11
Yesu rɨmavən Jerusalem mor əpu mə in king
(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Kɨnəmhavən pakə tuk Jerusalem, mhatərhav-pən yerkwanu mir kɨraru, nhagriu e Betfas mɨne Betani, ipakə tuk tukwas kɨrik nhagɨn e Olif. Kɨni Yesu rher-pən kɨn yermamə kɨraru kafan, mɨmə “Takravən yerkwanu a nakaravaag-pən ikɨn. Mwəm kwaji dongki kɨrik kɨpəh nəsuə-hanəyen iran, kɨmɨrkwəji. Nakrarsɨn, mwəsɨg mɨrauə. Kɨni tukmə yermamə kɨrik raiyoh-pre əmiru mɨmə, ‘?Nakwhawor mawor məknekɨn?’ Nakrani-pən tukun mɨrəmə, ‘Yermaru rɨmə tukrəsuə ye dongki e. Pəh nien mə tuk tu, rarpɨn-pre mɨn.’ ”
Kɨni ai, kɨravən mwəm kwaji dongki ai ramərer ye nɨkar swatuk. Kɨmɨrkwəji ipakə tuk kwəruə ye nimə kɨrik. Kɨni kɨrarsɨn, narmamə tɨksɨn kasərer aikɨn mɨnəsaiyoh əriu mhamə, “Eh. Kwərə mir. ?Nakwhawor marɨrsɨn dongki e?” Kɨni iriu krəni-pən nəgkiarien yame Yesu ruɨni-pən ta tuk əriu. Kɨni nəmə mɨnə ai kɨseighan kɨn. Kɨrarəh dongki ai mɨrauə mwəm Yesu. Mɨravəhsi-ta kot kapəriu mawəpeinə-pən ye nɨmetai dongki. Kɨni Yesu rəsuə iran.* Yesu ramkwotə-pən ye dongki, profesi ye Sek 9:9 ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn. Narmamə khapsaah kɨsətu kot kapəriə mɨmhahuvə-pən kɨn kɨmi swatuk; kɨni mɨsərai nɨmar nai mɨsətu-pən mɨn ye swatuk. Narmamə yamə mɨne kasəkupən kɨn Yesu kɨni mɨne yamə mɨne kɨmnhakwasɨg kɨn kasokrən ehuə mamhani,
“!Səgnəgɨn Kughen! Kɨmnhani mə, “Hosana.” Kɨni nɨpran rɨmə, “Vəh mɨragh əmawə,” uə, “Səgnəgɨn Kughen.”
Pəh khawəhsi-haktə Kwən e ramuə ye nhag Yermaru.
10 Narmaruyen kupən kape kapətawə kaha Deved ruauə mɨn.
!Səgnəgɨn Kughen yerpɨrɨg!” Kaməni nɨpe e ye nɨpɨg kape Pasova.(Sam 118:25, 26)
11 Kɨni Yesu rɨtərhav-pən Jerusalem mɨvən ye nimə ehuə kape Kughen, kɨni mamətamə. Rɨnenaiyu ta, iriə kafan narmamə twelef, kharerɨg-pən mɨn yerkwanu kɨrik, nhagɨn e Betani.
Yesu rɨmɨni hah nai e figtri, ror siə kɨn
(Mat 21:18-19)
12 Kəni rɨkwamer kɨn, iriə khatərhav mɨn Betani, kɨni Yesu rɨmnəmkərəv. 13 Kɨni məm nai e figtri, ramərer, nɨmarɨn rɨpsaah. Rəriwək mɨvən pakə tukun, məm nɨmarɨn in əmə e in əmə. Rɨmə-ta tukrəm kwənkwan kɨrik, mərɨg kwənkwan rɨrkək, meinai rɨpəh neriaji-hanəyen nɨpɨg tukrɨkuə iran. Luk 13:6 14 Kɨni Yesu rəgkiar-pən kɨmi figtri a mɨmə, “Yermamə tukrɨpəh mɨn nənien kwənkwam tuk nɨpɨg kɨrik.”§ Yesu rəgkiar kɨn nai e rəmhen kɨn nuhpɨkɨnien kɨrik, mɨni məknekɨn, “Tukmə yermamə rapəh norien nəkwai Kughen, kafan narəyen tukrəmhen kɨn figtri; tukror siə kɨn.” Ror pən Yesu ramni hah narəyen yame ror siə kɨn. Narmamə kafan mɨnə kɨsərɨg nəgkiarien ai.
