8
Yesu rɨmnor nɨmtətien kɨrik, maməvɨgən narman fo taosen
(Mat 15:32-39)
Ye nɨpɨg a, narmamə khapsaah khauə mɨn mɨsəm Yesu. Iriə, nəriə nəvɨgɨnien rɨrkək. Ror pən Yesu rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mə, “Rɨkik reiwaiyu pɨk tuk narmamə mɨnə e. Kɨtawə miriə kasəmɨr nɨpɨg kɨsisər, kɨni nəriə nəvɨgɨnien rɨrkək. To yakher-pən kɨn əriə yerkwanu kamhavən, kɨrik rəmkərəv ye swatuk, nɨmrɨn rapɨg, kɨni rɨmɨr, meinai tɨksɨn kɨmnhasɨ-pən isok.”
Kɨni narmamə kafan mɨnə khani-pən tukun mhamə, “?Tukhavəh hiə nəriə nəvɨgɨnien? Ikɨn eikɨn e kwənmhan əkwak.”
Kɨni Yesu raiyoh əriə mə, “?Mərɨg bred kuvhuun en?”
Khamə, “Bred seven.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk narmamə ai mə, “Taksəkwətə.” Kɨni mɨvəh nɨpar bred ai, mɨni vi vi Kughen tukun, kɨni makapɨr-pɨr, məhi-pən kɨmi kafan narmamə mə tuksəvɨgɨn narmamə kɨn aikɨn. Kɨni ai iriə kɨsor. Kwaji kəmam tɨksɨn mɨn aikɨn. Yesu rɨni vi vi Kughen tukun, mɨni mə tukhavəhsi-pən mɨn kɨmi narmamə ai. Kɨni kɨsəvɨgən, tupriə rəsiis fam. Mɨsəpəh nɨpərpərɨn mhavai-pən ye kəmeiru ehuə seven. Iriə kɨməsəvɨgən, narman əmə, rəmhen kɨn fo taosen. Kɨni Yesu rher rik rik kɨn əriə. Mak 6:35-44 10 Kɨni ai iriə kafan narmamə mɨnə, mhavən ye bot, mhavən apa kwənmhan ehuə kɨrik, nhagɨn e Dalmanuta.
Nəmhajoun mɨnə kape loa kape Moses khamə tuksəm nɨmtətien kɨrik
(Mat 16:1-4)
11 Kɨni ai, Farisi tɨksɨn khauə masəni-əhu Yesu mə to rapəh norien nɨmtətien kɨrik ye nɨmrɨriə ye nəsanɨnien kape Nanmɨn kape Kughen. 12 Kɨni Yesu rɨkin rəpou, meihagh əpɨr, mɨni-pən tuk əriə mə, “?Rhawor e kɨmiə narmamə nakəsarə ye rao e, nakhamə taksəm nɨmtətien kɨrik? Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə taktəkun ai, to nakhapəh nɨsəmien nɨmtətien kɨrik ror məknenkɨn.” Mat 12:39; Luk 11:29 13 Kɨni Yesu rəpəh namhajoun mɨnə a, matpən mɨn ye bot, məviəfugɨn-pən ye nɨkar lugun.
Yesu rɨmnor kwirɨg kɨmi kafan narmamə mɨnə meinai kaparhia kapə rɨskai pɨk
(Mat 16:5-12)
14 Kɨni ai Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə khavən ye bot, mɨsəru kɨn bred mhavəh əmə nɨpər bred kɨrikianə əmə. 15 Kɨni Yesu rɨmnor kwirɨg kɨmi əriə ye nuhpɨkɨnien mɨmə, “Takasərɨg əmiə tuk ‘yis’ kape Farisi mɨnə, mɨne Herod.”* “Yis” in nar kɨrik ror bred raməsiis. Yesu ramni yis meinai nəwhagien kape nəmhajoun kape loa kape Moses mɨne Herod rɨvən yerki narmamə, ror nərɨgien kapəriə raməsiis kɨn nahasien. Luk 12:1
