17
Kughen ramhajoun mə Yesu in Tɨni, nɨmrɨn rukreikɨn muə mor pɨsɨn
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Nɨpɨg sikis ruauə muavɨn, Yesu rɨkɨr Pita, Jemes mɨne piauni Jon mɨshaktə fiak ye tukwas apomh kɨrik. Irisɨr pɨsɨn əmə kɨmɨrhkwasɨg kɨn. Aikɨn, nɨprai Yesu rukrekɨn muə mor pɨsɨn. Nɨmrɨn rakhak rəmhen kɨn nɨkhakien kape mɨrh. Kɨni neipən kafan rhawən pɨk. 2 Pita 1:16-18 Kɨni yemasur kupən mir kɨraru, Elaeja mɨne Moses, kratərhav-pə mɨn, marhəgkiar irisɨr Yesu.
Kɨni Pita rɨni-pən tuk Yesu mə, “Yermaru, rhuvə mə kɨmasɨr jakəhrarə əmə eikɨn e. Pəh yakrharkwopək nimə kɨsisər. Kafam kɨrik, kape Moses kɨrik, kɨni kape Elaeja kɨrik.”
Pita raməgkiar hanə, məknekɨn napuə hawən kɨrik reiwaiyu, muvrɨg əpɨs əriə. Kɨni nəgkiarien kɨrik rɨsɨ-pən ye napuə mɨmə, “In e Narɨk keikei yakorkeikei pɨk. Rɨkik ragien pɨk tukun.” Dut 18:15; Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22
Kɨmɨrhərɨg nəgkiarien a, kɨrhɨgɨn pɨk, mɨrhənɨm-pən nɨmrɨrisɨr ye nɨmoptanə. Mərɨg Yesu ruə mɨrap ərisɨr mɨmə, “Rhekɨmter. Mɨrhɨpəh nɨrhɨgɨnien.” Məknekɨn, krharharha, mrhɨpəh mɨn nɨrhəmien əriu. Yesu pɨsɨn əmə ramərer.
Kɨni khasɨ-faktə ye tukwas, Yesu rɨmɨni-əhu əutən pən tuk ərisɨr mɨmə, “Takrhɨpəh nɨrhəvsaoyen kɨn mɨrheriaji Yo, Ji Yermamə, jakɨmragh mɨn ye nɨmhəyen kafak.”
10 Kɨni krhaiyoh mɨrhɨmə, “?Mərɨg rhawor e nəmhajoun kape loa mɨnə kamhani mhamə Elaeja tukraməkeikei məkupan ye Kristo muə?” Mal 4:5
11 Kɨni Yesu rɨmə, “Nəfrakɨsien mə Elaeja tukraməkeikei məkupan muə mə tukrətu huvə narɨmnar fam. Mal 4:5-6 12 Mərɨg yakamni-pre tuk əmisɨr mə Elaeja ruərerɨg ta, mərɨg narmamə khapəh nharkunien in; mɨsor ahas pən kɨmin. Ye norien kɨrikianə mɨn, tuksor Yo, Ji Yermamə, jakərɨg nəmhəyen.” Mat 11:14
13 Ramni məknakɨn, kafan narmamə mɨnə kharkun mə In raməgkiar ye Jon Baptaes. Luk 1:17
Yesu rɨmnəko ta nanmɨn has ye pɨkwarien kɨrik
(Mak 9:14-32; Luk 9:37-45)
14 Kɨni khatərhav-pə tuk nukwhao ehuə. Kɨni yermamə kɨrik ruə mənɨmkur-pən tuk Yesu mɨmə, 15 “Yermaru. Pəh rɨkim tukrehuə tuk pɨkwarien kafak. Nɨkəvaan ramor pɨk in. Ramarə ye nɨpɨg əutən. Nɨpɨg rɨpsaah ramɨmɨr-pən ye nap mɨne ye nu. 16 Kɨni yo yɨmɨrəh mɨvən kɨmi kafam narmamə mɨnə, mərɨg kɨseinein nor-huvəyen.”
17 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “!Kəsi! Kɨmiə e taktakun mɨne, nhatətəyen kapəmiə rɨrkək. Kɨni kapəmiə nətərɨgien rapəh natuatukien. ?Kɨtawəm kɨmiə tuksarə mɨseriaji naha nɨpɨg takpishatətə irak?” Kɨni mamni mɨn mɨmə, “Harəh pɨkwarien en mhauə.”
18 Kɨni Yesu rɨmnəgkiar skai kɨmi nanmɨn has maməko-ta. Məkneikɨn mor huvə pɨkwarien a.
19 Kɨni ai kafan narmamə khauə iriə pɨsɨn əmə mɨsəm Yesu mɨsaiyoh-pən mhamə, “?Rhawor e kɨmawə yakwəseinein nəkotayen nanmɨn has a?” Mat 10:1
20-21 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Meinai nhatətəyen kapəmiə rɨkəskəh əmə. Kɨni nanmɨn has yamə mɨne kɨsor məknekɨn, to nakpəh nəvɨgɨnien məhuak mɨrkun nəkotayen əriə.* Nəgkiarien e ye ves 21 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Yesu rɨmɨni əfrah ikɨn e uə nɨkam. Mərɨg yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə to nhatətəyen kapəmiə rɨkəskəh pawk rəmhen kɨn kwənkwai mastad, mərɨg takharkun nhani-pənien tuk tukwas e mhamə, ‘Ǝta ikɨn e mɨvən aikɨn a,’ kɨni tukror nəkwaimiə. Kɨni takharkun nɨsorien narɨmnar fam.” Mat 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1 Kor 13:2
Yesu rɨmɨni-ərhav mɨn mə tukrɨmhə kɨni mamragh mɨn
22 Kɨni kɨmnhauə kɨrikianə apa Galili, kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Kwən kɨrik tukreighaan-pən kɨn Yo, Ji Yermamə, ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə. Mat 16:21 23 Narmamə tukshopni Yo, kɨni ye nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn, Kughen tukrɨvəh mɨragh Yo ye nɨmhəyen.” Kɨni kafan narmamə mɨnə rɨkiriə rəpou pɨk tuk nəgkiarien a.
Yesu rameighan kɨn mə tukvəhsi-pən mane kape takis kɨmi Nimə Ehuə kape Kughen
24 Kɨni ai Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə kɨmnhatərhav apa Kapaneam. Kɨni narmamə yame kasərer tuk mane kape takis kape Nimə Ehuə kape Kughen khauə tuk Pita mhamə, “?Rhawor? ?Yhajoun kafam ramərok-pən takis kɨn mane kape Nimə Ehuə kape Kughen, uə nɨkam?” Eks 30:13; 38:26
25 Kɨni Pita rɨmə, “Ǝwəh. Ramərok.”
Kɨni Pita rɨvən ye nəkwai nimə, Yesu rəkupən maməgkiar mamni nuhpɨkɨnien kɨrik mɨmə, “Saemon. ?Nakmə rhawor? ?King mɨnə kape tokrei tanə kamhavəh takis tuk nɨpa? ?Kamhavəh tuk kapəriə narmamə mɨnə, uə tuk nəmə tanə pɨsɨn yamə mɨne kɨmɨsapita əriə ye narowagkəpien?”
26 Mərɨg Pita rɨmə, “Kamhavəh tuk nəmə tanə pɨsɨn yamə mɨne kɨmɨsapita əriə ye narowagkəpien.”
Kɨni Yesu rɨmə, “Nəfrah. Narmamə kape king khapəh nɨsərokien takis.” Ye nuhpɨkɨnien e, Yesu ramni mə in yermamə kape Kughen, to rɨpəh nərok-pən-ien takis kɨmi Nimə Ehuə kape Kughen, rəmhen kɨn yame yermamə kape king to rɨpəh nərok-pən-ien takis kɨmi king, nəmə iruə əmə kasərok-pən takis kɨmin.
27 Kɨni Yesu rɨrpɨn mɨmə, “Mərɨg kɨtawə khapəh nɨsorkeikeiyen mə tuksor niemha rhai əriə tuk ətawə. Kɨni ror məknei, rhuvə mə ik takvən apa ye lugun, maruk kɨn string, mɨvi kəmam. Kəmam yame takvi məkupan, meikus nəkwan, məm mane Gris ramni “drakma kuas.” “Drakma” kɨrikianə in nərok kape wok ye nɨpɨg kɨrikianə. kɨrik rəmhen tuk nərokien takis. Vəh mane en, mɨvən, mɨvəhsi-pən kɨmi əriə tuk nərokien takis kapərao.”

17:2: 2 Pita 1:16-18

17:5: Dut 18:15; Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22

17:10: Mal 4:5

17:11: Mal 4:5-6

17:12: Mat 11:14

17:13: Luk 1:17

17:19: Mat 10:1

*17:20-21: Nəgkiarien e ye ves 21 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Yesu rɨmɨni əfrah ikɨn e uə nɨkam.

17:20-21: Mat 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1 Kor 13:2

17:22: Mat 16:21

17:24: Eks 30:13; 38:26

17:26: Ye nuhpɨkɨnien e, Yesu ramni mə in yermamə kape Kughen, to rɨpəh nərok-pən-ien takis kɨmi Nimə Ehuə kape Kughen, rəmhen kɨn yame yermamə kape king to rɨpəh nərok-pən-ien takis kɨmi king, nəmə iruə əmə kasərok-pən takis kɨmin.

17:27: Gris ramni “drakma kuas.” “Drakma” kɨrikianə in nərok kape wok ye nɨpɨg kɨrikianə.