Yesu rɨmnəkota narmamə yamə mɨne kasor nar apnapɨg ye nimə ehuə kape Kughen
(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15 Nɨpɨg khatərhav-pən Jerusalem, Yesu rɨvən ye nimə ehuə kape Kughen. Kɨni mɨnaməko yerhav narmamə yamə mɨne kasor salem kɨn narɨmnar, mɨne yamə mɨne kasəvrə. Kɨni mərakita kɨn narɨmnar yame ramswin haktə ye tebol kape narmamə yamə mɨne kasor jenis ye mane; kɨni məsuə kɨn jea kape narmamə yamə mɨne kasor salem kɨn mak ye tanə.* Yesu rɨmnor məknekɨn, mamor fulfilem profesi kɨrik ye Sek 14:21. 16 Kɨni mɨni-əhu mə narmamə tukhapəh nhapɨkien narɨmnar mhavən ye Nimə Ehuə kape Kughen. 17 Kɨni mor kwirɨg kɨmi əriə mɨmə, “Kɨmɨrai ye Nəkwəkwə kape Kughen kɨmə, ‘Nimə Ehuə kape Kughen, nimə kape nəhuakien kape narmamə mɨnə fam rarkurao ye tanɨmtanə.’(Aes 56:11) Mərɨg kɨmiə naksor ruə rəmhen kɨn ‘nimə yame yəkrəh mɨnə kaserkwaig ikɨn.’ ”(Jer 7:11)
18 Yesu rɨnaməgkiar, kɨni narmamə kɨsakur kɨn, mɨsagien tukun. Ror pən, jif pris mɨnə, mɨne nəmhajoun kape loa kape Moses, kɨmnhagɨn kɨn, masarhakɨn swatuk tuk nhopniyen. Mak 14:1 19 Mərɨg rɨnamenaiyu, Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə khatərhav mɨn aikɨn.
Yesu rɨmnəvhag kɨn nuhpɨkɨnien kape nai a figtri
(Mat 21:20-22)
20 Kɨni rɨkwamer kɨn, yenpɨg-enpɨg, kɨsəri-pən mɨn swatuk ai, mhauə mɨsəm nai ai figtri. Rɨnaukei mɨnəriaji nuan mɨnə. 21 Kɨni Pita, rɨkin raiyu məsɨk nəgkiarien kape Yesu. Mɨni-pən tukun mə, “!Yhajoun, əmru! Nai e nɨmɨni has, rɨnaukei.” Yesu ramni hah figtri ye Mak 11:14. Ǝmru futnot kafan.
22 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Takshatətə ye Kughen. 23 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə, mə tukmə kɨmiə kɨrik rhatətə huvə ye Kughen, mɨni-pən tuk tukwas e mə tukraiyu məsok pirə ye tahik məmnɨm, mɨpəh nɨniyen ye rɨkin kɨraru, mhatətə əmə ye Kughen, kɨni nar en tukror əfrakɨs. Mat 17:20 24 Ror pən, yakamni-pre tuk əmiə mə tukmə naksəhuak, narɨmnar nakasaiyoh kɨn kɨmi Kughen, takhani nəfrakɨsien iran mə takhavəh, kɨni en mhavəh. Mat 7:7 25 Tukmə naksəhuak, mərɨg tukmə yermamə kɨrik rɨmnor nar kɨrik rɨpəh nəmhenien kɨmi əmiə, takhapəh nɨsarpɨnien tai kafan təvhagə. Kɨni Kughen, Rɨmɨmiə ye Neai, In tukrɨpəh mɨn narpɨnien tai təvhagə hah kapəmiə. Mat 6:14-15 26 Kɨni mərɨg tukmə kɨmiə nakasor tai təvhagə hah, Kughen mɨn tukrarpɨn mɨn tai təvhagə hah kapəmiə.” Nəgkiarien ye v. 26 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam.
