10
?Rhuvə mə yerman mɨne piraovɨn tukwəpəh əriu mɨnə uə?
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)
Kɨni Yesu rarə mɨtərhav mɨn aikɨn mɨvən provins e Judia, mɨvən maməmɨr apa nɨkar nu kɨrik nhagɨn e Jodan. Kɨni narmamə khapsaah kɨmnhauə mɨn masəm In. Kɨni In raməvhag kɨmi əriə, rəmhen kɨn yame In ramor rerɨn.
Kɨni Farisi tɨksɨn khauə masaiyoh Yesu kɨn naiyohyen əutən kɨrik mə tuksəm-ru mə tukrɨni nəgkiarien kɨrik rapəh nəmhenien. Mhani-pən tukun mhamə, “?Rhawor tukmə yerman rəpəh kafan piraovɨn? ?Ramakapɨr loa uə nɨkam?”
Kɨni Yesu raiyoh-pən əriə mɨmə, “?Naha e loa Moses rɨmɨvəhsi-pre kɨmi əmiə məkupən?”
Kɨni iriə khamə, “Moses rɨmneighan kɨn mə yerman rɨrkun nɨraiyen nəkwəkwə tuk nəpəhyen kafan piraovɨn mɨvəhsi-pən kɨmin, kɨni məpəh in.”* Nəgkiarien e raməmɨr ye Dut 24:1-4 .
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Moses rɨmɨrai loa en meinai kapəmia kapə rɨskai pɨk. Mərɨg kupən, nɨpɨg Kughen rɨmnərəhu nɨmoptanə, ‘In mor mɨn yerman mɨne piraovɨn.’(Jen 1:27) Ror məknakɨn mə yerman tukrəta ye rɨmni mɨne nɨsɨni, kɨni iriu piraovɨn mwarə kɨrikianə. ‘Tukwarə mə nɨprairiu kɨrikianə.’ Efes 5:31-33(Jen 2:24) Kɨni iriu kwis tukwarə kɨrikianə. Meinai Kughen rɨməviəfugɨn məknakɨn əriu, yermamə to rɨpəh nakapɨrien narəyen kapəriu.”
10 Kɨni ai, Yesu mɨne kafan narmamə kharerɨg-pə yerkwanu, kɨni iriə kɨsaiyoh-pən mɨn kɨn. 11 Kɨni In rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Yerman yame rapəh kafan piraovɨn mamvən mamarkurək-pən mɨn ye piraovɨn pɨsɨn, ramor təvhagə hah ye kafan hanə piraovɨn. Mat 5:32 12 Kɨni piraovɨn yame rəpəh kafan yerman, kɨni mɨvən mamarkurək-pən mɨn ye yerman pɨsɨn, in mɨn ramor təvhagə has ye kafan hanə yerman.”
Yesu rɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi kwajikovə mɨnə
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Kɨni narmamə tɨksɨn khapɨk kapəriə kwajikovə mɨnə, mhauə mɨsəm Yesu, mə In tukrərəhu-pən kwermɨn irəriə, mɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi əriə. Mərɨg narmamə mɨnə kape Yesu kɨmnhani-əhu əriə. 14 Kɨni Yesu rəm, niemhaa rhai In, kɨni məgkiar skai pən kɨmi əriə mɨmə, “Takhapəh nhani-əhuyen kwajikovə mɨnə. Səta irəriə pəh khauə tuk Yo. Meinai Kughen tukramarmaru ye narmamə yamə mɨne kɨsəmhen kɨn kwajikovə mɨnə en. 15 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə yermamə yame rɨkin rɨpəh nagienien tuk nɨvəhyen kafan nərɨgien rewaiyu rəmhen kɨn kwajikovə, to rapəh nɨvənien ye Rao ye Neai.” Mat 18:3 16 Kɨni In mɨpɨk kwajikovə mɨnə kɨni mərəhu-pən kwermɨn irəriə, kɨni mɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi əriə.
Yermamə kɨrik kafan nautə rehuə, mərɨg rorkeikei mə tukrarə ye nɨmraghien rerɨn
(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Kɨni Yesu rarə, mapitan kɨn əriə, kɨni yermamə kɨrik raiyu muə məm. Kɨni mənɨmkur ye nɨmrɨn. Mɨni-pən tukun mɨmə, “Yhajoun huvə. ?Nakmə jakaməkeikei mor naha mɨne yakamarə rerɨn?”
18 Kɨni Yesu rɨmə, “?Nakhawor mamni mə Yo yakhuvə? Yermamə kɨrik rapəh nɨhuvəyen. Kughen əmə In rhuvə. 19 Ik nakwɨrkun ta loa yame Moses rɨmɨni mə, ‘Takpəh nhopniyen yermamə. Kɨni mɨpəh napɨr-pənien tuk piraovɨn pɨsɨn. Kɨni mɨpəh nəkrəhyen. Kɨni mɨpəh nɨni-apnapɨgien nar meikuə kɨn ye yermamə kɨrik. Kɨni mɨpəh neikuəyen kɨn nəkrəhyen. Tuk nɨpɨg mɨnə fam takamsiai rɨmɨm mɨne nɨsɨnɨm.’ ” Loa mɨnə e kɨmnharai ye Eks 20:12, mɨne Dut 5:16-20.
20 Kɨni kwən ai rɨni-pən tukun mɨmə, “Yhajoun. Loa mɨnə en, yakaməri-pən fam ye nəkəskəhyen kafak, muə meriaji-pə.”
