3
Jon Baptaes raməvsao-ərhav kɨn nəgkiarien kape Kughen
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9, 15-17; Jon 1:19-28)
Newk mɨnə tɨksɨn ruauə muavən ta, kɨni Jon Baptaes rɨtərhav-pə, maməvsao-ərhav kɨn Nəgkiarien kape Kughen apa ye tɨpəvsɨk apa Judia, mamni mɨmə, “Sarar ye nərɨgien kapəmiə tuk təvhagə has kapəmiə meinai nɨpɨg yame Kughen tukrarmaru ye narmamə mɨfam ruauə ipakə.” Jon Baptaes e, in yermamə yame Aesea, profet kupan kape Kughen, rɨmɨni-ta mɨmə,
“Kwən kɨrik ramokrapomh ye tɨpəvsɨk mamni mɨmə,
‘Kɨmiə, taksor əpnəpeinə tuk Yermaru, kɨni mɨsor kafan swatuk ratuatuk.’ ”(Aes 40:3)
Jon rapəh nɨvəhsi-pənien neipən huvə kɨrik. Kafan kot kɨmnor kɨn tɨki narmɨragh kɨrik, kamni kɨmə kamel. Kɨni kafan kətəut kɨmnor kɨn tɨki kau.* Neipən a rəmhen kɨn kape profet kupən kɨrik, nhagɨn e Elaeja. Kɨni nan nəvɨgɨnien kəvraiyuk əmə mɨne sukapak. 2 King 1:8 Kɨni narmamə khapsaah kɨmnhasɨ-pən Jerusalem mɨne iku pɨsɨn ye tanə Judia mɨne ikɨn mɨnə ipakə tuk nu e Jodan. Kɨmnhauə mə tuksəm-ru Jon. Kɨni mamhani-ərhav-pən norien has mɨnə kapəriə. Kɨni in rɨmnor baptaes irəriə ye nu a Jodan.
Mərɨg nɨpɨg Jon rɨmnəm mə narmamə ye khwen mir e Farisi mɨne Sadusi khapsaah kɨmnhauə mə in tukror baptaes irəriə, kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “!Ah! !Kɨmiə naksahas rəmhen əmə kɨn snek yamə mɨne kasərhkwopah! Pəh nien mə tuktu, Kughen ror niemhaa mɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi narmamə. ?Mərɨg, pa ramni mə to kɨmiə nakharkun nɨsaptayen kɨn? Mat 12:34; 23:33 Sor narɨmnar tɨksɨn yamə rhuvə mə tuksəm mə nakwəsəpəh əfrakɨs norien has mɨnə kɨni mhavən tuk Kughen. Nəfrakɨsien mə kɨmiə kwənərəus kape Ebraham, mərɨg rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien mə Kughen tukraməkeikei mɨvəh mɨragh əmiə mhawor kɨmiə kwənərəus kape Ebraham. !Nɨkam, in nar apnapɨg əmə! Yakamni-pre tuk əmiə mə Kughen rɨrkun nor-mɨn-ien kapier apnapɨg ruə rəmhen kɨn kwənərəus kape Ebraham. Jon 8:33,39; Rom 4:12 10 Kɨni taktəkun ai, Kughen rɨnərer matuk ta mə tukrərəru nuknei nai. Kɨni tukmə nai kɨrik rɨpəh nɨkuəyen kɨn kwənkwan yame rhuvə, In tukrərəru marakikɨn-pən ye nap. Jon Baptaes raməgkiar skai kɨmi Farisi mɨne Sadusi, yamə mɨne khamə ta mə Kughen tukraməkeikei mɨvəh mɨragh əriə meinai iriə ji Ebraham mɨnə. Nuhpɨkɨnien ye nai yame Kughen tukrərəru ramhajoun mə Kughen tukrəkir norien kape narmamə, kɨni yamə mɨne khapəh nɨsorien norien huvə, Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə. Mat 7:19; Luk 13:6-9
11 “Yo yakamor baptaes irəmiə kɨn nu yame ramhajoun mə nakwəsarar ye nərɨgien kapəmiə tuk təvhagə has. Mərɨg yermamə kɨrik tukruə kwasɨg irak, yame kafan nəsanɨnien mɨne nehuəyen rapita yo. Kɨni yo ye tanə əgkəp; yakpəh nəmhenien mə to yakrap kafan sandel. Kɨni In tukror baptaes irəmiə ye Nanmɨn kape Kughen mɨne nap. Jon 1:26-27,33; Wok 1:5,1:3:25 12 In ramərer matuk tuk nəmien norien kape narmamə maməwhai əriə, nəmə huvə mɨnə mɨne nəmə has mɨnə. Rəmhen əmə kɨn yame yeməsim kɨrik ravəh safel tuk nəspir-tayen tɨki kwənkwai wit mə tukrɨpɨk nɨmitɨn yame rhuvə. Narmamə yamə mɨne khahuvə kɨsəmhen kɨn nɨmit wit yame rɨpɨk əriə mamvən yerkwanu; mərɨg narmamə has kɨsəmhen kɨn tɨki kwənkwai wit, yame ramarakikɨn-pən əriə ye nap ehuə yame ramuək rerɨn.”
Jon rɨmnor baptaes ye Yesu
(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)
13 Kɨni Yesu rɨmɨtərhav Galili muə ye nu e Jodan, mə Jon tukror baptaes iran. 14 Mərɨg Jon rɨmɨni-əhu skai In mɨni-pən tukun mɨmə, “Ratuatuk mə Ik takor baptaes irak. ?Rhawor nakamuə mə jakor baptaes iram?”
15 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Nɨkam. Takpəh nəpəhyen. Kughen rɨmɨni mə ratuatuk mə takor baptaes irak.” Kɨni Jon rɨmneighan kɨn. 16 Kɨni mor baptaes ye Yesu. Kɨni nɨpɨg Yesu rɨmneiwaiyu mhekɨmter mɨn ye tame nu, məkneikɨn napuə rəkwaag, kɨni rəm Nanmɨn kape Kughen reiwaiyu-pə rəmhen kɨn mak ye tanə, maməkwətə-pən iran. Jon 1:32 17 Kɨni nəgkiarien kɨrik rɨsɨ-pən ye neai mamni mɨmə, “In e narɨk, yame yakorkeikei pɨk. Rɨkik ragien pɨk tukun.” Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 12:18; 17:5; Luk 9:35

*3:4: Neipən a rəmhen kɨn kape profet kupən kɨrik, nhagɨn e Elaeja.

3:4: 2 King 1:8

3:7: Mat 12:34; 23:33

3:9: Jon 8:33,39; Rom 4:12

3:10: Jon Baptaes raməgkiar skai kɨmi Farisi mɨne Sadusi, yamə mɨne khamə ta mə Kughen tukraməkeikei mɨvəh mɨragh əriə meinai iriə ji Ebraham mɨnə. Nuhpɨkɨnien ye nai yame Kughen tukrərəru ramhajoun mə Kughen tukrəkir norien kape narmamə, kɨni yamə mɨne khapəh nɨsorien norien huvə, Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə.

3:10: Mat 7:19; Luk 13:6-9

3:11: Jon 1:26-27,33; Wok 1:5,1:3:25

3:16: Jon 1:32

3:17: Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 12:18; 17:5; Luk 9:35