Namehuə mɨnə kape Isrel kɨsarkut mə tuksəm-ru nehuəyen kape Yesu mə rɨmasɨp-kaa
(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Kɨni Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə khatərhav-pə mɨn Jerusalem. Kɨni Yesu rəriwək mɨvən ye Nimə Ehuə kape Kughen. Kɨni jif Pris mɨnə mɨne nəmhajoun kape loa kape Moses mɨne nəmehuə kape kwənərəus kape Isrel, khauə mɨsəm In. Masaiyoh In mhamə, 28 “?Nakamhawor narɨmnar mɨnə e? ?Pa nhagɨn rɨmɨvəhsi-pre nehuəyen mə takor narɨmnar məknekɨn?”
29 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Rhuvə. Jakaiyoh kɨn naiyohyen kɨrik kɨmi əmiə. Tukmə nakhani atuatuk, jakni-pre tuk əmiə mə Pa nhagɨn rɨmɨvəhsi-pə nehuəyen kɨmi Yo tuk norien narɨmnar mɨnə e. 30 ?Hani-pə ru tuk Yo mə pa rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi Jon mə tukror baptaes ye narmamə? ?Kughen uə yermamə?”
31 Kɨni kɨnasəsiwən-əsiwən kɨmi əriə mɨnə mhamə, “?Tukshaw-ni e? Tukmə kɨtawə khani mə, Kughen rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmi Jon, mərɨg Yesu tukrɨmə, ‘?Tukmə Kughen rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmin, rhawor e kɨmiə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran?’ 32 Mərɨg to khapəh mɨn nhaniyen mə, yermamə əmə rɨmɨvəhsi-pən nehuəyen kɨmin, meinai narmamə mɨnə e kamhani mə Jon in profet əfrakɨs.” 33 Ror pən khani-pən tuk Yesu mhamə, “?Hei? Yakseinein.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Ǝhə. Mərɨg Yo mɨn to yakpəh nɨnipre-mɨn-ien mə Pa nhagɨn rɨmɨvəhsi-pə nehuəyen kɨmi Yo mə jakor narɨmnar mɨnə e.”

*11:7: Yesu ramkwotə-pən ye dongki, profesi ye Sek 9:9 ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn.

11:9: Kɨmnhani mə, “Hosana.” Kɨni nɨpran rɨmə, “Vəh mɨragh əmawə,” uə, “Səgnəgɨn Kughen.”

11:10: Kaməni nɨpe e ye nɨpɨg kape Pasova.

11:13: Luk 13:6

§11:14: Yesu rəgkiar kɨn nai e rəmhen kɨn nuhpɨkɨnien kɨrik, mɨni məknekɨn, “Tukmə yermamə rapəh norien nəkwai Kughen, kafan narəyen tukrəmhen kɨn figtri; tukror siə kɨn.” Ror pən Yesu ramni hah narəyen yame ror siə kɨn.

*11:15: Yesu rɨmnor məknekɨn, mamor fulfilem profesi kɨrik ye Sek 14:21.

11:18: Mak 14:1

11:21: Yesu ramni hah figtri ye Mak 11:14. Ǝmru futnot kafan.

11:23: Mat 17:20

11:24: Mat 7:7

11:25: Mat 6:14-15

11:26: Nəgkiarien ye v. 26 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam.