23
Yesu ramni mə narpɨnien tukrɨvən tuk Farisi mɨnə
(Mak 12:38-40; Luk 11:37-54; 20:45-47)
Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk nukwhao ehuə mɨne kafan narmamə mɨnə mə, “Nəmhajoun kape loa mɨnə mɨne Farisi mɨnə kamhavəh nehuəyen mə tukhani-ərhav Loa kape Moses kɨmi əmiə. Ror pən, takasəkeikei mɨsəri-pən, mɨsor narɨmnar fam yame kamhani-pre tuk əmiə. Mərɨg norien kapəmiə tukrɨpəh nəmhenien kɨn norien kapəriə. Meinai iriə khapəh nɨsorien naha nhagɨn yame iriə kamhani. Mal 2:7-8 Iriə kasəkeikei kɨmi narmamə mhamə tuksəri-pən loa yame in rəmhen kɨn kajipə pam, mərɨg to khapəh nhavəhsi-pənien kwermɨriə mə tuksasitu irəriə.
“Narɨmnar fam yame kasor, iriə kasor əmə mə narmamə tuksəm. Neipən yame narmamə kamhavən iran yame ramhajoun-pən mə kamhasiai Kughen, rəmhen kɨn kwaji bokis yame kɨvai-pən nəkwəkwə iran, mɨne nərəus yame raməker-pən ye neipən, Farisi mɨnə mɨne nəmhajoun kape loa mɨnə kamhavəh narɨmnar mɨnə e yame rehuə mapomh. Kɨni tukmə khavən ye nimə kape nofugɨnien, mɨsorkeikei mə tukasəkwətə əkupən. Kɨni tukmə khavən ye lafet, mɨsorkeikei mə tuksəkwətə ye kwənmhaan kape nɨsiaiyen. Kɨni tukmə khavən apa ye maket, mɨsorkeikei pɨk mə narmamə mɨnə fam tukhani vi vi əriə mɨsokrən kɨn əriə mə, ‘Yemehuə* Nəgkiarien kape Gris ramni mə ‘Rabi.’ Nɨpran ramni yhajoun uə yemehuə..’
“Mərɨg kɨmiə takhapəh nɨsorien mə narmamə tuksokrən kɨn əmiə mə ‘Yemehuə.’ Meinai kapəmiə yermaru kɨrikianə əmə. Kɨmiə m-fam piaumiə mɨnə mɨne kaka mɨnə. Kɨni hapəh nɨsokrənien kɨn yermamə kɨrik ye tokrei tanə e mə ‘Tatə.’ Meinai kapəmiə tatə kɨrikianə əmə. In apa ye rao ye neai. 10 Kɨni hapəh nɨseighanien kɨn narmamə mə tuksokrən kɨn əmiə mə ‘Yhajoun.’ Meinai kapəmiə yhajoun kɨrikianə əmə. In e Kristo. 11 Yermamə irəmiə yame in yerpɨrɨg, in yorwok kapəmiə. Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26 12 Meinai yermamə yame ravəh-si haktə atuk in, Kughen tukrɨvəh-si əhu in; kɨni yermamə yame ravəhsi-əhu atuk in, Kughen tukrɨvəh-si haktə. Job 22:29; Prov 29:23; Luk 14:11; 18:14
13 “Man, nəmhajoun mɨnə kape loa, mɨne Farisi mɨnə. Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə. Kapəmiə nɨniyen in rhuvə, mərɨg rɨkimiə rəmkɨmɨk. Nakasətapɨg kɨn swatuk tuk narmamə tuk nhavənien ye narmaruyen kape Kughen. Mɨne kɨmiə mɨn to nakhapəh nhavənien. Mhapəh nɨseighanien kɨn narmamə mə tukhavən aikɨn, nar apnapɨg mə kɨsorkeikei mə tukhavən.
14 “Man, nəmhajoun mɨnə kape loa, mɨne Farisi mɨnə. Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə. Kapəmiə nɨniyen in rhuvə, mərɨg rɨkimiə rəmkɨmɨk. Tukmə piahwaru yame kɨmnamhə-tan kɨn, kɨni naksəkrəh kɨn kafan nautə. Kɨni masəhuak apomh mɨn mə narmamə tukhasiai əmiə. Nəmhəyen kapəmiə tukrɨskai rapita. ves 14 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Yesu rɨmɨni əfrakɨs nəgkiarien ikɨn e uə nɨkam.
15 “Man, nəmhajoun mɨnə kape loa, mɨne Farisi mɨnə. Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə. Kapəmiə nɨniyen in rhuvə, mərɨg rɨkimiə rəmkɨmɨk. Rɨkimiə ramagien əmə mə takhavirə ye rao mhavən isok, uə mə taksəriwək əmə mhavən ye tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə mə takhavi-pə yermamə kɨrikianə əmə ye nəhuakien kapəmiə. Mərɨg nɨpɨg yermamə kɨrik rɨvəh norien mɨnə a kapəmiə, in tukruə yemə has rapita əmiə. Kɨni nɨmɨsor mə in tukraməkeikei mɨvəh narpɨnien kape nap ehuə rapita əmiə.
