9
Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə tɨksɨn kasarə ikɨn e to khapəh nhamhəyen mɨseriaji nɨpɨg narmamə tuksəm Kughen ravəh nehuəyen tuk narmaruyen ye narmamə.” Mak 13:30
Kughen ramhajoun mə Yesu in Tɨni, nɨmrɨn rukreikɨn muə mor pɨsɨn
(Mat 17:1-9; Luk 9:28-36)
Nɨpɨg sikis ruə mɨvən, Yesu rɨkɨr Pita, Jemes mɨne Jon mɨshaktə fiak ye tukwas apomh kɨrik. Irisɨr pɨsɨn əmə kɨmɨrhkwasɨg kɨn. Kharərer mhrəm mə nɨprai Yesu rukrekɨn muə mor pɨsɨn. Neipən kafan rhawən pɨk. Kɨni to yermamə kɨrik ye tokrei tanə e rɨpəh norien neipən kɨrik rhawən məsiə məknakɨn. Kɨni yermamə misɨr ai kafan kɨrhəm yemasur kupən mir kape Kughen kɨraru, Elaeja mɨne Moses, kratərhav-pə mɨn, mawəgkiar irisɨr Yesu.
Kɨni Pita rɨni-pən tuk Yesu mə, “Yhajoun, rhuvə mə kɨmasɨr jakrharə əmə ikɨn e. Pəh yakrharkwopək nimə kɨsisər: Kafam kɨrik, kape Moses kɨrik, kɨni kape Elaeja kɨrik.” (Khrɨgɨn, kɨni Pita rɨmnəgkiar apnapɨg əmə).
Məknekɨn napuə kɨrik reiwaiyu, muvrɨg əpɨs əriə. Kɨsərɨg nəgkiarien kɨrik rɨsɨ-pən ye napuə mɨmə, “In e Narɨk keikei yakorkeikei pɨk. !Taksətərɨg kɨn In!” Wok 3:22; 2 Pita 1:17-18
Məknekɨn, krharhaha, mrhɨpəh mɨn nɨrhəmien əriu. Yesu pɨsɨn əmə ramərer.
Kɨni khasɨ-faktə ye tukwas, Yesu rɨmɨni-əhu əutən pən tuk ərisɨr mɨmə, “Takrhɨpəh nɨrhəvsaoyen kɨn mɨrheriaji Yo, Ji Yermamə, jakɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafak.” 10 Kɨni irisɨr kɨmɨrhɨvəh tɨm tɨm nəgkiarien kape Yesu, mərɨg irisɨr atuk əmə kɨrhaiyoh ərisɨr mɨnə mɨrhɨmə, “?Nəgkiarien e ramni, tukrɨmhə mɨmragh mɨn, nɨpran ramni naha?”
11 Kɨni kɨnɨrhaiyoh Yesu mɨrhɨmə, “?Rhawor nəmhajoun kape loa kape Moses khamə Elaeja tukraməkeikei muə məkupən kɨn Kristo?”(Mal 3:1)* Ǝmru Mat 11:14, 17:12, mɨne Luk 1:17.
12 Kɨni Yesu rɨmə, “Nəfrakɨs. Elaeja rɨmnəkupən muə tuk nətu-huvəyen narɨmnar fam. ?Mərɨg rhawor Nəkwəkwə kape Kughen rɨmə ‘Narmamə tuksəməkɨn Ji Yermamə kɨni tukrərɨg nəmhəyen ye narɨmnar rɨpsaah?’ Sam 22:1-18; Aes 53:3; Mal 4:5-6 Aes 53:3 ramni mə Mesaea tukrərɨg nəmhəyen tuk narɨmnar rɨpsaah. 13 Mərɨg yakamni-pre tuk əmiə mə Elaeja ruauə ta. Kɨni narmamə kasəri-pən nərɨgien kapəriə mɨsor ahas pən tukun, rəmhen kɨn yame Nəkwəkwə kape Kughen rɨmɨni.” Mat 11:14
Yesu rɨmnəkota nanmɨn has ye pɨkwarien kɨrik
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Irisɨr krhuə iriə narmamə mɨnə kape Yesu, mɨsəm mɨn narmamə khapsaah. Namhajoun kape loa kape Moses, mɨne narmamə kape Yesu kasotgoh kɨmi əriə mɨnə. 15 Məknekɨn mɨsəm Yesu, kɨsakur, kɨni mɨsaiyu mhavən tukun mɨsətərum-pən iran.
