Jemes
Nəkwəkwə yame Jemes rɨmɨrai
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e Jemes
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Jemes e, in naurahi Yesu, in rɨmɨrai nəkwəkwə e. In elda kape niməhuak apa Jerusalem.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi nɨpa? Jemes rɨmɨrai nəkwəkwə e ramvən kɨmi nəmə Isrel yamə mɨne kashatətə ye Yesu Kristo mɨsarə ye kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə.
?Nɨmraghien rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai nəkwəkwə e? Ye nɨpɨg a, nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel kɨmɨsarkwhopni Steven; kwasɨg ikɨn, masor rahas-pən kɨmi nəməhuak mɨnə apa Jerusalem. Ror pən, nəməhuak mɨnə khapsaah kɨmɨsap Jerusalem mɨsarə kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. Mərɨg kɨmnharəh-pɨkən nɨpɨg əutən mɨnə.
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Jemes rɨmɨrai nəkwəkwə e mə tukrɨvəhsi-haktə nərɨgien kapəriə meinai kɨsarə ye nɨpɨg əutən mɨnə. Kɨni morkeikei mə tukrhajoun əriə ye nuknei nhatətəyen yame ratuatuk. Nɨpɨg yermamə kɨrik rhatətə əfrakɨs ye Yesu Kristo, kɨni kafan norien ruə mɨhuvə, kɨni maməpəh norien has mɨnə.
1
Jemes ramokrən huvə ye nəmə Isrel mɨnə
Yo Jemes, yo yorwok kɨrik kape Kughen mɨne Yesu Kristo, Yermaru kapətawə. Mat 13:55; Wok 15:13; Gal 1:19; 1 Pita 1:1
Yakamher-pre kɨn nəkwəkwə e raurə tuk əmiə, kwənərəus twelef kape nəmə Isrel yamə mɨne nɨmnhavən mɨsarə kɨrikianə kɨrikianə ye tanɨmtanə. Yakamni-pre rhuvə tuk əmiə.
Nhatətəyen mɨne nɨrkunien
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, narɨmnar pɨsɨn pɨsɨn tukhauə masor nəmhəyen kɨmi əmiə. Nɨpɨg takasəm, rɨkimiə tukraməkeikei mamagien Rom 5:3-5 meinai nakwənharkun ta mə nɨpɨg əutən mɨnə tukhauə, mə tukəm-ru nhatətəyen kapəmiə. Nɨpɨg əutən mɨnə a tuksor əmiə nakhaskai huvə ye nhatətəyen kapəmiə. 1 Pita 1:7 Kɨni takasəkeikei masərer tɨmtɨm ye nhatətəyen kapəmiə mɨseriaji-pən nɨpɨg yame takhauə rɨkimiə rɨmruə, nar has kɨrik rɨkək irəmiə. Mərɨg tukmə kɨmiə kɨrik, kafan nɨrkunien rɨpəh nəmhenien, rhuvə mə in tukraiyoh Kughen, pəh In tukrasitu iran mor nɨrkunien kafan ruə mehuə məpomh mɨn, meinai In ravəhsi-pən apnapɨg əmə narɨmnar kɨmi narmamə mɨnə fam, mɨpəh nhekien narmamə tuk nar yame kɨsaiyoh kɨn. Prov 2:3-6 Mərɨg tukmə yermamə a raiyoh kɨn, pəh tukramhatətə əmə ye Kughen, kɨni pəh kafan nərɨgien tukrɨpəh norien kɨraru; meinai yermamə yame kafan nərɨgien ramor kɨraru, in rəmhen kɨn peao peao ye tame tahik, yame nɨmətag ramher-əpu, ravi apnapɨg. Tukmə ror rɨkin raməsɨk mə Kughen Yermaru tukrɨfəhsi-pən narɨmnar kɨmin, mərɨg, nɨkam, to rɨpəh nɨvəhsi-pənien, meinai nərɨgien kafan ramor kɨraru. To rɨpəh narer-skaiyen tuk nar kɨrik yame rɨkin raməsɨk mə tukror.