16 “!Man! Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə yamə mɨne nakamhakɨr narmamə mərɨg nɨmrɨmiə rɨpɨs. Kɨmiə nakamhani mhamə, ‘Tukmə yermamə kɨrik rɨvəh kwəsu ye nhag Nimə Ehuə kape Kughen mə tukror kafan nəgkiarien rɨpam, kɨni marar mɨpəh norien nəgkiarien yame ruɨni ta, in nar apnapɨg əmə.’ Mərɨg nakhamə, ‘Tukmə yermamə kɨrik rɨvəh kwəsu ye mane Nəgkiarien kape Gris ramni mə ‘gol,’ in rəmhen kɨn mane yame kavəhsi-pən kɨmi niməhuak tuk nɨni-vi-vi-yen Kughen. yame kɨvəhsi-pən ye Nimə Ehuə kape Kughen, kɨni in tukraməkeikei mor naha nhagɨn yame rɨmɨni.’ Mat 15:14 17 !Kɨmiə naksətəwao, nɨmrɨmiə rɨpɨs! Takasəkeikei mharkun mə Nimə Ehuə kape Kughen§ Gris ramni olta, uə tebol. in yerpɨrɨg rapita mane yame kɨvəhsi-pən ikɨn, meinai Nimə e in ramor mane ramərhakə. 18 Nakamhani mɨn mhamə ‘Tukmə yermamə kɨrik rɨvəh kwəsu ye nhag tebol ye Nimə Ehuə kape Kughen, in nar apnapɨg əmə. Mərɨg tukmə ravəh kwəsu ye sakrefaes yame ramswin-pən iran, kɨni in tukraməkeikei mor naha nhagɨn yame rɨmɨni.’ 19 !Kɨmiə nɨmrɨn pɨs mɨnə! Takasəkeikei mharkun mə tebol in yerpɨrɨg rapita sakrefaes, meinai tebol ramor sakrefaes ramərhakə. 20 Ror məkneikɨn, yermamə yame ravəh kwəsu ye nhag tebol kape Nimə Ehuə kape Kughen, ravəh kwəsu əfrakɨs ye tebol mɨne narɨmnar fam yame ramswiin aikɨn. 21 Kɨni yermamə yame ravəh kwəsu ye nhag Nimə Ehuə kape Kughen, ravəh kwəsu əfrakɨs ye Nimə kape Kughen mɨne Yermamə yame ramarə aikɨn. 22 Kɨni yermamə yame ravəh kwəsu ye nhag rao ye neai, ravəh kwəsu əfrakɨs ye nhag jea kape king, kɨni mɨvəh kwəsu ye nhag Yermamə yame ramkwətə aikɨn mamarmaru. Aes 66:1; Mat 5:34
23 “!Man! Kɨmiə Farisi mɨnə mɨne nəmhajoun mɨnə kape loa. !Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə! Kapəmiə nɨniyen in rhuvə, mərɨg rɨkimiə rəmkɨmɨk. Kɨmiə nakasəri-pən huvə loa yamə mɨne khamar əmə tuk əmiə tuk nəri-pənien, rəmhen kɨn in e naksəri-pən loa yame ramni mə takasəkeikei mhavəh kwesrɨs mɨne onion* Yesu rɨpəh nɨniyen kwesrɨs mɨne onion, mərɨg rɨmɨni nəvɨgɨnien mir e “dill mɨne kumen”. Nɨmar nai yamə mɨne nəmiovriə ramapien huvə yame kɨwəh-si-pən ye nəvɨgɨnien. Loa ye Dut. 14:22-29; 26:12-15, mɨne Lev. 27:30-33 ramni mə tukaməkeikei kɨwəhsi-pən nɨpar nəsimien vi kɨmi Kughen. Farisi mɨnə kɨmɨsəri-pən huvə loa mɨnə e, mərɨg kɨmnhapəh nɨsəri-pən huvəyen loa yame ramni mə tuksorkeikei Kughen mɨne narmamə. Loa e raməmɨr ye Dut. 30:16. ye nəsimien vi mhavəhsi-pən kɨmi Kughen. Mərɨg nakwəsəpəh Loa yamə mɨne kasəkupən. Iriə e: nakhapəh nɨsorien nar yame ratuatuk kɨmi narmamə, rɨkimiə rɨpəh nehuəyen tuk narmamə. Kɨni keinein nɨniyen nəfrakɨsien irəmiə. Rhuvə mə to nakpisəri-pən loa yamə mɨne kasəkupən, mɨpisəri-pən mɨn Loa mɨnə tɨksɨn. 24 Kɨmiə nakamhakɨr narmamə, mərɨg nɨmrɨmiə rɨpɨs. Kɨmiə nakhavəh-si ta man-man ye nəmiə nəvɨgɨnien, tamə naksəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen; mərɨg naksətɨgai piəpiə nar yame rəmkɨmɨk, mɨsəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen. Ye nəgkiarien Gris Yesu ramni nuhpɨkɨnien kɨrik mɨmə, “Nakhavəh-si ta man-man, mɨsətɨgai kamel pəpiə.” Kamel in nar mɨragh ehuə kɨrik yame rəmkɨmɨk ye loa kape nəmə Isrel. Nɨpran ramni mə Farisi mɨnə kasəri-pən loa tɨksɨn yame rɨmar, mərɨg khapəh nɨsəri-pənien loa ehuə mɨnə.