21 Kɨni Yesu rəm tɨm tɨm kwən ai, kɨni morkeikei pɨk. Mɨni-pən tukun mɨmə, “Nar kɨrikianə əmə ik nakpəh nor-hanəyen. Takvən, məvrai rik rik kafam narɨmnar, mɨvəh mane iran, kɨni mɨvəhsi-pən kɨmi yavən has mɨnə. Kɨni kafam narɨmnar tukrɨpsaah apa ye rao ye neai. Kɨni ik muə, mɨkwasɨg kɨn Yo.”
22 Nɨpɨg kwən ai rɨmnərɨg nəgkiarien yame Yesu rɨmɨni, rɨkin rəpou, meinai kafan nautə rɨpsaah. Rarar map ta ye Yesu.
23 Kɨni Yesu rarha-pən məm kafan narmamə kɨni mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “!Man! Rɨskai pɨk tuk narmamə yamə mɨne kapəriə nautə rehuə tuk nɨvənien pəh Kughen rarmaru irəriə.”
24 Kɨni kafan narmamə kɨsakur kɨn nəgkiarien ai. Kɨni in rarə mɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Kwajikovə kafak mɨnə, rəutən pɨk tuk yermamə tuk nɨvənien pəh Kughen rarmaru iran. Nakɨrkun nɨniyen mɨn məknekɨn, “Rɨskai pɨk tuk yermamə yame ramətɨgtə pɨk ye kafan nautə, tuk nɨvənien ye Rao ye Neai.” 25 ?Nakasərɨg mə narmɨragh ehuə kɨrik, kamni kɨmə kamel, to rauru-pən ye kwəruwei nidil uə? Nɨkam, rəutən pɨk. Rəmhen əmə mɨn kɨn yermamə yame kafan nautə rehuə, rəutən pɨk tukun tuk nətayen aikɨn a pəh Kughen ramarmaru iran.”
26 Kɨni narmamə kafan mɨnə kɨsakur, mɨnəsaiyoh əriə mɨnə, mhamə, “!Eh! ?Mərɨg tukmə ror məknekɨn, kɨtawə pa in tukramarə ye nɨmraghien rerɨn?”
27 Mərɨg Yesu rəm tɨm tɨm əriə mɨni-pən tuk əriə mə, “Nar e, to yermamə rɨpəh norien. Kughen pɨsɨn əmə In rɨrkun norien. Meinai In rɨrkun norien narɨmnar fam.”
28 Kɨni Pita rhekɨmter maiyoh mɨn mɨmə, “?Mərɨg rhawor irəmawə? Yɨməsəpəh fam kapəmawə narɨmnar, mhauə, mhakwasɨg kɨn Ik.”
29 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Yermamə yame in ravəh əkupən Yo, kɨni maməta ye kafan narɨmnar rəmhen kɨn nimə, uə piauni, uə kafan kakə, uə rɨmni mɨne nɨsɨni, uə kafan kwajikovə, uə nəsimien kafan tuk nɨni-ərhavyen Nəgkiarien Huvə kape Kughen, 30 narɨmnar a to khapəh nharkək-mɨn-ien tukun. Yermamə ai, tukrɨvəh tain ye tokrei tanə e rəmhen kɨn wan handred, rəmhen kɨn nimə, mɨne piauni, mɨne nɨsɨni, mɨne kafan kakə, mɨne kafan kwajikovə, mɨne nəsimien kafan (mərɨg tukhauh mɨn in). Kɨni ye narəyen vi kafan, tukrarə ye nɨmraghien rerɨn. 31 Mərɨg, narmamə mɨnə e kasəkupən tukpihamakwasɨg, kɨni yamə mɨne kamhakwasɨg tukpihauə mɨpisəkupən.” Mat 20:16; Luk 13:30
Yesu rɨmɨni-ərhav mɨn mə tukrɨmhə kɨni mamragh mɨn
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)
32 Kɨni Yesu mɨne kafan narmamə kɨshaktə mhavən Jerusalem. Yesu rɨkɨr əriə mhavən. Kɨni kafan narmamə kɨsakur pɨk. Kɨni narmamə apnapɨg tɨksɨn yamə mɨne kɨmnhakwasɨg kɨn əriə, kɨmnhagɨn mɨn. Kɨni Yesu rokrən kɨn kafan narmamə twelef mə tukhauə kɨrikianə. Kɨni mɨni-ərhav narɨmnar yame tukrɨtərhav-pən tukun. 33 Kɨni mɨni-pən mɨmə, “Taksərɨg-ru. Taktəkun ai kamhavən Jerusalem. Kɨni ikɨn aikɨn a, narmamə tɨksɨn tuksərəhu-pən Yo, Ji Yermamə, ye kwermɨ Jif Pris mɨne namhajoun kape loa kape Moses. Kɨni iriə tukhauh Yo mə tukshopni Yo. Mɨseighan-pən kɨn Yo kɨmi narmamə mɨnə e pəh nien mə nəmə Isrel, 34 pəh tuksarh iakei irak, kɨni mɨsərɨg-əvhin əpəs Yo, mɨsərkɨs-ərkɨs Yo, kɨni mɨshopni Yo. Kɨni mərɨg jakamragh mɨn ye nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn.” Mak 8:31; 9:31
Jemes mɨne Jon kwaiyoh kɨn nar kɨrik tuk Yesu
(Mat 20:20-23)
35 Kɨni ai, Jemes mɨne Jon, kwajikovə mir kape Sebedi, kɨrauə mwəm Yesu, mɨrəni-pən tukun mɨrəmə, “Yhajoun, yakworkeikei nar kɨrik mə takor kɨmi əmru.”
36 Kɨni Yesu raiyoh mə, “?Nakworkeikei naha?”
37 Kɨni krəmə, “Yakworkeikei mə kɨmru kɨrik tukrəkwətə ye nɨkarɨm matuk, kɨni kɨrik tukrəkwətə ye mawor, nɨpɨg Ik takvəh nehuəyen kape narmaruyen.”
38 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriu mə, “Kɨmiru nakawaiyoh-pə kɨn nar kɨrik yame nakweinein. ?Kɨmiru nakramə nakwəmhen mə takwərɨg mɨn nəmhəyen ye nɨpraimiru rəmhen kɨn yame Yo jakərɨg uə? ?Uə nakramə kɨmiru nakwəmhen mə takwarə ye nɨpɨg əutən rəmhen kɨn yame Yo jakarə iran?”* Mak 14:36; Luk 12:50 § Ye v. 38, Yesu rɨmnəgkiar kɨn nuhpɨkɨnien məkneikɨn, “?Nakrarkun nɨranɨm-pən-ien ye pənkɨn yame jaknɨm-pən ikɨn uə? ?Uə nakrarkun nɨrawəhyen baptaes yame Yo jakpiwəh uə?” Mərɨg Translesen Komiti rɨmnəri-pən yame Bislama Baebol ramni mhoprai nuhpɨkɨnien mɨrai əmə nɨpran.
39 Kɨni iriu kramə, “Ǝhə. Kɨmru yakwəmhen.”
Kɨni Yesu rɨni-pən mə, “Nəfrakɨs. Kɨmiru nakrarkun nɨwərɨgien nəmhəyen rəmhen kɨn yame Yo jakərɨg. Kɨni kɨmiru nakrarkun mɨn narəyen ye nɨpɨg əutən rəmhen kɨn yame Yo jakarə iran. Wok 12:2; Rev 1:9 40 Mərɨg nar yame nakwaiyoh kɨn, mə kɨrik tukrəkwətə ye nɨkarɨk matuk, kɨni kɨrik ye mawor, Yo yakeinein nɨvəhsi-preyen. Mərɨg Kughen rɨmɨvəhsi-pən kwənmhan mir e kɨmi narmamə yamə mɨne In rɨmɨni-ta mɨmə iriə tuksəkwətə ikɨn.”
41 Nɨpɨg narmamə mɨnə tɨksɨn kape Yesu, iriə ten, kɨsərɨg nəvsaoyen kɨn nar yame Jemes mɨne Jon kwaiyoh kɨn, niemhaa rhai əriə tukun. 42 Kɨni Yesu rokrən kɨn əriə mə tukhauə mɨsəm. Mɨni-pən tuk əriə mə, “Kɨmiə nakwənharkun ta norien kape nəmehuə yamə mɨne pəh nien mə nəmə Isrel. Iriə kasor əutən pɨk tuk kapəriə narmamə mɨnə. Kɨni kapəriə nəmehuə mɨnə kasəviətərəkɨn-əhu pɨk əriə mhamə tukamhakwasɨg əmə kɨn əriə. Luk 22:25-26 43 Mərɨg rɨpəh natuatukien mə kɨmiə taksor məknakɨn. Tukmə kɨmiə kɨrik rorkeikei mə tukrɨvəh nehuəyen rapita əmiə mɨnə tɨksɨn, nərɨgien kafan tukreiwaiyu muə mə in yor atuə kɨn kɨrik kapəmiə. Mat 23:11; Mak 9:35 44 Kɨni tukmə kɨmiə kɨrik rorkeikei mə tukramkɨr əmiə maməkupən, in mɨn tukruə rəmhen kɨn yasitu kapəmiə fam 45 meinai Yo mɨn, Ji Yermamə, pəh nien mə yɨmauə mə narmamə tuksor atuə kɨn kafak. Mərɨg yɨmauə mə jakor atuə kɨn kapəriə, kɨni moriah kafak nɨmraghien marpɨn nɨmraghien kɨn kape narmamə fam.”* Mak 10:45 in rəmhen kɨn nuknei nərɨgien kape nəkwəkwə e yame Mak rɨmɨrai.
Yesu rɨmnor huvə nɨmrɨ Batimeas
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Kɨni Yesu mɨne kafan narmamə khauə yerkwanu kɨrik nhagɨn e Jeriko. Mɨsarə, mhatərhav mɨn, narmamə khapsaah kɨmnhakwasɨg kɨn. Kɨni nɨmrɨn pɨs kɨrik ramkwətə ye nɨkar swatuk. Nhagɨn e Batimeas. (In kwajikovə kape Timeas). Nɨpɨg fam in ramawə-pən kɨn mane tuk narmamə. 47 Kɨni nɨpɨg in rɨmnərɨg mə Yesu, yemə Nasaret, ramuə, ramokrən kɨn mamni mə, “!Yesu! !Kwənərəus kape King Deved! Yakorkeikei mə rɨkim tukreihuə tuk yo.”
48 Kɨni narmamə khapsaah kɨsəgkiar-pən skai kɨmin, mhamə, “!Ah! Pim.”
Mərɨg in ramrɨrpɨn əmə ye nokrənien. Mamni mə, “!Kwənərəus kape King Deved! Yakorkeikei mə rɨkim tukreihuə tuk yo.”
49 Kɨni Yesu rarar, mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Hani-pən tukun mə ruə.”
Kɨni iriə khavən mɨsokrən kɨn nɨmrɨn pɨs ai, mhamə, “Eh. Agien. Yuvən. Ramokrən kɨn ik.”
50 Kɨni nɨmrɨn pɨs a rarar məknekɨn məpəkiək-ta kɨn kafan kot, kɨni mɨvən məm Yesu.
51 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “?Nakmə jakor naha nhagɨn kɨmik?”
Kɨni rɨni-pən tukun mə, “Yhajoun. Yakorkeikei mə nɨmrɨk tukrarha, pəh yakəm nar.”
52 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Rhuvə əmə. Takamvən. Nhatətəyen kafam rɨmnor ik nakwahuvə mɨn.”
Məknekɨn nɨmrɨn rarha. Kɨni rəm nar. Kɨni ai in mɨkwasɨg kɨn Yesu. Mak 5:34