Yavən has mɨne yermamə yame nautə kafan rɨpsaah
Tukmə yavən has kɨrik irəmiə, pəh rɨkin tukragien meinai Kughen ravəhsi-haktə in. 10 ?Mərɨg yermamə yame nautə kafan rehuə, tukragien tuk nar kɨrik uə? Rɨrkək, meinai Kughen tukrɨvəh-si-əhu in.* Swatuk pɨsɨn kape nukreikɨnien nəgkiarien ye v. 10: “Mərɨg yermamə irəmiə yame kafan nautə rehuə, pəh in tukragien mɨn, meinai Kughen tukrɨwəh-si-əhu in.” Yakamni məkneikɨn meinai nəmə nautə kapəriə rɨpsaah tukharkək rəmhen kɨn jihi nai yamə mɨne kɨsaukei mɨsəsaah. 11 Nɨpɨg mɨrh rhaktə, məpan-əpan pɨk, mhen mənvhirɨk tukrɨmsiə. Jihi nai mɨnə tukasəkeikei mɨsaukei tuk nɨpɨg kɨrik, mɨsəsaah-əsaah. Nɨhuvəyen kapəriə tukrɨrkək. Aes 40:6-8 Rəmhen əmə kɨn nəmə kapəriə nautə rɨpsaah. Kasor wok rɨpsaah mhavəh mane iran, mərɨg tukpiasəkeikei mhamhə tuk nɨpɨg kɨrik.
Kughen to rɨpəh norien yermamə kɨrik rɨmɨr ye nahasien
12 Yermamə yame ramərer skai ye nɨpɨg əutən ramuə tukun mə tukəm-ru nhatətəyen kafan, in tukrarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs, meinai nɨpɨg rɨmɨkurao ye nɨpɨg əutən mɨnə a, kɨni Kughen tukrɨvəh-sipən kafan nərok, in e nɨmraghien rerɨn. Kughen ruɨrpen ta mə nɨmraghien rerɨn e, in kape narmamə yamə mɨne kasorkeikei In.
13 Mərɨg tukmə təvhagə hah ravi nərɨgien kape yermamə kɨrik, pəh tukrɨpəh nɨniyen mə, “Kughen e ravəh-sipə-vəhsi-pə kɨmi yo.” Pəh tukrɨpəh nɨniyen nəgkiarien məknakɨn meinai to nar kɨrik rɨpəh nɨviyen nətərɨgien kape Kughen mə tukror təvhagə has; kɨni Kughen to rɨpəh nɨvəhsi-pən-vəhsi-pənien kɨmi narmamə. 14 Mərɨg nətərɨgien has kape yermamə in ravəh-si-pən-vəhsi-pən atuk kɨmin, kɨni mavi-pən in mə tukrətərɨg kɨn təvhagə has. 15 Nətərɨgien has ramkuə kɨn təvhagə has. Kɨni nɨpɨg təvhagə has rurə mehuə, kɨni ramuə kɨn nɨmhəyen.
16 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, takhapəh nɨseighanien kɨn yermamə kɨrik mə tukreikuə irəmiə ye nɨkarɨn kape narɨmnar mɨnə e. 17 Narɨmnar huvə mɨnə fam mɨne narɨmnar m-fam yamə mɨne kɨsatuatuk, kamhasɨ-pən əmə tuk Kughen apa yerpɨrɨg, yame In rɨmnor mɨrh mɨne makuə mɨne kəmhau mɨnə. Norien kafan to rɨpəh nukreikɨnien rəmhen kɨn yame mɨrh rhaktə mhen narɨmnar kɨni nanmɨriə raukreikɨn-kreikɨn. Mərɨg In raməmɨr rerɨn, kɨni to rɨpəh nukreikɨnien. 18 Kɨni ye kafan əmə nərɨgien, Kughen rɨmnor ətawə kwənhauə kwajikovə əfrakɨs mɨnə kafan ye nɨpɨg yame nəgkiarien əfrakɨs kafan ruauə tuk ətawə kɨni kɨmɨshatətə iran. Kughen ramni mə kɨtawə khahuvə pɨk ye nɨmrɨn mɨpɨk ətawə, rəmhen kɨn yame yermamə yame ravəh nəsimien vi ye nəsimien kafan. Jon 1:13