16 Kɨni Yesu raiyoh kafan narmamə mɨmə, “?Nakasotgoh kɨmi nəmə mɨnə e tuk naha?”
17 Kɨni mərɨg yermamə kɨrik ruə mɨni-pən tukun mə, “Yhajoun, yo yɨmɨrəh kafak pɨkwarien muə mə jakəm Ik, meinai nanmɨn has raməmɨr iran, mamor in reinein nəgkiarien. 18 Tukmə nanmɨn has rərer-pən pɨk iran, kɨni maməsuə kɨn, ramɨmɨr-pən ye nɨmoptanə. Nehe nəkwan ramtərhav, mamoh kwəruə, kɨni nɨpran rɨkɨmkɨm pɨk. Kɨni yakaiyoh-pən kafam narmamə mə tuksəko-ta nanmɨn has, mərɨg kaseinein.”
19 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “!Kəsi! Kɨmiə yamə mɨne naksarə e towei, nhatətəyen kapəmiə rɨrkək. ?Kɨtawəm kɨmiə tuksarə mɨseriaji naha nɨpɨg nakpishatətə irak? Harəh pɨkwarien en mhauə.”
20 Kɨni kharəh mhauə kɨmin. Nɨpɨg nanmɨn has rɨmnəm Yesu, məkneikɨn ror pɨkwarien a rətəmnɨmɨn, maməsok-əsok ye nɨmoptanə. Kɨni nehe nəkwan ramtərhav rhawən.
21 Kɨni Yesu raiyoh-pən rɨm pɨkwarien mə, “?Rɨmnor məknekɨn m-kɨvhuun ai taktəkun?”
Kɨni rɨni-pən tukun mə, “Rɨmnamarkəskəh mɨrikakun. 22 Nɨpɨg rɨpsaah nanmɨn has raməsuə-pən kɨn ye nap uə ye nu, mamarkut mə tukrɨmhə. Tukmə nakɨrkun nasituyen, rɨkim reiwaiyu tuk əmawə, kɨni masitu.”
23 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “?Nakhawor mamaiyoh mə yakɨrkun nasituyen uə? Yakɨrkun norien narɨmnar fam kɨmi narmamə yamə mɨne kashatətə irak.” Mat 21:21; Mak 11:23
24 Məknekɨn, rɨm pɨkwarien ai rok-rapomh mɨni mə, “Yakamhatətə, mərɨg kafak nhatətəyen rarkəskəh. !Takor yo mə jakhatətə pɨk mɨn iram!”
25 Kɨni Yesu rəm mə narmamə kamhauə ipakə tukun, kɨni rəgkiar pən skai kɨmi nanmɨn has mɨmə, “Ik nanmɨn hah. Nɨmətərgɨm rəru. Nakeinein nəgkiarien. Yakamni-pre tuk ik mə takəta ye pɨkwarien e, mɨpəh mɨn nuəyen tukun.”
26 Məknekɨn nanmɨn ai rok-rapomh mor nɨprai pɨkwarien ai rətəmnɨmɨn kɨni məta iran. Kɨni iriə kɨsəm nɨprai pɨkwarien ai mamhani mhamə, “Ruamhə əgkəp.” Mak 1:26 27 Mərɨg Yesu rɨvəh kwermɨn, mɨvi haktə, kɨni rhekɨmter.
28 Kɨni Yesu rauru-pən mɨn imə, iriə pɨsɨn əmə kafan narmamə mɨnə kɨnh kɨsaiyoh In mhamə, “?Kɨmawə yakshawor mɨseinein nəkotayen nanmɨn has a?”
29 Kɨni Yesu rɨmə, “Nanmɨn has yamə mɨne kɨsor məknekɨn, nəhuakien pɨsɨn əmə rɨrkun nəkotayen əriə.” Swatuk pɨsɨn kɨrik tuk nɨniyen v. 29: “Nanmɨn has yamə mɨne kɨsor məknekɨn, nəhuakien əmə mɨne nəpəhyen nəvɨgɨnien, rɨrkun nəkotayen əriə.”
Yesu rɨmɨni-ərhav mɨn mə tukrɨmhə
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)