16 Kɨni kɨnəsaiyoh əriə mɨnə kɨn nɨprai nuhpɨkɨnien a, mhamə, “?Tukmə ror kwən e rɨmə kɨmnhapəh nhavəhyen bred uə?”
17 Mərɨg Yesu ruɨrkun ta nərɨgien kapəriə. Mɨni-pən tuk əriə mə, “?Rhawor e nakasəm əmiə mɨnə mə bred rɨkək? ?Nakshawor mhapəh nɨsəm-huvəyen? ?Mɨshawor mhapəh nɨsərɨg-huvəyen? Kapəmia kapə rɨskai pɨk. Mak 6:52 18 Nɨmrɨmiə pawk əmə eikɨn, mərɨg nakhapəh nɨsəmien. Nɨmətərgɨmiə pawk əmə eikɨn, mərɨg nakhapəh nɨsərɨgien. Tukmə ror nakwəsərukɨn fam narɨmnar yame kɨtawə kɨmɨsor. 19 Nɨpɨg yɨmɨvəh nɨpar bred kɨrkɨrɨp, makapɨr-pɨr, məhi-pən kɨmi narman faef taosen kɨsən, mərɨg kɨmɨsəpəh nɨpərpər nəvɨgɨnien, ?nakhavai-pən ye nɨtɨp kuvhuun?” Mak 6:41-44
Khamə, “Twelef.”
20 Kɨni rarə maiyoh mɨn əriə mə, “Nɨpɨg yɨmɨvəh nɨpər bred seven, məhi-pən kɨmi narman fo taosen kɨsən, kɨni mhapəh nɨpərpərɨn, ?nakhavai-pən ye kəmeiru kuvhuun?”
Khamə, “Seven.”
21 Mərɨg əmə rɨni-pən tuk əriə mə, “?Mərɨg rhawor? ?Nakaseinein hanə Yo?”
Yesu rɨmnor huvə nɨmrɨn pɨs kɨrik rhuvə mɨn
22 Kɨni ai khauə mhavhiak mɨn yerkwanu kɨrik nhagɨn e Betsaeda. Kɨni narmamə tɨksɨn kharəh nɨmrɨn pɨs kɨrik mhauə kɨmi Yesu mə tukrərəhu-pən kwermɨn iran. 23 Kɨni Yesu rɨwəh kwermɨ yermamə ai mɨkɨr mɨravən isok tuk yerkwanu. Kɨni ai, rəjai nɨmrɨn, kɨni mərəhu-pən kwermɨn iran, mɨmə, “?Nakarha maməm nar uə nɨkam?”
24 Məknekɨn, yermamə ai rəm nar. Kɨni mɨmə, “Nəfrah, yakaməm narmamə kaseriwək. Mərɨg kɨsəm nəmhen əmə iriə nai mɨnə.”
25 Kɨni Yesu rarə mərəhu-pən kwermɨn ye nɨmrɨn, kɨni ai yermamə ai rarha huvə. Kɨni nɨmrɨn rəmtɨr, məm huvə nar. 26 Kɨni Yesu rher-pən kɨn mamni mɨmə, “Takvən apa imam ikɨn, mərɨg takpəh nɨvənien yerkwanu e nɨmasɨ-pən ikɨn.”
Pita in ramniərhav mə Yesu In Kristo
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Kɨni ai Yesu mɨne kafan narmamə khatərhav mɨn mhavən yerkwanu mɨnə ipakə tuk kwənmhan ehuə kɨrik nhagɨn e Sisaria Filipae. Kɨsəriwək mamhavən ye swatuk, Yesu ramaiyoh əriə mə, “?Mərɨg narmamə kamhani mə Yo e pa?”
28 Kɨni khani-pən tukun mhamə, “Tɨksɨn khamə Ik e Jon Baptaes; tɨksɨn khamə Ik e Elaeja tu; kɨni tɨksɨn khamə Ik e profet kupən kɨrik kape Kughen.” Mak 6:15
29 Kɨni In raiyoh əriə mə, “?Mərɨg kɨmiə nakamhani mə Yo e pa?”
Mərɨg əmə Pita rɨmə, “Ik e Kristo.”* Jon 6:68-69 “Kristo” mɨne “Mesaea” kwəm nəmhen. Nɨpran rɨmə, “Yermamə yame Kughen rɨmɨni kupən mə tukrher-pə kɨn tuk nɨwəh-mɨraghien ətawə.”
