5
Sor norien kape nɨkhakien
Ror pən, sarkut skai tuk nɨsɨgovɨnien norien kape Kughen meinai kɨmiə ji Kughen keikei mɨnə. Mat 5:48 Kɨni mharaptərəkɨn tɨmtɨm norien kape norkeikeiyen, rəmhen kɨn yame Kristo rɨmnorkeikei məknakɨn ətawə, kɨni meighan-pə kɨn nɨmraghien kafan tuk nɨvəh-mɨraghien ətawə; nɨmhəyen kafan rəmhen kɨn sakrefaes kɨrik yame nəmiovɨn rapien huvə mamvən tuk Kughen. Eks 29:18; Hib 10:10
Takhapəh nɨsorien norien has kɨrik mə tukni hah əmiə tukun, meinai kɨmiə narmamə kape Kughen yamə mɨne naksatuatuk. Yakamni norien has mɨnə rəmhen kɨn nɨpiraovɨn mɨne narman mɨnə kamhakɨr apsapɨs əriə mɨnə, mɨne norien has m-fam yame ror naurɨsien tuk nɨniyen, mɨne nəptɨgien kɨn nar. Kɨni rɨpəh nɨhuvəyen mə takhani nəgkiarien yame ror naurɨsien, uə nəgkiarien ətəwao mɨnə, uə narpakwəyen. Nəgkiarien has mɨnə e khapəh nɨsəmhenien, mərɨg rhuvə mə taksəgnəgɨn əmə Kughen. Kɨni takasəkeikei mharkun nar e mə narmamə yamə mɨne kamharpəhu nɨpiraovɨn, uə narmamə yamə mɨne kasor norien has yame ror naurɨsien tuk nɨniyen, uə yamə mɨne kasəptɨg kɨn nar, iriə e to khapəh nhavənien ye narmaruyen kape Kristo mɨne Kughen. (Narmamə yamə mɨne kasəptɨg kɨn nar kɨsəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kasəhuak kɨmi nanmɨ nar mɨnə. Kapəriə kughen e nautə kapəriə). 1 Kor 6:9-10; Kol 3:5
Hapəh nhapəhyen yermamə kɨrik mə tukrɨvi-pən əmiə ye nəgkiarien eikuə mɨnə kafan yame nəfrakɨsien rɨkək iran, meinai Kughen rɨkin rahas tuk norien has mɨnə a, kɨni tukror narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨnə kɨsəsɨk nəkwan. Rom 1:18; Kol 2:4,8 Ror pən, takhapəh nhavənien mɨsəriwək kwis kɨmiə miriə mɨsor norien has yame kasor. Meinai kupan, nəpɨgnəpien rɨmnarmaru irəmiə. Mərɨg taktakun ai nakwənhauə tuk Kristo, nɨkhakien ramarmaru irəmiə. Jon 12:36; Efes 2:13; Kol 1:13; 1 Pita 2:9 Ror pən, səriwək rəmhen kɨn narmamə kape nɨkhakien meinai nɨkhakien ye nɨmraghien kapəmiə tukrɨkuə kɨn nɨhuvəyen mɨne natuatukien mɨne nəfrakɨsien. 10 Kɨni sarkut mə taksəm naha norien yame ramor Kughen rɨkin ramagien tukun. 11-13 Takhapəh nhakwasɨgien kɨn narmamə kape nəpɨgnəpien masor norien has mɨnə kɨmiə miriə. Norien mɨnə a, kwənkwan rɨkək yame rhuvə. Kɨni kɨtawə kɨsaurɨs kɨn nɨniyen norien apɨsapɨs kape narmamə yamə mɨne kɨsəsɨk nəkwai Kughen. Mərɨg hapɨk-pə norien mɨnə a ye nɨkakien, pəh narmamə tuksəm mharkun mə norien mɨnə a kɨsahas. Meinai narɨmnar fam yame tukhauə ye nɨkhakien, narmamə tukasəm huvə mharkun mə iriə kɨsor məknakɨn, Jon 3:20-21 14 meinai tukmə nɨkhakien rəsia-pen nar kɨrik, in mɨn ruə ye nɨkhakien. Ror pən kamni kɨmə,
“!Eh! Kɨmiə yamə mɨne nakasapɨr. !Sarha!
Hamragh mɨn ye nɨmhəyen,
Pəh Kristo tukrɨsia-pen əmiə.” Aes 60:1* Tukmə ror nəgkiarien e in nɨpe əhuak kɨrik, yame raməgkiar kɨmi narmamə yamə mɨne kɨseinein Kughen.