*10:4: Nəgkiarien e raməmɨr ye Dut 24:1-4 .

10:8: Efes 5:31-33

10:11: Mat 5:32

10:15: Mat 18:3

10:19: Loa mɨnə e kɨmnharai ye Eks 20:12, mɨne Dut 5:16-20.

10:24: Nakɨrkun nɨniyen mɨn məknekɨn, “Rɨskai pɨk tuk yermamə yame ramətɨgtə pɨk ye kafan nautə, tuk nɨvənien ye Rao ye Neai.”

10:31: Mat 20:16; Luk 13:30

10:34: Mak 8:31; 9:31

*10:38: Mak 14:36; Luk 12:50

§10:38: Ye v. 38, Yesu rɨmnəgkiar kɨn nuhpɨkɨnien məkneikɨn, “?Nakrarkun nɨranɨm-pən-ien ye pənkɨn yame jaknɨm-pən ikɨn uə? ?Uə nakrarkun nɨrawəhyen baptaes yame Yo jakpiwəh uə?” Mərɨg Translesen Komiti rɨmnəri-pən yame Bislama Baebol ramni mhoprai nuhpɨkɨnien mɨrai əmə nɨpran.

10:39: Wok 12:2; Rev 1:9

10:42: Luk 22:25-26

10:43: Mat 23:11; Mak 9:35

*10:45: Mak 10:45 in rəmhen kɨn nuknei nərɨgien kape nəkwəkwə e yame Mak rɨmɨrai.

10:52: Mak 5:34