30 Kɨni khatərhav-pən mɨn aikɨn mamhavən mɨsapita yerkwanu mɨnə e Galili. Mərɨg Yesu rɨpəh norkeikeiyen mə narmamə tukharkun kwənmhaan yame In ramarə ikɨn, Jon 7:1 31 meinai In raməwhag kɨmi kafan narmamə mɨnə mamni mə, “Yermamə kɨrik tɨkreighan-pən kɨn Yo, Ji Yermamə, ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafak. Mərɨg tukshopni pawk Yo, tukreriaji nɨpɨg kɨsisər, Kughen tukror mɨn Yo yakɨmragh.” Mak 8:31; 10:32-34 32 Mərɨg narmamə mɨnə kafan khapəh nharkunien nɨprai nəgkiarien a. Mhagɨn mɨn kɨn naiyohyen kɨn nɨpran. Luk 9:45
?Pa e in yermamə yame in rehuə rapita?
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Kɨni khatərhav-pə mɨn ye yerkwanu kɨrik, nhagɨn a Kapaneam, mhavən ye nəkwai nimə. Kɨni Yesu rɨmnaiyoh kafan narmamə mɨmə, “?Naksəriwək ye swatuk, masotgoh kɨmi əmiə mɨnə tuk naha?” 34 Kɨni iriə khapəh nhaniyen nar kɨrik tukun meinai kɨmnamhauə ye swatuk masotgoh mə iriə pa nhagɨn in rehuə rapita əriə mɨnə tɨksɨn.
35 Kɨni Yesu rɨtei-əhu məkwətə mokrən kɨn kafan narmamə twelef khauə, kɨni mɨni-pən tuk əriə mə, “Tukmə kɨmiə kɨrik rɨmə tukreihuə mapita narmamə, kafan nərɨgien tukraməkeikei meiwaiyu əgkəp. Kɨni mamor atuə kɨn əmə kape narmamə.” Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24-26
36 Kɨni rɨrəh kwajikovə kɨrik mərɨp in ye kwerkwan irəriə. Mɨrəh-si haktə, mɨni-pən tuk əriə mɨmə, 37 “Yermamə yame ravəh nhagɨk, mamasitu kɨn ye kwajikovə kɨrik rəmhen kɨn yame, nasituyen e in e tukror mɨn kɨmi Yo. Kɨni pəh nien mə ramasitu əmə irak, mərɨg ramor mɨn kɨmi Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo.” Mat 10:40
Yermamə yame rɨpəh nɨni-hahyen ətawə, kɨtawə kɨrik en
(Mat 19:6-9; Luk 9:49-50, 17:1-2)
38 Kɨni Jon rɨni-pən tuk Yesu mə, “Yhajoun. Yermamə kɨrik e yakasəm rawəh nhagɨm maməkota nanmɨn has kɨn ye narmamə. Kɨni yakhani-əhu meinai rɨpəh nien mə kɨtawə kɨrik.”
39 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mə, “Takhapəh nhani-əhuyen. Yermamə yame rawəh nhagɨk mamor nɨmtətien kɨn, to rɨpəh narar-mɨnien mɨni has nhagɨk. 40 Yermamə yame rɨpəh nɨni-hasien ətawə, in kɨtawə kɨrik. Mat 12:30; Luk 11:23 41 Nəfrakɨs, yermamə yame ravəh nu ye pənkɨn, mɨvəhsi-pre kɨmi əmiə meinai kafak e kɨmiə, kɨni Yo e Kristo, kɨni kwən en, tukrɨvəh əfrakɨs nərokien iran.” Mat 10:42
