4
Kɨtawə kasofugɨn-pən ye Kristo, mamhavəh nɨpamien
Ror pən, yo yame kɨvəhsi-pən yo ye kalabus tuk nhag Yermaru, yakaməkeikei kɨmi əmiə mə takasarə ye nɨmraghien kɨrik yame ratuatuk, meinai Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə mə takasarə məkneikɨn. Kol 1:10 Havəhsi-əhu atuk əmiə ye narɨmnar fam, kɨni mhauə kɨmiə nəmə mar mɨnə, kɨni nətərɨgien kapəmiə tukrapomh, kɨni nɨpɨg yermamə kɨrik tukror nar kɨrik rɨpəh nəmhenien ye nɨmrɨmiə, kɨni rɨkimiə tukrɨpəh nəmhə-aihuaayen tukun, meinai naksorkeikei əmiə mɨnə. Kol 3:12-13 Nanmɨn kape Kughen rɨmnofugɨn əmiə; ror məkneikɨn mə taksarkut skai mə taksarə kɨrikianə ye nəmərinuyen. Kol 3:14-15 Kɨtawə nɨpraitawə kɨrikianə əmə. Kɨni Nanmɨn kape Kughen kɨrikianə əmə. Kɨni nɨpɨg Kughen rɨmnokrən kɨn əmiə, nɨmɨsərəhu-pən tɨm tɨm kapəmiə nərɨgien ye nar kɨrikianə əmə. Kɨni Yermaru kɨrikianə əmə. Nhajounien kɨrikianə əmə. Baptaes kɨrikianə əmə. Kɨni kɨtawə kasəhuak kɨmi Kughen kɨrikianə əmə In e Rɨmtawə m-fam. In ramarmaru fam irətawə, kɨni mamor kafan wok ye nɨmraghien fam kapətawə, kɨni mamarə yerkitawə m-fam. 1 Kor 12:6
Mərɨg Kristo rɨmnəwhai kafan nəsanɨnien tuk wok pɨsɨn pɨsɨn mɨnə kɨmi ətawə kɨrikianə kɨrikianə. Ror pən, Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Nɨpɨg In rɨmnhaktə mɨvən ye rao ye neai,
kɨni mɨkɨr-yerhav kafan tɨkmɨr yamə mɨne rɨmnapita əriə.
Kɨni mɨvəh-si-pən nar huvə kɨmi narmamə.”(Sam 68:18)
(Nakharkun mə nəgkiarien e yame ramni mə, “In rɨmnhaktə,” nɨpran rɨmə Kristo rɨmnəkupan meiwaiyu-pə ye tokrei tanə. Jon 3:13 10 Kwən yame rameiwaiyu-pə, In yemə kɨrikianə əmə yame rɨmnhaktə mɨn yerpɨrɨg mapita neai, mə In tukrarə ikɨn mɨnə fam). 11 In yemə kɨrikianə əmə yame In rɨmɨvəhsi-pən nəsanɨnien kafan kɨmi narmamə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə mə tɨksɨn tukhauə aposol mɨnə, tɨksɨn tukhauə profet mɨnə, tɨksɨn tukhauə narmamə kape nɨ-ni-ərhavyen Nəvsaoyen Huvə, tɨksɨn tukhauə pasta mɨnə mɨne yhajoun mɨnə. 1 Kor 12:28 12 Kristo rɨmnor məkna mə iriə tuksasitu mɨsor apnəpeinə ye narmamə kape niməhuak. Kɨni narmamə kape niməhuak tuksor wok kape Kughen mə nəməhuak, yame iriə kɨsəmhen kɨn nɨprai Kristo, iriə tukhaskai 13 mamhavən mɨseriaji kɨtawə m-fam khauə mɨsor kɨrikianə ye nhatətəyen kapətawə, mɨne nɨrkunien Ji Kughen, kɨni mɨsehuə mhauə mɨsəmhen kɨn Kristo yame In ratuatuk pɨk. Kol 1:28 14 Kɨni mə kɨtawə tuksəpəh norien mɨnə kape nɨtamaruə yame nɨpɨg mɨfam kamhaukreikɨn kapəriə nətərɨgien ye nar yame kwənhani ta nəfrakɨsien iran. Pəh nəgkiarien kape yhajoun eikuə mɨnə tukrɨpəh nɨkɨr-oror-ien ətawə rəmhen kɨn yame peao-peao kape tahik ramuh rao mamsai-sai. 15 Nɨkam, pəh kɨsor əmə norkeikeiyen, mamhani əmə nəfrakɨsien. Kɨni ye norien a, ye narɨmnar fam yame kasor, tukseihuə mhauə mɨsəmhen kɨn Kristo yame In kapən kapə niməhuak. 16 Kɨni Kristo ramor mə kafan narmamə mɨnə tukhauə kɨrikianə, rəmhen kɨn yame kwənərəus mɨnə kape yermamə kamharpɨn-pən ye nɨprai yermamə. Nɨpɨg norɨ-norɨn mɨnə ye nɨpran kasor wok atuatuk kapəriə ye norkeikeiyen, mɨsor nɨpran ramehuə mamskai. Kol 1:18; 2:19
Norien huvə kape nəməhuak mɨnə