15 Ror məkneikɨn, takasərɨg əmiə, mhapəh nɨsorien norien kape yemətəwao, mərɨg sor norien kape yermamə yame kafan nɨrkunien rhuvə. 16 Kɨni nɨpɨg mɨfam tukmə naksəm swatuk tuk norien nɨhuvəyen, sor, meinai taktakun ai kɨtawə kɨsarə ye nɨpɨg kape nahasien rehuə. Kol 4:5 17 Ror pən, takhapəh nɨsətəwaoyen, mərɨg takasəkeikei mɨsarkut mə takharkun naha nhagɨn yame Yermaru rorkeikei. 18 Hapəh nɨsapɨsien kɨn nɨnɨmien, meinai in ramkɨr-pən əmiə ye nətəwaoyen. Mərɨg rhuvə mə nɨmraghien kapəmiə tukrɨkuar əmə kɨn Nanmɨn kape Kughen. Luk 21:34 19 Kɨni səni nɨpe kɨmi əmiə mɨnə ye Nəkwəkwə e kamni kɨmə “Ol Sam,” mɨne nɨpe əhuak mɨnə, mɨne nɨpe yamə mɨne kamhasɨ-pən tuk Nanmɨn kape Kughen. Səni nɨpe mhavəhsi-pən rɨkimiə kɨmi Yermaru, Kol 3:16 20 kɨni ye nɨpɨg m-fam takasəkeikei masəhuak ye nhag Yesu Kristo Yermaru kapətawə, mhani-vi vi Tata Kughen tuk narɨmnar m-fam. Kol 3:17
Nəgkiarien ramvən kɨmi narman mɨne nɨpiraovɨn yamə mɨne kwəsarkurək ta
21 Seiwaiyu mɨsor nəkwaimiə mɨnə meinai nakhasiai Kristo. 1 Pita 5:5
22 Kɨmiə nɨpiraovɨn yamə mɨne nakwəsarkurək ta, seiwaiyu mɨsor nəkwai narman mɨnə kapəmiə, rəmhen kɨn yame nakasor nəkwai Yesu Yermaru. Kol 3:18; 1 Pita 3:1 23 Meinai yerman in ramarmaru ye kafan piraovɨn rəmhen kɨn yame Kristo In ramarmaru ye niməhuak rəmhen mə kafan piraovɨn, kɨni mavəh mɨragh narmamə. 1 Kor 11:3; Efes 1:22 24 Niməhuak reiwaiyu mamor nəkwai Kristo, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, nɨpiraovɨn yamə mɨne kwəsarkurək ta tukasəkeikei mɨseiwaiyu mɨsor nəkwai narman kapəriə ye narɨmnar fam.
25 Kɨni kɨmiə narman yamə mɨne nakwəsarkurək ta, sorkeikei kapəmiə nɨpiraovɨn rəmhen kɨn yame Kristo rorkeikei niməhuak, meighan-pən kɨn kafan nɨmraghien kɨmin Kol 3:19; 1 Pita 3:7 26 mor mə niməhuak in ratuatuk ye nɨmrɨn, maikwas iran kɨn nu mɨne nəgkiarien kafan, Taet 3:5 27 mɨvəhsi-pə ipakə tukun, mɨmə ratuatuk huvə. Niməhuak ai rhakak mɨhuvə, rəmhen kɨn piraovɨn kɨrik yame kɨmnor-pən marə marə kɨmin mə tukrarkurək, kɨni nar kɨrik rɨkək ye nɨpran yame rɨpəh natuatukien. 2 Kor 11:2; Kol 1:22 28 Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, narman tukasəkeikei mɨsorkeikei kapəriə nɨpiraovɨn, rəmhen kɨn yame kasorkeikei atuk nɨprairiə. Yermamə yame rorkeikei kafan piraovɨn, rorkeikei atuk in. 29 Səm-ru. Yermamə kɨrik rɨkək yame raməməkɨn atuk nɨpran, mərɨg in raməvɨgɨn huvə mamarha huvə tukun, rəmhen kɨn yame Kristo ramarha huvə tuk niməhuak. 30 Mərɨg niməhuak in rəmhen kɨn nɨprai Kristo, kɨni kɨtawə kasofugɨn-pən iran. 31 Ror məkneikɨn meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Yerman tukrəta ye rɨmni mɨne nɨsɨni,
mɨvən mor kɨrikianə iriu kafan piraovɨn.
Kɨni iriu tukwarə rəmhen kɨn nɨprairiu kɨrikianə əmə.”(Jen 2:24)
32 Nəgkiarien a in nəgkiarien huvə kɨrik yame rɨpam, kɨni nɨpran ramerkwaig. Mərɨg yakamni mə in nuhpɨkɨnien kɨrik mə Kristo mɨne niməhuak, iriu kɨrikianə. Rev 19:7 33 Mərɨg nəgkiarien a raurə mɨn tuk əmiə. Kɨni kɨmiə narman kɨrikianə kɨrikianə takasorkeikei kapəmiə nɨpiraovɨn rəmhen kɨn yame naksorkeikei atuk əmiə. Kɨni kɨmiə nɨpiraovɨn, takasəkeikei mhasiai kapəmiə narman mɨnə.

5:1: Mat 5:48

5:2: Eks 29:18; Hib 10:10

5:5: 1 Kor 6:9-10; Kol 3:5

5:6: Rom 1:18; Kol 2:4,8

5:8: Jon 12:36; Efes 2:13; Kol 1:13; 1 Pita 2:9

5:11-13: Jon 3:20-21

5:14: Aes 60:1

*5:14: Tukmə ror nəgkiarien e in nɨpe əhuak kɨrik, yame raməgkiar kɨmi narmamə yamə mɨne kɨseinein Kughen.

5:16: Kol 4:5

5:18: Luk 21:34

5:19: Kol 3:16

5:20: Kol 3:17

5:21: 1 Pita 5:5

5:22: Kol 3:18; 1 Pita 3:1

5:23: 1 Kor 11:3; Efes 1:22

5:25: Kol 3:19; 1 Pita 3:7

5:26: Taet 3:5

5:27: 2 Kor 11:2; Kol 1:22

5:32: Rev 19:7