42 Kɨni Yesu rɨni mɨn mə, “ Mərɨg tukmə yermamə kɨrik ravi-pən kwajikovə kɨrik yame rhatətə irak, mə tukror təvhagə has, kɨni yermamə a, Kughen tukror narpɨnien ehuə kɨmin. Kɨni narpɨnien a tukrɨskai rapita yame kɨruk-pən kapier kɨrik ye nɨpətək nuan, karkwərhao kɨn apa ye tame tahik mə tukrəmnɨm. 43 Kɨni tukmə kwermɨm ramor nakamor təvhagə hah, rhuvə mə takərəru ta. Rhuvə pɨk mə takpəh kwermɨm kɨrikianə mamragh kɨn kape rerɨn. Yame rhuvə pɨk rapita yame takvən ye nap ehuə kɨn kwermɨm kwis mir, yame nap to rapəh nɨpɨsien. Mat 5:30 44 In aikɨn, sɨrət mɨnə to khapəh nhamhəyen, kɨni nap mɨn to rapəh nɨpɨsien.§ v. 44 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutestamen. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam. 45 Kɨni tukmə nɨhum ramor nakamor təvhagə hah, rhuvə mə takərəru ta. Rhuvə pɨk mə takpəh nɨhum kɨrikianə, mamragh kɨn kape rerɨn. Rapita yame takvən ye nap ehuə kɨn nɨhum kwis mir. 46 In aikɨn, sɨrət mɨnə to khapəh nhamhəyen, kɨni nap mɨn to rapəh nɨpɨsien.* v. 46 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutestamen. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam. 47 Kɨni tukmə nɨmrɨm ramor nakamor təvhagə hah, rhuvə mə takɨkum ierɨg ta. Rhuvə pɨk mə takpəh nɨmrɨm kɨrikianə mɨvən kɨn apa ye rao ye neai. Rapita yame takvən ye nap ehuə kɨn nɨmrɨm kwis mir. Mat 5:29 48 In aikɨn
“ ‘Sɨrət mɨnə to khapəh nhamhəyen,
Kɨni nap mɨn to rapəh nɨpɨsien.’(Aes 66:24)
49 “Nap tukrəsaah-əsaah pən ye narmamə fam rəmhen kɨn yame kaməviətəg-pən nɨgar ye nəvɨgɨnien. 50 Nɨgar in nar huvə kɨrik. Kɨni mərɨg tukmə nɨgar rəhiu pɨk, ?tukhawor kor rhekɨn mɨn? Pəh narəyen kapəmiə tukrheikən, kɨni takasarə ye nəmərinuyen.”

9:1: Mak 13:30

9:7: Wok 3:22; 2 Pita 1:17-18

*9:11: Ǝmru Mat 11:14, 17:12, mɨne Luk 1:17.

9:12: Sam 22:1-18; Aes 53:3; Mal 4:5-6

9:12: Aes 53:3 ramni mə Mesaea tukrərɨg nəmhəyen tuk narɨmnar rɨpsaah.

9:13: Mat 11:14

9:23: Mat 21:21; Mak 11:23

9:26: Mak 1:26

9:29: Swatuk pɨsɨn kɨrik tuk nɨniyen v. 29: “Nanmɨn has yamə mɨne kɨsor məknekɨn, nəhuakien əmə mɨne nəpəhyen nəvɨgɨnien, rɨrkun nəkotayen əriə.”

9:30: Jon 7:1

9:31: Mak 8:31; 10:32-34

9:32: Luk 9:45

9:35: Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24-26

9:37: Mat 10:40

9:40: Mat 12:30; Luk 11:23

9:41: Mat 10:42

9:43: Mat 5:30

§9:44: v. 44 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutestamen. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam.

*9:46: v. 46 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutestamen. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam.

9:47: Mat 5:29