30 Kɨni ai Yesu rɨni-əhu əutən pən tuk əriə mə tukhapəh nhani-pənien tuk narmamə. Mak 9:9
Yesu rɨmnəkupən mɨrkun, mɨni-ərhav mə tukrɨmhə, kɨni mɨmragh mɨn
(Mat 16:21-23; Luk 9:22)
31 Kɨni Yesu rɨrikakun maməvhag kɨmi kafan narmamə mɨnə mɨmə, “Yo, Ji Yermamə, jakərɨg nəmhəyen ye narɨmnar khapsaah. Nəmehuə kape nəmə mɨnə Isrel, mɨne jif pris mɨnə, mɨne namhajoun kape loa kape Moses, tuksəməkɨn Yo mhani mə Yo jakmhə. Mərɨg nɨpɨg kɨsisər tukruə mɨvən, kɨni Yo jakɨmragh mɨn.” 32 Rɨni-ərhav-pən huvə tuk əriə, məknekɨn Pita rɨkɨr In, mwapta irəriə, kɨni mamniəhu-pən nəgkiarien yame Yesu rɨmɨni.
33 Mərɨg Yesu rarar, məm kafan narmamə mɨnə, mɨni-pən skai tuk Pita mɨmə, “!Setan! !Ap ikɨn e! Nərɨgien kafam rɨpəh nəmhenien kɨn nərɨgien kape Kughen. Nərɨgien əmə kape yermamə.”
Yermamə kape Yesu tukrəta ye narɨmnar yame in atuk rorkeikei
(Mat 16:24-28; Luk 9:23-27)
34 Yesu rokrən kɨn narmamə mɨfam aikɨn a, mɨne narmamə kafan, khauə kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Tukmə yermamə rɨmə tukrɨkwasɨg kɨn Yo, tukraməkeikei məta ye nərɨgien kafan, kɨni tukmə rərɨg pawk nəmhəyen rəmhen kɨn nəmhəyen ye nɨmhəyen ye nai kamarkwao kɨn, mərɨg tukrɨkwasɨg kɨn Yo. Mat 10:38-39; Luk 14:27 35 Yermamə yame ramgɨn tuk kafan nɨmraghien, tukraməkeikei mɨmhə. Mərɨg yermamə yame tukhopni tuk nɨkwasɨgien kɨn Yo, tukrarə ye nɨmraghien rerɨn. 36 Tukmə yermamə kɨrik kafan nautə rehuə pɨk ye tokrei tanə e, mərɨg in ramarakikɨn kafan nɨmraghien tukun, nanmɨn tukrerwei. 37 Mərɨg nar kɨrik rɨrkək mɨn tuk nɨvəhyen nɨmrɨ nɨmraghien kafan. 38 Narmamə yame kasarə ye rao e kwəsəpəh Kughen masor pɨk təvhagə has. Tukmə nakaurɨs kɨn nɨni-ərhavyen nhagɨk mɨne nəgkiarien kafak ye nɨmrɨ mɨrh, Yo mɨn jakaurɨs kɨn nɨni-ərhavyen nhagɨm nɨpɨg Yo, Ji Yermamə, jakrerɨg-pə mɨn kɨmawə agelo rhakə mɨnə ye neihuəyen kape Rɨmɨk.” Mat 10:33

8:9: Mak 6:35-44

8:12: Mat 12:39; Luk 11:29

*8:15: “Yis” in nar kɨrik ror bred raməsiis. Yesu ramni yis meinai nəwhagien kape nəmhajoun kape loa kape Moses mɨne Herod rɨvən yerki narmamə, ror nərɨgien kapəriə raməsiis kɨn nahasien.

8:15: Luk 12:1

8:17: Mak 6:52

8:19: Mak 6:41-44

8:28: Mak 6:15

*8:29: Jon 6:68-69

8:29: “Kristo” mɨne “Mesaea” kwəm nəmhen. Nɨpran rɨmə, “Yermamə yame Kughen rɨmɨni kupən mə tukrher-pə kɨn tuk nɨwəh-mɨraghien ətawə.”

8:30: Mak 9:9

8:34: Mat 10:38-39; Luk 14:27

8:38: Mat 10:33