Sətərɨg kɨn nəgkiarien kape Kughen masor
19 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə yamə mɨne yakorkeikei pɨk əmiə. Rɨkimiə tukraməsɨk nəgkiarien e: kɨmiə m-fam takasəkeikei mɨsərer matuk tuk nətərɨgien kɨn nəgkiarien, mhapəh nɨshai-mrenien nar tuk nəgkiarien, pəh niemhaa tukrɨpəh nhai-aihuayen əmiə, 20 meinai niemhaa kape yermamə to rɨpəh nɨkuəyen kɨn kwənkwan yame ratuatuk yame Kughen rorkeikei. Pri 7:9 21 Ror pən, takasəkeikei mɨsəpəkiək-ta kɨn norien əmkɨmɨk mɨnə, mɨne norien has pɨsɨn pɨsɨn yamə mɨne khapsaah ye tokrei tanə. Mɨseiwaiyu, mhavəh nəgkiarien yame Kughen rɨvəhsi-pre yerkimiə, meinai nəgkiarien e rɨrkun nɨvəh-mɨraghien əmiə. Kol 3:8; 1 Pita 2:1 22 Mərɨg takasəkeikei mɨsor naha nhagɨn yame nəgkiarien a ramni. Tukmə nakasətərɨg əmə kɨn mhapəh nɨsorien, ramhajoun mə nakseikuə atuk əmə irəmiə, Mat 7:24-26; Rom 2:13 23 meinai yermamə yame ramərɨg nəgkiarien kape Kughen mɨpəh norien naha nhagɨn yame ramni, in rəmhen əmə kɨn yermamə yame raməm nɨmrɨn ye glas, 24 tukmə rəm ta nɨmrɨn, marar, mɨvən isok tukun, taktəkun əmə reinein mə nɨmrɨn rhawor pən iran mɨne. 25 Mərɨg yermamə yame raməm huvə loa yame ratuatuk yame ramrɨsɨn narmamə, mamor nɨpɨg mɨfam, mɨpəh nəru-kɨnien nar yame ramərɨg, kɨni in mamor, in tukrarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs ye narɨmnar fam yame in ramor. Sam 119:45;Rom 8:2, 13:10; Gal 5:1; Jem 2:12
26 Mərɨg yermamə yame rɨmətamə in yeməhuak kɨrik, mərɨg rɨpəh narha-huvəyen tuk naha nhagɨn yame neramɨn ramni, ramhajoun mə in rameikuə atuk əmə iran, kafan norien kape nəhuakien in nar apnapɨg əmə. 27 Norien mɨnə kape nəhuakien yame Rɨmtawə Kughen raməm mə in ratuatuk məmtɨr, iriə e: Nəməhuak mɨnə tukasəkeikei mɨsasitu ye nɨpiraovɨn mɨne kwajikovə yamə mɨne kɨmhə tan kɨn əriə tukmə kɨsarə ye nɨpɨg əutən. Sam 68:5, 146:9 Kɨni masəkeikei masəm huvə nɨmraghien kapəriə mə norien has mɨnə kape tokrei tanə tukhapəh nɨsorien mə iriə kasəmkɨmɨk.

1:1: Mat 13:55; Wok 15:13; Gal 1:19; 1 Pita 1:1

1:2: Rom 5:3-5

1:3: 1 Pita 1:7

1:5: Prov 2:3-6

*1:10: Swatuk pɨsɨn kape nukreikɨnien nəgkiarien ye v. 10: “Mərɨg yermamə irəmiə yame kafan nautə rehuə, pəh in tukragien mɨn, meinai Kughen tukrɨwəh-si-əhu in.”

1:11: Aes 40:6-8

1:18: Jon 1:13

1:20: Pri 7:9

1:21: Kol 3:8; 1 Pita 2:1

1:22: Mat 7:24-26; Rom 2:13

1:25: Sam 119:45;Rom 8:2, 13:10; Gal 5:1; Jem 2:12

1:27: Sam 68:5, 146:9