25 “!Man! Kɨmiə Farisi mɨnə mɨne nəmhajoun mɨnə kape loa. !Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə! Kapəmiə nɨniyen in rhuvə, mərɨg rɨkimiə rəmkɨmɨk. Kɨmiə naksəmhen kɨn besin mɨne kap yame kamrai-ta nəmkəmɨkien e iruə mərɨg apa ye nəkwairiə kɨsəmkɨmɨk. Nəmkɨmɨkien rukwar irəmiə, meinai naksəptɨg kɨn nar, mɨsor əmə narɨmnar yame nɨpraimiə rorkeikei. Mak 7:4 26 Farisi mɨnə, kɨmiə imrɨn pɨs mɨnə. Takasəkeikei mɨsaikwas yerkimiə, kɨni narɨmnar fam apa iruə tukshawən mɨn.
27 “!Man! Kɨmiə Farisi mɨnə mɨne nəmhajoun kape loa. !Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə! Kapəmiə nɨniyen in rhuvə, mərɨg rɨkimiə rəmkɨmɨk. Naksəmhen kɨn suranə ye yermamə yame kɨmoh kɨn pen hawən apa iruə, narmamə kɨsəm, khamə rhuvə. Mərɨg in apa imə, rukwar kɨn nɨkəkri narmamə yamə mɨne kwənhamhə, mɨne narɨmnar fam yame rəmkɨmɨk. Wok 23:3 28 Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, apa iruə, narmamə kasəm norien kapəmiə, khamə rhuvə. Mərɨg yerkimiə, rukwar kɨn nahasien, meinai nakhapəh nɨsorien naha nhagɨn yame nakamhani, masor pɨk təvhagə has. Luk 16:15
29 “!Man! Kɨmiə Farisi mɨnə mɨne nəmhajoun mɨnə kape loa. !Nəmhəyen ehuə tukruə tuk əmiə! Kapəmiə nɨniyen in rhuvə, mərɨg rɨkimiə rəmkɨmɨk. Kɨmiə nakhavhirəkɨn suranə kape profet kape Kughen mɨnə masor huvə pən marə marə ye təwk ye nəmə atuatuk mɨnə. 30 Kɨni mhani mhamə, ‘Tukmə yɨmnɨsarə ye nɨpɨg kape kaha mɨnə kapəmawə, to yakpihapəh nɨsasituyen ye kaha yamə mɨne kɨmɨshopni profet mɨnə.’ 31 Naksəgkiar məknakɨn, mamhani hah atuk əmə əmiə, mhani-ərhav mə kɨmɨə kwənərəus atuatuk mɨnə kape rɨpmiə kupan yamə mɨne kɨmɨshopni profet mɨnə. 32 Kɨni rhuvə əmə- kɨmiə takasəkeikei mɨsərkin təvhagə has yame rɨpɨmiə mɨnə kɨmnharikakun.
33 “!Kɨmiə snek mɨnə, mɨne nɨpnət snek mɨnə! ?Rɨkimiə ramuh mə ta mə to naksap ta kɨn narpɨnien ye nap ehuə uə? Nɨkam. 34 Ror pən, yakamher-pre kɨn profet mɨnə, mɨne narmamə yamə mɨne kharkun nar, mɨne nəmhajoun mɨnə. Kɨni nakharuk haktə tɨksɨn ye nai kamarkwao kɨn mɨshopni əriə; naksarkɨs-arkɨs tɨksɨn mhauh əriə apa ye nimə kape nofugɨnien kapəmiə; kɨni masəko ta tɨksɨn mamharpəhu əriə mhavən apa ye taon mɨnə. 35 Ror pən, kɨmiə takhavəh narpɨnien kape narmamə yame kashopni narmamə m-fam yamə mɨne kɨsatuatuk; rɨrikakun ye Ebel yame in yemə atuatuk muə meriaji-pə Sekaraea Pəh nien mə Sekaraea e rɨm Jon Baptaes. Nakəm stori kape Sekaraea kupən ye 2 Kron 24:20-22. ji Berekia, yame kaha kapəmiə mɨnə kɨmɨshopni in ye Nimə Ehuə kape Kughen ye kwenɨmrhei tebol mɨne kwənmhaan rhakə. 36 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə narpɨnien mɨnə fam e tukruə tuk nəmə Isrel yame kɨsarə ai taktakun mɨne.
37 “!Aweh, nəmə Jerusalem, nəmə Jerusalem! Kɨmiə nakashopni profet mɨnə kape Kughen. Kɨni narmamə yamə mɨne Kughen rɨmnher-pre kɨn əriə tuk əmiə, nakasarkwhopni əriə kɨn kapier apɨg. Nɨpɨg rɨpsaah yakorkeikei mə jakəpkəfugɨn əmiə maməm əmiə rəmhen kɨn yame man ramauu tɨni mɨnə, mərɨg kɨmiə nakasəpəh. 38 Səm-ru. Kughen rɨmnəpəh əmiə; nahasien tukrɨrəh-pɨkɨn nimə kapəmiə; nar kɨrik rɨkək iran, 39 meinai, yakamni-pre tuk əmiə mə to nakhapəh nɨsəm-mɨnien Yo mɨseriaji takhani mhamə, ‘Pəh kɨvəh-si haktə Kwən en ramuə ye nhag Yermaru.’ ”

