 13:10; 34:4; Joel 2:10 (Aes 13:10, 34:4)
26 Kɨni Yesu rɨrpɨn mɨmə, “Kɨni en, kwasɨg ikɨn, narmamə tukpisəm Yo, Ji Yermamə, jaksɨ-pən ye napuə mɨvəh nehuəyen mɨne nɨkakien. Rev 1:7 27 Kɨni ai, jakher-ərhav kɨn agelo kafak mɨnə mə tukhavən mɨsarkurao ye tanɨmtanə, mɨne ikɨn pukaa ye neai mɨsofugɨn narmamə yamə mɨne yɨmɨrpen-ta əriə. Mat 13:41 28 Sətərɨg mɨn kɨn nuhpɨkɨnien kɨn nai a figtri. Tukmə nɨpɨg yame kwermɨn rɨnaurə kɨni nɨmarɨn rɨnəmhaier, kɨmiə nakharkun mə kwənhauə ipakə tuk nəsimien en. 29 Rəmhen əmə kɨn yame tukmə naksəm narɨmnar məknekɨn, takharkun mə Yo Ji Yermamə, yaknamuə ipakə, mɨnamərer ipakə əmə tuk kwəruə ye nimə kapəmiə. 30 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə yamə mɨne kasarə ye rao e to khapəh nhamhə-famien kwasɨg ikɨn narɨmnar mɨne rɨtərhav-pə. 31 Napuə mɨne nɨmoptanə tukawəkeikei mɨrarkək, mərɨg nəgkiarien kafak to rɨpəh nɨrkəkien tuk nɨpɨg kɨrik. 32 Mərɨg narmamə fam kɨseinein nɨpɨg kape narɨmnar mɨnə e tukruə iran. Agelo mɨnə ye neai, mɨne Yo Ji Kughen, kɨmawə yakseinein mɨn. Mərɨg Rɨmɨk pɨsɨn əmə In rɨrkun.
33 “!Takasərɨg əmiə! !Mhapəh nɨsapɨrien! Meinai kɨmiə nakseinein nɨpɨg yame narɨmnar mɨnə e tukruə iran. 34 Tukrəmhen kɨn yermamə kɨrik yame rɨtərhav iman yerkwanu mamvən yerkwanu pɨsɨn. Kwasɨg ikɨn rɨtərhav, rəhi-pən kafan narɨmnar kɨmi narmamə pɨsɨn mɨnə mə tukasəm vi vi, kɨni mərəhu wok pɨsɨn pµsµn kɨmi əriə. Kɨni mɨni-pən tuk yermamə yame ramərer tuk kwəruə mɨmə, ‘Takamarha.’ 35 Rəmhen əmə mɨn kɨn kɨmiə takasərɨg əmiə meinai nakseinein nɨpɨg yame Yamehuə kape nimə tukruə iran. Tukmə ror tukruə yenaiyu. Uə tukruə yenpɨg əru, uə tukruə yenpɨg-yenpɨg, uə tukruə yerkweiha. Luk 12:38 36 Tukmə In ramuə ye naha nɨpɨg, pəh In tukrɨpəh nəmien mə kɨmiə nakasapɨr. 37 Yakamni-pre tuk əmiə, mamniərhav-pən mɨn tuk narmamə mə takasərɨg əmiə nɨpɨg fam.”

13:2: Luk 19:44

13:9: Mat 10:17-20

13:11: Luk 12:11-12

13:13: Mat 10:22; Jon 15:21

13:14: Dan 9:27; 11:31; 12:11

13:15: Luk 17:31

13:17: Luk 23:29

13:19: Dan 12:1; Rev 7:14

13:22: Rev 13:13

13:25: Aes 13:10; 34:4; Joel 2:10

13:26: Rev 1:7

13:27: Mat 13:41

13:35: Luk 12:38