17 Ye nhag Yermaru yakamni skai pre tuk əmiə mə takhapəh nɨsəri-pən-mɨnien norien kape kɨmiə mɨnə tɨksɨn yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Kughen.* Gris ramni “Takhapəh nɨsəri-pən mɨnien norien kape nəmə Gris” uə “Takhapəh nɨsəri-pən mɨnien norien kape narmamə yame pəh nien mə nəmə Isrel.” Nɨpran ramni “Takhapəh nɨsəri-pən mɨnien norien kape ‘hithen man.’ ” Nətərɨgien kapəriə ror nar apnapɨg kɨn. Rom 1:21; 1 Pita 1:14 18 Nɨrkunien kapəriə ramvən əmə apa rəpɨgnəp ikɨn, kɨni mhavən isok tuk nɨmraghien yame Kughen ravəhsi-pə, meinai kapəriə kapə rɨskai, mhapəh nɨsorkeikeiyen mə tukharkun Kughen, maseinein nar. 19 Mhapəh nɨsaurɨsien tuk kapəriə təvhagə has mɨnə, maseighan kɨn norien has mɨnə mə tuksarmaru ye nɨmraghien kapəriə, rəmhen kɨn nɨrpəhuyen nɨpiraovɨn, mɨne norien mɨnə ror məkna. Kɨni nɨpɨg m-fam kasorkeikei mə tukasor norien a.
20 !Mərɨg kɨnhajoun Kristo kɨn əmiə, nhajounien e ror pɨsɨn əgkap ye yame en! 21 Kɨnhajoun norien kape Kristo kɨn əmiə, kɨmə kafan e kɨmiə. Kɨni khajoun əmiə kɨn nəfrakɨsien yame ramsɨ-pən ye Yesu. 22 Kɨni kɨnhajoun əmiə məkneikɨn mə ye nɨkarɨn kape norien mɨnə kupan kapəmiə, kɨmə taksəpəkiək ta kɨn norien akwas kapəmiə, meinai nətərɨgien has mɨnə a kamhakɨr oror əmiə, masoriah əmiə. Rom 8:13; Kol 3:9 23 Kɨnhajoun əmiə mə takseighan kɨn Kughen mə tukrukreikɨn nətərɨgien kapəmiə. Rom 12:2 24 Kughen ruɨkreikɨn ta nɨmraghien kapəmiə, kɨni kɨnhajoun ta əmiə mə taksəri-pən nərɨgien kafan. Kughen rɨmnor əmiə mə kɨmiə naksatuatuk, mɨsəmərhakə rəmhen kɨn In. Jen 1:26; Kol 3:10
25 Ror məkneikɨn mə kɨmiə m-fam taksəkeikei mɨsəpəkiək ta kɨn norien kape neikuəyen, mamhani nəfrakɨsien tuk əmiə mɨnə, meinai kɨtawə kasofugɨn kɨrikianə rəmhen kɨn yame nor-norɨ nɨprai yermamə kɨmnharpɨn-pən irəriə mɨnə. Sek 8:16; Kol 3:8-9 26 Tukmə niemhaa rhai əmiə, takhapəh nɨsorien norien hah; kɨni səru-kɨn aihuaa əmə mhapəh nɨsorien niemhaa rarə irəmiə meriaji mɨrh rivə. Sam 4:4; Jem 1:19-20 27 Mhapəh nhavəh-sipənien kwənmhaan kɨmi Setan. 28 Yeməkrəh tukraməkeikei məpəh norien a, marar mor wok kɨn kwermɨn tuk nɨvəhyen narɨmnar məwhai kɨmi yavən has mɨnə.
29 Hapəh nhaniyen nar has ye nhermiə, mərɨg hani əmə nar huvə yame tukrasitu ye narmamə tukmə kɨsarə ye naha nhagɨn narəyen, mə nəgkiarien kapəmiə tukrautə-pən kɨn nɨhuvəyen kape Kughen kɨmi əriə. Kol 4:6 30 Takhapəh nɨsorien Nanmɨn kape Kughen rɨkin rəmhə tuk norien kapəmiə, meinai In rɨmnor nɨmtətien mə tuk Nɨpɨg Kwasɨg, Kughen tukrɨrɨsɨn əmiə. Aes 63:10; Efes 1:13-14; 1 Tes 5:19 31 Takhapəh nharaptərəkɨnien norien has yame kamor irəmiə ror tu; mhapəh nɨsorien tɨmət, mhapəh nhaniyen nɨkar jir, mhapəh nɨsotgohyen, mhapəh nɨsorien niemhaa, mhapəh nɨsor-has-pənien kɨmi narmamə. Kol 3:8 32 Mərɨg hahuvə tuk əmiə mɨnə, masor rɨkimiə rɨmar tuk əmiə mɨnə, kɨni mɨsərukɨn norien has yame nakasor irəmiə mɨnə, rəmhen kɨn yame Kughen ramərukɨn norien has kapəmiə mɨnə meinai naksofugɨn-pən ye Kristo. Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13

4:1: Kol 1:10

4:2: Kol 3:12-13

4:3: Kol 3:14-15

4:6: 1 Kor 12:6

4:9: Jon 3:13

4:11: 1 Kor 12:28

4:13: Kol 1:28

4:16: Kol 1:18; 2:19

*4:17: Gris ramni “Takhapəh nɨsəri-pən mɨnien norien kape nəmə Gris” uə “Takhapəh nɨsəri-pən mɨnien norien kape narmamə yame pəh nien mə nəmə Isrel.” Nɨpran ramni “Takhapəh nɨsəri-pən mɨnien norien kape ‘hithen man.’ ”

4:17: Rom 1:21; 1 Pita 1:14

4:22: Rom 8:13; Kol 3:9

4:23: Rom 12:2

4:24: Jen 1:26; Kol 3:10

4:25: Sek 8:16; Kol 3:8-9

4:26: Sam 4:4; Jem 1:19-20

4:29: Kol 4:6

4:30: Aes 63:10; Efes 1:13-14; 1 Tes 5:19

4:31: Kol 3:8

4:32: Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13