23:3: Mal 2:7-8

*23:7: Nəgkiarien kape Gris ramni mə ‘Rabi.’ Nɨpran ramni yhajoun uə yemehuə.

23:11: Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26

23:12: Job 22:29; Prov 29:23; Luk 14:11; 18:14

23:14: ves 14 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Yesu rɨmɨni əfrakɨs nəgkiarien ikɨn e uə nɨkam.

23:16: Nəgkiarien kape Gris ramni mə ‘gol,’ in rəmhen kɨn mane yame kavəhsi-pən kɨmi niməhuak tuk nɨni-vi-vi-yen Kughen.

23:16: Mat 15:14

§23:17: Gris ramni olta, uə tebol.

23:22: Aes 66:1; Mat 5:34

*23:23: Yesu rɨpəh nɨniyen kwesrɨs mɨne onion, mərɨg rɨmɨni nəvɨgɨnien mir e “dill mɨne kumen”. Nɨmar nai yamə mɨne nəmiovriə ramapien huvə yame kɨwəh-si-pən ye nəvɨgɨnien. Loa ye Dut. 14:22-29; 26:12-15, mɨne Lev. 27:30-33 ramni mə tukaməkeikei kɨwəhsi-pən nɨpar nəsimien vi kɨmi Kughen. Farisi mɨnə kɨmɨsəri-pən huvə loa mɨnə e, mərɨg kɨmnhapəh nɨsəri-pən huvəyen loa yame ramni mə tuksorkeikei Kughen mɨne narmamə. Loa e raməmɨr ye Dut. 30:16.

23:24: Ye nəgkiarien Gris Yesu ramni nuhpɨkɨnien kɨrik mɨmə, “Nakhavəh-si ta man-man, mɨsətɨgai kamel pəpiə.” Kamel in nar mɨragh ehuə kɨrik yame rəmkɨmɨk ye loa kape nəmə Isrel. Nɨpran ramni mə Farisi mɨnə kasəri-pən loa tɨksɨn yame rɨmar, mərɨg khapəh nɨsəri-pənien loa ehuə mɨnə.

23:25: Mak 7:4

23:27: Wok 23:3

23:28: Luk 16:15

23:35: Pəh nien mə Sekaraea e rɨm Jon Baptaes. Nakəm stori kape Sekaraea kupən ye 2 Kron 24:20-22.